Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VẪN LÀ GIAI CẤP DUY NHẤT CÓ ĐỦ TRÍ TUỆ VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI!

Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh rằng, ngoài giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong chân chính của nó, không một giai cấp, một tầng lớp xã hội nào khác có thể lãnh đạo được cách mạng nước ta. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.
Lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong điều kiện đất nước trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài, hậu quả vô cùng nặng nề; nền kinh tế còn thấp kém, lạc hậu; trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật của công nhân chưa thật sự tiên phong trong sản xuất và đời sống; Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh và xây dựng xã hội mới, do đó những thiếu sót, sai lầm là khó tránh khỏi. Bên cạnh những thành tích to lớn, Đảng ta có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; nhưng Đảng đã công khai thừa nhận, nghiêm túc tự phê bình và kiên quyết sửa chữa. Công cuộc đổi mới đã và đang thu được những thành tựu to lớn, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng, khó khăn đang trên đà phát triển. Vị thế của đất nước ngày càng tăng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trên những bước đường đi lên, khó khăn và thử thách còn rất gay gắt. Song nếu vì thế mà có ai đó nói rằng phải trao quyền lãnh đạo cho trí thức thì mới đưa cách mạng tiếp tục tiến lên được thì đó là một sai lầm cả về lý luận và thực tiễn. Ngày nay nền sản xuất hiện đại vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện cho công nhân nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Nền sản xuất ấy đang và sẽ tạo ra ngày càng đông đảo đội ngũ công nhân trí thức hoá và trí thức công nhân hoá. Cũng chỉ có như vậy giai cấp công nhân mới thích ứng và điều hành được nền sản xuất hiện đại. Nội hàm lãnh đạo của giai cấp công nhân là lãnh đạo đi theo mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy, để giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, Đảng và Nhà nước ta cần có biện pháp hữu hiệu để củng cố, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, chăm lo xây dựng bộ phận lãnh đạo của mình vững mạnh về mọi mặt. Đi đôi với việc phát triển số lượng, cần nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật và trình độ lý luận cho công nhân, cần tăng cường thành phẩn công nhân tiên tiến trong Đảng, trong bộ phận lãnh đạo của nó. Đưa những công nhân cố trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ lý luận và phẩm chất đạo đức tốt vào các cấp lãnh đạo của Đảng, cấc cấp quản lý nhà nước. Vấn đề then chốt nhất hiện náy là chỉnh đốn, đổi mới Đảng, nâng tầm trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Giữ vững và không ngừng củng cố, tăng cường, nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xứng đáng là đội tiên phong chính trị của toàn xã hội, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

2 nhận xét:

  1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng là vấn đề then chốt để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo đối với xã hội. Đó là cách làm hiệu quả nhất để bác bỏ những mưu toan và hành động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  2. Trải qua hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, nhân dân ta, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn đã khác ghi vào lịch sử của thế giới trong chiến tranh, xây dựng đất nước, đó là kết quả minh chứng cho sự tài tình của Đảng ta, một đường lối đúng đắn, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, vào điều kiện cụ thể của nước ta, tạo ra một sức mạnh to lớn trong Đảng, trong nhân dân, không như một số bài trên các mạng xã hội muốn xoá bỏ chất giai cấp công nhân của Đảng, đó là việc nhận thức mơ hồ, không có sự nhìn nhận đánh giá khách quan lịch sử và hiện tại

    Trả lờiXóa