Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ QUEN THUỘC – TỪ HIỆN TƯỢNG CÁ BIỆT QUY KẾT THÀNH BẢN CHẤT

Chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là mục tiêu lâu dài, xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Để thực hiện mục tiêu đó, các thế lực chống phá thường theo dõi rất sát diễn biến về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta. Do vậy, mỗi khi có vấn đề nào đó xảy ra hay có hiện tượng nào đó phát sinh, các thế lực nhanh chóng quy kết, chụp mũ để nâng cao quan điểm, thổi phồng, bóp méo sự thật. Đó là bản chất của thủ đoạn quy kết các hiện tượng cá biệt thành bản chất rồi lớn tiếng quy chụp, rêu rao nhằm tạo sự chú ý của dư luận, dọn đường cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện các mưu đồ chống phá.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hiện tượng là phạm trù chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của các sự vật; còn bản chất là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. Hiện tượng và bản chất là một cặp phạm trù có mối quan hệ biện chứng, trong đó bản chất luôn luôn được bộc lộ qua hiện tượng, còn hiện tượng nào cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nhất định; không có bản chất tồn tại thuần túy ngoài hiện tượng, đồng thời cũng không có hiện tượng nào mà không biểu hiện bản chất. Vì bản chất là cái tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là cái không ổn định, không quyết định sự vận động, phát triển của sự vật.

Do vậy, nhận thức không chỉ dừng lại ở hiện tượng, mà phải tiến đến bản chất của sự vật. Điều này cũng được V.I. Lê-nin chỉ rõ như sau: Cái không bản chất, cái bề ngoài, cái trên mặt, thường biến mất, không bám “chắc”, không “ngồi vững” bằng bản chất. Luận điểm này có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong việc nhận thức bản chất của sự vật. Đó là, không thể xuất phát từ những hiện tượng cá biệt, đơn lẻ mà quy kết là bản chất của sự vật bởi đây là biểu hiện của bệnh chủ quan, duy ý chí của chủ thể nhận thức.

Ấy vậy mà, thời gian qua, những kẻ phản động, cơ hội chính trị hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc cố tình lờ đi những nguyên tắc phương pháp luận trong nhận thức bản chất của sự vật nên thường xuyên dùng chiêu bài quy chụp hiện tượng cá biệt thành bản chất. Điển hình như những sự việc sau:

Một là, xuất phát từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô mà quy kết cho sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với tính cách là một học thuyết khoa học. Năm 1991, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô sau hơn 74 năm ra đời đã sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu. Đây được coi là “chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX” và là cái cớ để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lên tiếng quy chụp, phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là ảo tưởng, sai lầm. Họ rêu rao rằng, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là do sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác vì: Chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được; “chủ nghĩa Mác - Lê-nin đưa ra các nguyên tắc “đấu tranh giai cấp”, “tập trung dân chủ” là cổ vũ cho bạo lực, cho chiến tranh, cho độc quyền, độc đoán, thủ tiêu dân chủ”... Những luận điệu nguy hiểm đó được tung ra khắp nơi trên thế giới với mưu mô phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác, từ đó kêu gọi các nước không nên đi theo con đường phát triển chủ nghĩa xã hội.

Đối với Việt Nam, một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở nước ngoài đã lên tiếng quy chụp Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế, mà còn về tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác nữa hay con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng chính là “một khúc cong của lịch sử, là đoạn vòng vèo đầy đau khổ đi lên chủ nghĩa tư bản”. Từ đó, các phần tử cơ hội chính trị lên tiếng kêu gọi Việt Nam cần “tránh chỗ tối, tìm chỗ sáng”, “tránh con đường đau khổ” mà các nước xã hội chủ nghĩa, như Liên Xô, Đông Âu đã đi qua để phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa!

Hai là, từ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà quy kết cả đội ngũ cán bộ, đảng viên “thoái hóa”, “biến chất”. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng được coi là một cái cớ để các thế lực nắm lấy nhằm thổi phồng, quy chụp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta. Từ hiện tượng một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm, bị xử lý kỷ luật, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lớn tiếng quy chụp rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay đã “thoái hóa về tư tưởng, suy đồi về phẩm chất đạo đức, lối sống, không giữ được “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời dạy của Bác Hồ”.

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn triệt để lợi dụng tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên để quy chụp đó là một “quốc nạn không có thuốc chữa”. Họ hàm hồ cho rằng, tình trạng đó bắt nguồn từ nguyên nhân tất yếu là chế độ một đảng duy nhất ở Việt Nam và cáo buộc tham nhũng là “căn bệnh nan y, kinh niên của chế độ độc Đảng cầm quyền”. Ngoài ra, các thế lực phản động còn đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất và lên tiếng rêu rao “Đảng không còn là Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, Đảng không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc”.

Từ những lập luận kiểu quy chụp hiện tượng thành bản chất nêu trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công vì Đảng cũng suy thoái, tham nhũng”. Những phần tử phản động đã ra sức bài xích chế độ một đảng của Việt Nam, lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải đi theo con đường đa đảng, tam quyền phân lập vì “Chỉ có thể chống tham nhũng khi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập” để kiểm soát quyền lực”. Nguy hại hơn, các thế lực thù địch còn võ đoán bằng những luận điệu hết sức thâm hiểm: “Trước tình hình cai trị độc tài, không hiệu quả của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân không thể chịu đựng được nữa, đang đứng lên để chống đối những sai lầm đó, đứng lên đòi nhân phẩm, nhân quyền dân chủ. Càng ngày càng có nhiều người đấu tranh, người trước, kẻ sau, càng ngày càng đông”.

Ba là, xuất phát từ những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam “mất hết vai trò lãnh đạo”. Trong thời gian qua, từ những hạn chế của công cuộc đổi mới, nhất là mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mà Việt Nam đặt ra cách đây nhiều năm đã không đạt được, các thế lực thù địch lên tiếng đổ lỗi cho Đảng ta lãnh đạo đất nước không hiệu quả. Trên nhiều diễn đàn, nhất là mạng xã hội, với danh nghĩa đứng về phía nhân dân, các phần tử cơ hội chính trị đã lớn tiếng rêu rao “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lãnh đạo” và lên tiếng khuyên Việt Nam cần phải đi theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện chính sách “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”!

Đặc biệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, trên các kênh truyền thông và mạng xã hội của lực lượng phản động nước ngoài quy chụp rằng “Việt Nam đã mất khả năng phòng, chống dịch” hay “Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể chống đỡ trước cơn bão dịch”... Những luận điệu này được rêu rao khắp nơi hòng làm giảm sút uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào vai trò, vị thế và uy tín của Đảng. Thực chất của thủ đoạn chống phá từ hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất và giải pháp đấu tranh

Từ hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất tuy là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng nguy hiểm. Những thế lực sử dụng thủ đoạn này hoặc là thiếu hiểu biết về việc xem xét bản chất của sự việc hoặc là cố tình lờ đi nguyên tắc xem xét, đánh giá bản chất của sự việc từ những hiện tượng đơn lẻ. Do đó, họ đã quy kết, đồng nhất hiện tượng với bản chất. Đây thực chất là thủ đoạn xuyên tạc, thổi phồng kiểu “vơ đũa cả nắm” với mưu đồ chống phá. Dễ dàng nhận thấy mục đích đằng sau thủ đoạn này là các thế lực thù địch muốn quy chụp, vu cáo những sai lầm, hạn chế của Đảng và Nhà nước ta từ những vụ, việc cụ thể, cá biệt thành hiện tượng phổ biến, có tính quy luật nhằm làm trầm trọng hơn vấn đề, khoét sâu thêm những khuyết tật đã có. Mục đích sâu xa của thủ đoạn này là nhằm hạ thấp năng lực lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta, cổ xúy và thúc đẩy tình trạng phản đối, khiếu kiện, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền của một bộ phận nhân dân kém hiểu biết, bản lĩnh chính trị không vững vàng; từ đó mưu toan hướng lái sự phát triển của Việt Nam theo con đường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho là “tối ưu nhất” - con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.

Có thể thấy rõ sự phiến diện, sai lầm trong cách quy kết đó. Chúng ta không phủ nhận những sai lầm, hạn chế, khuyết điểm từ những hiện tượng mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đưa ra, song điều nguy hại là ở chỗ nó đã bị xuyên tạc, bóp méo qua lăng kính chủ quan với mưu đồ chống phá nguy hiểm. Ví như, từ sự quy chụp sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà quy kết là sự “cáo chung” của lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Mặc dù Liên Xô và các nước Đông Âu là những nước tiêu biểu về xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỷ XX, nhưng sự sụp đổ không phải là sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa với tính cách là hình thái kinh tế - xã hội mà loài người hướng đến. Nguyên nhân của sự sụp đổ đó không phải là do những sai lầm cố hữu của chủ nghĩa Mác mà “bắt nguồn từ chủ nghĩa giáo điều và xét lại trong đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng cầm quyền, cùng sự phản bội của một số người lãnh đạo cao nhất ở đó đối với những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.

Hơn nữa còn do cả sự phản bội của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ đúng như lời thú nhận của M.X. Goóc-ba-chốp được A.P. Sê-vi-a-kin công bố trong cuốn sách nổi tiếng “Bí ẩn diệt vong của Liên Xô - lịch sử những âm mưu và phản bội năm 1945 - 1991”. Đó là: “Mục tiêu của toàn bộ cuộc đời tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Chính vì, để đạt được mục tiêu này, tôi đã sử dụng địa vị của mình trong Đảng và trong Nhà nước. Khi trực tiếp làm quen với phương Tây, tôi đã hiểu rằng tôi không thể từ bỏ mục tiêu chống cộng sản đặt ra. Và để đạt được nó, tôi đã phải thay đổi toàn bộ Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Liên Xô và Xô-viết tối cao cũng như Ban Lãnh đạo ở tất cả các nước Cộng hòa. Tôi đã tìm kiếm những người ủng hộ để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong số này đặc biệt có A.Ya-kốp-lép, Sê-vát-nát-de...”(14).

Từ tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng tham nhũng mà các thế lực thù địch, phản động quy kết cả đội ngũ cán bộ, đảng viên của nước ta thoái hóa, biến chất hay Đảng ta không có khả năng đấu tranh chống tham nhũng, Đảng chỉ dám đánh “con tôm, con tép”. Thực tiễn cho thấy, chúng ta không thể phủ nhận tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong những năm gần đây có những biểu hiện ngày càng nghiêm trọng, nhưng số cán bộ, đảng viên vi phạm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số cán bộ, đảng viên trên cả nước. Ngoài những cán bộ có biểu hiện tiêu cực, có rất nhiều cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm cống hiến vì xã hội, vì cộng đồng và có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, được nhân dân tin tưởng, yêu mến và tôn vinh. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước, thời gian qua không thể không kể đến sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cả nước. Họ không chỉ lãnh đạo, quản lý đất nước, mà thực sự còn là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, là nơi gửi gắm niềm tin yêu, sự tôn trọng của nhân dân.

Trước tình trạng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều hạn chế, tăng trưởng kinh tế còn chậm, các thế lực thù địch quy kết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất vai trò lãnh đạo, đường lối đổi mới của Việt Nam không thành công. Đó thực chất là những luận điệu chủ quan, duy ý chí, thể hiện rõ mưu đồ quy chụp. Để đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay kết quả của công cuộc đổi mới đất nước, cần có cái nhìn khách quan, công tâm, trên tinh thần khoa học, biện chứng mới thấy rõ hết được. Chúng ta không phủ nhận rằng, hiện nay Việt Nam vẫn còn là một nước đang phát triển, mức độ tăng trưởng thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng nhìn lại cả chặng đường đã đi qua, nhất là từ khi đổi mới đến nay, chúng ta mới thấy hết được những bước phát triển vượt bậc của đất nước. Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Việc thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích cực ở Việt Nam: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố”. Đó là những bằng chứng thuyết phục để khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đường lối đổi mới của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp với quy luật khách quan, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đây cũng chính là căn cứ thực tiễn sinh động để phản bác những thủ đoạn chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, trong đó có thủ đoạn quy kết những hiện tượng đơn lẻ, cá biệt thành bản chất.

Thủ đoạn chống phá quy kết những hiện tượng cá biệt thành bản chất tuy không mới, nhưng cũng không thể xem nhẹ, coi thường vì nó dễ khiến người khác hiểu sai, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin. Do đó, cần có những biện pháp hợp lý để đấu tranh ngăn chặn.

Một là, cần nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải không ngừng tuyên truyền, giúp nhân dân nhận diện rõ thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm của các thế lực thù địch khi quy kết những hiện tượng cá biệt thành bản chất để tránh bị các thế lực lôi kéo, mua chuộc, kích động. Ngoài ra, cần động viên, khích lệ, hướng dẫn nhân dân tham gia đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng điều kiện, khả năng của mình nhằm nâng cao “sức đề kháng” trước những hoạt động chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, lan tỏa những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để, một mặt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; mặt khác, từng bước pha loãng những thông tin xấu, độc, có nội dung xuyên tạc, quy chụp, võ đoán để các thông tin tích cực chiếm ưu thế trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra, trước những vụ, việc có dấu hiệu bị quy chụp, xuyên tạc, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy vai trò trong việc định hướng tư tưởng cho nhân dân theo những luồng thông tin chính thống, tránh để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chiếm lĩnh thông tin, dẫn dắt dư luận theo ý muốn chủ quan để dễ bề thực hiện mưu đồ chống phá.

Ba là, cần chủ động có những biện pháp phù hợp để đấu tranh nhằm vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Căn cứ vào vai trò, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách, nòng cốt để xây dựng những phương án đấu tranh phù hợp với thủ đoạn quy chụp từ những hiện tượng cá biệt thành bản chất. Với lực lượng tuyên giáo các cấp, cần phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Với đội ngũ chuyên gia, cần đẩy mạnh nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén, thuyết phục để phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá. Với lực lượng xung kích (công an, quân đội, thanh niên...) cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kỹ thuật để bóc gỡ, ngăn chặn, xử lý những thủ đoạn chống phá; đồng thời, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, mở rộng mạng lưới đấu tranh trong nhân dân để quy tụ và phát huy sức mạnh tổng lực.

Từ hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất là một trong những thủ đoạn tinh vi mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Nhận diện bản chất của thủ đoạn đó để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm là cách mỗi chúng ta đấu tranh với những thủ đoạn chống phá đó, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.


CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” CHO 6 LIỆT SĨ HY SINH TẠI ĐẮK LẮK

Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an nhân dân (CAND), cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh);

Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

 


THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: BÁO CHÍ PHẢI PHÁT HUY, TÔN VINH CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DÂN TỘC

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam về tăng cường, đổi mới công tác quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí phải xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ và nhân văn; xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, báo chí là công cụ tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, phương tiện thông tin thiết yếu, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống xã hội.

Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam có vai trò quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trong suốt 73 năm xây dựng và trưởng thành (21/4/1950-21/4/2023), Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng phát triển về số lượng và tổ chức, trưởng thành về chất lượng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Thủ tướng đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trong cả nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của cả nước; đặc biệt, tưởng nhớ, tri ân, chia sẻ với gia đình các nhà báo đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là về mô hình tổ chức, công tác giám sát sinh hoạt của hội viên... đặc biệt là những tồn tại, hạn chế như vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cơ quan báo chí và người làm báo; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang tin điện tử tổng hợp; biểu hiện “tư nhân hóa báo chí”; phản ánh nhiều bạo lực, chạy theo thị trường, thiếu tính định hướng, thiếu tính giáo dục và nhân văn…

Đặc biệt, Thủ tướng cũng chia sẻ với khó khăn, thách thức mà các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí, truyền thông và những người làm báo trên cả nước đang phải đối mặt, nhất là sự sụt giảm về doanh thu, thu nhập, sự cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng xuyên biên giới và mạng xã hội. Người làm báo phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ và nhân văn

Phân tích tình hình trong nước và thế giới, các thách thức đối với công tác thông tin, truyền thông trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để báo chí Việt Nam thực sự cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hoạt động tập hợp, xây dựng đội ngũ những người làm báo và hội viên có phẩm chất chính trị, tư tưởng, bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn cao để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại” như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Thủ tướng yêu cầu: “Phải xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ và nhân văn; xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân”.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Hội Nhà báo các cấp và các cơ quan báo chí tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, qua đó giúp chấn chỉnh những “lệch chuẩn” về đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy giá trị nhân văn trong hoạt động báo chí; bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là lợi dụng báo chí để đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các cấp Hội và cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí phải đồng hành cùng dân tộc, làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, cơ quan, địa phương, đơn vị để phản ánh, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo chí phải phát huy, tôn vinh các giá trị cốt lõi của dân tộc như tính nhân văn; nét đẹp chân - thiện - mỹ; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; ý chí và nghị lực, dám đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách; khả năng sáng tạo to lớn của nhân dân.

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường thông tin phân tích, báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp. “Không né tránh những vấn đề tiêu cực, nhưng đưa tin theo hướng xây dựng, tìm ra cách khắc phục, giải quyết theo hướng nhân văn, nhân đạo, theo quy định của pháp luật để đem lại cảm xúc, niềm tin, cái nhìn và kết quả tích cực hơn cho cộng đồng”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tập trung phát hiện những vấn đề nóng, nhạy cảm, mới xuất hiện, các nút thắt, điểm nghẽn đang được dư luận quan tâm, đi vào những vấn đề khó, phức tạp trong nước và quốc tế; phản ánh sinh động, khách quan, đa chiều, toàn diện, khoa học, sâu sắc và có giải pháp cho từng vấn đề. Khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa báo chí”, chạy theo thị hiếu tầm thường. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa tương xứng với tuyên truyền về kinh tế, chính trị, xã hội.

Báo chí phải đi đầu trong phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội; làm tốt vai trò giám sát, phản biện; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải, người lương thiện; lên án cái xấu, cái ác, cái tiêu cực; chống lại những suy nghĩ và hành động sai trái, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai lệch sự thật; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng chỉ đạo: “Tuyệt đối không để trống, không nhường mặt trận nóng bỏng này cho các thế lực thù địch, các tổ chức phản động chống phá trên mọi lĩnh vực truyền thông, nhất là truyền thông số, mạng xã hội”.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí gắn với kinh tế số và kinh tế báo chí truyền thông; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các công nghệ mới vào hoạt động báo chí, truyền thông; bám sát các xu hướng tất yếu trong báo chí, truyền thông thế giới để đổi mới và làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các phóng viên, nhà báo; hoàn thiện và thực hiện nghiêm pháp luật về báo chí, bảo đảm quyền tự do báo chí mà pháp luật quy định, bảo vệ nhà báo, quyền hành nghề hợp pháp, các lợi ích chính đáng của người làm báo.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam và luôn tạo điều kiện để báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chính phủ rất trân trọng và mong muốn được lắng nghe ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà báo trong xây dựng, thực thi chính sách; mong muốn báo chí phát huy hơn nữa tinh thần báo chí cách mạng để tiếp tục truyền tải những chủ trượng, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến nhân dân và phản ánh nguyện vọng của nhân dân, nhất là những chính sách tác động lớn như Luật đất đai, chủ trương đổi mới trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, hạ tầng, y tế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, chủ trương đại đoàn kết dân tộc…

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới những người làm báo trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất; những người làm báo ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tế, thiết thực; đồng ý xem xét, đồng thời yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ chế phù hợp với tình hình chung và triển khai thực chất, hiệu quả; nhằm tạo điều kiện hết mức có thể để báo chí tự lực, tự cường vươn lên, phát triển cùng đất nước; trong đó có việc rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư, hoàn thiện quy hoạch báo chí; đầu tư hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí; đổi mới cơ chế tài chính, đặt hàng giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí..CUỘC SỐNG Ở CƯ KUIN ĐÃ BÌNH YÊN TRỞ LẠI

Với sự quyết liệt truy quét, đấu tranh, trấn áp tội phạm, cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, bình yên đã trở lại ở huyện Cư Kuin.

Trở lại Ea Ktur ba ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân xã đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn, buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường. Hàng quán đã mở, các hoạt động lưu thông hàng hóa đã trở lại.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Ngô Văn Hồng (thôn 22, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) tất bật cải tạo đất để chuẩn bị trồng càphê.

Những phần việc này, gia đình ông dự định thực hiện từ vài hôm trước nhưng phải dừng lại do toàn bộ diện tích nương rẫy của gia đình đều nằm trong địa phận xã Ea Ktur.

Hành động tàn bạo của nhóm đối tượng tấn công bằng súng, dao vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã khiến lòng dân ở huyện Cư Kuin căm phẫn. Mục sư Ae Smit (còn gọi là Y Djan Eban, 73 tuổi, trú buôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) phẫn nộ: "Tôi thấy đây là một hành động rất tàn bạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nên nhiều đồng bào ở đây rất sợ hãi."

Để các thôn, buôn tại hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) sớm trở lại bình yên, ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền huyện, xã đã túc trực ngày đêm, nỗ lực truy quét, bắt giữ các đối tượng gây rối.

Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, trấn an dư luận nhân dân, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, bình yên đã lại về trên các thôn, buôn của hai xã.

Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại, đời sống và tâm lý của người dân trên địa bàn 19 thôn, buôn đã yên tâm và trở lại hoạt động bình thường từ ngày 12/6. Để đảm bảo cho người dân ổn định tâm lý, sản xuất, kinh doanh sau khi sự cố xảy ra, xã đã tuyên truyền, thông báo đến hệ thống chính trị các thôn, buôn và nhân dân về sự vào cuộc cơ quan chức năng điều tra, làm chủ mọi tình huống; trấn an nhân dân không hoang mang, dao động và đã khuyến cáo người dân khi không cần thiết thì không ra ngoài vào ban đêm hoặc là sáng sớm; nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, kêu gọi người dân khi có dấu hiệu bất thường tại cơ sở thì báo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý kịp thời.

Bên cạnh sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, các điểm sinh hoạt tôn giáo cũng tích cực tuyên truyền nhằm ổn định tâm lí người dân, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Mục sư Ae Smit cho biết thêm: " Thời gian tới, tại các đợt sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho bà con phải cố gắng sinh hoạt tôn giáo, làm sao tốt đời đẹp đạo và yêu nước. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó; chấp hành đúng chỉ thị, chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền địa phương."

Đến 17 giờ 45 phút ngày 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 đối tượng.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy quét, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể khẳng định chính sự quyết liệt truy quét, đấu tranh bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, chỉ trong một thời gian ngắn, bình yên đã trở lại trên các thôn, buôn của xã Ea Tiêu, xã Ea Ktur. Cũng chính từ niềm tin ấy đã giúp nhân dân chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm, trở thành hậu phương vững chắc khi đưa những hộp cơm nghĩa tình đến lực lượng bảo vệ chốt chặn hoặc chung tay sẻ chia, quyên góp, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ, người dân bị nạn trong vụ việc.


CHỦ TỊCH NƯƠC VÕ VĂN THƯỞNG: CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN TỪ SỚM, TỪ XA TỘI PHẠM MA TÚY LIÊN TUYẾN, LIÊN TỈNH, XUYÊN QUỐC GIA.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2023), sáng 14-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc gặp mặt diễn ra nhân dịp các đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6-2023). Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tri ân những người đã hy sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trung bình mỗi năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, khám phá thành công hơn 23.000 vụ, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa gần 1.000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy. Thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại, làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội; đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc là những tổn thất, hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy, không gì bù đắp được. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên cho cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi đến lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp.

Chủ tịch nước nêu rõ, ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, tinh vi và manh động, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng, chống ma túy do lực lượng Công an nhân dân chủ công, nòng cốt, chủ trì mà trực tiếp là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của các lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng, đây là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Nhắc đến những khó khăn, phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới, đặt ra nhiều thách thức, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta xác định cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ quan trọng, khó và phức tạp, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi kiên trì, bền bỉ, quyết liệt.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm: Không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, thời gian tới, các bộ, ban, ngành cần làm tốt hơn công tác nắm bắt và dự báo tình hình phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy phù hợp trong từng giai đoạn.

Cùng với đó là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế, không để nước ta bị tội phạm lợi dụng trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của thế giới.

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, cương quyết, khôn khéo, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hạn chế, giảm thiểu thương vong. Chủ tịch nước cũng lưu ý việc cần nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật hiện đại, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, nhất là các loại ma túy mới được chế biến, che giấu tinh vi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; tạo nền tảng vững chắc, ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều người dân tham gia có trách nhiệm phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chung tay “vì một xã hội không ma túy”, mang đến cho con em lầm lỡ một cơ hội hòa nhập cộng đồng.


TRUNG TÁ NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LLVTND

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh) là cá nhân duy nhất trong các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Trung tá Nguyễn Chí Thành (42 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) công tác trong ngành từ tháng 2/2001 và nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trong hơn 20 năm công tác, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã tham gia nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trên cả nước. Đặc biệt, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ gặp thảm họa động đất, Trung tá Nguyễn Chí Thành là một trong số 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa.

Ngoài cá nhân Trung tá Nguyễn Chí Thành, còn có 6 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Hà Nội; Đội CC&CNCH Khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn; Đội Công tác CC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh.

Các tập thể và cá nhân này được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh) là cá nhân duy nhất trong các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Trung tá Nguyễn Chí Thành (42 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) công tác trong ngành từ tháng 2/2001 và nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trong hơn 20 năm công tác, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã tham gia nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trên cả nước. Đặc biệt, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ gặp thảm họa động đất, Trung tá Nguyễn Chí Thành là một trong số 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa.

Ngoài cá nhân Trung tá Nguyễn Chí Thành, còn có 6 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Hà Nội; Đội CC&CNCH Khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn; Đội Công tác CC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh.

Các tập thể và cá nhân này được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 


BÁO CHÍ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), chiều 14/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt, làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, đánh giá một số nét nổi bật trong thông tin, tuyên truyền từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; chỉ đạo, định hướng trọng tâm thông tin, tuyên truyền thời gian tới.

Cùng dự cuộc gặp mặt có đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những sự kiện, vấn đề quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước được các cơ quan báo, đài, nhất là các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, quan tâm tích cực, chủ động triển khai bài bản, chất lượng, tạo được điểm nhấn, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Các báo, đài có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc truyền tải nội dung thông tin, đa dạng hóa hình thức thể hiện, sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại để tiếp cận nhiều đối tượng độc giả, khán giả. 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực đã tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, cán bộ, người làm báo cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện Chuyên đổi số báo chí, thực sự là những cơ quan báo chí đi đầu, gương mẫu trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta còn rất nhiều việc phải triển khai, trong đó có những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực phải bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn đất nước, tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo điểm nhấn nổi bật đối với một số nội dung trọng tâm: Tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Tăng lượng phủ sóng, cập nhật thường xuyên, đầy đủ, toàn diện tin, bài, hình ảnh về các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; xây dựng chuyên mục, chuyên đề phản ánh đậm nét, sinh động và hiệu quả về những nội dung chính, quan trọng của các kỳ họp. Nêu bật những kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt, có bước đột phá, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Thông tin tuyên truyền sâu sắc các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhận định, đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài; các hoạt động tích cực của Việt Nam khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường hơn nữa hỗ trợ các cơ quan báo đảng, đài phát thanh - truyền hình địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, để hệ thống báo đảng, đài phát thanh - truyền hình cả nước nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hệ thống báo chí cả nước, trong đó có 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, bằng tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bề dày truyền thống, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra


CẢNH GIÁC TRƯỚC THÔNG TIN SAI TRÁI VỀ VỤ VIÊC PHỨC TẠP TẠI ĐẮK LẮK

Vụ nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6 đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Sáng ngày 13/6, lễ truy điệu, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh đã diễn ra trong nỗi tiếc thương vô hạn của đồng đội, người thân và cán bộ, nhân dân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật. Nhiều thông tin, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép được tung ra, những video kèm lời bình khiếm nhã đã gây ra sự hoang mang trong dư luận. Thậm chí, nhiều cá nhân, tổ chức còn cố tình giật tít gây sốc bằng những ngôn từ mang tính kích động, tạo ra sự hiểu nhầm và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Nhiều cá nhân, tổ chức phản động tìm cách hướng lái vụ việc, tạo những giả thuyết sai lệch nhằm hướng lái dư luận chỉ trích chính quyền địa phương. Điển hình như tổ chức khủng bố Việt Tân dùng chiêu bài “bẻ lái” dư luận bằng thông tin cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ việc “chính quyền cưỡng chế đất của người dân Cư Kuin”. Ngày 13/6, trên trang mạng xã hội của tổ chức này đăng tải một video với thủ thuật cắt ghép, giật tít đầy tính kích động: “Cận cảnh Cảnh sát cơ động đàn áp chiếm đất của người Thượng ở Đắk Lắk để giao đất dự án cho doanh nghiệp"?

Trang “Nhật Ký yêu nước”, một trong những trang mạng chống phá Nhà nước đã xuyên tạc vụ việc, cho rằng nguyên nhân dẫn đến các đối tượng tấn công trụ sở, giết người là do “Cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột”.

Để hướng lái, tạo “độ tin cậy”, các đối tượng còn sao chụp thông tin, hình ảnh từ một vài bài báo khác có liên quan vấn đề đất đai ở địa phương, từ đó đặt những câu hỏi mang tính mỉa mai, miệt thị kiểu “tức nước vỡ bờ”, “khi người dân bị dồn đường cùng”? Nguyễn Văn Đài – đối tượng ở hải ngoại thường xuyên có các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cũng nhân dịp này “té nước theo mưa”, đăng tải thông tin kích động trên trang cá nhân của mình. Đài bịa đặt trắng trợn rằng: “Không cam chịu sự cai trị bất công và độc ác của đảng, chế độ và nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, người dân Tây Nguyên đã đứng lên khởi nghĩa”?

Trước các luận điệu sai sự thật, xuyên tạc sau vụ tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một số cá nhân thiếu hiểu biết cũng hùa theo, có những bình luận sai trái hoặc đặt những câu hỏi trên trang Facebook nhằm gây sự nghi ngờ, hoang mang. Những tin đồn, luận điệu sai trái trên mạng xã hội, các đối tượng tung ra nhằm làm cho người dân lo lắng, làm đảo lộn cuộc sống, gây ra nhiều hệ lụy trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm bất ổn đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Đồng thời, các thông tin do các cá nhân, tổ chức đăng tải nếu lan truyền rộng rãi trong xã hội có thể gây ra sự hỗn loạn, mất ổn định của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Những thông tin sai trái đó còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt công tác, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của cơ quan chức năng.

Thực tế, những gì đang diễn ra tại huyện Cư Kuin hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các đối tượng phản động, chống đối bịa đặt ra để hướng lái dư luận. Người dân Cư Kuin nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang đồng lòng, chung sức cùng với chính quyền để truy bắt các đối tượng lẩn trốn, đồng thời đề cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ địch. Cuộc sống của người dân tại đây đang dần trở lại bình thường.

Cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk: “Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, yên tâm lao động, sản xuất góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Không đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn”.

Trước thông tin, hình ảnh sai lệch, gây nhiễu loạn trên mạng xã hội hiện nay, mỗi công dân khi tiếp cận, sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác. Cần phải tỉnh táo khi dùng Internet, tránh “sập bẫy” của các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh phát ra từ các cá nhân, tổ chức chống Nhà nước. Cần phải kiểm tra các tin, bài, ảnh, video trước khi đọc, xem, chia sẻ, xem các trang web, trang mạng, tài khoản cá nhân đó có mang tính chính danh không, có bị cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo không. Trước khi đọc, tiếp cận thông tin liên quan đến vụ việc nói trên cần tìm hiểu về tác giả, tổ chức đưa tin.

Cần có tư duy phản biện đối với thông tin không đúng sự thật về vụ việc. Mỗi công dân chúng ta là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Bởi lẽ, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia không phải là trách nhiệm riêng ai mà đó là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người dân. Khi phát hiện thông tin không đúng sự thật cần tẩy chay, không chia sẻ, dẫn về trang cá nhân của mình, tránh gây tình trạng hoang mang, hoảng sợ trong dư luận

 


NHỮNG TẤM GƯƠNG HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Ngày 15/6, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào rạng sáng 11/6.

Tại buổi phát động, Thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn đã tóm tắt vụ việc ngày 11/6 và gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ, gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung, Trung tá Công nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu và Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

XỬ PHẠT NGHIÊM KHẮC VỚI TÀI KHOẢN ĐĂNG TIN XUYÊN TẠC VỤ TẠI ĐẮK LẮC

Ngày 16/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản Facebook “Dung Dinh” là ông N.H.A.D (SN 1967, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để làm việc liên quan hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan Công an, ông N.H.A.D khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội, nhận thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc khủng bố tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do bức xúc các vấn đề cá nhân trước đó, ông N.H.A.D đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Hành vi của ông N.H.A.D đã vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt hành chính ông N.H.A.D số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời, buộc ông N.H.A.D gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm đã đăng tải.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự