Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ QUÂN ĐỘI KIỂU MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, một quân đội mang đầy đủ bản chất, tính chất, đặc điểm của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Ngay từ khi ra đời nó đã mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản chất và tính chất ấy ngày càng được củng cố, phát triển trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong bảy thập kỷ qua.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ. Để thực hiện âm mưu đó, các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” được sử dụng như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Đồng thời, các hoạt động gây dựng lực lượng chống đối ở trong nước được thực hiện một cách ráo riết nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm mất ổn định chính trị – xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các phương thức hoạt động chủ yếu được các thế lực thù địch, những phần tử phản động lưu vong, phần tử xấu sử dụng là:

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

TÌM HIỂU VỀ HỌC THUYẾT PHÂN QUYỀN

Tư tưởng “Tam quyền phân lập” được các nhà hiền triết đề xướng từ thời La Mã cổ đại, nhưng với tư cách là một học thuyết, có thể nói nó là sản phẩm của nền dân chủ phương Tây, gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại sự độc đoán, chuyên quyền của kiểu tổ chức quyền lực nhà nước phong kiến với toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào tay một người là Vua. 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong công tác quan trọng này. Trước hết, cần xác định: đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là một nội dung quan trọng nhằm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, diễn biến phức tạp, quyết liệt, thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, để thống nhất nhận thức và hành động, cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh không khoan nhượng này. 

QUÂN ĐỘI ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay, công nghệ thông tin, không gian mạng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá. Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống rồi xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót khuyết điểm; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn để đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ mật thiết Quân đội với nhân dân, v.v. Qua đó, thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và Quân đội; truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn thật - giả, tốt - xấu, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Quân đội là một trong những đối tượng chúng chống phá quyết liệt, vì đây là lực lượng chủ yếu, nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu của chúng là “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội đứng ngoài chính trị, Đảng Cộng sản mất công cụ bạo lực sắc bén, không còn giữ vai trò lãnh đạo đối với Quân đội, dẫn tới mất vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.

GÓP PHẦN BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng đã được tiến hành rộng khắp trên các lĩnh vực, đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được giữ vững, khẳng định địa vị thống trị trong đời sống chính trị - tinh thần ở nước ta, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Mặc dù vậy, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có mặt chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai trái, thù địch, dẫn đến hoài nghi, thiếu tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

NHẬN DIỆN NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng cấu thành đời sống chính trị, tinh thần, nhân tố căn bản, cốt lõi tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng. Một khi nền tảng tư tưởng của Đảng thay đổi, tất yếu dẫn tới sự thay đổi mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị. Do đó, các thế lực thù địch, chống cộng xác định, để thực hiện mục tiêu chống phá, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tập trung mũi nhọn để tấn công nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, chúng luôn tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, internet, phát triển thêm nhiều trang mạng xã hội và blog; triệt để lợi dụng các yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tâm trạng băn khoăn trong nhân dân,… để tuyên truyền, kích động chia rẽ nội bộ, nói xấu cán bộ, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG “THƯ NGỎ, GÓP Ý” ĐẠI HỘI XIII ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”…

THỰC TIỄN SINH ĐỘNG LÀ MINH CHỨNG RÕ RÀNG PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỀU XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc trên cơ sở lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc. 

LẠI LUẬN ĐIỀU XUYÊN TẠC VẤN ĐỀ DÂN TỘC, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Gần đây, một số đối tượng đã vu cáo, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình thực tế đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

THÀNH TỰU ĐỔI MỚI LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Thứ nhất, đã định hình được phạm trù phát triển kinh tế trong hệ thống tri thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những yếu tố cơ bản của nó. Cụ thể là:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2001 ĐẾN NAY

Đây là giai đoạn phát triển hệ thống lý luận về phát triển kinh tế ở Việt Nam. Kể từ Đại hội IX của Đảng (năm 2001), công cuộc đổi mới đã đi vào chiều sâu; việc nhận thức về phát triển kinh tế được hướng vào mục tiêu và phương thức thực hiện mang tính thời đại.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1986-2000

Đây là giai đoạn đầu hình thành lý luận về phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đại hội VI của Đảng (năm 1986) xác định: “Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đ­ường tiếp theo”. Theo đó, đặt ra yêu cầu phải gắn kết giữa ổn định và phát triển: “Ổn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình vận động tiến lên, ổn định để phát triển và có phát triển mới ổn định được”. Tầm quan trọng của phát triển kinh tế và mối quan hệ của nó với phát triển xã hội cũng được xác định: “Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội, nhưng mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế”. Như vậy, việc phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội.

TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Gần 3 thập niên sau sụp đổ, hiện nay sự phát triển của Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và một số nước khác đang chứng minh CNXH không sụp đổ, không mất đi mà đang có những triển vọng thực sự. Có thể khái quát về triển vọng của CNXH hiện thực trên một số khía cạnh sau:

NGUYÊN NHÂN KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Lịch sử xã hội loài người không đi theo con đường thẳng và phong trào cách mạng cũng không tránh khỏi sai lầm, thất bại hay những thời kỳ thoái trào. Ngay nền Cộng hòa Pháp cũng phải làm đi làm lại và chỉ đến nền cộng hòa thứ năm, thể chế TBCN ở Pháp mới cơ bản được khẳng định.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Chủ nghĩa xã hội hiện thực có những thành tựu cơ bản như sau:
Một là, chế độ XHCN đã từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ trên toàn thế giới. Sự ra đời của chế độ XHCN cũng có nghĩa là chế độ dân chủ XHCN được thiết lập, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản (theo V.I.Lênin). Từ bản chất giai cấp của nó, chế độ dân chủ XHCN, chế độ dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân lao động, thực hiện ngày càng đầy đủ những quyền dân chủ, ngăn ngừa và trấn áp những hành vi xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân. Chế độ XHCN không chỉ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế cho nhân dân mà hơn thế nữa còn thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở các nước TBCN và trên toàn thế giới.

CHĂM LO CHỈNH ĐỐNG ĐẢNG, CHĂM LO ĐẾN TỪNG CON NGƯỜI TRONG “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Di chúc của Hồ Chí Minh rất ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều tư tưởng quan trọng. Một trong những tư tưởng đó là vấn đề đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới. Người căn dặn ngay sau chiến thắng, phải nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, chăm lo chỉnh đốn Đảng và chăm lo đến từng con người; từng bước đấu tranh xóa bỏ tập tục cũ, lạc hậu, xây dựng văn hóa mới.

“DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA CHÚNG TA

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt, đó là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, là những chỉ dẫn quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người viết và sửa nhiều lần trong giai đoạn 1965-1969, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra hết sức ác liệt và có những dấu mốc quan trọng; cách mạng dù còn khó khăn, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC MỤC TIÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để công tác chuẩn bị chu đáo, việc tổ chức đại hội các cấp bảo đảm thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng thời điểm này để công kích, chống phá, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC

Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong 74 năm qua đã khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Vận dụng, bổ sung, phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kiên trì đưa đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó, “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vừa là đặc trưng vừa là mục đích của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. 

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học, kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại, mà còn là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; đồng thời, là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH, BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Tiếp tục làm rõ những giá trị to lớn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, thể hiện tầm cao trí tuệ, tấm lòng vì dân vì nước, tầm nhìn sâu rộng về những vấn đề chiến lược của cách mạng, về sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, nhất là ở những thời điểm bước ngoặt của cách mạng. 

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, dân tộc ta trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hành động xuyên tạc nội dung, giá trị của Di chúc cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ. Đây là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

CẦN KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nếu không kiên định lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ không thể thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. 

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU ĐÒI TÁCH RỜI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Vạch trần sự sai trái, phi khoa học này là việc làm hết sức cần thiết.

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN CHẤT TẠO RA THAM NHŨNG

Hiện nay có ý kiến sai trái cho rằng, chế độ độc đảng lãnh đạo là căn nguyên tạo ra tham nhũng. Muốn hiểu về vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận bản chất của tham nhũng là gì?

HIỆU QUẢ THẤY RÕ CỦA CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, có cảm nhận việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở cấp Trung ương cương quyết hơn, “nóng” hơn, còn các cấp dưới có vẻ như “lạnh” hơn, chủ yếu là thụ động chờ các hành động của trên thì nay, tổ chức đảng ở các địa phương cũng đã chủ động PCTN, tiêu cực trong hệ thống. Điều này cho thấy, công tác PCTN đã lan tỏa, trên đã quyết tâm thì dưới dứt khoát phải chuyển động. 

TINH THẦN “KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ, BẤT KỂ NGƯỜI ĐÓ LÀ AI”

Cuộc đấu tranh hay cuộc chiến đấu chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là cuộc chiến đấu sống còn của toàn Đảng, toàn dân đối với “giặc nội xâm” để củng cố niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính vì vậy, cuộc tiễu trừ “giặc nội xâm” đang được thực hiện từng bước chắc chắn, rất quyết liệt và không khoan nhượng.

GIÁ TRỊ CỦA HÒA BÌNH, CỦA TỰ DO VÀ ĐỘC LẬP LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Vào buổi sáng mùa thu lịch sử cách đây 74 năm, trước cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

VẠCH TRẦN NHỮNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

VẠCH TRẦN, LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

NHỮNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc là lực lượng đi đầu thúc đẩy chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam rất quyết liệt, nhưng không ra mặt trực diện, mà hoạt động ngấm ngầm thông qua lôi kéo, liên kết, hợp tác để từng bước “thẩm thấu, chuyển hóa” (hợp tác để chuyển hóa), sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, một số đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng hùa theo các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, hòng làm cho tình hình an ninh chính trị ở Việt Nam trở nên phức tạp.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA “GIÓ BẤC”

Những ngày gần đây, dư luận công chúng đang bức xúc, phẫn nộ với cái gọi là “gọi hồn”, “thỉnh vong báo oán” sặc mùi mê tín xảy ra tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Trước sự việc đó, Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiên quyết ngăn chặn, không dung túng, bao che. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu chùa Ba Vàng phải dừng ngay các hoạt động “gọi vong, thỉnh vong” và công an cũng đã vào cuộc điều tra xác minh. 

NG. DÂN CŨNG CHỈ LÀ “NGƯU” VÀ “MÔ

Mặc dù với tít đề có vẻ “giật gân” để thu hút tâm lý tò mò của độc giả, nhưng chỉ cần lướt qua người đọc cũng thấy rõ, bài viết “Nguyễn Phú Trọng là ai?” đăng trên Danlambao ngày 13/ 9/ 2019 chỉ là lời lẽ của những kẻ chuyên đi ‘thọc gậy bánh xe”, “ăn theo, nói neo” để kiếm đồng tiền nhơ bẩn sống qua ngày đoạn tháng nơi tha phương cầu thực mà thôi.

NGĂN CHẶN, XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC THÔNG TIN SAI LỆCH TRÊN MẠNG

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội đã chất vấn các thành viên Chính phủ việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Một số đại biểu đã lo ngại về tình trạng hiện nay trên mạng xã hội có một số cá nhân tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm, nhất là sau phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vừa qua, đã có rất nhiều phát ngôn xúc phạm đến các bộ trưởng trên mạng xã hội. Bức xúc trước vấn đề này Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương – tỉnh Ninh Thuận đã đặt câu hỏi: Vấn đề này có cần phải xử lý không? Và có thể xử lý được hay không?

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

Ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, trong đó có Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đáng chú ý một số nội dung cơ bản sau:

SỰ XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA THÀNH ĐỖ

Thời gian gần đây, trên trang danlambao, Thành Đỗ đưa ra những suy nghĩ, nhận thức hết sức sai trái, phản động, với bài viết “Chừng nào đảng sẽ đổi tên đất nước”. Thành Đỗ đã trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử, sâu xa hơn là phủ nhận những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam, khi cho rằng: “Hiệp ước Thành Đô 1990 về thực chất là sự thỏa thuận cho việc sát nhập Việt Nam vào đại gia đình Trung quốc vào năm 2020 đã giao ước từ 30 năm trước”. Sự thật lịch sử không phải như vậy, bởi.

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA MINH CHÂU

Ngày 17/9/2019, trên trang mạng “boxitvn.net” xuất hiện bài viết của Minh Châu với tựa đề: “Lá phiếu dân chủ trong đảng cầm quyền nhìn từ Hong Kong”, đã xuyên tạc quan điểm, đường lối đối ngoại và vấn đề dân chủ của Đảng, Nhà nước ta. Những luận điệu của Minh Châu hoàn toàn không đúng sự thật, bởi vì:

CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THỰC HIỆN “TAM QUYỀN PHÂN LẬP”, “XÃ HỘI DÂN SỰ”, HAY “ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG”

Lợi dụng tính chất gay go, quyết liệt, phức tạp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chống đối đã cố tình xuyên tạc bản chất và mục tiêu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta. Trên các trang mạng xã hội, có kẻ đã cố tình quy chụp nguyên nhân tình trạng tham nhũng là do Đảng vi phạm Hiến pháp và pháp luật!?… và còn cho rằng, để chống tham nhũng, Việt Nam phải học tập các nước giàu mạnh văn minh trên thế giới thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên đa đảng”. Những luận điệu đó không có gì mới, vẫn là xuyên tạc bản chất chế độ một Đảng lãnh đạo, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CHUNG TAY XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT

Mới đây, tại Hà Nội đã chính thức ra mắt mạng Lotus – mạng xã hội (MXH) “made in Việt Nam”. Tuy không phải là MXH đầu tiên nhưng Lotus đã gây sự chú ý của dư luận cũng như người dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh sự đón chờ của người Việt, cũng có những luồng ý kiến trái chiều, hoài nghi về sự tồn tại, phát triển của Lotus. Đặc biệt, một bộ phận những kẻ cơ hội, lợi dụng sự kiện ra mắt Lotus đã phát tán trên nhiều trang mạng các bài viết rêu rao rằng, ở Việt Nam không có tự do thông tin, tự do mạng xã hội… như bài viết “Dùng MXH “Made in Việt Nam: như tự sắm dây trói mình” của Võ Ngọc Ánh. Bài viết là những luận điệu xuyên tạc “cũ rích” về tình hình tự do thông tin, tự do internet, mạng xã hội ở Việt Nam nhằm mục đích chống phá nền dân chủ, công kích vào chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam.

TỘI ÁC CỦA BỌN THEO ĐUÔI CHỐNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Theo đuôi các thế lực thù địch ở ngoài nước, các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị ở nước ta đang lớn tiếng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải “tự nguyện lột xác”, phải từ bỏ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số kẻ ác ý, bạo mồm còn ví von rằng, phải từ bỏ “con thuyền Mác – Lênin” bởi trong quá trình đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ độc lập, đưa nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc, nó đã bị “mắc cạn”, “chết yểu”. Chúng đòi hỏi Đảng ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Các phần tử chống đối, bất mãn đưa ra những luận điểm hết sức sai trái, phản động, cho rằng nguyên nhân của mọi cái “khốn khổ”, “lạc hậu”, “trì trệ”…ở Việt Nam là do sự “nô lệ về ý thức hệ” chủ nghĩa Mác – Lênin và đòi Đảng ta phải từ bỏ cái “lý thuyết ngoại lai” ấy…Đó là lý thuyết mà họ cho rằng đã bị phá sản trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại chính quê hương của nó ở Đức và Nga.

CẢNH GIÁC VỚI BỆNH CÔNG THẦN VÀ KIÊU NGẠO CỘNG SẢN

Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được V.I Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt cuộc đời, khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu. Thế nhưng, vẫn có những người xao nhãng, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân, đồng đội…

VIỆT NAM KHÔNG “SỢ ĐỐI THOẠI, LẢNG TRÁNH ĐỐI THOẠI”

Đối thoại là phương thức để cung cấp thông tin, giải thích kịp thời cho các giai cấp, tầng lớp và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, chế độ, quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bức xúc, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật để có giải pháp phù hợp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giải quyết những vướng mắc, bất đồng, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoạt động này được người dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người, do bất đồng chính kiến, hậm hực trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những không thừa nhận những tích cực đó mà còn quy kết: Việt Nam “sợ đối thoại, lảng tránh đối thoại”. Đó là sự quy kết hết sức phiến diện, thiển cận, hoàn toàn sai sự thật. Thực tiễn hoạt động đối thoại ở Việt Nam thời gian qua cho thấy: