Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THỐNG TRONG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thời gian qua, những cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia vào giáo dục phòng, chống tham nhũng là: báo chí, truyền thông, Mặt trận Tổ quốc, các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chúng ta cũng đã đạt những kết quả bước đầu trong giáo dục phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2007-2013, hơn 29 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân được phổ biến, giới thiệu, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 478 nghìn lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện, 2,3 triệu tài liệu, cuốn sách về phòng, chống tham nhũng được phát hành. Ở bậc trung học phổ thông, nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào giảng dạy lồng ghép, tích hợp vào môn học giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết, được phân bổ trong 3 năm học. Nội dung phòng, chống tham nhũng bao gồm nhiều kiến thức xã hội và kiến thức pháp luật để trang bị cho học sinh khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng đối với xã hội. Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp Mặt trận Tổ quốc lồng ghép trong đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, được tiến hành từ năm 2006 đến nay. Các cơ quan báo chí tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng cũng như tạo dư luận xã hội phê phán hành vi tham nhũng. Báo chí không chỉ đóng góp lớn trong việc phát hiện các hành vi tham nhũng mà còn là lực lượng chủ yếu để tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền những gương điển hình, cách làm hay trong phòng, chống tham nhũng. Mỗi năm có khoảng gần 5 nghìn tin, bài viết về đề tài phòng, chống tham nhũng được đăng tải trên hơn 40 tờ báo (20 báo in ở Trung ương, 10 báo in địa phương và 10 tờ báo điện tử của Trung ương và địa phương(3). Có 77,83% phóng viên đồng tình với việc báo chí tham gia tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA

Ở Việt Nam, quá trình nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục phòng, chống tham nhũng ngày càng có nhiều tiến bộ. Trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và các lần sửa đổi bổ sung, bổ sung năm 2007, 2012 chưa có mục riêng về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng dù trong các quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng cũng đã bước đầu đề cập đến nội dung này. Điều 85 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Điều 86 của Luật quy định: Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Giáo dục lòng liêm chính, đạo đức công vụ cho công chức từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới xem như một trụ cột trong chính sách phòng, chống tham nhũng. Qua đó, giúp công chức thấy được tham nhũng là hành vi vi phạm đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công chức trong quá trình thực thi công vụ. Việc giáo dục liêm chính ở một số quốc gia được thực hiện hằng năm và mang tính bắt buộc cho toàn thể cán bộ, công chức. Tất cả các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đều có chương trình đào tạo liêm chính bắt buộc cho cán bộ, viên chức của họ. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho công chức về trách nhiệm công vụ, về việc nghiêm cấm các hành vi tham nhũng trong công chức, một số nước như Thụy Điển, Hàn Quốc, Malaysia, Đức, Trung Quốc, Singapore ban hành văn bản pháp luật riêng về đạo đức công chức, thậm chí thành lập những cơ quan chuyên phụ trách về đạo đức công chức. Hàn Quốc thành lập ủy ban đặc biệt về đạo đức công chức có trách nhiệm chính trong việc giáo dục đạo đức công chức, theo dõi quá trình thực hiện của công chức. Singapore giáo dục công chức lòng tự trọng, xem tham nhũng như sự sỉ nhục danh dự và họ sợ bị áp dụng chế tài pháp luật, coi đây là hành vi nhiều rủi ro, từ đó có thái độ nói không với tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

MỘT SỐ NHẬN THỨC MỚI VỀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trên cơ sở coi phát huy dân chủ là một động lực của sự phát triển, Đại hội XII cụ thể hóa nội dung dân chủ là: Bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân. Cụ thể hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và coi trọng đạo đức xã hội. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ đế làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phải thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. Xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất. Xác định rõ hơn quyền hạn, trách nhiệm của mỗi quyền và cơ chế phối hợp trong việc thực hiện, kiểm soát các quyền ở các cấp chính quyền.

SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI

Đại hội XII khẳng định, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là một trong những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới. Nếu Đại hội XI của Đảng đã đề ra những định hướng quan trọng về quản lý phát triển xã hội là “xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh, trong đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đoàn kết, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi”, “phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn; đấu tranh phòng chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông”, hay trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 nhấn mạnh: Có chính sách và các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị, v.v. thì Đại hội XII nêu rõ: Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng, thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội; Có các giải pháp quản lý hiệu quả để giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, quan hệ lợi ích, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những bức xúc, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột trong xã hội. Đồng thời, Đại hội XII định hướng: Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững; Thực hiện các giải pháp, chính sách và quản lý để khắc phục từng bước sự mất cân đối về phát triển đối với từng lĩnh vực, từng vùng, bảo đảm sự hài hòa cả trong phát triển, hưởng thụ; bảo đảm cơ cấu giai tầng xã hội, dân cư, ngành nghề hợp lý; Kịp thời kiểm soát và xử lý các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội; Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người.

NHẬN THỨC VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ Đại hội IX của Đảng năm 2011, Đảng ta đã xác định mô hình kinh tế tổng quát của nước ta là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” - một mô hình kinh tế chưa từng có trong tiền lệ, đã trở thành một thách thức lý luận và thực tiễn đối với Đảng ta. Từ đó đến nay, vấn đề nội hàm khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn được các đại hội chú trọng đề cập, giải quyết và đã từng bước được bổ sung làm rõ. Đại hội XII của Đảng trên cơ sở kế thừa nhận thức của các đại hội trước, đã có những bổ sung đáng kể với sự hiện diện khá toàn diện và cụ thể các thành tố cấu thành nền kinh tế, thể hiện bước tiến trong nhận thức lý luận của Đảng về mô hình kinh tế Việt Nam, đó là: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bố theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ ĐỘNG LỰC CÁCH MẠNG TẠI ĐẠI HÔI XII

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “cần nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực: hài hòa lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người, vai trò của khoa học - công nghệ; tiếp tục đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách, tổ chức..., tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập”. Tất cả những nhân tố trên, các kỳ đại hội cũng đã đã được đề cập đến, nhưng ở Đại hội XII, vấn đề này được đề cập trực tiếp, đầy đủ và toàn diện hơn.

NHẬN THỨC MỚI VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ LỢI ÍCH DÂN TỘC.

Qua các kỳ đại hội, đến Đại hội XII, nhận thức của Đảng về vấn đề lợi ích dân tộc đã đẩy lên một bước quan điểm đề cao lợi ích dân tộc chính đáng. Điều này được thể hiện ngay trong phần tổng kết các bài học kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới, lần đầu tiên Đảng ta đưa vấn đề "phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết" là một trong những bài học kinh nghiệm của Đảng. Đây có thể xem là bước đột phá trong nhận thức lý luận về đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng. Bởi lẽ, nếu nhìn lại lịch sử cách mạng nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trước năm 1986, không phải lúc nào vấn đề lợi ích dân tộc đặt lên trên hết và không phải lúc nào vấn đề lợi ích dân tộc cũng được hiểu một cách thấu đáo đến mức coi đó là một trong những bài học kinh nghiệm của Đảng. Ở Đại hội XII, vấn đề “đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết” còn được khẳng định rõ và trở thành nguyên tắc trong phương châm chiến lược đối ngoại lâu dài và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XII xác định rõ 4 quan điểm đối ngoại, trong đó quan điểm đầu tiên là: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Quan điểm trên đây của Đảng xuất phát từ những cơ sở nhận thức sâu sắc về nội dung, tính chất thời đại, về tình hình thế giới và khu vực, một lần nữa thể hiện rõ thái độ của Đảng, nhận thức của Đảng về tầm quan trọng của vấn đề lợi ích dân tộc và việc xử lý nó trong mối quan hệ với thế giới. Trong khi khẳng định thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta nhận rõ tính chất phức tạp và rất lâu dài của quá trình chuyển biến xã hội, nên cần có nhận thức đúng, thấy rõ những động thái, đặc trưng, xu hướng và tính chất thời đại trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Về môi trường quốc tế, Đảng ta đã nhận rõ việc các nước không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, cùng tồn tại hòa bình, hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở đó, Đại hội XII xác định: Tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn, đối tác quan trọng. Ở đây có thể nhận thấy điểm khác biệt trong quan điểm của Đại hội XII về quan hệ quốc tế là không phân định cụ thể mối quan hệ với từng nước mà phân định mối quan hệ theo khu vực (láng giềng nói chung) hoặc phân định theo tính chất, cấp độ quan hệ (đối tác lớn, quan trọng).
Với cách nhìn nhận này, không chỉ một lần nữa Đại hội XII của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn và sự trung thành của Đảng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, mà còn thể hiện sự chính xác trong tư duy của Đảng về vấn đề dân tộc và quốc tế, dân tộc và giai cấp trong bối cảnh thế giới phức tạp khôn lường hiện nay. Trong lịch sử Đảng ta, không phải lúc nào Đảng ta cũng có được những nhận thức hoàn toàn đúng đắn và xử lý đúng mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích bộ phận, giai cấp, giữa dân tộc và quốc tế.

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

CẢNH GIÁC VỚI CHỦ NGHĨA DÂN TÚY

Có thể thấy, chưa bao giờ cụm từ “chủ nghĩa dân túy” được nhắc nhiều như hiện nay. Vậy chủ nghĩa dân túy là gì? Tại sao cần nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay?

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Để ứng phó với tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội hiện nay, điều đầu tiên và quan trọng nhất, đó là phải phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống báo chí chính thống. Trước hết, báo chí chính thống phải thông tin kịp thời, định hướng dư luận theo hướng tích cực, đúng đắn, mang tính xây dựng, với quan điểm “lấy cái tốt át cái xấu”. Tiếc rằng, trước thực trạng xuất hiện quá nhiều các trang phụ trương, tạp chí điện tử nên việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, vai trò của một số trang, tờ báo đã không còn giữ được sự chuẩn mực. Có những sự việc quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhiều trang tin, bài báo đã nóng vội, cảm tính, chủ quan, hướng dư luận đến suy nghĩ cực đoan, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

MẶT TRÁI TỪ NGUỒN TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tác hại của những thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dấy lên sự nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

PHÒNG, CHỐNG NHỮNG “LUỒNG GIÓ ĐỘC” DU NHẬP VÀO NƯỚC TA

Khi chúng ta thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế, bên cạnh những “luồng gió mát”, cũng có không ít “luồng gió độc” tràn vào nước ta, cản trở sự phát triển. Lối sống, cách sống xa lạ, trái với những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của xã hội, bất chấp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã và đang xâm nhập vào đời sống xã hội. Nhiều sản phẩm văn hóa ra đời vội vã, chạy theo lợi nhuận và hiệu quả thương mại hoặc chiều theo thị hiếu tầm thường, quay lưng lại với những giá trị tinh thần cao đẹp, tạo ra những chướng ngại cho việc nâng cao mặt bằng dân trí. Văn hóa hình chiếm lĩnh hết cả không gian và thời gian, uy hiếp văn hóa đọc, văn hóa chữ, tạo cho thanh thiếu niên sức ỳ và sự lười biếng. Nhiều người bị trói chặt vào màn hình, màn số, mải mê với thú vui ẩm thực, nhạc mới, thời trang…mà quên đi những lĩnh vực tinh thần phong phú và đa dạng có chiều sâu văn hoá. Hậu quả của những tác động tiêu cực đó dẫn tới một bộ phận trong các tầng lớp, thành phần xã hội thiên về mưu cầu lợi ích cá nhân đã chà đạp lên những khuôn mẫu, những giá trị đạo đức đích thực của xã hội. Không ít người trong lớp trẻ hiện nay có tâm lý học đòi cách sống thực dụng, buông thả, sùng bái đồng tiền, tiêu dùng phương Tây, quay lưng lại với văn hoá, đạo đức truyền thống. Những phong tục tập quán được coi là thuần phong mỹ tục, nay được thế hệ trẻ coi là “cổ hủ”, lỗi thời. Sự thâm nhập của văn hóa độc hại, của sự lai căng văn hóa, của lối sống thực dụng và những tiêu cực khác, đã và đang ảnh hưởng, làm băng hoại những giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, chủ động  hội nhập quốc tế nhưng cũng phải chủ động đấu tranh với những biểu hiện sai trái như những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc, khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn. Kiên quyết đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, trên cơ sở giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

SỨ MỆNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Suốt gần 90 năm phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta tin yêu, trìu mến gọi Đảng là “Đảng ta”. Niềm vinh dự, tự hào lớn ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn để Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi to lớn này đến thắng lợi to lớn khác. Cũng chính thực tiễn ấy là những bằng chứng sinh động khẳng định sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Các thế lực phản động vẫn ra rả đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn vì chúng cho rằng, đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Chúng ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng cố tình xuyên tạc: “Chủ nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”. Hơn thế, chúng còn “chỉ dạy” Đảng ta cần phải đi theo con đường khác, theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập”… Những luận điệu đó được nhắc đi, nhắc lại với cách lèo lái khác nhau, khi trắng trợn, lúc tinh vi, khi rầm rộ, lúc lặng lẽ, âm thầm, lúc thì mượn mồm của những người biến chất, “trở cờ”, “xám hối”, khi thì thô lỗ nhân danh, khoác áo những nhà chính trị sặc mùi tư sản phản động khẳng định sự “ưu việt” của xã hội tư bản. 

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, THAM NHŨNG, CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền tồn tại cùng với lòng tham của con người, nó có ở mọi thời đại trong lịch sử, không chỉ riêng dân tộc ta, đất nước ta, chế độ ta, mà ở các chế độ, ở mọi quốc gia, nó tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Vì vậy, để chống tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền chúng ta phải xây dựng được bộ máy chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước mà ở đó người cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

CHỐNG “CHẠY” – MỆNH LỆNH CUỘC SỐNG

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cũng dè chừng dần những tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Chuẩn bị đại hội lại vận động, tìm mọi cách. Phải cảnh báo vấn đề này. Đó chính là xây dựng Đảng, liên quan đến vấn đề con người. Cần gì phải “chạy”, tôi đã nói rồi, “chạy” là không dùng”.
Đảng cần, dân mong những người thật sự có tài, có đức và uy tín, xứng đáng có mặt trong bộ máy công quyền, thực sự là người đại diện cho quyền lực mà nhân dân trao gửi. Muôn việc thành công hay thất bại xét cho cùng đều do công tác cán bộ như lời Bác dạy. Vì vậy, để cái gốc của công việc được tốt, việc đẩy lùi nạn “chạy chức, chạy quyền”, tha hóa quyền lực phải là một nhiệm vụ hàng đầu, là mệnh lệnh mà cuộc sống đặt ra đối với Đảng và hệ thống chính trị hiện nay!

TỪ THAM NHŨNG QUYỀN LỰC TỚI THA HÓA QUYỀN LỰC

Những kỳ đại hội toàn quốc gần đây, Đảng thẳng thắn bắt bệnh thực trạng “chạy chức, chạy quyền” và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt chấn chỉnh. Nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII, việc xử lý và ngăn chặn tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, bổ nhiệm người nhà, người thân càng được tiến hành quyết liệt, hiệu quả hơn. Bằng chứng là hàng loạt các vụ việc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra và làm rõ, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong bổ nhiệm họ hàng, người thân và ban phát chức quyền ở hàng chục địa phương và nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

ĐÃ “CHẠY” LÀ KHÔNG DÙNG!

Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Bộ Chính trị đã báo cáo trước Trung ương, chỉ ra 5 loại “chạy”: “Chạy chức” trước khi bầu cử; “chạy quyền” trước khi phân công công tác; “chạy lợi” trước khi phân bổ ngân sách, đấu thầu, cấp quota; “chạy chỗ” trước khi bổ nhiệm; “chạy tội” trước khi điều tra, xét xử. Đáng bàn hơn, là cán bộ không chỉ “chạy” cho bản thân mình mà còn “chạy” cho vợ con, anh em, người nhà, bạn bè, cấp dưới...

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TĂNG CƯỜNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Các thế lực phản động, thù địch thường lợi dụng vấn đề tôn giáo để cổ súy tư tưởng chống đối, kích động biểu tình, gây bạo loạn. Các thủ đoạn chủ yếu được các thế lực thù địch, những phần tử phản động lưu vong, phần tử xấu sử dụng là:

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

Trong thời đại hiện nay, khi xã hội tư bản đang tồn tại mâu thuẫn giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Thực chất của mâu thuẫn này xuất phát từ tính đối kháng giữa hai phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Giai cấp tư sản, đại diện cho phương thức sản xuất cũ đang thống trị xã hội với tham vọng bóc lột ngày càng nhiều giá trị thặng dư nên chúng cố gắng tìm mọi cách duy trì kiểu quan hệ sản xuất của mình với hình thức tách người lao động ra khỏi tư liệu lao động bằng việc chiếm đoạt toàn bộ tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội và thực hiện bóc lột giá trị thặng dư. Tuy nhiên, khi sản xuất phát triển thì tính chất xã hội hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao, đặt ra yêu cầu và đòi hỏi tư liệu sản xuất phải thuộc về người lao động trong xã hội. Đòi hỏi này vấp phải cản trở lớn từ phương thức sản xuất cũ của giai cấp tư sản, trong khi đó, giai cấp công nhân là người đại diện cho một phương thức sản xuất mới, đồng thời lại là người có mâu thuẫn trực tiếp gay gắt nhất với giai cấp thống trị. Do đó, người đại diện cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, có mâu thuẫn trực tiếp đối kháng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đại diện cho lực lượng sản xuất mới tiến bộ, lực lượng sản xuất chính chủ yếu của xã hội là giai cấp công nhân sẽ được lịch sử lựa chọn là giai cấp đứng lên đảm nhận sứ mệnh lịch sử của thời đại là một tất yếu khách quan. Cũng chính từ đặc điểm giai cấp công nhân vừa là giai cấp có mâu thuẫn trực tiếp gay gắt nhất, bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất bởi giai cấp thống trị, vừa là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất mới tiến bộ ra đời từ chính phương thức sản xuất cũ của giai cấp tư sản, do đó, cuộc cách mạng do giai cấp công nhân đảm nhận lãnh đạo có mục tiêu và tính chất khác hẳn về bản chất so với các cuộc cách mạng trước đây. Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo hướng tới mục tiêu xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ giai cấp, thực hiện giải phóng con người, giải phóng toàn nhân loại, tính chất triệt để và toàn diện được thể hiện rõ chứ không chỉ dừng lại ở việc thay đổi giai cấp thống trị này bằng giai cấp thống trị khác, thay đổi kiểu hình thức bóc lột này bằng kiểu hình thức bóc lột khác tinh vi hơn, hiện đại hơn. Cuộc cách mạng ấy đòi hỏi phải được thực hiện triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội chứ không đơn thuần diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực chính trị như các cuộc cách mạng xã hội của các giai cấp trước đây. Giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện, khả năng để thực hiện cuộc cách mạng đó.

QUY LUẬT TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG TA

Đổi mới là từ bỏ những gì là lệch lạc, lỗi thời hay sai trái để đi đến những cái mới, đúng đắn hơn, tiến bộ hơn. Chỉnh đốn Đảng là sắp xếp lại những cái vốn có trước đây và đến nay vẫn đúng nhưng đã bị làm sai lệch để mọi công việc đi vào nền nếp, luôn phát huy tốt tác dụng. Đổi mới, chỉnh đốn không phải để Đảng xa rời bản chất khoa học và cách mạng mà là giữ vững và tăng cường bản chất ấy; khẳng định rõ hơn mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm cho Đảng ta mãi mãi là một Đảng cách mạng chân chính, luôn xứng đáng với sự tin yêu, kính trọng, sự tôn vinh của nhân dân. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng cũng đều quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới, làm cho Đảng luôn ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đảng phải nâng tầm cao trí tuệ, bản lĩnh, kiên định về lập trường, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Hiện nay, Đảng ta tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng là sự phù hợp với quy luật tồn tại và phát triển của Đảng trong tình hình mới. Mọi luận xuyên tạc, mọi hành động lợi dụng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng để phủ nhận vai trò của Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta là hoàn toàn sai trái.

THỰC CHẤT CỦA LUẬN ĐIỆU “QUÂN ĐỘI NHÀ NGHỀ”

Trên mạng xã hội cũng lan truyền, tung hô cái gọi là “Quân đội nhà nghề”.  Ẩn ý đằng sau cổ súy cho quan điểm xây dựng quân đội nhà nghề là mong muốn của các thế lực thù địch về một quân đội “đứng ngoài chính trị”, “quân đội trung lập”. Thực tế lịch sử đã cho thấy, quân đội ra đời gắn với sự ra đời của nhà nước, không thể có việc quân đội “đứng ngoài chính trị”, “quân đội trung lập”. Về vấn đề này, V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”. Không có và chưa bao giờ có một thứ quân đội “đứng ngoài chính trị”, bởi vì nó là sản phẩm của “đấu tranh giai cấp không thể điều hòa”, là công cụ vũ trang trong tay nhà nước để thực hiện mục tiêu chính trị của nhà nước. Không có thứ quân đội “đứng ngoài chính trị” đồng nghĩa với việc không có thứ “quân đội trung lập”.

THỰC CHẤT CỦA LUẬN ĐIỆU "QUÂN ĐỘI CỦA QUỐC GIA"

Các thế lực thù địch công khai rao giảng cái gọi là “quân đội của quốc gia”, “quân đội mang tính dân tộc” bằng lối triết tự theo cách ngụy biện rằng, tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác lập danh tính quân đội là của quốc gia Việt Nam. Thực chất của quan điểm này là phủ định nguyên lý và làm “lu mờ” bản chất giai cấp của quân đội, xóa bỏ bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta.

ĐẰNG SAU CÁC LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

Chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu chuyển hóa về chính trị đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tập trung chống phá quân đội trên nhiều mặt, nhiều nội dung, trong đó chống phá về chính trị được đặt lên trước và là một nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trong những năm gần đây, chúng sử dụng truyền thông, mạng xã hội như một công cụ để chống phá quân đội về chính trị, tư tưởng. Hàng loạt các trang thông tin, trang web phản động đã lợi dụng chính sách tự do báo chí của Việt Nam, đưa ra các bài viết, bài phân tích, tuyên truyền, cổ súy cho việc chuyển giao quân đội về nhà nước, để nhà nước quản lý quân đội. Thực chất của quan điểm này là nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Những ngày tháng này khi mà Đảng và các bộ phận đang tiến hành phân công, tiến hành xây dựng, lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Thì đây cũng là cơ hội béo bở, tập trung cho các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối tại các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… tiến hành chống phá bằng nhiều cách thức, chiêu trò khác nhau.

LẬT TẨY CHIÊU BÀI “DÂN CHỦ” CỦA NGUYỄN VŨ BÌNH

Trong khi, chúng ta đang tích cực đấu tranh loại bỏ nạn tham nhũng trong toàn xã hội. Vậy mà, lợi dụng vấn đề này Nguyễn Vũ Bình với thủ đoạn đăng tải loạt bài (Hỏi và đáp về phong trào dân chủ) trên Blog cá nhân cũng như trên các diễn đàn khác với nhiều nội dung sai trái, phủ nhận những thành tựu chống tham nhũng của Đảng cùng với luận điệu xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

MỘT CÁNH ÉN KHÔNG LÀM NÊN MÙA XUÂN

Như chúng ta biết rằng đất nước Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng kéo dài trên tất cả các lĩnh vực. Các nước lớn trên thế giới tìm mọi cách hướng sự ảnh hưởng của mình đến con đường chính trị ở Venezuela bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào nội bộ nước này; trong đó, Mỹ và phương tây luôn tìm cách kích động bạo lực, biểu tình, ủng hộ chính quyền lâm thời nổi dậy. Lợi dụng vấn đề này các tổ chức phản động cũng tìm cách lồng ghép hình ảnh đất nước Venezuela để chống phá cách mạng Việt Nam.

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Trên một số trang mạng xã hội gần đây xuất hiện không ít thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; xúc phạm đến danh dự các đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang (LLVT). Họ lập ra các website, blog, sử dụng nhiều tài khoản facebook để thu thập, nhào nặn, trộn lẫn thông tin thật-giả, cắt ghép hình ảnh, tán phát, nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người đọc, nhất là thanh, thiếu niên. Chủ ý của họ nhằm bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ thanh danh của Đảng, Nhà nước; đặc biệt nhằm vào các đồng chí lãnh đạo cấp cao có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; chọn thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và LLVT để tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ; đồng thời tổ chức lực lượng chia sẻ bình luận với mục đích hạ uy tín, làm hoen ố hình ảnh cao đẹp của Đảng, Nhà nước ta và các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị.

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG SỰ BẤT ỔN Ở VENEZUELA ĐỂ XUYÊN TẠC CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Vừa qua, lợi dụng tình hình chính trị bất ổn ở Venezuela, một số nhà “dân chủ”, phần tử cơ hội chính trị đã thông qua một số trung tâm truyền thông, mạng xã hội có những liên hệ, kích động, xuyên tạc, diễn biến thể chế chính trị và tình hình Việt Nam. Họ cho rằng biến cố chính trị ở Venezuela là “tin vui với nhiều người dân Việt Nam; đây là bài học nóng hổi cho giới lãnh đạo Việt Nam vì họ xây dựng chế độ toàn trị; tình hình Venezuela cho thấy những chế độ độc tài, toàn trị không thể tồn tại được và sớm hay muộn cũng phải chịu số phận bị lật đổ”, rồi hô hào cổ súy cho luận điểm “thử nghiệm chủ nghĩa xã hội khiến cho nền kinh tế Venezuela sụp đổ”…

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC, PHỦ ĐỊNH LÝ LUẬN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN


        Chỉ có sự nhận diện chính xác những luận điệu thù địch, sai trái với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thì mới có cơ sở đấu tranh bác bỏ, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. 

SỰ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN CỦA VŨ ĐÔNG HÀ


         Bài viết “con đường đấu tranh” của Vũ Đông Hà trên không gian mạng ngày 12/02/2019 là sự xuyên tạc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Vũ Đông Hà đã vu cáo trắng trợn Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, kích động người dân đứng lên đấu tranh xóa vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Đây là tên phản động cần được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng để nhân dân thấy được tính phản động, nguy hại của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Qua bài viết này tác giả mong muốn cư dân mạng hãy luôn cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, biết cách chọn lọc, tiếp nhận thông tin đúng đắn để tránh mắc mưu của kẻ thù. Hiện nay các bài viết dạng như “con đường đấu tranh” của Vũ Đông Hà đã và đang tràn lan truyền rất nhiều trên không gian mạng, nếu mỗi người không có kiến thức về chính trị, xã hội, không biết phân biệt đúng sai mà vô tình cổ vũ hay chia sẻ những bài viết đó thì vô cùng nguy hại cho nền chính trị ổn định của đất nước. Những bài viết đó không nằm ngoài chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản vào nhân dân, làm chuyển hóa về nhận thức trong nhân dân, làm mỗi người mơ hồ vào con đường xây dựng CNXH, mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, làm cơ sở tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, đưa nước ta đi theo quỹ đạo các nước TBCN.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


              Những năm qua, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhận thức rõ trong thời đại ngày nay, việc hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan, do đó Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng phát triển, mở rộng các mối quan hệ quốc tế. Cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, việc hội nhập kinh tế của Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Đó là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng hòng thúc đẩy âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận chủ trương đẩy mạnh hội nhập và những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong quá trình này. Do đó, cần hết sức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của các thế thực thù địch, muốn thông qua hội nhập và bằng hội nhập để làm chệch hướng con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

NHÌN LẠI 2018 – KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN, XUYÊN TẠC THÀNH QUẢ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM


              Vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) ở Hoa Kỳ đã ra “Phúc trình năm 2019”. Trong phần về Việt Nam, báo cáo này viết: “Tình hình nhân quyền Việt Nam-xuống cấp nghiêm trọng”, “Chính phủ Việt Nam đã đàn áp những người đấu tranh cho nhân quyền một cách hệ thống-đã “xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản” như cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận; ngăn chặn các quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin. Đây là quan điểm sai lầm mang tính kỳ thị, thể hiện ý đồ xấu đối với Việt Nam. Bởi lẽ, đối với nhân dân Việt Nam, quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tế, trong năm 2018, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế biển. Thúc đẩy đàm phán, hợp tác giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới, lãnh thổ; xây dựng, quản lý biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Nhìn lại năm 2018, cho dù các thế lực thù địch tán phát thông tin xuyên tạc, bôi đen chế độ xã hội cũng không thể phủ nhận được thành quả quyền con người của nhân dân Việt Nam.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG, CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ, MẬT THIẾT QUÂN – DÂN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Một là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về bản chất, truyền thống vẻ vang của quân đội ta, nhất là bản chất, truyền thống  mối quan hệ đoàn kết quân - dân, gắn bó như “cá với nước”.
Trước hết, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Trong đó, tập trung làm sâu sắc hơn những quan điểm và nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân: quân đội ta là quân đội của nhân dân, là con em, ruột thịt của nhân dân; nhân dân là nền tảng sức mạnh quân đội. Chỉ có trên nền tảng vững chắc là nhân dân, thì quân đội mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đồng thời, tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ những nội dung cơ bản trong đường lối, quan điểm  của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, cũng như những nội dung chủ yếu của Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn... 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUÂN ĐỘI VÀ NHÂN DÂN

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, có gần 50 bài nói, bài phát biểu, huấn thị hoặc thư căn dặn cán bộ, chiến sĩ quân đội phải đặc biệt quan tâm, coi trọng, chăm lo, giữ gìn và không ngừng tăng cường, phát triển mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là mối quan hệ đặc biệt quan trọng, là nguồn gốc tạo nên sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của quân đội ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân được thể hiện trên những nội dung cơ bản sau:

BỘ ĐỘI CỤ HỒ SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN

Ai cũng biết, “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được nhân dân kính trọng và suy tôn khi nói về Quân đội, gắn với hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện bản chất cách mạng của Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thương yêu, đùm bọc, che trở, nuôi dưỡng của nhân dân. Quân đội ta là sự kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, là hình tượng cao đẹp, tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của người chiến sĩ cách mạng và của Quân đội nhân dân Việt Nam.

KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN DANH HIỆU “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” ĐỂ HẠI NƯỚC, HẠI DÂN

Những ngày vừa qua, bọn cơ hội chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng lòng yêu nước chân chính của những người nhẹ dạ cả tin, lấy danh nghĩ biểu tình ôn hòa phản đối Quốc hội thông qua “Dự thảo Luật An ninh mạng” và “Dự thảo luật khu kinh tế đặc biệt” đã gây ra những bất ổn chính trị ở một số nơi, đặc biệt là ở Bình Thuận, Cần thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những thủ đoạn thâm độc mà chúng đã thực hiện là “giả danh các lực lượng của chính quyền để tân công người biểu tình hòng kích động sự phẫn nộ của đám đông nhằm đẩy cuộc biểu tình thành bạo loạn lật đổ chính quyền”. Những ngày vừa qua các lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ rất nhiều kẻ giả danh công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và nghiêm trọng hơn có kẻ đã giả danh bộ đội nhằm tấn công người biểu tình. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, đã có kẻ giả danh một trung úy Quân đội và giả danh một học viên trường Đại học Trần Đại Nghĩa tham gia đoàn biểu tình mà lực lượng của ta đã bắt được.

BÔI NHỌ HÌNH ẢNH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” – MỘT ÂM MƯU THÂM ĐỘC

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018, tại một số địa phương như Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, … một số người nhẹ dạ cả tin và các đối tượng quá khích, trong đó chủ yếu là các thanh, thiếu niên đã tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình, hô khẩu hiệu chống đối chính quyền, cản trở giao thông, đập phá, hủy hoại phương tiện, đốt phá trụ sở chính quyền, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhiều giờ và làm bị thương nhiều cán bộ, chiến sĩ công an.

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NHỮNG THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân đội, nhất là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7- 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 110/2014/TT-BQP ngày 22-6-2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và các mạng xã hội.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC THÔNG TIN XẤU ĐỘC NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch… Các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội ta được các thế lực thù địch tán phát trên internet và mạng xã hội, bao gồm: các thông tin xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; chia rẽ Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và nhân dân… Theo đó, các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã “lỗi thời”, “lạc hậu”(!) và quân đội phải “trung lập, đứng ngoài chính trị và đấu tranh giai cấp”(!), “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”(!), “chỉ hành động dưới sự điều hành của nhà nước và tuân theo pháp luật”(!); Quân đội “chỉ của quốc gia dân tộc”(!), “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia và phục vụ nhân dân”(!)… Do vậy, quân đội phải “thoát ly” chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI TA

Lịch sử cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã minh chứng, chiến đấu vì nhân dân, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc là lý do tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lý tưởng và phương châm hành xử của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là công cụ, là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, của Nhà nước mà còn là của nhân dân, của dân tộc, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

BẢN CHẤT LUẬN ĐIỂM “QUÂN ĐỘI LÀ CỦA QUỐC GIA, DÂN TỘC”, CHỈ CẦN “TRUNG THÀNH VÀ BẢO VỆ NHÂN DÂN”, “BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA DÂN TỘC”

Những giọng điệu tưởng như là khách quan, không chính trị, không giai cấp, nhưng lại nằm trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản. Bằng quan điểm đó, các thế lực thù địch đã khéo léo đi đến nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị – giai cấp của quân đội, tiến tới làm biến chất quân đội ta. Đây mới là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng. Thủ đoạn chống phá trên của các thế lực thù địch nếu chưa thể làm suy yếu và biến chất quân đội ta, thì cũng dễ gây nên sự lẫn lộn trong xem xét bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, làm cho chúng ta dễ mắc mưu chúng trong thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, giáo dục mục tiêu, lý tưởng cho quân đội, trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI TA LÀ THỦ ĐOẠN LỪA BỊP, VÔ CĂN CỨ, PHẢN ĐỘNG VỀ CHÍNH TRỊ, PHẢN KHOA HỌC CẢ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chúng không những xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta, mà còn nhằm tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong phẩm chất trung thành của quân đội ta phản ánh các mối quan hệ của quân đội với Đảng, dân tộc và nhân dân.

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG TRÀNH CỦA QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI ĐẢNG

Chúng ra sức rêu rao quan điểm rằng, quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; rằng, quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”! Chúng còn cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc; đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của quân đội ta. Chúng còn “khuyên nhủ” chúng ta rằng, cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt, cần phải học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản.
Thoảng qua, những quan điểm trên tưởng như là vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một thủ đoạn thâm độc, một ngón đòn rất nguy hiểm. Những luận điệu xuyên tạc trên dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm của chúng là phù hợp, là hợp lý, cần phải xem xét, nghiên cứu, để học tập và thực hiện!

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung công kích trực tiếp vào sự trung thành của quân đội đối với Đảng. Chúng cho rằng quan điểm quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; rằng, quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”!

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ và Trung ương Quân ủy, cơ quan chính trị các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng từng bước nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp và mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác đảng, công tác chính trị; tư tưởng quân sự thuần túy, chê bai cán bộ công nông trong những năm 1947 - 1948; tư tưởng ngại gian khổ, ác liệt muốn đánh to, thắng lớn, kết thúc cuộc kháng chiến nhanh chóng trong khi trình độ kỹ chiến thuật còn thấp, tổ chức lực lượng chưa tập trung, trang bị vũ khí còn kém ở những năm 1948 - 1949; đặc biệt là đấu tranh khắc phục tư tưởng hữu khuynh ở chiến dịch Điện Biên Phủ trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954.

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI

Quân đội ta ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nên hầu hết đội ngũ cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân, nông dân, bị thực dân Pháp và địa chủ, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Vì vậy, trình độ học vấn và tri thức quân sự ở thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp còn rất hạn chế. Để bảo vệ thành quả cách mạng và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quân đội ta phát triển rất mạnh, quân số lên gần mười vạn người, nhu cầu cán bộ rất lớn và rất thiếu. Cơ quan chính trị các cấp đã đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo gấp rút việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội là con em công nông và trí thức yêu nước tại các trường quân sự trên toàn quốc, kết hợp với bồi dưỡng, rèn luyện tại đơn vị; đồng thời, sử dụng những sĩ quan, hạ sĩ quan đã từng tham gia quân đội viễn chinh của thực dân Pháp, phát xít Nhật được giác ngộ đứng vào hàng ngũ chống Pháp, làm cán bộ kỹ thuật và cố vấn quân sự ở một số đơn vị.

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG CÁC CẤP TRONG QUÂN ĐỘI

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, cơ quan chính trị các cấp đã luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; đề cao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; duy trì thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

Hiện thực lịch sử của Quân đội ta đã chứng minh, cơ quan chính trị các cấp đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quan điểm nhất quán và mục tiêu của Đảng ta là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt cho toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên lý cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản; vấn đề sống còn của quân đội cách mạng, bảo đảm cho Quân đội ta luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN CHÍNH TRỊ TRONG GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI, TRỰC TIẾP VỀ MỌI MẶT CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; nguồn gốc chủ yếu quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời, phát triển, trưởng thành của hệ thống chính trị các cấp trong quân đội gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục đích Đảng tổ chức ra hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp nhằm phát huy vai trò trong triển khai thực hiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Đảng luôn nắm vững Quân đội trong mọi tình huống; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.  

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Một là, luôn bám sát mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao giác ngộ, lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Mọi động thái về kinh tế, chính trị, quân sự diễn ra trên thế giới, trong nước đều tác động đến nhận thức tư tưởng bộ đội, làm nảy sinh cả những tư tưởng tích cực và tiêu cực, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải bám sát đời sống xã hội, thực tiễn Quân đội mới có sức sống, tính thuyết phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, kịp thời định hướng, cổ vũ và phát triển nhân tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn và loại bỏ những ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG NÂNG CAO SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiệu quả hoạt động quan trọng này.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Bộ Tư lệnh 86, theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Hoàn thiện, đưa vào khai thác, sử dụng các phần mềm quản lý kết quả đấu tranh và hỗ trợ các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, thực hiện các chiến dịch truyền thông chủ động. Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng phần mềm Mocha Viettel, sản xuất điện thoại di động nội bộ, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí bảo đảm an toàn, vừa góp phần quản lý tình hình tư tưởng, dư luận và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trên không gian mạng.
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt, gay gắt, lâu dài và vô cùng phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu, các đơn vị Quân đội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh hiệu quả, thiết thực, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN, ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay, Việt Nam có hơn 58 triệu người đã sử dụng tài khoản facebook và tiếp nhận rất nhiều thông tin qua mạng xã hội này. Thế nhưng, những nguồn thông tin chính thống và có thẩm quyền từ các cơ quan chức năng trên các trang mạng xã hội lại rất ít. Khi có sự việc nhạy cảm xảy ra thường phản ứng chậm, hình thức thông tin chưa phù hợp,... khiến cho tin giả, tin bịa đặt, tin suy diễn xuất hiện tràn lan, không có nguồn để xác thực, kiểm chứng tính đúng sai, thật giả lẫn lộn, gây xáo trộn, hoang mang dư luận công chúng. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải nhạy bén, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin theo Luật An ninh mạng và Quy chế phát ngôn, nhất là các vấn đề có liên quan đến Quân đội. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động, ảnh hưởng lớn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo cơ quan chức năng bám sát định hướng của trên, chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp tập trung biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo,… làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng cho lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. Ở từng cấp, cần duy trì tốt nền nếp chế độ hội ý cung cấp thông tin, định hướng nội dung, thống nhất biện pháp đấu tranh. Trong đó, cần chỉ rõ mục tiêu, luận điểm chống phá của các thế lực thù địch trong các tin, bài; cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác từ hệ thống ngân hàng đã được biên soạn sẵn, làm cơ sở cho lực lượng viết bài tham gia đấu tranh.

GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRONG QUÂN ĐỘI

Muốn đấu tranh có hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ đảng viên và cán bộ chủ trì các cấp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để làm được điều này, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Các học viện, nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nghiên cứu lý luận chính trị, cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn trong quan điểm của Đảng về quân sự quốc phòng; luận giải thuyết phục, thấu đáo những vấn đề mới nảy sinh. Đồng thời, kết hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Nắm chắc, hiểu rõ về tính hai mặt của không gian mạng cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch; tạo khả năng “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ trước các thông tin xấu độc, cũng như tăng cường sức “đề kháng” để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY, CHỈ HUY VÀ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Cần xác định: đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là một nội dung quan trọng nhằm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, diễn biến phức tạp, quyết liệt, thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, để thống nhất nhận thức và hành động, cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh không khoan nhượng này. Thực hiện tốt Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; đưa nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với nhận thức từng đối tượng cụ thể cần tuyên truyền, đấu tranh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình trong từng thời kỳ; không giáo điều, rập khuôn máy móc. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy định phát ngôn,... nắm chắc tình hình trên mạng xã hội qua blog, facebook,… của những quân nhân có biểu hiện dao động, suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp giáo dục; trường hợp cố tình vi phạm những quy định phải cương quyết xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

QUÂN ĐỘI ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay, công nghệ thông tin, không gian mạng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá. Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống rồi xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót khuyết điểm; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn để đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ mật thiết Quân đội với nhân dân, v.v. Qua đó, thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và Quân đội; truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về tổ chức, băng hoại đạo đức xã hội. Các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn thật - giả, tốt - xấu, khó nhận diện, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Quân đội là một trong những đối tượng chúng chống phá quyết liệt, vì đây là lực lượng chủ yếu, nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu của chúng là “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội đứng ngoài chính trị, Đảng Cộng sản mất công cụ bạo lực sắc bén, không còn giữ vai trò lãnh đạo đối với Quân đội, dẫn tới mất vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.
Nhận thức đúng tình hình đó, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ. Cấp ủy đảng các cấp trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, tham gia đấu tranh và bảo đảm các điều kiện vật chất thực hiện công tác này ở từng cấp. Đồng thời, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cùng với đó, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Những kết quả quan trọng đó đã khẳng định Quân đội ta luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH, LOẠI BỎ TRIỆT ĐỂ NHỮNG BIỂU HIỆN “CỤC BỘ, BÈ PHÁI” TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Một là, tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về tính chất nguy hại của biểu hiện “cục bộ, bè phái” trong công tác cán bộ, cùng những giải pháp, cách thức phòng ngừa, đấu tranh. Đây là giải pháp quan trọng, không chỉ nâng cao vai trò tiền phong, bản chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên của Đảng, mà còn khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với căn bệnh nguy hại - “cục bộ, bè phái” trong công tác cán bộ cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ được giao trọng trách tiến hành công tác cán bộ của Đảng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, để công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ cho nhiệm kỳ mới đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, lựa chọn được các đồng chí thực sự tiêu biểu về tài, đức vào vị chí lãnh đạo, không có biểu hiện “cục bộ, bè phái”, các cấp, các ngành phải tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; trọng tâm là, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, nhất là những nội dung trực tiếp ngăn chặn biểu hiện “cục bộ, bè phái”, như: tự giác báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý khi có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) là người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

CỤC BỘ, BÈ PHÁI TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ - HỆ LỤY VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ là căn bệnh rất nguy hiểm, một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh, loại bỏ “căn bệnh” nguy hiểm này, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề cấp bách hiện nay.

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁO DỤC, TỰ RÈN LUYỆN CỦA ĐỘI NGŨ SĨ QUAN TRẺ TRONG PHÒNG CHỐNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Thông qua tự học, tự giáo dục, rèn luyện, đội ngũ sĩ quan trẻ củng cố thêm những kiến thức về pháp luật, kỷ luật Quân đội và các kiến thức cần thiết khác. Đồng thời, bồi đắp, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, giúp cho quân nhân không bị hụt hẫng, lạc hậu trước sự phát triển của thực tiễn và sự chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, ý thức chấp hành kỷ luật,… góp phần hình thành và phát triển bản lĩnh cho đội ngũ sĩ quan trẻ trước diễn biến phức tạp của tình hình. Vì vậy, cùng với sự giáo dục của tổ chức, đoàn thể, mỗi sĩ quan trẻ phải chủ động xây dựng cho mình kế hoạch, nội dung, biện pháp tự học tập, tự giáo dục, rèn luyện một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị và chức trách của mỗi người. Thông qua những hoạt động đó, giúp cho đội ngũ sĩ quan trẻ đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, nhận thức rõ quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc; tìm ra cách thức, biện pháp tự rèn luyện, tự học tập để phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiệu quả hơn. Để phát huy tính tích cực, tự giáo dục, tự rèn luyện của sĩ quan trẻ, cần chú trọng xây dựng động cơ đúng đắn, thái độ, trách nhiệm cao trong mọi hoạt động; quan tâm, định hướng, giúp sĩ quan trẻ xây dựng nội dung, kế hoạch, phương pháp tự học tập, rèn luyện một cách khoa học, phù hợp kế hoạch công tác chung của đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, uốn nắn kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn...

XÂY DỰNG TIỀM LỰC ĐỐI NGOẠI CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN CẦN PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, HOẠCH ĐỊNH CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG

Trước hết, các cơ quan đối ngoại, quan hệ quốc tế cấp chiến lược cần quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung nâng cao khả năng dự báo các tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh. Chủ động nghiên cứu những định hướng chiến lược của các nước, bám sát thực tiễn, phát hiện động thái, chuyển biến mới về an ninh, chính trị, quốc phòng khu vực, thế giới, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch, phương án xử lý, đối sách đấu tranh quốc phòng. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng, xây dựng chiến lược đối ngoại, ngoại giao quốc gia phù hợp, hiệu quả, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài; mở rộng phạm vi, nội dung, hình thức, đối tượng, chủ thể quan hệ đối ngoại, tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương. Cùng với đó, lực lượng làm công tác đối ngoại quốc phòng cần tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại quốc phòng và xây dựng tiềm lực đối ngoại của nền quốc phòng toàn dân với đầy đủ các nội dung (khái niệm, vị trí, vai trò, biểu hiện của tiềm lực và nội dung, biện pháp xây dựng tiềm lực), làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất trong thực tiễn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại quốc phòng với ba kênh đối ngoại chung, đối ngoại Bộ Công an và đối ngoại các địa phương, xây dựng mặt trận đối ngoại vững chắc, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁN BỘ CHỦ TRÌ CÁC CẤP ĐỐI VỚI PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG ĐỘI NGŨ SĨ QUAN TRẺ QUÂN ĐỘI

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội chịu trách nhiệm lãnh đạo nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với đội ngũ sĩ quan trẻ ở cơ quan, đơn vị mình; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và hoạt động của các tổ chức quần chúng. Cơ quan chính trị các cấp làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với đảng ủy cấp mình những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với đội ngũ sĩ quan trẻ; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp mình, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên về nhiệm vụ quan trọng này. Với tư cách là người chủ trì về chính trị của đơn vị, chính ủy, chính trị viên trực tiếp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chính trị thuộc quyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với đội ngũ sĩ quan trẻ. Đồng thời, trực tiếp tiến hành các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhân dân nơi đóng quân về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội theo cương vị, chức trách được giao.

XÂY DỰNG CƠ QUAN VÀ ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG XÂY DỰNG TIỀM LỰC ĐỐI NGOẠI CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Đây là lực lượng vừa tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại và đối ngoại quốc phòng, vừa trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, cách làm bài bản, có mục tiêu, lộ trình cho từng giai đoạn, từng bộ phận. Trước hết, cần chú trọng xây dựng cơ quan làm công tác đối ngoại vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại; quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hiệu quả hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác đối ngoại chung và đối ngoại quốc phòng. Song song với đó, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trong nước và ở nước ngoài đủ mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Riêng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quan hệ quốc tế, đối ngoại quốc phòng phải bảo đảm “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi ngoại ngữ; nắm vững, vận dụng linh hoạt, hiệu quả quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, chức năng, nhiệm vụ và chức trách được giao. Có tư duy đối ngoại chiến lược nhạy bén, sắc sảo, khả năng làm việc tốt trong môi trường quốc tế và tham mưu trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Thực hiện tốt nội dung này, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Đối ngoại nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng.

CẦN XÂY DỰNG LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC VÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay, để tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, huy động được nguồn lực bên ngoài vào xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, trong đó có tiềm lực đối ngoại, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần tập trung xây dựng lòng tin chiến lược với các nước. Bởi, chỉ có những quốc gia có lòng tin chiến lược, có sự tin cậy cao về chính trị mới hợp tác sâu về quốc phòng và cũng chính sự tin cậy này sẽ mở ra điều kiện để hợp tác trên các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó, chúng ta cần đổi mới tư duy đối ngoại theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, trong đó phải thấy được khái niệm lợi ích quốc gia, dân tộc đã có sự mở rộng và phát triển. Lợi ích quốc gia của Việt Nam, ngoài ba vấn đề cốt lõi là chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị và nhân dân, còn có lợi ích gắn với lợi ích của từng nước đối tác. Tức là, chúng ta phải tạo ra thế và lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc cả trong và ngoài nước, không vì lợi ích của Việt Nam mà bỏ qua lợi ích, mục đích chung của các nước đối tác trong khu vực và thế giới. Theo đó, chúng ta phải quán triệt, cụ thể hóa một cách sáng tạo trong định hướng, tổ chức các hoạt động trên cả ba kênh đối ngoại chung và kênh đối ngoại quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, tiếp tục khẳng định Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Đồng thời, chứng minh bằng những hoạt động thực tiễn của Việt Nam, như: tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các diễn đàn quốc phòng, an ninh, chính trị khu vực, thế giới… nhằm nâng cao vị thế toàn diện của đất nước, tạo môi trường, hỗ trợ cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng tiềm lực đối ngoại nói riêng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG TIỀM LỰC ĐỐI NGOẠI CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Xây dựng tiềm lực đối ngoại và nghệ thuật ngoại giao quân sự là nội dung quan trọng đã được thực hiện trong thực tiễn, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp đánh thắng mọi kẻ thù trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình. Tuy nhiên, việc nhận thức, khái quát nó thành lý luận chưa được tiến hành một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện, thống nhất. Vì vậy, nghiên cứu, luận giải, làm rõ vấn đề này là hết sức cần thiết hiện nay.

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN CỦA ĐỘI NGŨ SĨ QUAN TRẺ TRONG PHÒNG CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Thông qua tự học, tự giáo dục, rèn luyện, đội ngũ sĩ quan trẻ củng cố thêm những kiến thức về pháp luật, kỷ luật Quân đội và các kiến thức cần thiết khác. Đồng thời, bồi đắp, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, giúp cho quân nhân không bị hụt hẫng, lạc hậu trước sự phát triển của thực tiễn và sự chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, ý thức chấp hành kỷ luật,… góp phần hình thành và phát triển bản lĩnh cho đội ngũ sĩ quan trẻ trước diễn biến phức tạp của tình hình. Vì vậy, cùng với sự giáo dục của tổ chức, đoàn thể, mỗi sĩ quan trẻ phải chủ động xây dựng cho mình kế hoạch, nội dung, biện pháp tự học tập, tự giáo dục, rèn luyện một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị và chức trách của mỗi người. Thông qua những hoạt động đó, giúp cho đội ngũ sĩ quan trẻ đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, nhận thức rõ quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc; tìm ra cách thức, biện pháp tự rèn luyện, tự học tập để phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiệu quả hơn. Để phát huy tính tích cực, tự giáo dục, tự rèn luyện của sĩ quan trẻ, cần chú trọng xây dựng động cơ đúng đắn, thái độ, trách nhiệm cao trong mọi hoạt động; quan tâm, định hướng, giúp sĩ quan trẻ xây dựng nội dung, kế hoạch, phương pháp tự học tập, rèn luyện một cách khoa học, phù hợp kế hoạch công tác chung của đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, uốn nắn kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn...