Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Để phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

Trong mọi hoàn cảnh phải luôn giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong lịch sử Đảng ta lãnh đạo quân đội, mặc dù hình thức diễn đạt ở mỗi thời kỳ có khác nhau. Theo đó, Đảng không chia sẻ, ủy quyền lãnh đạo quân đội cho bất kỳ tổ chức, lực lượng, cá nhân nào; không thông qua một khâu trung gian nào. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là toàn diện, trên mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của quân đội, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng gắn liền với sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội. Mọi hoạt động của quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng quân đội thành luật pháp, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tế. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với quân đội đều nhằm bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững bản chất GCCN, tính nhân dân và tính dân tộc; có sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải kiên định nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh (TSVM). Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội chỉ được tăng cường khi bản thân Đảng TSVM. Đây là giải pháp căn cốt nhất để bác bỏ sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, cũng như đối với quân đội. Để Đảng luôn vững mạnh, chúng ta cần kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với chỉnh đốn, giữa xây dựng với bảo vệ Đảng; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vấn đề then chốt là tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM, mẫu mực, tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quân đội cần thực hiện quyết liệt các biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo đảm mọi tổ chức đảng trong quân đội luôn TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi người hiểu rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân. Trong thời gian tới, cần tăng cường thông tin, định hướng cho mọi tầng lớp nhân dân quán triệt những quan điểm cơ bản của Đại hội XIII về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội. Làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, tư duy mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; thấm nhuần nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong thời gian tới.

Để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội trong thời gian tới. Cần làm cho mọi quân nhân nhận thức đầy đủ hơn nền tảng tư tưởng của Đảng; hiểu rõ Quân đội ta là quân đội nhân dân do Đảng xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, không mơ hồ, mất cảnh giác trước những thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Chủ động đấu tranh, phản bác các thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhưng rất bức thiết, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng nội bộ đơn vị mình, tổ chức mình vững mạnh toàn diện để không có ai dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là trong các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối với nhiệm vụ đấu tranh phản bác các thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận nòng cốt, chuyên sâu; tổ chức đấu tranh bằng nhiều hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền miệng và trên mạng xã hội, internet.

Phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò nòng cốt. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; giữa phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với xây dựng nội bộ vững mạnh là phương thức hữu hiệu để làm thất bại mọi mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch.

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÃ BÁC BỎ ÂM MƯU CHỐNG PHÁ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI

Trên phương diện lý luận, nhà nước và quân đội là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, quân đội mang bản chất giai cấp của nhà nước tổ chức và nuôi dưỡng nó. Không có nhà nước “phi giai cấp”, nên không có quân đội “phi chính trị”. Ở các nền chính trị có cấu trúc đa đảng đối lập, đảng nào thắng thế sẽ đứng ra lập chính phủ, nên quân đội bao giờ cũng phụ thuộc vào đường lối chính trị của đảng cầm quyền; đồng thời, bất cứ đảng cầm quyền nào cũng tìm cách nắm quân đội. Tuy vậy, khi mà sự tranh giành quyền lực giữa các đảng diễn ra gay gắt, dẫn đến khủng hoảng chính trị, thường xuất hiện lời kêu gọi “quân đội không đứng về đảng phái nào”; nhưng trong thực tế, các đảng đều tìm sự hậu thuẫn từ quân đội.

 Đối với các nước XHCN, Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là nguyên tắc cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đây là nguyên tắc được V.I.Lênin đề ra ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thành công, để tổ chức xây dựng Hồng quân công nông. Nguyên tắc đó bảo đảm cho quân đội luôn giữ đúng định hướng chính trị của Đảng Cộng sản, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Trên phương diện thực tiễn, ở Liên Xô vào cuối thế kỷ trước, những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước mắc sai lầm nghiêm trọng khi tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội. Vì thế, quân đội Liên Xô mất phương hướng chính trị, không bảo vệ được Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; mặc dù, quân số còn gần 4 triệu người với vũ khí trang bị hiện đại.

Ở Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Chánh cương vắn tắt năm 1930 của Đảng xác định “Tổ chức ra quân đội công nông”, mà quân đội ấy phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 14 năm sau, Đảng tổ chức ra Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với mô hình có chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Là người xây dựng, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn yêu cầu “Xây dựng quân đội-một quân đội nhân dân thật mạnh dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng”. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội”.

Lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội; việc thực hiện nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là sự bảo đảm cho Quân đội ta luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là thực tiễn sinh động bác bỏ mọi sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội.


THỦ ĐOẠN TINH VI NHƯNG MỤC TIÊU CHỐNG PHÁ KHÔNG THAY ĐỔI

Nhận thấy không xóa được chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta, nếu không xóa được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Họ cho rằng, “quân đội do nhà nước nuôi dưỡng nên chỉ phục tùng nhà nước, không phục tùng đảng phái nào”. Họ viện dẫn thực tiễn ở các thể chế chính trị tư sản với chế độ đa đảng, quân đội không do đảng nào lãnh đạo. Dựa vào đó, họ phủ nhận nguyên tắc “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam”; đòi bỏ quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng” ở Điều 65, Hiến pháp 2013...

Mục tiêu nhất quán của những thủ đoạn trên là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò Quân đội ta là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.


NHẬN DIỆN CHIẾN THUẬT “NỘI CÔNG, NGOẠI KÍCH” VÀ THẾ TRẬN “KIỀNG BA CHÂN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để thực hiện mưu đồ chống phá Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh những chiến dịch truyền thông rầm rộ bằng chiến thuật “nội công, ngoại kích”. “Nội công” là sử dụng các thành phần có tư tưởng bất mãn, chống đối trong nước làm cái loa phát ngôn, kích động gây bất ổn đời sống xã hội. “Ngoại kích” là sử dụng mạng lưới truyền thông hải ngoại, các phương tiện đài, báo nước ngoài phát tiếng Việt, thiếu thiện chí với Việt Nam, tận dụng các nền tảng MXH ở nước ngoài để tán phát các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, chống phá, tấn công vào trận địa tư tưởng văn hóa của chúng ta. Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, dù không còn yếu tố bất ngờ, nhưng chắc chắn sẽ còn tiếp tục được chúng lợi dụng, gắn với thúc đẩy tư tưởng “dân túy” thù địch với những hình thức tinh vi.

Người dùng MXH trong nước và kiều bào yêu nước trên thế giới không khó nhận ra bản chất “lòng lang dạ sói” của các “nhà” tự xưng, ẩn trong những danh xưng ngoa ngôn ở hải ngoại. Họ đấu tranh cho “nhân quyền” kiểu gì, “dân chủ” kiểu gì mà nhiều “nhà” tự xưng đăng đàn bằng những ngôn từ chợ búa để mỉa mai, thóa mạ, bày tỏ thái độ hả hê khi chứng kiến đồng bào mình đang vất vả, khó khăn, mất mát trong đại dịch. Trước những hành động đi ngược lại các tiêu chí dân chủ, nhân quyền và các chuẩn mực đạo đức của họ, nhiều người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài đã  lên tiếng phản ứng. Các vị mang danh “nhà nghiên cứu”, “học giả”, “nhà đấu tranh”... cũng đều là người Việt Nam, đang nói tiếng mẹ đẻ. Các vị hả hê, hỉ xả trên nỗi đau mà nhiều đồng bào mình, ở quê hương mình đang phải gồng mình trải qua, thử hỏi, lương tâm các vị để đâu? Với cái tâm đen tối, vô cảm như thế, các vị lấy tư cách gì để phán xét về “dân chủ”, “nhân quyền”?... 

Ở trong nước cũng vậy. Theo dõi trang cá nhân trên MXH của không ít thành phần cực đoan, bất mãn, chúng ta thấy rõ, trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, họ không có bất cứ hành động gì đồng hành cùng chính quyền, hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào khó khăn để cùng chống dịch. Ngược lại, bằng thứ “bánh vẽ” của các danh xưng ảo, họ tự cho mình cái quyền làm “anh hùng bàn phím”, dành thời gian săm soi những biểu hiện tiêu cực, những hình ảnh chưa đẹp trong đời sống xã hội thời dịch bệnh để làm đề tài “chém gió”. Với kiểu tư duy ngụy hàn lâm, thích phô trương, khoe mẽ, những đối tượng này theo đuôi, bám vào lá bài “dân chủ”, “nhân quyền” do các thế lực thù địch tung ra để lèo lái, cổ xúy phát triển “xã hội dân sự”.

Không có bất cứ khía cạnh nào của văn hóa cho phép dung túng, dung nạp thói vô ơn. Nói như thế là bởi, trong số những đối tượng có nhận thức lệch lạc như trên, nhiều người từng được tổ chức, đồng đội, nhân dân đùm bọc, nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng, có vị trí xã hội xứng đáng. Vậy mà sau khi nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển ngành... họ đã quên ngay bệ đỡ cho mình phát triển. Lợi dụng lúc đất nước khó khăn, hoạn nạn do dịch Covid-19 để thực hiện mưu đồ chống phá, tiếp tay cho các thế lực thù địch phản nước, hại dân.

Người dùng MXH dễ dàng nhận ra thói vô ơn của họ trong những bài viết, phát ngôn trên không gian mạng. Khi họ đã lật ngửa lá bài chống phá bằng “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự”... không có lý do gì mỗi công dân yêu nước lại im lặng, làm ngơ. Đấu tranh thẳng thắn, trực diện một cách có văn hóa và đúng luật pháp ngay trên trang cá nhân, ngay dưới mỗi bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung mị dân, xuyên tạc, kích động, chống phá... là cách để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trên không gian mạng.

Không ai, không một thế lực nào có thể làm thay công việc phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Nhắc lại chân lý ấy để mỗi công dân tự đề cao hơn nữa tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, coi việc đấu tranh với những hành vi sai trái, phản động trên không gian mạng, là góp phần bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chính mình.

Khi lòng dân vững vàng niềm tin với Đảng, đồng lòng với Chính phủ thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Xin tạm khép lại loạt bài bằng câu ca dao đã được ông bà mình đúc kết như một chân lý:“Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân...”.

LÁ BÀI “NHÂN QUYỀN” TRONG THẾ GIỚI PHẲNG

Bất cứ ai, khi theo dõi diễn biến dịch bệnh và quá trình tổ chức phòng, chống dịch ở Việt Nam, cũng đều có khả năng nhận thức đúng đắn, công điện của Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Trước thực trạng một bộ phận người dân sử dụng phương tiện cá nhân rời TP Hồ Chí Minh trở về quê hương một cách tự phát những ngày qua, cần phải có sự chỉ đạo kịp thời, thống nhất để chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả kiểm soát, dập dịch. Nếu tiếp tục để tình trạng này tái diễn, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ địa phương này qua địa phương khác là rất lớn. Nhiệm vụ chống dịch sẽ thêm khó khăn, phức tạp hơn. Bên cạnh đó là việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Việc hành trình bằng xe gắn máy trở về quê trên quãng đường dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Để bảo đảm cho mọi người dân “ai ở đâu ở đấy”, công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương phải: Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân...

Nhấn mạnh điều này để thấy rõ hơn tính cấp thiết, tính nhân văn xã hội chủ nghĩa trong các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19. Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng quan điểm, chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên trên hết, trước hết. Mọi hành động của Chính phủ và cả hệ thống chính trị đều hướng đến thực hiện mục tiêu trên hết và trước hết này. Đặt lên hàng đầu mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là thể hiện sinh động, đầy đủ nội hàm của bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Việc một số tổ chức, cá nhân, nhân danh cái gọi là “đấu tranh vì nhân quyền”, “dân chủ” cho nhân dân Việt Nam, cáo buộc Chính phủ Việt Nam lợi dụng chống dịch Covid-19, vi phạm quyền tự do đi lại, tự do tụ họp... là một kiểu quy chụp vô căn cứ, thể hiện rõ ý đồ chống phá. Thực chất, chính họ mới là những người, những tổ chức lợi dụng “nhân quyền”, “dân chủ” để tung tin bịa đặt, lèo lái dư luận, kích động người dân chống lại chủ trương, giải pháp chống dịch ở một đất nước có chủ quyền, độc lập. Hầu hết các nước trên thế giới, trước đại dịch Covid-19 đều đã, đang và chắc hẳn sẽ còn phải áp dụng biện pháp giới hạn, phong tỏa các địa phương, hạn chế tự do đi lại của người dân vì mục đích hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bám vào lá bài “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động, chống phá Việt Nam là thủ đoạn đã có từ lâu và được thực hiện thường xuyên của các thế lực thù địch. Kể từ khi đại dịch Covid-19 tái bùng phát, nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, làn sóng cáo buộc, chỉ trích Việt Nam lợi dụng chống dịch, xâm phạm quyền con người lại bùng lên. Họ vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến khi cơ quan chức năng một số địa phương triệu tập, xử phạt, khởi tố, bắt tạm giam những đối tượng tung tin giả, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong lúc Chính phủ và các địa phương, doanh nghiệp đang nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội tìm nguồn cung, thực hiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân, thì những tổ chức, cá nhân, nhân danh cái gọi là “đấu tranh bảo vệ nhân quyền”, lại xuyên tạc xã hội Việt Nam đang tạo ra sự bất bình đẳng, mất dân chủ về khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và hỗ trợ của Chính phủ?! Lợi dụng những thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội (MXH) trong nước về hoàn cảnh khó khăn của một số trường hợp người dân rời vùng tâm dịch về quê, họ lu loa rằng, dân nghèo đang bị “bỏ rơi”, “bỏ đói” trong đại dịch Covid-19.

Dù ngụy trang dưới lá bài “dân chủ”, “nhân quyền”, gán ghép vào nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 để lèo lái dư luận nhằm ý đồ phá hoại, nhưng thực tiễn đã chứng minh, đó là sự gán ghép khiên cưỡng. Trong thế giới phẳng của thông tin, thực tiễn đời sống xã hội là lời giải thích, chứng minh đúng đắn, thuyết phục nhất trên mọi phương diện lập luận. Sự quan tâm, bảo đảm quyền con người cho nhân dân của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong đại dịch Covid-19, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, chiến lược chống dịch là thực tiễn không thể bóp méo, bôi đen.

BẢN LĨNH CỦA ĐẢNG ĐỂ TRỪ “GIẶC NỘI XÂM”

Gần một thế kỷ đã qua, mặc dù có lúc mắc sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng, có lúc rơi vào chủ quan duy ý chí, có lúc chưa nắm được quy luật khách quan... nhưng xuyên suốt lịch sử lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã luôn biết tự chỉ trích, nhận ra sai lầm, khuyết điểm, tự chỉnh đốn, đổi mới, tự vượt qua mọi trở lực khách quan và chủ quan để làm tròn nhiệm vụ của một đảng tiên phong, một đảng chân chính cách mạng. Về cơ bản, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ được vai trò là đội tiên phong chính trị của giai cấp và dân tộc, tiên phong cả trong lý luận cách mạng, trong đường lối chủ trương, trong quyết sách chính trị, trong chỉ đạo chiến lược và tiên phong gương mẫu trong hành động cách mạng, trong hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Thời nào cũng có kẻ thù bên ngoài và bên trong. Thời nào cũng đều có ngoại xâm dưới hình thức này hay hình thức khác và luôn luôn bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, trong mỗi con người đều tiềm ẩn nội xâm. Nội xâm lúc này là tệ si mê quyền lực, vun vén lợi ích cá nhân, là chạy chức, chạy quyền, chạy tội là lợi dụng mọi sơ hở của cơ chế, chính sách, là lạm quyền, là thói vô trách nhiệm, là ô dù che chắn, là quan liêu, khinh thường kỷ cương phép nước, là cơ hội, tham nhũng, lãng phí, là ăn chơi xa đọa, là thói vô cảm trước vất vả, thiếu thốn, khó khăn của đồng bào, đồng chí... Nội xâm len lỏi vào hàng ngũ Đảng và Nhà nước... vào từng ngõ ngách xóm thôn, phường phố, cơ quan, công sở, vào từng gia đình, vào mọi tầng lớp và đến cả những người được đào tạo, có bằng cấp học vị, được giao chức trọng, quyền cao... Vì vậy, tính tiên phong của Đảng lúc này là phải có dũng khí, có bản lĩnh để dám trừ "giặc nội xâm" ở ngay trong mỗi đảng viên, cán bộ, tính tiên phong lúc này là sáng suốt trong các quyết sách chính trị, trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, lòng yêu nước của toàn dân tộc, đặc biệt là làm tốt công tác tổ chức, kiểm tra, thực hiện đúng đắn chính sách dùng người. Tính tiên phong lúc này là dũng khí đấu tranh với đồng chí, đồng cấp, với cả cấp trên và cấp dưới vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trừ diệt mọi thói hư, tật xấu và tội lỗi. Tính tiên phong lúc này là làm trong sạch đội ngũ, là giáo dục, thuyết phục và trừng phạt công khai, công minh, bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang sáng lên niềm tin và khát vọng của mọi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Niềm tin và khát vọng ấy đang đặt lên vai những người vừa vinh dự được bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm và vinh dự của những chiến sĩ đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân, trong cuộc đấu tranh cho hạnh phúc của xã hội. Mác vĩ đại đã dạy chúng ta rằng: “Hạnh phúc xã hội sản sinh ra lý trí chính trị”. Và đến lượt nó, lý trí chính trị của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đang đòi hỏi nâng cao chất lượng “đầu não” và “trái tim” của mỗi chúng ta.

NHẬN DIỆN, ĐIỂM MẶT, CHỈ TÊN CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, BẤT MÃN CHÍNH TRỊ

Nhận diện, điểm mặt, chỉ tên các phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị là một vấn đề hết sức quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bởi lẽ, cơ hội, bất mãn chính trị là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức và bản thân mỗi cá nhân. Không ngẫu nhiên mà chúng ta đã ví những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị như những “con lươn, con chạch”. Vì nói đến “con lươn, con chạch”, người ta hay liên tưởng đến những loài chuôi luồn giỏi, sống lươn lẹo, thoát ẩn, thoát hiện, khó nắm, bắt được. Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là thái độ “sống giả” để tạo ra uy tín giả vì mục đích háo danh, vụ lợi. Tuy nhiên, để có thể nhận biết, điểm mặt, chỉ tên chính xác những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị không phải là điều đơn giản. Nhưng, chúng ta có thể phần nào nhận diện qua một số dấu hiệu, biểu hiện của các đối tượng này trong cuộc sống, công tác hằng ngày bằng các đặc điểm sau:

Thứ nhất, những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị là những người có lập trường tư tưởng chính trị không kiên định, vững vàng. Với đặc điểm này chúng ta có thể nhận thấy đây là những kẻ “gió chiều nào, che chiều đó”, “té nước theo mưa”, dễ hoang mang, dao động, thiếu niềm tin, luôn hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Do bản chất cơ hội, lập trường mơ hồ, thiếu kiên định cho nên khi cách mạng thuận lợi thì họ ra sức tâng bốc, hô hào, phấn khích; lúc cách mạng gặp khó khăn, bất lợi thì họ hoang mang, thỏa hiệp, phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch, quay lưng chống phá cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, những kẻ lợi dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân, gia đình, dòng họ hoặc phe cánh mình. Đây là những kẻ trong công việc và cuộc sống hằng ngày, họ rất giỏi trong che giấu bộ mặt thật, thực hiện “ẩn mình chờ thời”, ít bày tỏ quan điểm, có hoặc không thể hiện chính kiến rõ ràng, thái độ chính trị trung dung, trung bình chủ nghĩa, thỏa hiệp, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, dĩ hòa vi quý, chỉ chăm chăm làm những việc có lợi cho bản thân, gia đình, dòng họ và phe cánh mình. Họ triệt để lợi dụng việc đấu tranh phê bình để nịnh bợ, tâng bốc hòng lấy lòng cấp trên, đồng thời vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán, hạ bệ người khác với động cơ không trong sáng. Họ lợi dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để móc ngoặc với người có chức, có quyền nhằm mục đích trục lợi, tiến thân. Họ triệt để lợi dụng những thiếu sót, sơ hở trong các chủ trương, chính sách để công kích, chống phá, gây mất đoàn kết nội bộ, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, nói xấu chính quyền, đồng nghiệp và người khác. Họ lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa các dân tộc, các tôn giáo với nhau và giữa nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, kẻ cơ hội, bất mãn chính trị là những người đã suy thoái, tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc bị kỷ luật, không đạt được lợi ích cá nhân nên nảy sinh bất mãn, bị các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, mua chuộc. Hầu hết những phần tử này đều có đam mê, tham vọng chính trị, quyền lực và khi tham vọng đó không được đáp ứng thì trở nên tha hóa, bất mãn, cay cú quay lại công kích, chống phá tổ chức. Họ thường lợi dụng xu thế dân chủ hóa, mạng xã hội; tranh thủ sự hậu thuẫn của các thế lực phản động, thù địch ở trong và ngoài nước để ráo riết tập hợp lực lượng, từng bước công khai tổ chức chính trị đối lập dưới hình thức các hội, nhóm để thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ tư, những kẻ “thực dụng” về kinh tế và luôn khát khao được thể hiện mình một cách thái quá, lố bịch trước tổ chức, trước tập thể. Đây là những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng rẽ theo bất cứ “con đường” nào, nhằm đạt lợi ích kinh tế lớn hơn cho bản thân. Họ thường tự cho mình là người có học, hiểu biết rộng nên luôn tỏ ra nổi trội, muốn mình luôn luôn phải ở vị trí trung tâm, “đầu tàu” dẫn dắt, phải là người đầu tiên đưa ra “phát kiến” mới, rồi lôi kéo, tổ chức, tập hợp lực lượng để gây thanh thế. Khi mục đích kinh tế không đạt được hoặc do các nguyên nhân khác nhau mà “phát kiến” không được chấp nhận hoặc các mối quan hệ kinh tế không trong sáng bị phát hiện, ngăn chặn, các phần tử này lập tức thể hiện thái độ quyết liệt chống đối Đảng, chống đối chế độ; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tóm lại, những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị là những phần tử đã thoái hóa, biến chất, nhưng chúng rất giỏi che giấu thân phận và quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị của mình. Bằng mọi thủ đoạn, chúng luôn khát khao “chui sâu leo cao” để sử dụng quyền lực phục vụ cho lợi ích của bản thân, gia đình, dòng họ và phe cánh mình. Nhận diện, điểm mặt chỉ tên những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị là công việc khó khăn, song không phải là nhiệm vụ “bất khả thi”. Có điểm mặt, chỉ tên được những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị thì chúng ta mới loại bỏ chúng ra khỏi hàng ngũ cán bộ; làm trong sạch Đảng, bộ máy Nhà nước góp phần đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam./.

SỐNG LÀ CHO, ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

Gian nan, khó khăn chính là những phép thử cuộc đời mà cuộc sống này ban tặng. Vượt qua gian nan ta mới thấu hiểu được lòng người. Và đại dịch Covid 19 bùng lên là phép thử tình người, tình đoàn kết, tình dân tộc của Việt Nam. Và đúng như truyền thống “đoàn kết, thương yêu” đã không ít những tập đoàn, cơ quan, tổ chức và cá nhân đã sẵn sàng góp một chút công sức của mình vào công cuộc chống dịch. Và tập đoàn Vingroup nói chung và bác Phạm Nhật Vượng nói riêng là một minh chứng.

Đại dịch Covid 19- một kẻ thù của nhân loại bất ngờ ập đến từ cuối năm 2019, làm đảo lộn đời sống, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả nhân loại. Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Làn sóng bùng dịch lần thứ 4 xuất hiện các biến chủng mới gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt. Xét về tính chất chúng ta chịu sự tấn công với tốc độ nhanh hơn, phạm vi rộng hơn, sự nguy hiểm cao hơn bởi biến chủng mới Delta mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước những tình thế khó khăn đấy, sự giúp sức từ toàn thể mọi người đều là quý giá và đáng trân trọng. Dù là ít hay nhiều, dù già hay trẻ thì tình yêu thương, tình đoàn kết vẫn trỗi dậy và đáng giá biết bao. Và cho đến thời điểm này, Tập đoàn VinGroup đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc tài trợ, ủng hộ việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Và thời gian qua, Vingroup lại kích hoạt thêm 100 tỷ để tài trợ phòng chống dịch Covid 19 cụ thể là các trang thiết bị y tế, máy móc – hóa chất xét nghiệm virus Sars-CoV-2; vacxin…Sự đóng góp ấy thật đáng trân trọng biết bao. Quả là hình ảnh đẹp của doanh nhân Việt sống trên đất Việt, lúc thuận lợi thì kinh doanh - dịch bệnh thì chia sẻ đau thương. Nghĩ đến đây, lại thấy bên cạnh đó khi mà cả hệ thống chính trị đang gồng mình chống dịch thế mà có những người mang dòng máu Việt Nam đáng lý ra phải biết yêu thương chung tay góp sức cùng đất nước chống dịch lại ngồi gõ phím để xuyên tạc, phá hoại mọi công sức, thành quả của các cấp chính quyền và toàn dân ta. Thật đáng buồn.

Hình ảnh này cho thấy tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của một người có tâm- tầm. Với một niềm tin, hi vọng rằng Việt Nam sẽ đẩy lùi dịch bệnh, Việt Nam sẽ chiến thắng và trở về yên bình.

NHỮNG CON “VIRUT” ĂN THEO DỊCH BỆNH

Giống hệt con vi-rút Corona, chúng cũng có tên để đăng trên các trang mạng như: Việt Tân, Lê Ánh, Ngô Đồng, Đỗ Ngà, Tân Phong, Nguyễn Thông, Phạm Minh Vũ, Phan Nguyên, Trân Văn, Ngàn Hương…, chúng nham hiểm, độc ác, giết người không dao chẳng kém gì con vi-rút Corona. Chúng dựa vào một vài hiện tượng, sự việc rồi nhào nặn, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, đả kích Đảng, Nhà nước Việt Nam, kích động, lừa gạt, lôi kéo người dân quay lưng với các biện pháp chống dịch của Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta.

Lê Ánh đã có bài: “Dân Thái Lan không chờ chết vì Covid-19”, thổi phồng vài cuộc tụ tập ở Thái Lan để kích động. Những bài viết như thế sẽ rất vừa lòng “quan thầy” – những kẻ chăn dắt chúng và vì thế chúng tha hồ rủng rỉnh đô la.

Bởi thế, không lạ gì khi mấy hôm nay số ca mắc Covid-19 tăng cao ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… những con “vi rút” hai chân này sục mũi khắp nơi, đánh hơi, soi mói, bới móc mọi đống rác, kiếm chuyện bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trắng trợn tung lên mạng để chống phá công cuộc chống dịch của Việt Nam.

Phạm Minh Vũ – một tên tay sai của Việt Tân, suốt từ đợt dịch năm ngoài ở Đà Nẵng, bão lũ ở Miền Trung, Vũ đã viết nhiều bài công kích Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, lần này Vũ lại gân cổ chê bai, bịa đặt vu khống: “Trong muôn vàn cách chống dịch hay, vượt trội của thế giới đã làm thì những kẻ nắm quyền quyết định tại Việt Nam lại chọn cách làm tồi tệ nhất….”.

Ngô Đồng thì xuyên tạc: “Chống dịch như chống giặc dẫn đến” thà hi sinh tất cả “để đạt mục đích của các quan chức chính trị. Hàng loạt chỉ thị trái hiến pháp, pháp luật, ngăn cản tự do đi lại, cấm đoán các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác”.

Phan Nguyên cũng bịa đặt: “Kêu gọi quỹ đóng góp vắc xin để gửi ngân hàng lấy lãi, tăng giá xăng dầu, giá điện, tăng các hình thức xử phạt, cấm dân ra đường. Không lo hỗ trợ tài chính, không tiêm vắc xin cho dân…”.

Những luận điệu như thế hệt như bãi rác trên các trang mạng phản động.

Việt Nam chống dịch có gì khác các nước không? Về cơ bản, hầu hết các nước và Việt Nam khi có dịch đều siết chặt biên giới, kiểm soát nhập cảnh, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, tiếp xúc, tụ tập đồng người, xét nghiệm để truy vết nguồn lây, dùng khẩu trang, tiêm vắc xin, cách ly người bệnh, điều trị các ca nặng, hạn chế tử vong ở mức thấp nhất. Trả lời phỏng vấn của Đài THVN sáng 26/7, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định giải pháp chống dịch hiện nay vẫn là: “phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly”. Trong đợt bùng phát dịch vừa qua, chính phủ Ấn Độ ra lệnh đóng cửa mạnh tay hơn cả Trung Quốc. Thái Lan trang bị súng và công cụ trấn áp tại chốt để kiểm soát tình hình. Philippine đã có người bị cảnh sát bắn chết vì vi phạm cách ly và đe dọa lực lượng chức năng. Ở In-đô-nê-xia, ngoài đóng cửa các đền thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo, nơi tập trung đông người, chính phủ còn hạn chế nhiều tuyến đường nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Việt Nam có làm nặng nề, khắt khe hơn không?

Dịch Covid-19 bùng phát đợt này với biến thể Delta rất nguy hiểm. Số người chết vì Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 đã nhiều hơn cả năm 2020, đến trung tuần tháng 7 đã có 87,4 triệu ca nhiễm, 1,86 triệu ca tử vong. Một tuần (đến 15/7) số ca mắc mới ở Đông Nam Á tăng 41%, số tử vong tăng 39%, In-đô-ne-xia, nền kinh tế lớn nhất khu vực đã có 3,2 triệu ca nhiễm, 82.000 ca tử vong.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và người dân cả nước, ổ dịch lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang áp dụng biện pháp phòng dịch cao nhất, đời sống nhân dân đảm bảo, ổn định. Tuy nhiên, một chiến dịch chống dịch quy mô lớn trên địa bàn rộng với mấy chục triệu dân như vậy, khó tránh khỏi có một vài thiếu sót, lúng túng ban đầu, nhưng chúng ta đã kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện cho được yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết”. Tiếp theo gói 62.000 tỷ năm ngoái, chính phủ chi 266.000 tỷ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, người lao động tự do ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đủ kinh phí hỗ trợ từ gói 886 tỷ đồng. Có thể có lúc, có nơi, có gia đình tạm thời khó khăn hơn so với trước khi có dịch, nhưng giữa cách chết không còn chỗ mà chôn như nước bạn với cái sống vất vả một chút để an toàn thì nên chọn cách nào? Trong lúc này, mỗi người phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác đừng để những con “vi rút” hai chân của Việt Tân xúi bẩy, dắt mũi.

“Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời phản động nó thương dân mình”!

Những việc chúng làm, chúng nói đều vì túi tiền của chúng. Ngoài Đảng, Nhà nước chăm lo cho dân, đồng bào ta thương yêu đùm bọc giúp đỡ nhau, có ai thấy Việt Tân và bọn Lê Ánh, Phan Nguyên, Phạm Minh Vũ, Phạm Nhật Bình, Đỗ Ngà… cho dân cái gì hoặc làm việc gì để giúp dân chống dịch không? Với bản chất bán nước hại dân độc ác, đê tiện và hèn hạ, chúng chỉ là những con “vi rút” ăn theo dịch không hơn, không kém!

TIẾP CẬN NGUỒN THÔNG TIN TRÊN MẠNG - CẦN SỰ TỈNH TÁO, SÁNG SUỐT

Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, thời gian truy cập vào mạng với mỗi người dân sẽ tăng lên, đây cũng là giải pháp yêu thích của đại đa số các tầng lớp xã hội sử dụng để làm giảm những khó khăn, bất tiện trong những ngày giãn cách. Tuy nhiên, các nguồn thông tin trên mạng là rất nhiều, trong đó không tránh khỏi những nội dung của những thế lực phản động đưa lên mạng với mục đích xấu.

Tiêu biểu gần đây nhất có vụ việc trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên Trần Khoa, tự nhận là bác sĩ sản phụ khoa. Người này đã quyết định “nhường đi chiếc máy thở” của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. “Bác sĩ Trần Khoa” sau đó đã “kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này”. Kèm với nội dung còn có hình ảnh 2 bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật. Sau khi đăng tải, bài viết đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay từ tiêu đề tin đã thấy sự vô lý và đây là một tin giả 100%, vậy mà vẫn có nhiều người tin hoặc bán tín bán nghi. Tất nhiên rất nhanh sau đó mọi người hiểu ra ngay chân tướng của sự việc, nhận thấy mưu đồ xấu của các kẻ xấu.

Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước tin giả, vì tin giả rất dễ hấp thụ vào mỗi con người chúng ta. Các nhà khoa học liệt kê 4 lý do mà tin giả lại hấp dẫn đến thế. Đầu tiên là cách tin giả lan truyền. Phương tiện phổ biến nhất để phát tán tin tức giả là mạng xã hội. Hình thức truyền từ người này sang người khác không chỉ cực kỳ nhanh chóng mà còn tạo ra sự tin cậy do nhiều người tham gia phát tán là những người có uy tín. Thứ hai là định kiến của chính người dùng mạng xã hội. Trên mạng xã hội, người dùng có xu hướng giao tiếp nhiều hơn với những người đồng quan điểm. Như vậy, khi bắt gặp một tin giả lại phù hợp với suy nghĩ của mình (định kiến) thì họ tin ngay. Thêm nữa, tin giả thường không có bằng chứng nhưng lại có cái kết đẹp, một cái gọi là “happy ending” khiến tin giả hấp dẫn và thú vị hơn cũng như thu hút nhiều sự quan tâm của những người dùng mạng xã hội nhiều hơn. Cuối cùng thì tin giả thường giật gân với những câu chuyện gây sốc. So sánh việc “rút ống thở của cha mẹ” trên mạng xã hội và những thông tin đếm ca nhiễm trên báo chí là thấy.

Mạng xã hội là một sản phẩm văn minh của loài người, lại là công cụ khá hữu hiệu trong thời buổi dịch bệnh này. Tuy nhiên mỗi người chúng ta hãy cần sáng suốt, tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin trên mạng để vừa tiêp thu được những thông tin bổ ích mà lại tránh được những nội dung xấu, độc, có hại của những kẻ xấu trên mạng./.


THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: LỢI DỤNG TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC ĐỂ KÍCH ĐỘNG TRONG NƯỚC

Tình hình thế giới ngày nay, xu thế hòa bình hợp tác vẫn là xu thế lớn, Đất nước ta đang trên đà phát triển, Đảng và nhân dân ta đang nỗ lực cố gắng xây dựng một xã hội phồn vinh hòa bình hạnh phúc. Tuy nhiên, những nguy cơ về bất ổn chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những chiêu trò mới để chống phá cách mạng nước ta.

Đằng sau những luận điệu tưởng chừng như đầy “thương cảm”, thực chất lại là những bộ mặt xảo trá. Núp dưới vỏ bọc “yêu nước”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã gieo rắc những quan điểm, nhận thức, đánh giá phiến diện, chủ quan, sai lệch nhằm đánh lạc hướng dư luận, từ đó lôi kéo, dụ dỗ, hướng lái những người nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động chống phá.

Câu chuyện bất ổn, biểu tình tại Myanmar hay trước đó là Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan hay biểu tình tại Mỹ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc lấy những gì đã và đang diễn ra tại các nước này để so sánh với Việt Nam là hoàn toàn sai lệch. Đặc biệt, việc cho rằng biểu tình, chống đối với Nhà nước là thước đo cho sự “dũng cảm” trong đấu tranh dân chủ, nhân quyền như luận điệu các “nhà dân chủ mạng” đang rêu rao là không thể chấp nhận được.

Những thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam là minh chứng tiêu biểu, rõ ràng nhất cho thấy sự nghiệp cách mạng của nước ta đang đi đúng hướng. Đặc biệt, môi trường hòa bình, ổn định, tình hình an ninh, chính trị được giữ vững là nền tảng, cơ sở quan trọng, tiên quyết để thúc đẩy phát triển, đảm bảo tự do, dân chủ, nhân quyền.

Do đó, việc “mượn gió bẻ măng”, lợi dụng tình hình bất ổn tại tại một số quốc gia, vùng, lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới để rêu rao, lan truyền các luận điệu kích động biểu tình, bạo loạn là hoàn toàn sai trái, mà chúng ta cần phải tỉnh táo để không bị lợi dụng, cần sáng suốt nhận diện để đấu tranh chống lại.

ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CHÍNH SÁCH TIÊM CHỦNG VACCINE Ở VIỆT NAM

Đến thời điểm này, thế giới đã sản xuất được vaccine phòng Corona, hiệu quả của các loại vaccine này đã được khẳng định. Chính phủ các nước và người dân đã nhận thấy rõ vai trò tối quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việt Nam ta cũng đã xác định chiến lược vaccine và nỗ lự hết sức để tìm nguồn vaccine về tiêm cho nhân dân. Đây cũng là chủ trương rất đúng đắn của Đảng về chăm lo sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên các chiến dịch tiêm chủng lại đang chịu ảnh hưởng từ những thế lực thù địch

Ngày 6/8/2021, trang mạng Việt Tân đã đăng tải bài viết đầy kích động với âm mưu cản trở chiến dịch tiêm chủng, đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn quốc. Nội dung bài viết kích động của Việt Tân như sau: “PHẤN KHỞI QUÁ! Việt Nam sẽ tiếp nối các quốc gia tây phương. Sinopharm sẽ không có trong tự điển của người dân Việt Nam.” Đây là phát biểu hết sức thâm độc, dùng những lời lẽ xuyên tạc, kích động người dân từ chối tiêm vaccine. Sâu hơn, chúng muốn phá hoại chiến dịch tiêm chủng toàn quốc của Việt Nam, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Tân cùng đồng bọn xuyên tạc về vaccine Sinopharm (Beijing). Bằng những lý lẽ vô lý, thiếu minh chứng, chúng liên tục đưa ra những khẳng định vô căn cứ: “Vaccine Sinopharm không nằm trong tự điển của các quốc gia phương tây khuyến khích dân tiêm”. Trên thực tế, vaccine Sinopharm (Beijing) được WHO phê duyệt khẩn cấp ngày 7/5, có tên gọi BBIBP-CorV. Hiện tại, vaccine này đang sử dụng tại hơn 100 quốc gia với hơn 1 tỷ liều đã được sử dụng. Tại Việt Nam, vaccine này được phê duyệt cho mục đích khẩn cấp chống dịch ngày 3/6. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm lâm sàng Murat Akova (Đại học Hacettepe) đã nhấn mạnh: vaccine Trung Quốc là sự bổ sung cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt vaccine toàn cầu. Ngày 1/8 tại Singapore, đất nước này cũng cho phép bệnh viện tư nhân nhập khẩu vaccine COVID-19 của Sinopharm để đẩy mạnh tiêm chủng phòng chống dịch.

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành với diễn biến phức tạp, đây cũng là thời điểm để các thế lực thù địch đưa ra nhiều luận điểm xuyên tạc, gây kích động người dân. Ngay lúc này, người dân cần hết sức cảnh giác, kiểm chứng thông tin từ những nguồn báo chính thống, minh bạch để nhận thức đúng đắn vấn đề. Có như vậy, công tác chống dịch mới nhanh chóng, hiệu quả, sớm đưa người dân Việt Nam trở về cuộc sống “bình thường mới”.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA VIỆT TÂN VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 Ở VIỆT NAM

Trong khi toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước đang gồng mình tìm các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, thì vẫn có những cá nhân lợi dụng tình hình dịch để chống phá. Vừa qua, trang mạng Việt Tân đã đăng tải bài viết của có tiêu đề “Nổ” dẫn đến hệ quả làm ca nhiễm và số người tử vong lớn?”. Theo đó, chúng xuyên tạc rằng số ca nhiễm và tử vong tại Việt Nam tăng là “hệ quả của những phát biểu ‘nổ’ của các lãnh đạo từ những đợt bùng phát trong những giai đoạn đầu.

Như vậy, Việt Tân chỉ giỏi “nổ” và dối trá nhưng lại gắp thứ “đặc sản” đáng xấu hổ của mình vào tay người khác, suy bụng ta ra bụng người. Thậm chí chúng còn đổ lỗi cho chính quyền “khiến cho người dân chủ quan, không phòng và chống dịch.”, “làm cho các cơ sở Đảng, cơ quan trách nhiệm, đặc biệt là Bộ Y đã tự hào và chủ quan”, “không cảnh báo và áp dụng những biện pháp ngăn ngừa để hướng dẫn người dân”…

Thực chất, âm mưu của Việt Tân là dùng chiêu trò “đổ lỗi” các chỉ đạo phòng, chống đại dịch COVID-19 của các lãnh đạo cấp cao để hòng làm lu mờ thành quả, kích động chống phá chính quyền. Xin thưa, việc số ca mắc COVID-19 và số tử vong tại TP.HCM tăng nhanh vì khả năng biến chứng nặng của chủng Delta rất nhanh chứ không hề phải là những lý do mà Việt Tân bịa đặt ra. Các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền. Do đó điều mà cả hệ thống chính trị đang vào cuộc là cố gắng hết sức để giảm ca tử vong bằng cách thiết lập các bệnh viện điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 4 tầng, trong đó tầng 4 điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Hiện, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn là điểm nóng của các ca nhiễm. Cả hệ thống chính trị vẫn căng mình chống dịch nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng của người dân. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được các địa phương triển khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Cùng với đó là sự tham mưu cho Chính phủ và chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chính xác của Bộ Y tế. Với những nỗ lực này, chắc chắn trong thời gian ngắn tới, dịch bệnh sẽ được khống chế và bọn Việt Tân sẽ không còn "nổ", không còn suy bụng ta ra bụng người được nữa./.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các hệ thống chính trị mà nhất là đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang sát cánh cùng toàn dân thì trên không gian mạng, một số cá nhân, tổ chức lại cố tình phớt lờ những công sức đó, tìm cách xuyên tạc, bịa đặt nhằm gây phức tạp tình hình, tạo cớ chống phá Đảng, Nhà nước. Một số cá nhân, tổ chức, bên cạnh những tài khoản hiện có, đã tiến hành xây dựng hệ thống kênh tin truyền thông trải đều trên các nền tảng mạng xã hội như you tobe, face book, blog, instagram… với lượt người theo dõi và tương tác lớn như BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFI Tiếng Việt, Chân trời mới, Việt Tân… Đi liền với đó là tập hợp các đối tượng chống đối, bất mãn, một số cá nhân có tư tưởng, nhận thức sai lệch, gom vào các group, hội, nhóm kín như “Công dân - góc nhìn báo chí”; “Đấu trường dân chủ”… để cung cấp tin, hình ảnh, đưa ra các bài viết, bình luận, lan truyền chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID -19 tại Việt Nam. Nhiều người trong và ngoài nước đã thông qua các tin bài trong group để đưa lên các các trang cá nhân, diễn đàn với sự đa dạng về nội dung và đối tượng tiếp cận như nhân danh chuyên gia y tế, chia sẻ kinh nghiệm, tâm sự của người trong khu cách ly, quan điểm của người được cho là nổi tiếng, nghệ sĩ, trí thức… Từ đó, họ mở rộng các góc độ tiếp cận cho người đọc để tiến hành xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng các số liệu về tình hình phòng, chống dịch COVID - 19 ở Việt Nam. Thông qua hệ thống các trang tin trên, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã không ngừng đăng tải các thông tin, nội dung xuyên tạc sự thật lên mạng xã hội theo hiệu ứng “sóng nước”, tạo thành một làn sóng thông tin sai lệch tràn ngập, gây hoang mang cho người dân. Đây được coi là phương thức phổ biến và nguy hiểm mà các đối tượng xấu lợi dụng, dễ kích động người dân trong việc tuyên truyền, xuyên tạc thông tin trên mạng internet. Hoặc một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước lợi dụng để đưa ra quan điểm, phát ngôn thiếu chuẩn mực với mục đích kích động khiến người dân hiểu sai về công tác phòng, chống dịch, đưa ra lời lẽ mang tính chia rẽ, kỳ thị, phân biệt vùng miền, các bài viết gợi lại về “những giá trị” của chế độ cũ. Ngoài ra, các đối tượng còn tiến hành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với giải thưởng có giá trị về vật chất trên không gian mạng như cuộc thi viết bài về tình hình thời sự, chính trị, xã hội trong nước trong bối cảnh dịch COVID-19 do nhóm “Tuổi trẻ Việt Nam và đất nước” phát động, với phần thưởng là máy tính xách tay macbook air, ipad, iphone, qua đó đã thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều người, nhất là học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Thông qua đó, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thu được nhiều tin tức về tình hình chính trị, xã hội của Việt Nam, đồng thời còn tác động đến nhận thức của những người tham gia viết bài, gây hiểu sai về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác phòng, chống dịch COVID -19. Do cuộc thi được tổ chức trên mạng xã hội, người đoạt giải được nhận giải qua đường bưu điện, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc dưới các dạng hỗ trợ, khen thưởng khác nên gây khó khăn cho công tác quản lý của nhà nước, nhất là khi các đối tượng sử dụng các tài khoản nặc danh, ẩn danh để đưa tin, bài, che giấu nhân thân, mã hóa thông tin. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự đa dạng các nền tảng mạng xã hội đã biến không gian mạng thành một thế giới ảo rộng lớn, nơi con người ở quốc gia này có thể gặp gỡ giao lưu với con người ở quốc gia khác mà không cần phải di chuyển hay lo về ngôn ngữ bất đồng. Đây cũng là môi trường để một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước triệt để lợi dụng với những phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, cũng như không theo các quy luật truyền thống như thay vì các đối tượng phải sang một nước thứ ba để tập huấn về bất bạo động, nhận hỗ trợ tài chính và dễ dàng bị lộ, bị bắt khi về nước thì ngày nay, thông qua mạng xã hội, các đối tượng dễ dàng nhận tài liệu, tham gia các lớp tập huấn, nhận nhiệm vụ tại các nhóm kín có tính bảo mật cao… Từ đó nhận chỉ thị về việc đăng tải các nội dung sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam với sự lan tỏa rộng rãi, tạo nên sự hoài nghi, sự hoang mang trong người dân về tình hình dịch bệnh, hướng tới các hoạt động gây khó khăn cho các công tác phòng, chống dịch, tiến tới kích động người dân tụ tập biểu tình, gây mất an ninh, trật tự. Do đó, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, ý đồ của một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước xuyên tạc, bịa đặt về tình hình phòng, chống dịch COVID -19 tại Việt Nam, góp phần nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp là điều hết sức cần thiết.

TAM QUYỀN PHÂN LẬP CÓ THỰC SỰ CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG?

Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này. Ở Việt Nam, tham nhũng được chỉ ra là một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Tuy nhiên, không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc, nói xấu Đảng , rồi “bẻ lái” với mục tiêu đen tối nhằm: truyền bá quan điểm, tư tưởng trái với đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đang dày công xây dựng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi xây dựng một thể chế tam quyền phân lập trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam như lời lẽ của Nguyễn Quang Duy trên trang Hưng-viet.org vừa qua, với tiêu đề: “Chỉ tự do chính trị mới giúp Việt Nam chống được tham nhũng”. Đọc bài viết của Y, xin có đôi điều như sau:

Thứ nhất, khi nói về tham nhũng, V.I.Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng chỉ rõ ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là những “thứ giặc nội xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) đã cho thấy: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, “Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham những; trong đó có cán bộ diện Trung ương quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu”. Như vậy, Nguyễn Quang Duy phải hiểu rằng: tham nhũng và chống tham nhũng, là vấn đề để mọi quốc gia đều quan tâm và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Điều quan trọng là quốc gia đó có đủ quyết tâm, có đủ kiên trì để hạn chế, tiến tới xóa bỏ nạn quan liêu, tham nhũng hay không mà thôi!

Thứ hai, thể chế “tam quyền, phân lập” không bao giờ loại trừ được nguồn gốc, nguyên nhân của tham nhũng.

 Tham nhũng có thể xảy ra ở các tổ chức, cá nhân khi hệ thống pháp luật, cơ chế, quy chế, chế độ chưa đồng bộ, chặt chẽ, thiếu công khai minh bạch; sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát, điều tra chưa duy trì thường xuyên; dư luận xã hội và vai trò của quần chúng nhân dân, của báo chí, truyền thông chưa được phát huy đầy đủ; xử phạt chưa nghiêm minh, tội phạm tham nhũng chưa bị trừng trị đích đáng tới mức “thân bại, danh liệt”; cá nhân có chức, có quyền nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện…

Vì vậy, làm sao mà chỉ có thực hiện tam quyền, phân lập với sự phân quyền giữa ba nhánh quyền lực có thể xóa bỏ được tận gốc tham nhũng như lời của Nguyễn Quang  Duy. Mà, chỉ khi nào xóa bỏ được nguồn gốc và nguyên nhân nảy sinh tham nhũng, khi đó mới xóa bỏ được nạn tham nhũng mà thôi!

Tóm lại, mấy lời nhảm nhí mà Nguyễn Quang Duy đăng trên Hưng-viet.org, thực chất chỉ là âm mưu xuyên tạc nhằm khoét sâu mâu thuẫn, gây chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, hướng cách mạng nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam hãy đề cao cảnh giác, tỉnh táo, quyết không mắc mưu và kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, dã tâm thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản động như Nguyễn Quang Duy./.

ĐỖ NGÀ LẠI “BẺ CONG” SỰ THẬT

Với hàng trăm bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, cái tên Đỗ Ngà đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng xã hội. Mới đây, Đỗ Ngà tiếp tục đăng tải bài viết “Ngu dân hóa và những thủ đoạn bẩn thỉu đằng sau nó”, thể hiện những luận điệu xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đỗ Ngà đã suy diễn, quy chụp rằng, “Đảng Cộng sản muốn lợi dụng dân tộc này phục vụ cho lợi ích của nó chứ nó không hề có thật lòng phục vụ dân tộc”. Đây là luận điệu ác ý và hoàn toàn là sai trái. Bởi sự thật, ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện xứng đáng và đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, thông qua Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (02/1951), Người khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Nhất quán với quan điểm này, năm 1961, khi miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Người tiếp tục chỉ rõ: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ: “Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích phụng sự giai cấp, phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc. Đảng ta ra đời, tồn tại, phát triển không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân, mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc. Trong quá trình xây dựng, phát triển, dù tên gọi có thay đổi, nhưng bản chất của Đảng luôn mang bản chất giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng uy tín của Đảng để trục lợi, đi ngược lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, dân tộc đều bị xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm”. Vì thế, trong những năm qua, nhiều cán bộ cấp cao, tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả các trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đã bị xử lý kỷ luật; làm nghiêm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng Việt Nam, những người là Ủy viên Bộ Chính trị vi phạm pháp luật đã bị cơ quan tiến hành tố tụng truy tố và đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh. Đây là việc chưa từng có trước đây. Sự thật lịch sử này đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà khi cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có “trục lợi dân”.

Thiết nghĩ, dẫu thiện chí hay không, cũng không ai có thể bác bỏ được sự thật, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác. Hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khắc ghi sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam và lan toả trong lòng bạn bè thế giới là minh chứng sinh động bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà và các thế lực thù địch./.

NGUYỄN VĂN ĐÀI LẠI ĐIÊN CUỒNG CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Mới đây, trên trang mạng xã hội Nguyễn Văn Đài lại giật tít: Chiến thắng nỗi sợ để xóa bỏ độc tài Cộng sản. Với dã tâm của kẻ phản động, quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta đến cùng, y đã cố tình phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, cho rằng: “trong chế độ độc Đảng Cộng sản toàn trị thì đảng cộng sản cũng như chính quyền Cộng sản là khinh thường người dân, chà đạp lên các quyền con người”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời xuyên tạc, phản động của y, bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền con người, quyền làm chủ của Nhân dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Tiếp đến, trong khoản 1 Điều 14 Chương II Hiến pháp ghi rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Và trên thực tế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng Nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực để các quyền của Nhân dân đã hiến định nêu trên được bảo đảm, ngày càng được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Sau 35 năm đổi mới, đến năm 2020 nền kinh tế đất nước đạt 343 tỷ đô la, đưa Việt Nam nằm trong tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế là cơ sở, tiền đề để Nhà nước chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh, văn hóa xã hội. Điều đó được thể hiện ở “Chỉ số phát triển con người” (HDI). Theo Báo cáo “Phát triển con người năm 2019” được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 9-12-2019, với chỉ số HDI là 0,63, Việt Nam xếp thứ 118 trong tổng số 189 nước, điều này giúp Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới. Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến việc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách đó, tỷ lệ nghèo đa chiều ở Việt Nam giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 2,75% (năm 2020). Cả nước hiện có gần 3 triệu người nghèo, người yếu thế được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng, hiệu quả của toàn xã hội.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu trước đại dịch Covid-19. Những thành tựu mọi mặt về nhân quyền Việt Nam đạt được đã khẳng định, chứng minh sự ưu việt của chế độ xã hội, được Liên hợp quốc và nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế, chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau ca ngợi, đánh giá rất cao. Theo bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) ở Việt Nam thì: Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển con người gần đây là rất đáng tự hào. Điều ấn tượng là Việt Nam, một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nhưng lại đạt kết quả cao cho xếp hạng chỉ số phát triển con người trên thế giới.

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước không ngừng được nâng cao.

Từ một nước nghèo, kém phát triển, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thuộc nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nếu năm 1988, thu nhập bình quân đầu người của nước ta mới chỉ đạt 86 đô la/người/năm, thì đến nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân gần 3.200 đô la/người (năm 2020). Việt Nam là một trong số ít quốc gia có hệ thống y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận thôn, bản; làm chủ được nhiều kỹ thuật công nghệ cao mang tầm thế giới như: ghép chi, tim, gan, thận…; kiểm soát được nhiều dịch bệnh nguy hiểm, trong đó có COVID-19.  Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia đáng sống và làm việc nhất thế giới (theo Báo cáo Toàn cầu HSBC’s Expat 2019 do Ngân hàng HSBC công bố) và là 1 trong 10 quốc gia an toàn nhất thế giới (theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và hòa bình Australia công bố năm 2020)

Đến nay Việt Nam đã thiết lập ngoại giao với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước, đối tác toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã tham gia có hiệu quả vào các định chế khu vực và toàn cầu, nhất là các hiệp định thương mại (FTA) thế hệ mới và đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách, ghi đậm dấu ấn về sự chủ động, tích cực trong vai trò Chủ tịch luân phiên lần thứ hai của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu với vị trí, uy tín cao trong năm 2020. Việt Nam được thế giới đánh giá là “ngôi sao sáng của châu Á”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền con người, quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày một nâng cao là những bằng chứng xác thực bác bỏ luận điệu phản động của Nguyễn Văn Đài. Qua đó cho thấy một điều duy nhất: Các thế lực thù địch luôn “điên cuồng” chống phá Đảng ta, phá hoại cuộc sống hạnh phúc của nhân dân ta, hòng mưu cầu cho những lợi ích cá nhân đen tối. Chúng đáng bị lên án và trừng trị một cách nghiêm khắc./.


VẠCH RÕ THỦ ĐOẠN “GỌI VỐN” CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

Trước tình hình đại dịch bùng phát tại các tỉnh, thành phía Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp để giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam hàng ngàn người dân lao động di cư về các địa phương Nghê An, Hà Tĩnh. Lợi dụng vấn đề trên tổ chức khủng bố Việt Tân, cụ thể là đối tượng Nancy Bùi  có bí danh ( Kiều Giang)  quốc tịch Mỹ, sau giải phóng đã định cư tại Mỹ và vẫn tiếp tục ôm hận tổ chức nhiều hoạt động chống phá Việt Nam trong các hội đoàn chống Cộng cực đoan. Là một trong những tay chân của tổ chức khủng bố Việt Tân. Đối tượng này đã núp bóng danh nghĩa hỗ trợ thiện nguyện cho người dân lao đông về tránh dịch Hà Tĩnh, Nghệ An, lợi dụng nghĩa tình của người thiện nguyện để quyên góp tiền, rồi chuyển số tiền này cho đối tượng chống đối trong nước.

Đặc biệt, những ngày gần đây chính Nacy Bùi đã quyên góp hơn 7.400 USD chuyển cho số chống đối trong nước dưới danh nghĩa hỗ trợ cho việc thiện nguyện liên quan người dân ồ ạt về lánh dịch tại Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc.

Quá khứ của đối tượng Nancy Bùi  có bí danh ( Kiều Giang)  thời gian từ năm 2016 đến nay, lợi dụng tình hình liên quan sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đối tượng Nancy Bùi đã móc nối với số phản động trong và ngoài nước tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình tại Nghệ An, Hà Tĩnh và số người Việt tại Đài Loan. Đáng chú ý chính Nacy Bùi đã lập ra  cái gọi là Hội Công lý cho nạn nhân  Formosa  với chức vụ Phó đặc trách cùng linh mục Nguyễn Văn Hùng (Việt Tân chi bộ Đài Loan) kích động chống phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn. Trong đó lợi dụng số linh mục chống đối như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đinh Thục ( Nghệ An), số chống đối tại Hà Tĩnh để quyên tiền từ tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân nhằm kích động chống phá trong nước gây mất ANTT tại các tỉnh miền Trung. Nhiều đối tượng đã sa lưới pháp luật bởi các hành vi giật dây do chính các đối tượng này chỉ đạo, chống phá như Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hoá….

Theo đó, tại Điều 8 Luật Phòng, chống thiên tai 2013, về nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai thì ngoài nguồn ngân sách nhà nước, nguồn Qũy phòng, chống thiên tai thì có “Nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân”. Dường như để khẳng định sự khuyến khích trong việc đóng góp cho phòng, chống thiên tai thì đối với các khoản đóng góp này nhà nước có chính sách miễn, giảm thuế thu nhập. Để hoạt động huy động nguồn lực từ xã hội, và sử dụng nguồn lực này minh bạch, có sự kiểm soát, đạt “hiệu quả” nên theo quy định hiện nay việc vận động, quyên góp và phân bổ chỉ có “bóng dáng” cơ quan nhà nước, các tổ chức.

Ngoài ra, tại Điều 13 Nghị định 160/2018/NĐ-CP thể hiện: “Việc vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực từ cộng đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai và các quy định của pháp luật về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam.”

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP thì các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ chỉ đang liệt kê gồm có cơ quan nhà nước, tổ chức như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Đối với cơ quan thông tin, báo đài thì chỉ được tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài chứ không được tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ đó (trừ những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo địa chỉ cụ thể). Và quy định cũng nêu rõ, ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Điều đáng nói ở đây, chính là mọi người dân, cơ quan đơn vị và các tổ chức từ thiện, nhân đạo cần nâng cao cảnh giác các hoạt động chống phá của Nancy Bùi thông qua các hoạt động móc nối với phản động Việt Tân và số hội nhóm chống đối trong ngoài nước. Việc tiếp nhận các nguồn tiền từ các tổ chức phản động, khủng bố sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

VIỆT TÂN: VÔ HÌNH TRONG KHÓ KHĂN NHƯNG HỮU HÌNH TRONG CHỐNG PHÁ

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hai lần ra lời kêu gọi chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi của Tổng bí thư là lời hiệu triệu, là cú hích tinh thần huy động sức mạnh toàn dân tộc, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, tranh thủ mọi nguồn lực, sức mạnh để chiến đấu đẩy lùi đại dịch Covid-19. Đồng thời, nếu tinh ý có thể nhận thấy, lần kêu gọi này của Tổng Bí thư là chỉ báo cho chúng ta thấy đại dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả người dân Việt Nam. Và thực tế, ở một khía cạnh nào đó, qua những đợt dịch này chúng ta có điều kiện nhìn lại tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đây chính là lúc thể hiện lòng yêu nước, sự đóng góp cho Tổ quốc.

Ấy thế mà, vẫn có những kẻ đứng ngoài cuộc; không khó để nhận diện, chính là Việt Tân và bè lũ tay chân hèn hạ. Trong khi chúng tự nhận mình là một “đảng”, với tôn chỉ là “canh tân đất nước”. Trong những ngày đất nước ta, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với làn song dịch bệnh Covid lớn chưa từng thấy; các cấp các ngành, cơ quan chức năng căng mình chống dịch, đảm bảo tính mạng và đời sống cho bà con, thì có ai nhìn thấy Việt Tân đang ở đâu không ạ? Không, chúng là một loài vô hình trong khó khăn nhưng lại hữu hình trong hoạt động chống phá, hiện diện trong từng bài viết đả kích chính quyền trong nỗ lực chống dịch, cùng nhiều thông tin sai sự thật, tin giả, xuyên tạc, phiến diện nhằm hạ uy tín của chính quyền, kích động người dân. Đây là thủ đoạn hết sức hèn hạ, tiểu nhân của Việt Tân và bè lũ tay chân.

Trong những ngày tháng dịch bệnh này, bản thân người dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng họ sẵn sàng ủng hộ tất cả, từ mớ rau, con cá đến cho những người khó khăn hơn trong tâm dịch; chính quyền từ Trung ương đến địa phương, tất cả mọi lực lượng đều toàn lực chống dịch. Ấy thế mà, một lần nữa, những thành viên Việt Tân vẫn nhiệt tình chơi trò “trốn tìm” mà đến Đen Vâu có thể cũng không lý giải nổi, không thể đoán được “anh đang nơi nào”, càng không thể thấy được một hành động tích cực dù là nhỏ để chia sẻ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Nam.

Tự hỏi là Việt Tân lấy tư cách gì để chỉ trích chính quyền đang cố gắng hết sức lo lắng cho nhân dân của họ; càng không có tư cách gì để “canh tân đất nước”. Và như vậy, “canh tân” chỉ là khẩu hiệu để lừa bịp, không hơn. Bản tin thời sự 19h ngày 01/8/2021 đã một lần nữa vạch trần bộ mặt dối trá, bản chất kền kền của Việt Tân. Đây thực sự là gáo nước rất lạnh dội thẳng vào những thủ đoạn đê hèn, bản chất xấu xa của bè lũ phản động, chống phá./.

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

TỔ QUỐC KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG KẺ VÔ TRÁCH NHIỆM

Trong khi tất cả các địa phương đặc biệt là các tỉnh phía Nam của Tổ quốc đang gồng mình chống dịch, mỗi ngày có hàng nghìn trường hợp nhiễm mới thì vẫn còn 1 số đối tượng (không loại trừ phản động được giật dây) trở đứa nhỏ lấy bình phong đi gây rối khiêu khích các cán bộ ở các chốt dịch.

Khi bắt gặp tình huống trên, các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch làm đúng theo quy định nhưng những đối tượng này tỏ thái độ chống đối, chửi bới những người ở đây.

Điển hình như video clip đang được lan truyền trên mạng chốt kiểm dịch phát hiện một người phụ nữ đang chở 1 em nhỏ ra ngoài đường mặc kệ những quy định của chính quyền về việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thay vì trả lời các câu hỏi người phụ nữ này có vẻ đã được dạy bài bản bù lu bù loa khiêu khích chửi bới thậm tệ các cán bộ chốt dịch. Thậm chí khi cán bộ chốt nhắc nhở chị đang chống đối người thi hành công vụ và nếu chị không chấp hành chúng tôi sẽ cưỡng chế. Người phụ nữ này không những không thay đổi thái độ mà còn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận thì đây là lần thứ hai đối tượng này đến phá rối chốt kiểm soát và lần nào cũng mang theo con nhỏ. Cái kết cho người phụ nữ này thì ta đã rõ. Người trưởng chốt đã nghiêm túc xử lý đối với người chống đối và lập tức người phụ nữa này bị khống chế đưa về phường. Xin thưa rằng đối với những trường hợp như trên thì nhẹ thì bị xử phạt hành chính mà nặng thì bị truy tố hình sự tuỳ thuộc vào thái độ thành khẩn của người vi phạm.

Câu chuyện ở đây chúng ta muốn nói rằng người phụ nữ trên là ai? Có thể người phụ nữ đang được 1 số thế lực nào đó đằng sau trả tiền nhằm gây rối sau đó đăng lên mạng xã hội bôi nhọ xuyên tạc cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hoặc cũng có thể người phụ nữ trên đang mắc chứng bệnh kinh niên, bệnh “ngu”.

Tuy nhiên dù bản chất thế nào cũng xin được nhắc nhở cho 1 số thành phần như người phụ nữ trên rằng khi an nguy của đất nước bị đe dọa thì không kể người đó là ai, giới tính như thế nào, già hay trẻ nếu đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của dân tộc thì chắc chắn sẻ bị xử lý nghiêm khắc. Cứ phải xử lý mạnh tay như này thì mới duy trì được kỷ cương, không để các đối tượng nhờn phát luật.

Hãy nhớ rằng Tổ quốc này không dành cho những kẻ vô trách nhiệm./.