Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Tại sao các quan điểm sai trái phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Nhận diện và đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái không chỉ là trách nhiệm của Đảng ta mà cũng là trách nhiệm chung của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Đồng thời, còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi nhà khoa học và mỗi giảng viên làm công tác giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…Để thực hiện tốt trọng trách này, vấn đề nhận diện các loại quan điểm sai trái là hết sức cần thiết, do vậy chúng ta cần nắm vững một số luận điểm chủ yếu mà các thế lực thù địch đang tiến hành hiện nay, đó là: 
Tiến công, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay: Các thế lực thù địch, chống cộng đang ra sức phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng và tạo ra một khoảng trống trong trận địa tư tưởng và để thay vào đó là hệ tư tưởng tư sản. Chúng tung ra đủ các luận điệu nhằm bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Ví dụ chúng đã lớn tiếng cho rằng, do du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam nên dẫn đến sai lầm lịch sử là diễn ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hậu quả của hai cuộc kháng chiến đó làm cho đất nước bị kiệt quệ về kinh, tổn thất về con người và làm cho đất nước nghèo nàn kéo dài. Hoặc có luận điểm cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng ngoại lai, xa lạ với truyền thống dân tộc; lý luận Mác - Lênin chỉ giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp, còn tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết đấu tranh dân tộc thuần túy nên nó đối lập nhau và không phù hợp với Việt Nam. Để phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng  còn cho rằng tội lớn nhất của Hồ Chí Minh là du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin với học thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm.
 Tiến công phủ định các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng đã cho rằng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội chỉ là một lý thuyết về chủ nghĩa xã hội không tưởng không bao giờ thực hiện được. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu là một tất yếu được dự báo trước; chủ nghĩa xã hội chỉ là một dạng xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân – xã hội tạo điều kiện cho những tư sản đỏ nắm quyền lãnh đạo xã hội nên bên ngoài thì đỏ nhưng bên trong đã đổi màu theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Chúng cho rằng, giai cấp công nhân chỉ là những người có học vấn thấp, những lãnh tụ của giai cấp công nhân cũng thường có trình độ văn hóa không cao, lại được “đào luyện trong một môi trường đấu tranh giai cấp”, cho nên giỏi lắm cũng chỉ có thể lật đổ chế độ cũ, chứ không thể lãnh đạo toàn dân xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, nhất là trong thời đại khoa học phát triển. Họ lập luận: “… nếu như giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là “người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” xây dựng một xã hội mới thì tại sao ở những nước tư bản phát triển có lực lượng công nhân rất đông, chất lượng cao lại không thực hiện vai trò lịch sử của mình? Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là đảng của giai cấp công nhân được, vì nó có số lượng rất ít công nhân là đảng viên nên mang đậm bản chất giai cấp nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa phong kiến. Với những điều kiện như vậy, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam...”.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Đảng cộng sản Việt Nam tại sao phải kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh lịch sử trọng đại của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, mà thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam phải ra sức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta đã xác định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh chống lại các luận điệu, quan điểm phủ nhận, xuyên tạc và phản động nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong ba mặt công tác chính như giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nó thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, tinh thần của toàn xã hội; nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội; đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang tính cấp bách, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của chế độ, của dân tộc. Điều đó do các lý do cơ bản sau đây quy định: Thứ nhất, từ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Nền tảng tư tưởng có vững thì mới có đường lối chính trị, công tác tổ chức, cán bộ đúng, mới thực hiện được công cuộc đổi mới. Thứ hai, việc giảng dạy, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời gian qua dù có những thành tựu nhưng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, kém hiệu quả. Thứ ba, việc nghiên cứu, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập, chưa góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra bức bách để phát triển đất nước, nhiều vấn đề thực tiễn chưa có câu trả lời lý luận thỏa đáng. Thứ tư, hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch điên cuồng tiến công chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng ta “biến chất” chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Thứ năm, thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để nó thực sự theo kịp đòi hỏi của cuộc sống mới, công cuộc xây dựng xã hội mới.  Việc bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái  trên lĩnh  vực tư tưởng lý luận, bội nhọ quan điểm, đường lối của đảng góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố sự thống nhất về tư tưởng trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng, lý luận của đảng hiện nay.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN?

Nội dung đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản trên toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mỗi giai đoạn cách mạng có những nội dung, hình thức đấu tranh đặc thù. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản là cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng trong lịch sử, mỗi một giai đoạn khác nhau có những yêu cầu, nội dung, hình thức khác nhau, do tương quan so sánh lực lượng và xu thế thời đại quy định. Việc nhận biết, xác định đúng các nội dung đấu tranh ở mỗi giai đoạn cách mạng sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc tập hợp lực lượng, xác định mục tiêu và hình thức đấu tranh cho phù hợp. Trong các nội dung đấu tranh giai cấp đó thì nội dung đấu tranh về tư tưởng luôn là vấn đề xuyên suốt, khó khăn và phức tạp. Thực tiễn chứng minh ở đâu và thời kỳ nào mà giai cấp công nhân không nhận thức, thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình là bảo vệ hệ tư tưởng tiên phong của giai cấp- nền tảng tư tưởng và kim chỉ lam cho mọi hoạt động của đảng thì sự nghiệp cách mạng ở đó sẽ bị thất bại mà vai trò lãnh đạo của đảng, của giai cấp cũng bị mất. Các đảng cộng sản, công đoàn ở các nước tư bản phát triển phải hoạt động, đấu tranh cả về ý thức hệ, về chính trị - xã hội, đấu tranh bảo vệ quyền lợi kinh tế… Chống những bất công, những tệ nạn xã hội trong giai cấp công nhân; giáo dục lập trường giai cấp, chống chủ nghĩa cơ hội, hữu khuynh và chống chủ nghĩa chống cộng để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về chính trị, về tư tưởng và tổ chức.

Trong tình hình hiện nay, việc đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vừa  trở thành  nhiệm vụ thường xuyên, vừa trở thành nhiệm vụ lịch sử cấp thiết của giai cấp công nhân. Bởi lẽ, từ khi hệ thống xã hội không còn, tương quan so sánh tạm thời có lợi thuộc về chủ nghĩa tư bản. Tận dụng lợi thế đó, chủ nghĩa tư bản đang điên cuồng phản kích, chống lại chủ nghĩa xã hội bằng tất cả các quan điểm sai trái, luận điệu phản động và phản khoa học, với các âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt và bước đầu chúng đã đạt được mục đích làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu. Một trong những trọng điểm của cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay là chúng muốn xóa bỏ niềm tin của nhân loại tiến bộ về chủ nghĩa Mác - Lênin, đây là âm mưu thâm độc. Bởi lẽ, giai cấp cấp công nhân không còn hệ tư tưởng tiên phong thì cũng đồng nghĩa là giai cấp không còn sứ mệnh lịch sử, không còn là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo xã hội. Chúng lợi dụng hiện tượng đã diễn ra thực tế là sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô(cũ) và một số nước xã hội chủ nghĩa ở  Đông Âu, để đưa ra một lý lẽ giản đơn là sự sụp đổ đó là do học thuyết Mác – Lênin đã lỗi thời lạc hậu. Tính chất sai trái của những luận điệu đó là đã đánh đồng giữa hai sự vật hiện tượng khác nhau, mà không thấy sự sụp đổ đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xã hội cụ thể và không vận dụng đúng đắn các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin từ khi ra đời đến nay chưa có một học thuyết nào ra đời tiến bộ hơn và thay thế được, sức sống của nó đã thực tiễn lịch sử kiểm chứng và vẫn là một học thuyết cách mạng, khoa học, có giá trị vạch thời đại mà khiến cho các học giả tư sản cũng phải ra sức nghiên cứu để tìm ra những giải pháp để hóa giải những căn bệnh nan y trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ HIỆN THỰC CỦA TƯ TƯỞNG “TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” CỦA LÊNIN

Tư tưởng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin với những nét lớn nêu trên có giá trị thực tiễn lịch sử to lớn. trước hết là công phá tư duy cũ về Tổ quốc - tư duy đã kìm giữ các giai cấp, tầng lớp xã hội bị áp bức trong khuôn khổ “bảo vệ Tổ quốc tư sản”, để các Đảng cộng sản không ủng hộ các nhà nước tư sản trong cuộc chiến tranh đế quốc, mà kiên quyết trong hành động cách mạng lật đổ các chế độ chuyên chế phong kiến và tư sản. Có thể nói không có quan niệm đó của Lênin thì khó có thể ra đời chính thể cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga, sản phẩm của cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917.
Với quan niệm thống nhất Tổ quốc với chế độ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng bảo vệ đất nước, đã phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở cố kết chặt chẽ các dân tộc trong liên bang với tuyệt đại đa sô nhân dân lao động, nòng cốt là liên minh giai cấp vô sản với nông dân nghèo dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản mà đứng đầu là Lênin. Đó là một nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để nước Nga có sức mạnh giữ vững được chính quyền Xô Viết non trẻ, bị thù trong giặc ngoài tấn công uy hiếp. Chiến thắng vang dội toàn cầu của nhân dân Liên Xô trong đại chiến thế giới thứ II cứu tổ quốc mình và nhân loại khỏi tai họa phát xít càng biểu hiện giá trị thực tiễn của quan niệm về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin.
Tư tưởng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin vẫn có giá trị hiện thực với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Đảng cộng sản Việt nam vẫn nghiêm túc tuân thủ phương pháp luận được rút ra tư tưởng của Lênin về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong xác định đường lối cách mạng của mình. Cương lĩnh của đảng năm 1991 về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng nước ta, đã khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mặc dù, trước tình hình Liên xô sụp đổ, Đảng ta vẫn giữ vững niền tin “loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội”, trên cơ sở nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (trong đó có phương pháp luận của Lênin về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) và thực tiễn quá trình đổi mới với những thành công ban đầu rất quan trọng cùng với sự phân tích những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ của Liên Xô sau 70 năm xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây không phải là một sự áp đặt chủ quan của những người cộng sản như ý kiến của một số người theo khuynh hướng bác bỏ tính từ xã hội chủ nghĩa của Tổ quốc ta ngày nay, viện lý do giản đơn với tính từ đó của Tổ quốc, dân mình không còn nước đề mà yêu. Nói thẳng ra thì với động cơ và lập luận khác nhau, khuynh hướng đó đều nhằm bác bỏ chủ nghĩa xã hội. Nếu là thuần túy vấn đề nhận thức, thì chắc chắn tư tưởng Tổ quốc xã hội chủ ghĩa của Lênin có khả năng giải đáp được. Với quan niệm không có Tổ quốc thuần túy đứng ngoài sự tiến triển của các tổ chức xã hội thì Tổ quốc ta trong thời điểm lịch sử ngày nay không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và sẽ rơi vào con đường tư bản chủ nghĩa. Đương nhiên chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang định hướng xây dựng là với tư duy đổi mới. Có thể người ta nghĩ đến con đường thứ Ba nào đó. Nhưng đó là một ý tưởng phiêu lưu. Nhãn tiền, những thử nghiệm về các cuộc “cách mạng màu sắc” ở một số nước đang trên đà phá sản. các nhà nước tư sản do các đảng xã hội dân chủ cầm quyền dù có tích cực điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong đó có vận dụng những bài học của các nước xã hội chủ nghĩa như họ thừa nhận, vẫn không giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản vốn tồn tại thâm căn cố đế trong các nước tư bản chủ nghĩa.
Sự phản bác chủ nghĩa xã hội còn từ sự sụp đổ của Liên Xô, mà người ta quy kết đó là sai lầm của đảng cộng sản và Lênin đã đưa nước Nga vào con đường xã hội chủ nghĩa. Nói ngược lại mới đúng. Có thể nói chính vì quên tư tưởng của Lênin về “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” mới sảy ra tai họa đó. Khách qua mà nhìn nhận, sự sụp đổ của Liên Xô có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân khá rõ ràng là sự thiếu cảnh giác của Đảng cộng sản và nhân dân Liên Xô đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi đế quốc Mỹ đã thay đổi chiến lược chống phá hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trọng điểm là Liên Xô sử dụng cái mà về sau Nich Xơn công khai “chiến thắng không cần chiến tranh”. Trong chiến tranh lạnh, các nhà lãnh đạo Liên Xô quan tâm hàng đầu là chạy đua vũ trang với Mỹ, để giành ưu thế quân sự đối phó với chiến tranh xâm lược mà it quan tâm tới âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội bằng phương pháp phi vũ trang.

Sự kiện này đã cảnh báo cho Đảng và quân dân ta trong bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Hơn bao giờ hết, luận điểm của Lênin về “bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là Tổ quốc” phải được quán triệt trong việc quán triệt nghị quyết của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không chỉ là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng và mọi thành quả cách mạng, bảo vệ định hướng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng đối phó với âm mưu vũ trang bạo loạn lật đổ và chiến tranh xâm lược công nghệ cao, đồng thời chống lại có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bao gồm cả “tự diễn biến” từ trong nội bộ hệ thống chính trị do đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa và suy thoái đạo đức, lối sống, của cán bộ, đảng viên.

MẤY VẤN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG “TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” CỦA LÊNIN

1. Quan hệ hữu cơ giữa Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa
Thuật ngữ “Tổ quốc” vốn dĩ được thông hiểu là một khái niệm nhân bản, có nghĩa là một Lãnh thổ được xác định trên đó có một cộng đồng dân cư sinh sống lâu đời và tạo nên ở đó một nền văn hóa đặc thù. Mỗi cư dân không phân biệt giai cấp, dân tộc, chính kiến, tôn giáo, đều thấm đậm nét đặc thù văn hóa đó, nếu không phải là người mất gốc. Đó là nét vĩnh hằng của Tổ quốc. Song thực tế lịch sử cho thấy, Tổ quốc không phát triển độc lập, bên ngoài xã hội theo tiến trình lịch sử tự nhiên của các hình thái kinh tế - xã hội, khiến tổ quốc mang tính lịch sử. Tính lịch sử này quy định bởi phương diện chính trị xã hội, tiêu biểu là tồn tại mỗi tổ quốc một chế độ xã hội, một kiểu nhà nước nhất định. Lênin đã làm sáng tỏ nhận thức này trong quan niệm về Tổ quốc của mình. Ông viết: “Tổ quốc nghĩa là hoàn cảnh chính trị, văn hóa và xã hội là một nhân tố mạnh mẽ nhất trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản.”[1] Tuy tổ quốc và chế độ xã hội không đồng nhất về khái niệm, nhưng có sự thống nhất trong thực tế. Trước khi tổ quốc xã hội chủ nghĩa ra đời, giai cấp nào thống trị trong xã hội thì giai cấp đó làm chủ Tổ quốc. Dưới chủ nghĩa tư bản nhân dân lao động không có quyền làm chủ Tổ quốc, mà thực hiện nghĩa vụ của mình với Tổ quốc, thông qua nhà nước của giai cấp tư sản. Chỉ khi giành được quyền làm chủ xã hội, thì họ mới làm chủ Tổ quốc. Vì lẽ đó, Lênin viết: “chính những tổ quốc tư sản là những cái đang phá hủy, làm sai lạc, phá vỡ, cắt xén, mối liên hệ sinh động” giữa công dân Đức với nước Đức và tạo ra một mối liên hệ giữa nô lệ và chủ nô. Thực sự chỉ có phá hủy những Tổ quốc tư sản mới có thể mang lại cho công nhân tất cả các nước “mối liên hệ với ruộng đất”, quyền tự do nói tiếng mẹ đẻ của mình, cũng như bánh mỳ và nền văn minh”[2]. Sự phân tích trên cho thấy rõ cần phải đấu tranh cho một Tổ quốc mới ra đời thay thế Tổ quốc tư sản. Đó là tổ quốc xã hội chủ nghĩa - một tổ quốc mà nhân dân lao động được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, tự tạo trên mọi miền đất nước nếp sống dân chủ, tổ chức, kỷ luật, nền văn hóa thống nhất, sự tác hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng của toàn dân, làm chủ sản xuất, phân phối sản phẩm và đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và cách mạng thế giới.
2. Tổ quốc hùng mạnh trên cơ sở xây dựng chủ nghĩa xã hội
Khẳng định kiểu tổ quốc xã hội chủ nghĩa để tổ chức, động viên giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng lên đánh đổ chế độ phong kiến, chế độ tư bản giành quyền làm chủ tổ quốc  là điều quan trọng thứ nhất như nêu trên đây. Điều quan trọng nữa trong tư tưởng của Lênin về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là xây dựng Tổ quốc Nga hùng mạnh phồn vinh trong một nền hòa bình bền vững, bằng việc đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Với ý tưởng đó, trong một thời gian đó, nước Nga đã có những biến chuyển rõ ràng về chế dộ xã hội. Lênin viêt: “chúng ta đã đi suốt đất nước mênh mông của ta, từ đầu nọ đến đầu kia, trong một cuộc tiến quân chiến thắng khải hoàn của chủ nghĩa bônsêvích. Chúng ta đã đưa những tầng lớp dưới nhất trong số các tầng lớp quần chúng cần lao, bị chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản áp bức, lên chỗ tự do và lên một cuộc sống độc lập. chúng ta đã thiết lập và củng cố nền cộng hòa Xôviết, một kiểu nhà nước mới, vô cùng cao hơn và dân chủ hơn những nền cộng hòa đại nghị tư sản hoàn thiện nhất. chúng ta đã thiết lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản được nông dân nghèo ủng hộ, và đã bắt đầu chương trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đại quy mô”[3]. Và nước Nga sẽ trở thành hùng mạnh và dồi dào…nếu nó hiểu rằng chỉ có thể tự giải thoát bằng con đường duy nhất là con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế mà chúng ta bước vào…đó là con đường dẫn đến chỗ tạo ra sự hùng mạnh quân sự, sự hùng mạnh xã hội chủ nghĩa”
3. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với tính dân tộc và tính nhân loại
Đáp lại những luận điệu của những phái đối lập với chủ nghĩa Mác- Lênin, cho rằng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản chỉ nhằm giải phóng giai cấp vô sản và thiết lập mối quan hệ quốc tế của giai cấp đó, trong tư tưởng của mình về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Lênin cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa truyền thống dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại. Người cho rằng, xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa không hề phủ định lòng “tự hào dân tộc Nga”. Cũng trên tinh thần vạch rõ sự khác nhau của tổ quốc ở các chế độ khác nhau. Người vạch rõ lòng tự hào dân tộc Nga “không chỉ có tình trạng tàn sát đại quy mô, hàng dãy giá treo cổ, những ngục tối, những nạn đói lớn và thái độ cực kỳ quỵ lụy trước bọn giáo trưởng, bọn Nga hoàng, bọn địa chủ, bọn tư bản” mà ở chỗ “dân tộc đại Nga cũng đã tạo nên một giai cấp cách mạng, cũng đã chứng minh là có khả năng nêu cho nhân loại những tấm gương vĩ đại đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa xã hội”. và chúng ta yêu mến ngôn ngữ và tổ quốc chúng ta; điều mà chúng ta cố gắng hơn hết để thực hiện là nâng quần chúng lao động của Tổ quốc ta lên trình độ sinh hoạt giác ngộ của những người dân chủ và những người xã hội chủ nghĩa”[4] chống lại ý đồ tạo nên một nền văn hóa đặc biệt - “văn hóa vô sản”, ngoài giáo dục quốc dân, Lênin đã vạch rõ: “phát triển nền văn hóa thực sự vô sản”, chẳng những không vứt bỏ những thành tựu thực sự quý báu của thời đại tư sản, mà trái lại, còn tiếp thu và cải tạo tất cả những gì là quý báu trong hơn hai nghìn năm phát triển của tư tưởng và văn hóa nhân loại”[5].
4. Bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là Tổ quốc
Đây là quan điểm rất quan trọng trong tư tưởng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lênin. Ông viết: “kể từ ngày 25 tháng Mười chúng ta là những người chủ bảo vệ Tổ quốc. chúng ta tán thành bảo vệ Tổ quốc, nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang đi tới, là một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là Tổ quốc, bảo vệ nước cộng hòa Xô Viết, với tính cách là một đơn vị trong đạo quân thế giới của chủ nghĩa xã hội”[6]. như vậy, với chế độ xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập, thì mục tiêu bảo vệ Tổ quốc- xét riêng nước Nga, cũng là bảo vệ chủ nghĩa xã hội và ngược lại bảo vệ chủ nghĩa xã hội cũng là bảo vệ Tổ quốc. Xét rộng ra toàn thế giới, luận điểm ấy còn xác định sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Nga cũng mang ý nghĩa bảo vệ một bộ phận của chủ nghĩa xã hội thế giới. 
Trên thực tiễn, “nước cộng hòa liên bang Xô viết Nga nhất trí lên án những cuộc chiến tranh ăn cướp, từ nay nhận tháy mình có quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chống lại tất cả các cuộc xâm lược có thể xảy ra”. Trong đó nổi lên là phải bảo vệ cho được các thành quả xã hội chủ nghĩa, tiêu điểm là chính quyền Xô viết, một nhà nước kiểu mới tạo khả năng cho quần chúng lao động tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ xã hội mới. Với quan niệm mất chủ nghĩa xã hội, đối với nhân dân lao động Nga cũng là mất tổ quốc, nên về phương thức bảo vệ Tổ quốc, cùng đối phó với chiến tranh xâm lược và nội chiến phản cách mạng là đã đối phó với hoạt động phi vũ trang cách mạng (tuy Lênin chưa dùng thuật ngữ này) như kẻ thù sử dụng sách báo để chống chủ nghĩa Lênin và Đảng cộng sản (b) Nga, kích động nhân dân lật đổ chính quyền Xô Viết.[1] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t17, tr. 230
[2][2] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t26, tr. 151
[3] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t36, tr. 98.99-100
[4] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t26, tr. 128
[5] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t41, tr. 400
[6] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t36, tr. 102

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT CỦA LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Trung thành và vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết của Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954 và trên cả nước từ sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo và đã lãnh đạo hiện thực hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chế độ xã hội. Vì thế từ năm 1975 đến nay, Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, tạo cơ sở cho việc tổ chức và triển khai công cuộc xây dựng đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên đất nước ta.
Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, xác định đúng đắn quan điểm đường lối bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa và đã coi đây là một bộ phận không thể thiếu trong đường lối lãnh đạo toàn diện mọi mặt xã hội của mỗi nhiệm kỳ. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới của Đảng ta từ năm 1986 đến nay đã hai lần đề ra chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với tình hình mới, đó là Nghị quyết trung ương 8 khóa IX và Nghị quyết trung ương 8 khóa XI. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của Đảng ta phản ánh sự trung thành với học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin, nhưng đồng thời có sự sáng tạo trong sử dụng thuật từ và phát triển một số nội dung như nghệ thuật xác định bạn thù; đưa ra hệ thống những quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện mục tiêu, phương thức, lực lượng; những giải pháp có tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong khuôn khổ có hạn, chỉ thể hiện một số nội dung nổi bật và cụ thể sau đây:
Luôn luôn dự báo đúng đắn tình hình  khu vực và thế giới,t xác định đúng các tình huống chiến lược để không bị động bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng, bởi suy cho cùng Đảng ta không tự áp đặt phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; mà do những yếu tố khách quan và từ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù luôn có hành động chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước quy định, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau mười năm thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Đảng ta cho rằng tình hình đã có sự thay đổi cần đánh giá cho đúng: “So với 10 năm trước, tình hình thế giưới và khu vực đã có nhiều thay đổi sâu sắc, có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Đông Nam Á trở thành địa bàn cacnhj tranh quyết liệt về thị trường và tài nguyên; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng sức mạnh mềm qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ…hết sức nguy hiểm”(Nghi quyết T.Ư 8 khóa XI, HN, 2013, tr167-168). Trong điều kiện đó, Đảng ta luôn trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết của V.I.Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp đưa ra dự báo bốn tình huống chiến lược có thể xảy ra sát với hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở nước ta hiện nay.
Đảng ta đưa ra nghệ thuật, quan điểm biện chứng trong xem xét đối tượng, đối tác; khẳng định những vấn đề rất cơ bản của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Về mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định rất đầy đủ và toàn diện như giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Về phương thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là kết hợp phương thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh phi vũ trang để bảo vệ Tổ quốc; tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo nên lực lượng tổng hợp để bảo vệ tổ quốc; phát huy sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần, sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế sức mạnh của truyền thống và hiện đại trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với bảo vê Tổ quốc theo tư duy mới.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng tiềm lực đất nước mạnh lên về mọi mặt và thực hiện bảo vệ tổ quốc từ xa. Nắm vững và vân dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta là “Dựng nước đi đôi với giữ nước”; “ giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đảng ta luôn chú trọng xây dựng phát triển tiềm lực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, phải chú trọng giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng đã nhán mạnh: “Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vẹ tổ quốc” ( tr169).
Xác định rõ lực lượng, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; trong đó công an nhân dân và quân đội là lực lực nòng cốt. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt là xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tổ chức, quản lý, điều hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa, của các tổ chức chính trị - xã hội và tính tích cực chính trị, tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mọi người Việt nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cả người Việt nam trong và ngoài nước luôn hướng về tổ quốc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Làm rõ giá trị lý luận bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hện nay đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Tự hào về Đảng ta bao nhiêu thì cũng đáng phê phán những người có dã tâm làm bồi bút bán rẻ niềm tự hào của dân tộc, bán rẻ lương tâm và trách nhiệm công dân của mình với những luận điệu vô cảm đã cho rằng: “ Vì Đảng ta theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên đã xảy ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; do phải tiến hành hai cuộc kháng chiến đó mà nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh nhiều sức người, sức của nên đất nước lâm vào cảnh đói nghèo kéo dài...Bản chất của những luận điệu đó là muốn hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, từ đó để phủ nhận vai trò trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mục đích của những luận điểm sai trái này là muốn phủ nhận  bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; kích động, chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn để đưa nước ta theo quỹ đạo của tư bản chủ nghĩa…./.

LÝ LUẬN CỦA LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen mất, V.I.Lênin đã bảo vệ, kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác cả về bề rộng và chiều sâu của các nguyên lý cho phù hợp điều kiện thực tiễn mới. Một trong  những nguyên lý mà V.I.Lênin kế thừa, phát triển là tư tưởng vũ trang quần chúng để bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp công nhân mà C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra. Vận dụng vào trong điều kiện lịch sử mới; từ thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết non trẻ, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ra đời, sau khi cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917 Nga giành thắng lợi. V.I.Lênin đã bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, xây dựng nên học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một bộ phận quan trọng lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin. Thực tiễn tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội qua gần một thế kỷ, cũng như trong điều kiện hiện nay cho thấy, lý luận của V.I.Lênin  về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa vẫn giữ nguyên giá trị, là cơ sở định ra đường lối chiến lược để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam.
Lý luận về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin đã nêu lên các vấn đề cơ bản, toàn diện, có tính nguyên tắc và mang tính hệ thống với các nội dung như về tính tất yếu khách quan phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức, và sức mạnh bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, quản lý của nhà nước đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và củng cố khả năng quốc phòng của đât nước, về việc thành lập các tổ chức quân sự, xây dựng quân đội kiểu mới (Hồng quân) để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; về vấn đề vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Sự tài tình của V.I.Lênin là đã sớm đưa ra dự báo khoa học về khả năng nổ ra và giành thắng lợi của cách mạng xã hội và nhận rõ quy luật khách quan phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin đã đi từ sự phân tích một cách có cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn từ quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản và khẳng định sẽ xuất hiện khâu yếu trong hệ thống mắt xích của chủ nghĩa tư bản, ở mắt xích đó là thời cơ diễn ra cách mạng xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “chủ nghĩa xã hội không thể đồng thời thắng lợi trên tất cả các nước. Trước hết, nó thắng lợi trong một nước, hoặc một số nước, trong khi các nước khác trong một thời gian nào đó, vẫn còn là những nước tư sản hay tiền tư sản. Tình trạng đó không như sẽ gây ra những va chạm, mà còn làm cho giai cấp tư sản các nước tư sản khác trực tiếp muốn tiêu diệt giai cấp vô sản chiến thắng của các nước xã hội chủ nghĩa”[1]. Dự báo đó đã diễn ra trong hiện thực, một nước xã hội chủ nghĩa ra đời đã tồn tại bên cạnh những nước tư bản chủ nghĩa, hai chế độ xã hội hoàn toàn đối lập nhau về bản chất và lợi ích nên tất yếu sẽ diễn ra xung đột. Từ sự nắm vững quy luật khách quan, giáo dục nhận thức cho giai cấp vô sản, chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, Lênin đã khẳng định: “Không cầm vũ khí bảo vệ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta không thể tồn tại được. Giai cấp thống trị không bao giờ nhường quyền thống trị cho giai cấp bị trị. Nhưng giai cấp bị trị phải chứng minh trên thực tế rằng họ không chỉ có khả năng lật đổ bọn bóc lột, mà còn có khả năng tự tổ chức, huy động hết thảy để tự bảo vệ lấy mình”[2]. Vì vậy, cùng với việc tổ chức đấu tranh giành chính quyền, từng bước tiến hành xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì một trong nhiệm vụ chiến lược mang tính tất yếu là tiến hành bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây không phải là mong muốn chủ quan của giai cấp công nhân, của các nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là sự phản ánh tính chất gay go quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, những âm mưu thủ đoạn của các nước tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa luôn tìm mọi cách để lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa nhằm lấy lại trận địa đã bị mất.
Thực tế chứng minh từ trước khi nổ ra cách mạng thánh Mười năm 1917, V.I.Lênin đã chuẩn bị những tiền đề lý luận để chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi cách mạng thắng lợi, người đã tỏ rõ thái độ nhất quán và chỉ rõ hành động là phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; và cảnh báo cho đảng, cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động của nước Nga Xô viết rằng, giai cấp vô sản sau khi nắm được chính quyền cách mạng phải sẵn sàng đối phó với chính phủ tư sản tập hợp lực lượng chống lại nhà nước non trẻ. Giai cấp vô sản phải tập hợp quần chúng nhân dân lao động sẵn sàng tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ chống lại các nước đế quốc xâm lược có tiềm lực mạnh, được trang bị hiện đại về mặt kỹ thuật và được tổ chức rất chặt chẽ. Chỉ rõ về tính tất yếu khách quan của việc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin đã khẳng định: “kể từ ngày 25 tháng Mười 1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta tán thành “bảo vệ Tổ quốc”, nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang đi tới là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách Tổ quốc, bảo vệ nước cộng hòa Xô viết, với tính cách là một đơn vị trong đạo quân thế giới của chủ nghĩa xã hội”[3].
Trong hệ thống lý luận của V.I.Lênin còn đề cập tới mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách là Tổ quốc, bảo vệ Nhà nước Xô viết non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong điều kiện công cuộc bảo vệ Tổ quốc chủ yếu phải chống lại cuộc tấn công bằng vũ trang của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch mưu toan lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa, hòng giành lại trận địa đã mất, thì trong phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin  đặc biệt nhấn mạnh đến việc giai cấp vô sản và quần chúng lao động phải tiến hành một cuộc chiến tranh bằng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đề cập đến lực lượng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Người nhấn mạnh lực lượng của quần chúng lao động, của công – nông - binh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự tổ chức quản lý của chính quyền Xô viết, Lênin đã chỉ ra sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sức mạnh tổng hợp, cả sức mạnh vật chất và tinh thần. Đặc biệt, trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định về vật chất, về vũ khí trang bị kỹ thuật, Người đã  chú trọng đến việc xây dựng và phát huy sức mạnh tinh thần trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin cho rằng: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”[4]. Bên cạnh đó, Người đã quan tâm đến việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và vai trò tổ chức quản lý của Nhà nước Xô viết trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Người chỉ rõ: “Ban chấp hành Trung ương yêu cầu tất cả các tổ chức của đảng, trước tiên phải đem toàn lực ra để thực hiện những biện pháp sau đây, mà các tổ chức của đảng, và nhất là các công đoàn phải thi hành, nhằm làm cho các tầng lớp đông đảo của giai cấp công nhân tham gia tích cực vào công cuộc phòng thủ đất nước”[5].
Bàn về xây dựng, củng cố sức mạnh của nền quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin đã đề cập đến hàng loạt các vấn đề như cơ sở của sức mạnh quốc phòng; mục tiêu; nhiệm vụ; tính chất và biện pháp để xây dựng, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng. V.I.Lênin đã chỉ rõ vai trò xây dựng và phát huy mạnh mẽ ưu thế nhân tố chính trị - tinh thần của chế độ mới và con người mới, vì đây là sản phẩm và là cơ sở quyết định sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. V.I.Lênin còn chỉ rõ, cơ sở sâu xa khác quyết định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là việc thực hiện thắng lợi công cuộc cải tạo và xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, vì quá trình này sẽ tạo ra cơ sở vật chất mới để không ngừng hiện đại hóa nền quốc phòng, hiện đại hóa lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng. V.I.Lênin đã  yêu cầu cao về thái độ nghiêm túc trong xây dựng tiềm lực quốc phòng để bảo vệ tổ quốc. Người khẳng định: “Chính vì chúng ta chủ trương bảo vệ Tổ quốc, nên chúng ta phải đòi hỏi phải có một thái độ nghiêm túc đối với vấn đề khả năng quốc phòng và đối với vấn đề chuẩn bị chiến đấu của nước nhà”. Theo V.I.Lênin, sự nghiệp xây dựng và củng cố quốc phòng là nhiệm vụ của nhà nước chuyên chính vô sản là vừa tổ chức xây dựng, quản lý và  vừa bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và sự tổ chức, quản lý của nhà nước vô sản “Nghĩa vụ tuyệt đối của quần chúng lao động là đem hết sức mình ra để khôi phục và tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước”[6] và Người yêu cầu mọi người phải có thái độ nghiêm túc đối với nhiệm vụ phòng vệ đất nước.

Một trong những vấn đề quan trọng trong lý luận về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin là xây dựng quân đội kiểu mới. Người cho rằng, để tiến hành chiến tranh chống lại kẻ thù thì phải tổ chức ra đội quân thường trực, chính quy được trang bị và huấn luyện đầy đủ, muốn vậy cần thành lập quân đội công nông. Cho nên vào đầu năm 1918, V.I.Lênin đã ký sắc lệnh thành lập Hồng quân và hải quân công nông. Đồng thời, Người đã chỉ rõ những vấn đề rất cơ bản về lý luận xây dựng quân đội kiểu mới, nhất là những vấn đề về bản chất giai cấp, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, về những nguyên tắc trong tổ chức và xây dựng quân đội kiểu mới…
V.I.Lênin còn chỉ rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sau khi giai cấp vô sản đập tan nhà nước tư sản, giành được chính quyền chỉ là bước đầu và nhiệm vụ tiếp theo là giai cấp công nhân còn phải tổ chức lãnh đạo toàn dân xây dựng chế độ mới về kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội…Đây là nhiệm vụ mà Lênin cho là khó khăn nhất, vì vấn đề là phải cải biến một cách mới mẻ những cơ sở sâu xa nhất - những cơ sở kinh tế đời sống của hàng chục triệu con người và cũng là nhiệm vụ cao cả nhất. vì chỉ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy thì mới làm cho nước nhà thực sự trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế, Người đã đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đi đôi với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin viết: “Một khi chúng ta đã bắt tay vào công cuộc hòa bình kiến thiết của chúng ta, thì chúng ta sẽ đem hết sức mình đề tiến thành công cuộc đó không ngừng. đồng thời hãy chăm lo đến khẳ năng quốc phòng của nước ta và hồng quân ta như chăm lo con ngươi của mắt mình”[7]
Một trong những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin thể hiện rõ sự gắn kết giữa kế thừa tư tưởng của C.Mác – Ph.Ăngghen với tổng kết, khái quát thực tiễn mới nâng lên thành học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đến nay, ở các nước xã hội chủ nghĩa đã khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của học thuyết Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.[1]V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t30, tr. 173.
[2] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t38, tr. 165-166.
[3] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t36, tr. 102
[4] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t41, tr. 147

[5] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t38, tr. 325
[6] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t36, tr. 153
[7] V.I.Lênin: toàn tập,Sdd, t44, tr. 368