Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ. Khoản 2, Điều 60 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: “Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, chăm lo bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật”. Đó là cơ sở pháp lý, định hướng quan trọng để phát triển văn học, nghệ thuật của nước ta trong thời gian tới.
Hai là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và tư tưởng vững vàng cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, cần tiếp tục đổi mới cả về chương trình, nội dung và hình thức; cả về chuyên môn và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng cần chú trọng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của văn học, nghệ thuật cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng như việc xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ.
Ba là, phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Cần tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật. Có cơ chế khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ, các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, giải thưởng,… để họ hăng say sáng tạo.
Bốn là, nâng cao trình độ nhận thức, cảm thụ thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Đối tượng chống phá trực tiếp của các thế lực thù địch rất rộng, bao gồm cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong khi đó, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp; đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn, “văn hóa đọc” chưa được coi trọng đúng mức…
Năm là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật của nhân loại. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thì lĩnh vực văn học, nghệ thuật càng có điều kiện để mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế. Việc mở rộng giao lưu văn học, nghệ thuật với các nước phải toàn diện cả việc giới thiệu văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật của nhân loại để làm phong phú thêm nền văn học, nghệ thuật của nước nhà.
Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật là một bộ phận của đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để đạt hiệu quả cao, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý với phát huy vai trò, sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực này.

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY

Là một lĩnh vực quan trọng trên mặt trận tư tưởng - lý luận của Đảng, vì thế, văn học, nghệ thuật cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Chúng xác định đây là “mũi đột phá”, “thọc sâu”, nhằm làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Theo thống kê, hiện nay, các tổ chức ở nước ngoài đang sử dụng hàng chục đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, gần 400 ấn phẩm báo chí, hơn 420 website để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách, báo, sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, cổ súy, truyền bá tư tưởng thù địch, phản động vào nước ta. Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế, nên sự chống phá của chúng thông qua lĩnh vực này cũng rất xảo quyệt, tinh vi. Việc nhận diện chúng là không dễ, vì nó ẩn khuất trong những vỏ bọc “văn học”, “nghệ thuật”, “những sự kiện có thật”, đánh vào thị hiếu của con người; thường biểu hiện ở những vấn đề sau:
Tập trung xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng thông qua việc truyền bá các tác phẩm văn học, hội họa, những chương trình ca nhạc, phim ảnh có nội dung chống chế độ, dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để phủ nhận thành quả của cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đáng quan tâm là, một số kẻ cố tình xuyên tạc, đòi “xét lại” cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, theo họ là “trung thực hơn” với nguồn tư liệu phong phú từ hai phía. Trong đó, có những tác phẩm văn học đánh giá sai lệch, phiến diện về cuộc kháng chiến, làm lẫn lộn hoặc cố tình lập lờ về bản chất, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến; từ đó, gây ra sự hoài nghi, mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền sai lệch về quan điểm, đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng, rằng: “đường lối văn nghệ của Đảng là cứng nhắc, ép buộc. Các tác phẩm phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước”, “Sự độc đoán về tư tưởng đã bóp chết văn học, nghệ thuật”... Đồng thời, chúng tán đồng, cổ vũ quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, đối lập văn nghệ với chính trị. Thông qua những tác phẩm văn học - nghệ thuật, chúng thổi phồng những sai lầm của Đảng, Nhà nước và một số cá nhân trong các sự kiện, như: cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 – 1956); cải tạo tư sản ở miền Nam sau 1975; đi sâu khai thác đời tư một số lãnh đạo của Đảng và Nhà nước... Qua đó, tuyên truyền xuyên tạc, làm dao động tư tưởng, lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào Đảng và chế độ.
Bên cạnh đó là những tác phẩm văn học, nghệ thuật mang nặng tính thị trường, tô đậm mặt trái, tiêu cực của cuộc sống hiện tại; đi sâu kể lể những tiêu cực trong xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường, phim truyện trinh thám, hình sự với những tình huống li kì, rùng rợn, tình yêu dễ dãi... Trong lĩnh vực ca nhạc, có xu hướng nhấn mạnh sự hưởng thụ, bi lụy, mất mát, chia ly trong tình yêu; một số chương trình ca nhạc mang nặng tính giải trí mà “quên” các chức năng về nâng cao nhận thức chính trị, thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân. Trong hội họa, mỹ thuật, nội dung một số tác phẩm không quan tâm đến những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, ít quan tâm đến ý nghĩa chính trị, chú trọng quá mức đến tính thương mại... Qua đó cho thấy, những quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật diễn ra hết sức phức tạp, hình thức tinh vi, tác động hằng ngày, hằng giờ vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân.

GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRƯỚC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Một là, tiếp tục giáo dục mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật của quân nhân. Là lứa tuổi sôi nổi, ham học hỏi, hiểu biết, sáng tạo, khám phá cái mới, mỗi thanh niên Quân đội phải nỗ lực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tầm hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tình cảm gắn bó cán bộ với chiến sĩ, quân với dân, chức trách, nhiệm vụ; không ngừng trau dồi đạo đức, nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, thái độ và hành vi ứng xử có văn hóa; xung kích, tích cực đấu tranh phê phán, loại bỏ những thói quen, hành vi thiếu văn hóa trong sinh hoạt và công tác. Yêu cầu đó, đòi hỏi thanh niên Quân đội phải đi sâu vào xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;  tự giác học tập, cầu tiến bộ, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học - kỹ thuật quân sự tiên tiến. Đồng thời, nêu cao cảnh giác cách mạng, biết phân biệt đúng - sai, ý thức tự phòng, chống các tác động xấu từ mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch tiến hành chống phá cách mạng nước ta thông qua không gian mạng.
Hai là, đoàn viên thanh niên trong Quân đội cần được trang bị “vũ khí phòng vệ và phản công” khi tham gia mạng xã hội. Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên Quân đội về mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội hợp lý. Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị. Động viên đoàn viên, thanh niên tự học, tự trang bị các kiến thức, kinh nghiệm sống để nhận diện thông tin xấu độc, hình thành khả năng phân tích trước các thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Phát huy vai trò định hướng của cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn các cấp và tính tự giác của đoàn viên thanh niên khi tham gia mạng xã hội; đề ra cơ chế kiểm soát thông tin, loại bỏ các nội dung xuyên tạc, gây bất an trong dư luận trên mạng xã hội. Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh trên không gian mạng, v.v. Coi việc đấu tranh, phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, tạo ra hệ “miễn dịch” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch là thước đo kết quả xây dựng bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên Quân đội.  
Ba là, chủ động, tự giác, tích cực tuyên truyền làm cho mọi đoàn viên thanh niên Quân đội thấy rõ tính hai mặt của mạng xã hội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chủ động trong việc giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định trong việc dùng và sử dụng mạng xã hội trong đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, khai thác mạng xã hội trong việc học tập, nghiên cứu, sử dụng phải đúng mục đích; nghiêm cấm đưa các hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội để chia sẻ. Kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn những hành vi tán phát các thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, phản cảm và các biểu hiện lơ là mất cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không để các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội tác động xấu tới tư tưởng, nhận thức của đoàn viên thanh niên.
Bốn là, thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền để mang lại hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, nhiệm vụ đấu tranh quan điểm sai trái cho mọi đoàn viên thanh niên. Khi định hướng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh trên mạng xã hội cần chú ý: không sử dụng ảnh đại diện của cá nhân mang mặc quân phục, hình ảnh của đơn vị trong huấn luyện, trong sinh hoạt làm ảnh đại diện, cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh trên, tránh bị các đối tượng lợi dụng làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của quân nhân và Quân đội. Xây dựng ý thức và phong cách ứng xử có văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ để khi tham gia mạng xã hội, không làm lộ, lọt thông tin liên quan đến quân sự trên mạng.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

1. Thực hiện Live stream trực tiếp để kêu gọi cộng đồng mạng can thiệp vào nội bộ hoặc tham gia bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn dùng tài khoản Facebook với công cụ Live stream để phát videoclip trực tiếp về một sự việc do chúng dựng lên hoặc “lên sóng” trực tiếp trên mạng xã hội để tạo “diễn đàn” kêu gọi mọi người tham gia bình luận về một vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Chúng xây dựng “kịch bản” khá công phu, nội dung được quay video phát trực tiếp thường là các vụ việc liên quan đến các cuộc tụ tập đông người, khiếu kiện tại trụ sở các cơ quan công quyền. Chủ đề chúng chọn bình luận thường là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực, vấn đề bức xúc của người dân, như: môi trường, dân sinh, giải phóng mặt bằng, quan hệ ứng xử của cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, thực thi công vụ của các lực lượng chức năng, v.v. Thời điểm chúng chọn để Live stream thường vào dịp có các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước (các kỳ họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm, nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam,…), hoặc chúng lồng ghép quan điểm cá nhân, bình luận xuyên tạc, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và kêu gọi sự “phù họa” của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị cùng tham gia, chia sẻ. Mục đích của chúng nhằm: “vẽ ra” trong mắt công chúng một Đảng cầm quyền bất ổn, một nhà nước bị chia rẽ cục bộ, một hình ảnh Quân đội yếu đuối, Công an tham nhũng, v.v. Từ đó, kêu gọi sự can thiệp của dư luận quốc tế và các tổ chức phản động vào chống phá Việt Nam.
2. Sử dụng “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự hiếu kỳ của công chúng. Đây là thủ đoạn chúng lợi dụng việc báo chí chính thống trong nước khi đưa tin đều phải qua quá trình tiếp cận thực tế, kiểm định nguồn tin, biên tập, thông qua mới cho đăng tin, bài (thậm chí, để bảo đảm tính chính xác của thông tin và tính toán lợi ích của việc đưa tin, một số vấn đề cụ thể nào đó, có thể bị chậm trễ khi đưa tin). Lợi dụng “khoảng trống thông tin” này, chúng phát tán ồ ạt, trực tiếp những tin, bài xuyên tạc, bóp méo sự thật bằng những tiêu đề “giật gân”, “câu khách” về những gì dư luận đang quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực dưới các dạng, như: thông tin sự việc, đặt câu hỏi, bỏ ngỏ vấn đề bể bạn đọc suy ngẫm,… với những thông tin trộn lẫn thật giả, kích thích tính hiếu kỳ, tò mò của cộng đồng mạng vào các trang Facebook, Blog và các tờ báo điện tử có nội dung phản động, gây tâm lý hoang mang, bán tín, bán nghi, v.v.
3. Làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới để chống phá Quân đội là thủ đoạn được chúng tiến hành khá “bài bản”. Thông tin cũ được lựa chọn để “làm mới” và “thông tin mới được lựa chọn để bịa đặt” thường là những đoạn videoclip hoặc hình ảnh có liên quan đến mối quan hệ cán bộ với chiến sĩ, cán bộ được cho là “hành hung chiến sĩ”, “chiến sĩ cũ đánh chiến sĩ mới”, các vấn đề liên quan đến dân chủ trong Quân đội, quan hệ quân dân,… do chúng tạo dựng lên. Thủ đoạn của chúng là,  các vụ việc đã được xử lý, giải quyết từ lâu nhưng đưa ra “làm mới”; hoặc những thông tin mới, mặc dù đã có kết luận của các cơ quan chức năng nhưng chúng bịa đặt, xuyên tạc, đưa ra những bình luận trái chiều làm sai lệch bản chất của vấn đề. Thời điểm tán phát để “làm mới” hoặc bịa đặt thường là trước mùa tuyển chọn, giao nhận quân, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, trước các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, v.v. Mục đích của việc tán phát các thông tin, hình ảnh, đoạn videoclip không thuần túy chỉ là sự phản ánh một vụ việc, một con người cụ thể, mà đằng sau đó là âm mưu và sự toan tính hết sức thâm độc của các thế lực thù địch. Họ muốn đánh vào tâm lý lo lắng, sợ hãi trong nhân dân và thanh niên không muốn nhập ngũ vì sợ vào Quân đội sẽ bị “đánh đập tàn bạo”, sẽ trở thành những “quân oan”, hoặc tâm lý chấp nhận “ma cũ bắt nạt ma mới” trong chiến sĩ, v.v. Từ đó, gây dư luận trái chiều trong xã hội về bản chất của Quân đội ta, kích động thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, làm giảm sức mạnh chiến đấu, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Quân đội. Qua các thông tin, hình ảnh, videoclip tán phát, sẽ gây nghi ngờ, làm mất đi hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, làm giảm niềm tin của nhân dân về môi trường Quân đội, cuối cùng là thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội.

GIẢI PHÁP PHÁT HUY LÒNG YÊU NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm xảy ra trong nước chống phá nước ta để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp; ngăn chặn, dập tắt ngay từ đầu những mầm mống gây biểu tình, bạo loạn. Thực hiện công tác dân vận theo phương châm “Gần dân, trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề, sự kiện mà người dân đang quan tâm, giải đáp kịp thời thắc mắc, bức xúc của người dân trên cơ sở pháp luật. 
Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kiên trì vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe theo lời kẻ xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập, gây rối. Làm cho người dân nhận thức được rằng, lòng yêu nước chân chính chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người dân chấp hành đúng pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, mua chuộc làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi. 
Bốn là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân phải đúng, khoa học và nhất quán; thực hiện tốt việc tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. Đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự luật tới các tầng lớp nhân dân, nhằm phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc.
Năm là, triển khai phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động lôi kéo, thu hút người dân tham gia biểu tình, gây rối; vạch mặt âm mưu, ý đồ những kẻ kích động, lôi kéo người dân biểu tình để nhân dân biết, phòng ngừa. Phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc trong dân; xây dựng chính quyền trong sạch, tích cực phòng, chống quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí. Khi nảy sinh tình huống tụ tập đông người phải kịp thời vận động người dân giải tán; kiên quyết xử lý nghiêm trước pháp luật số đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập, biểu tình…
Từ niềm tự hào về truyền thống yêu nước quật cường đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy ra sức giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng mà ông cha ta đã truyền lại, biến nó trở thành sức mạnh to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nếu lòng yêu nước không đặt đúng chỗ, tất yếu sẽ tự biến mình thành “công cụ” của những kẻ xấu.

ÂM MƯU LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN MƯU ĐỒ XẤU

Hiện nay, nước ta bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước còn tồn tại những khó khăn, thách thức nhất định. Trong khi đó, các thế lực thù địch đã và đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại mọi thành quả mà nhân dân ta đã hy sinh bao xương máu mới giành được. Họ triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa bịp, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhân dân. Điển hình như: việc Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam năm 2014; việc Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung hay việc Quốc hội khóa XIV thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Dự Luật Đặc khu, v.v. Để đạt được mục đích đó, họ ra sức tuyên truyền, kêu gọi người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, v.v. Với luận điệu xuyên tạc rằng: Điều 32 của Dự Luật Đặc khu là “điều khoản dành cho Trung Quốc”, “cho Trung Quốc thuê đất 99 năm để làm khu tự trị”, “Luật Đặc khu là luật bán nước”, Luật An ninh mạng xâm phạm quyền riêng tư, cản trở tự do, dân chủ của người dân,… kết hợp với cắt, ghép hình ảnh, tài liệu ngụy tạo nhằm “chứng minh luận điệu xuyên tạc”. Điều đó, đã tác động tiêu cực đến nhận thức của nhân dân, làm cho một số người dân hiểu lầm đi đến quy kết cho Đảng, Quốc hội nước ta “bán nước”, để rồi tham gia biểu tình, gây rối. Điều đáng buồn là, nhiều người dân tin, nghe theo những luận điệu xuyên tạc của chúng để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư,… ở một số địa phương. Đó chính là “nhân danh” lòng yêu nước để thực hiện mưu đồ xấu.
Cần nhấn mạnh rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu là chủ trương đúng đắn, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17-6-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có chủ trương từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là một phương thức tổ chức nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để mở rộng làm kinh tế tốt hơn, nhưng là vấn đề khó, mới và nhạy cảm, hệ trọng nên Đảng, Nhà nước rất thận trọng”. Xây dựng Luật Đặc khu là để tạo ra khung thể chế thúc đẩy sự phát triển đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Sau khi có ý kiến đóng góp, Quốc hội đã thống nhất lùi việc thông qua Dự Luật này để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Việc đó cho thấy, Quốc hội có thái độ trọng thị, lắng nghe ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cân nhắc để hài hòa giữa phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc.
Còn việc ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn cho người dân trên không gian mạng; phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay, đã có hàng chục quốc gia trên thế giới ban hành đạo Luật này. Trước khi trình Quốc hội, các dự luật này được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, được thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013 và luật pháp quốc tế quy định trên lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, tiếp xúc cử tri trên toàn quốc để lấy ý kiến rộng rãi quần chúng nhân dân.
Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm đến đại sự quốc gia là điều đáng trân trọng. Nhưng cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật; biết tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội; biết kết hợp hài hòa lòng yêu nước với hành động thiết thực vì lợi ích của đất nước, của bản thân, gia đình. Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận và lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa mỵ, xuyên tạc của kẻ xấu; không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích đen tối. Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người dân cần thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là "phản yêu nước". 

ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG KHÔNG THỂ CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG

Để phê phán, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch cũng như những nhận thức không đúng trên, cần phải phân tích, luận giải tường tận hơn vấn đề tham nhũng. Trước hết, chúng ta thấy rằng, tham nhũng không phải do chế độ đa đảng hay một đảng, mà là do sự tha hóa quyền lực sinh ra. Bởi thế, ngay trong xã hội thực hiện chế độ đa đảng, tham nhũng vẫn cứ hoành hành, thậm chí còn biểu hiện rất nguy hiểm, tình trạng tham nhũng còn leo đến tận các nguyên thủ quốc gia.
Ngay ở nước Mỹ, Hãng Pepsi từng đã dùng nhiều ưu đãi để tạo dựng quan hệ tốt với nghị sỹ R. Níchxơn. Khi lên làm Tổng thống Mỹ, R. Níchxơn đã chỉ thị gỡ bỏ hết các máy tự động bán Coca-cola trong dinh Tổng thống và thay vào đó là bán Pepsi. Đến lượt Hãng Coca-cola cũng làm chiêu trò tương tự với J. Cáctơ. Sau khi J. Cáctơ lên làm Tổng thống, thì lại gỡ bỏ hết các máy bán Pepsi trong dinh Tổng thống và thay vào đó bằng Coca-cola. Ở một số nước, có nguyên thủ quốc gia khi thôi giữ chức đã bị truy cứu về tội tham nhũng, như: Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc,… và gần đây là ở Malaixia. Theo đánh giá của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI), một số nước theo thể chế đa đảng, không do Đảng Cộng sản cầm quyền, như: Côlômbia, Braxin, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia,... thuộc nhóm “nước tham nhũng nghiêm trọng”.
Ở mỗi nước có những cách thức tiến hành phòng, chống khác nhau, nhưng đều thể hiện quyết tâm chống tham nhũng: Trung Quốc ban hành các văn bản quy định về giáo dục đạo đức và xây dựng tác phong liêm chính trong cán bộ Đảng và Nhà nước. Luật Chống tham nhũng (năm 1989) của Singgapo cho phép tòa án tịch thu tài sản của công chức nếu họ không giải thích được nguồn gốc tài sản đó. Thái Lan yêu cầu các cơ quan chức năng phải xem xét tất cả đơn thư tố giác của người dân về tham nhũng, dù có ký tên hay không ký tên. Một số nước: Côlômbia, Braxin, Singgapo,... còn thiết lập các đường dây nóng để thu nhận tin tức về tội phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, v.v.
Ở Việt Nam, Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xét về bản chất không có cơ sở sinh ra tham nhũng. Nhưng tại sao tham nhũng ở nước ta vẫn còn và thực sự nó đang là thứ “giặc nội xâm”, là “kẻ thù của nhân dân”? Cần thấy rằng, Nhà nước ta “trong một mức độ rất lớn, vẫn còn tàn dư của thời trước”, “vẫn là điển hình thực sự của bộ máy nhà nước cũ”1. Về khách quan, tham nhũng là do “vi rút” của xã hội cũ để lại và tác động vào xã hội mới, phản ánh tình trạng quan liêu và sự tha hóa quyền lực. Thừa nhận điều đó không có nghĩa là chúng ta “đầu hàng”, không thể khắc phục nổi tham nhũng, nhưng nói tiêu diệt được ngay vấn nạn này, thì chúng ta lại rơi vào không tưởng. Cần thấy rằng, ảnh hưởng của những “vi rút” đó đối với con người và xã hội, cũng như việc khắc phục nó đến đâu lại do sức đề kháng của chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa, do năng lực của Đảng cầm quyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.
Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và nhân dân lao động, đảm bảo cho họ thực sự làm chủ cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo, bất công, áp bức, phấn đấu đạt được “ấm no, tự do, hạnh phúc”. Bản chất cách mạng, tính tiền phong của Đảng và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực tiễn là nhân tố cơ bản quyết định, bảo đảm Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả. Đây là vấn đề tất yếu khách quan, xuất phát từ chính nội lực của Đảng.
Luận điệu Đảng Cộng sản Việt Nam không có đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả là luận điệu sai lầm, phản động. Cả về lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, tham nhũng gắn với cá nhân có quyền lực và tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ có nhà nước vì nó luôn gắn với nhà nước và quyền lực. Chỉ có cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, thoái hóa, biến chất, thiếu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân mới có thể tham nhũng, suy thoái. Và, nếu để tình trạng này phát triển thì rất khó chống tham nhũng hiệu quả.
Trong tiến trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vấn đề chống tham nhũng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những bước chuyển biến rất cơ bản, mạnh mẽ và tích cực. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, được sự đồng lòng, giúp sức của mọi tầng lớp nhân dân và có hiệu quả, “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” đang thực sự tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Như vậy, Đảng ta không chỉ có quyết tâm chống tham nhũng mà còn có đủ năng lực chống tham nhũng hiệu quả. Và hệ quả của nó là, sự phát triển, tăng trưởng kinh tế trong năm 2017, đặc biệt quý I năm 2018, GDP đất nước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước (cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây). Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đó là sự thật không thể bác bỏ. Vì thế, không thể xuyên tạc rằng, Đảng ta không đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả.
Để có thể lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, Đảng, Nhà nước ta đang công phá mạnh vào vấn đề then chốt là thể chế và quyền lực cá nhân. Đây là sự công phá mạnh vào tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực, bởi tính chất nguy hại của nó. Thành công trong việc công phá vào vấn đề tham nhũng quyền lực sẽ làm rung chuyển các loại tham nhũng khác; vấn đề quyết định cho thành công của cuộc chiến chống tham nhũng. Đến nay, với quyết tâm chính trị cao và thực hiện những biện pháp quyết liệt, hữu hiệu, cùng với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng ta đã hạn chế được những biểu hiện tha hóa quyền lực và vấn nạn tham nhũng. Vì thế, Đảng luôn coi việc cải cách hành chính, tạo dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ chiến lược có phẩm chất, năng lực và uy tín,… là vấn đề quan trọng hàng đầu. Trong năm 2017, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành các quy định về công tác cán bộ được xem là bước đi quan trọng để siết chặt kỷ luật Đảng, khắc phục những bất cập, yếu kém về công tác này. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) nhấn mạnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực, ngăn chặn, loại trừ tham nhũng quyền lực. Xây dựng và thực hiện cơ chế đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, gắn chặt với cơ chế tổ chức, hoạt động đồng bộ của Đảng, Nhà nước và cơ chế thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, Đảng ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tự giác, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu trong hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp; phát huy trách nhiệm và vai trò gương mẫu của người đứng đầu... Một thực tế là, nếu chúng ta chống tham nhũng kém hiệu quả, thì các thế lực thù địch sẽ lợi dụng để xuyên tạc, kích động, đòi Đảng ta phải từ bỏ sự lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. Nhưng khi chúng ta chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, thì chúng lại giở giọng điệu xuyên tạc, rằng đó là cuộc đấu tranh phe phái, dù có quyết liệt thì cũng không thể thành công, vì do “một đảng cai trị”... Điều đó cho thấy âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch không thay đổi, cũ rích, chẳng lừa được ai.
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với quyết tâm chính trị cao, chủ trương, giải pháp khoa học, cuộc đấu tranh chống vấn nạn này dưới sự lãnh đạo của Đảng nhất định giành thắng lợi. Điều đó xuất phát từ bản chất, năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam.

NHẬN DIỆN RÕ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG KHÔNG THỂ CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG

Trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng và đạt kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thế nhưng vẫn có ý kiến cho rằng, với chế độ một đảng thì không thể chống tham nhũng thành công. Đây là luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, hòng hạ thấp vai trò, uy tín, phủ nhận bản chất, quyết tâm chính trị của Đảng, cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Tham nhũng là một vấn đề nan giải, một căn bệnh nhức nhối với những biến dạng rất phức tạp, đang hoành hành trên nhiều lĩnh vực, gây ra những hậu quả tiêu cực ở các quốc gia với chế độ xã hội khác nhau. Vì vậy, đấu tranh bài trừ tham nhũng được các nước, trong đó có Việt Nam rất quan tâm, coi đó là quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp, trên nhiều phương diện, như: pháp luật, hành chính, chính trị, kinh tế, đạo đức, văn hóa, lối sống...
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đang diễn ra rất quyết liệt, không có vùng cấm, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực. Những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh này thời gian qua đã tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn những vấn đề bất cập, chưa ngăn chặn được triệt để vấn nạn này. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội tăng cường chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; một số người lợi dụng để kêu ca, phàn nàn về Đảng, về chế độ xã hội. Họ cho rằng: chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tham nhũng; tham nhũng là thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam không những là nguyên nhân sinh ra tham nhũng mà còn không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công... Từ đó, họ hồ đồ đưa ra kết luận: chỉ khi nào ở Việt Nam dẹp bỏ được chế độ độc đảng, thực hiện chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới có thể dẹp bỏ được.

GIẢI PHÁP BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cùng với nghiên cứu làm rõ tính cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần bổ sung, phát triển, làm cho tư tưởng của Người có sức sống mạnh mẽ trong hiện thực, trở thành động lực thúc đẩy đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và mỗi người dân Việt Nam. Đảng ta đã vận dụng chủ nghủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối, phương pháp lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên, sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nằm trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Xây dựng Đảng ta “đạo đức và văn minh”, mỗi cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; đủ khả năng đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, tổ chức lãnh đạo Nhà nước và xã hội đạt được mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là đã bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, các cấp cần đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình đó, cần nghiên cứu làm rõ mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giá trị đích thực của các nguyên lý, luận điểm mà C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh đã khái quát; bổ sung, làm phong phú thêm những vấn đề mà đương thời các ông chưa có điều kiện phát triển... Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng xuyên tạc về Hồ Chí Minh.
Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của xã hội, sự đồng lòng trong nhân dân, đảm bảo cho cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ giành thắng lợi.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Vì thế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nguồn lực thông tin, lý luận đầy đủ, chắc chắn, đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề nền tảng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt vấn đề này, không chỉ giúp chúng ta có được những thông tin đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn loại bỏ các thông tin sai trái, phản động. Nếu không làm tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp, hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đấu tranh nói trên; thậm chí, trở thành cái cớ để luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh có dịp “bung nở”. Vì thế, cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển một cách toàn diện, đồng bộ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong xã hội.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA MỌI TẦNG LỚP VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là vấn đề cơ bản, quyết định đến chất lượng bảo vệ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Theo đó, cần tập trung làm rõ Hồ Chí Minh từ một người yêu nước, cách mạng chân chính, trải qua hoạt động thực tiễn đã tiếp thu và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân Việt Nam; là người tổ chức thành lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người, Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại. Điều đó chứng minh rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam, tạo nền tảng để kiến tạo thời đại mới của dân tộc Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh.
Ngày nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đòi hỏi phải tiếp tục làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng chính trị - tinh thần chủ đạo của xã hội. Vì thế, cần có hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Quá trình thực hiện, phải kiên trì, liên tục, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thiết chế văn hóa từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với giáo dục theo chủ đề, chuyên đề, mô hình, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Lấy việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp thông qua những hành động cụ thể, hằng ngày để thu hút nhân dân cùng tham gia. Đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hành dân chủ, bảo đảm dân sinh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo sức đề kháng vững chắc trong nhân dân. Bên cạnh đó, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; chủ động trang bị cho nhân dân cách phòng, chống. Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền đối ngoại để người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới nhận thức rõ về sự vĩ đại của Hồ Chí Minh, thông qua việc đào tạo ngành Việt Nam học ở trong và ngoài nước; qua các công trình, đài tưởng niệm, đường phố, trường học, di tích,… về Hồ Chí Minh ở Việt Nam và thế giới để các tổ chức quốc tế, nhân dân thế giới hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam và Hồ Chí Minh.

NHẬN DIỆN PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CHỐNG PHÁ, XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Phương pháp, hình thức chống phá rất đa dạng, theo kiểu “nói lấy được”, vu khống, chửi bới bậy bạ, vô văn hóa,… thông qua rỉ tai những “câu chuyện bí mật”, viết truyện, viết báo, làm đĩa hình, truyền đơn,… rồi đăng tải, xuất bản ở nước ngoài và lén lút chuyển về trong nước. Đặc biệt, chúng cấu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA), sử dụng internet, mạng xã hội như: facebook, youtube,... để chống phá. Thậm chí, chúng ngang nhiên lập trang mạng, thành lập “hội đoàn”, “cộng đồng”,… với nhiều tên gọi khác nhau, như: Dân làm báo (danlambao), Quan làm báo (quanlambao), fanpage của Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Ngụy biện, Dân luận,... để tung tin, bình luận xuyên tạc, kích động, chuyển tải thông tin xấu độc về Hồ Chí Minh. Các hoạt động này của chúng ngày càng có hệ thống, với tần suất dày đặc và đều được các thế lực phản động quốc tế bảo vệ, tài trợ, giúp sức và vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

NHẬN DIỆN NỘI DUNG, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ, XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nội dung chống phá, chúng xuyên tạc, bôi nhọ cả về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng, Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng, đạo đức thấp kém, không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều... Và rằng, Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng - sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Thủ đoạn chống phá, chúng dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, thành tích; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người... Đồng thời, đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin, với các học trò, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại, v.v. Mục đích của chúng là để trang trí, hậu thuẫn cho những quan điểm phản động và đưa mọi người đến chỗ hiểu sai về Hồ Chí Minh. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nhằm làm sai lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp công kích, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta.

NHẬN DIỆN CHỦ THỂ CHỐNG PHÁ, XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Là các thế lực phản động, chống cộng cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài, các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị, có nhận thức lệch lạc hoặc vì tham danh, hám lợi ở trong nước. Mục tiêu của chúng, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, lập nên một chính thể tư sản. Có thể kể ra một số tổ chức, cá nhân điển hình, như: “Việt Tân”, nhóm “Quê mẹ”, “Diễn đàn”, “Thông luận”, “Hợp lưu” và một số là lực lượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong sau năm 1975, tập hợp trong hơn 500 tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài, luôn nuôi tư tưởng thù hận, muốn “phục quốc”, làm tay sai cho nước ngoài, hoặc vì lợi ích cá nhân mà chống phá cách mạng Việt Nam. Một số người vốn là cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức,… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhóm họp nhau trong những tổ chức phi pháp, đi ngược lại quyền lợi của Đảng, dân tộc, thậm chí tự mình biến thành những con rối “dân chủ” chống phá quyết liệt. Đáng buồn là, một bộ phận nhỏ nhân dân do nhẹ dạ, cả tin nên bị các thế lực phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lôi kéo, kích động, hùa theo những hoạt động chống phá.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA - HẬU QUẢ TỪ CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH CHỐNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Thực tế cho thấy các chiến lược gia DBHB đã khôn khéo vận dụng mọi biện pháp, mọi thủ đoạn, với tất cả các loại vũ khí trên mặt trận tư tưởng (báo nói, báo hình, báo viết, mạng xã hội, tài liệu bất hợp pháp, kể cả gặp gỡ trực tiếp) để tác động nhằm biến đổi tư tưởng đối phương, tạo nên hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa, biến yêu thành ghét, biến những điều tưởng như thiêng liêng nhất đã ngấm vào máu xương, dẫn tới phai nhạt dần, để rồi xổ toẹt.
Ngày 3-6-2017, Nghị quyết số 11 – NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được ban hành. Sự kiện lịch sử trên khiến chúng ta nhớ tới một chuyện cách đây trên hai chục năm, cái thời mà cả nước tưng bừng phấn khởi trước thắng lợi bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ sáu của Đảng với tinh thần “Đổi mới tư duy, thực hiện dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội”. Đặc biệt là đổi mới tư duy kinh tế, chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch sang cơ chế kinh tế thị trường, tạo nên những thành tựu không ngờ. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc, để rồi Việt Nam trở thành tiêu điểm nghiên cứu kết quả đổi mới.
Thành tựu đó trở thành cái gai trong mắt các thế lực thù địch. Bởi thế, họ đã gia tăng hoạt động DBHB trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa chống Việt Nam. Mục tiêu trọng điểm là xuyên tạc kết quả đổi mới; phủ định học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc thắng lợi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân ta; kích động gây chia rẽ đoàn kết Bắc – Nam, đoàn kết dân tộc, tôn giáo; vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền… tăng cường phát tán vào Việt Nam nhiều sách báo, văn hóa phẩm, tài liệu xấu phục vụ cho mưu đồ nham hiểm trên. Việc làm của họ đã tác động tư tưởng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thật xót xa, trong số đó có cả cán bộ, đảng viên thuộc diện lão thành cách mạng.
Từ tình hình nêu trên cho thấy tự diễn biến, tự chuyển hóa là cực kỳ nguy hiểm, mà nguyên nhân sâu xa của nó là sự “di căn” từ DBHB trên lĩnh vực tư tưởng cần cảnh giác.
Đấu tranh chống DBHB, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay mà trọng tâm là phòng, chống ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Vì vậy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về củng cố và xây dựng Đảng. Đó là “toa thuốc” hiệu nghiệm nhất để phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH CON RỐI DƯỚI TAY VIỆT TÂN

Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp về chính trị, xã hội để kích động bạo loạn, biểu tình là chiêu bài nguy hiểm của tổ chức phản động Việt Tân. Đáng tiếc, nhiều người vì các lý do khác nhau đã bị rơi vào bẫy của Việt Tân, bị chúng lợi dụng làm con rối chống phá đất nước, gây bất ổn về an ninh chính trị, xã hội.
Từ những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy, nhiều người tham gia kích động, biểu tình và thực hiện các hành vi gây rối, chống phá chính quyền, chống lực lượng chức trách vì các lý do chính: được tổ chức Việt Tân hoặc chân rết của tổ chức này ban phát cho một ít lợi ích vật chất (tiền, tài sản) nên hung hăng kích động, chống phá, cổ súy người khác cùng chống phá; từng có quá trình chống phá đất nước, nay được dịp “làm tới” để thể hiện vai trò cá nhân nhằm “lấy điểm” trong mắt tổ chức Việt Tân; do nhận thức sai lệch, nghĩ rằng cứ xuống đường, cứ biểu tình là thể hiện lòng yêu nước; do bị kích động dẫn tới những hành động không phân biệt phải trái; do muốn thể hiện trên Facebook, trên diễn đàn mạng, muốn câu view, tỏ ra mình “nói và làm” hơn người... 
Những biểu hiện này đã xuất hiện, gia tăng tại một số thời điểm, nhưng hiện đang bị Việt Tân lợi dụng dưới cái áo kêu gọi biểu tình để “thể hiện lòng yêu nước”. Khẩu hiệu “lòng yêu nước” được giăng ra từ nhiều vụ việc nóng gần đây, từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đến sự cố môi trường biển miền Trung và gần đây là việc Quốc hội thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu), Luật An ninh mạng. 
Riêng trong tháng 6 vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân và một số đối tượng phản động đã đăng tải thông tin kêu gọi, kích động biểu tình vào sáng chủ nhật hằng tuần, tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai... 
Các tổ chức phản động đã sử dụng Facebook và các trang mạng liên tục đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ quan hệ Việt – Trung, tạo ra tâm lý lo lắng, bất an, bức xúc trong nhân dân.
Trong bối cảnh đối diện với bão mạng, thông tin đa chiều như vậy, nhiều người vì các lý do khác nhau đã trở thành con rối của Việt Tân, của các tổ chức phản động, hành động có tính toán hoặc hành động bột phát, gây tổn hại đến lợi ích đất nước. 
Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, hướng lái các cuộc biểu tình, tập trung đông người mang màu sắc chính trị, với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, có kịch bản cụ thể. 
Những cuộc tập trung đông người, biểu tình xuất hiện một nhóm đối tượng nòng cốt (nhiều đối tượng có nhân thân lai lịch xấu, bất mãn, từng nhiều lần bị xử lý), số này có mặt để cổ vũ, hướng lái, kích động quần chúng nhân dân bao vây trụ sở chính quyền, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ.
Những hành vi trên là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xã hội lên án và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
Bên cạnh những cá nhân đăng Facebook, kích động biểu tình vì có tư tưởng bất mãn, chống đối, nhận được tiền của tổ chức phản động thì nhiều người chỉ vì lý do đơn giản như thách đố, câu view, để thể hiện “tài năng”, “độ lì”, để thể hiện “yêu nước”... là đăng thông tin bất kể hậu họa. Chính họ trở thành những con rối, những kẻ phụ họa cho ý đồ kẻ xấu, gây phức tạp tình hình...

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG, BIỂU TÌNH DƯỚI DANH NGHĨA "YÊU NƯỚC"

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm xảy ra trong nước chống phá nước ta để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp. Thực hiện công tác dân vận theo phương châm “Gần dân, trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề, sự kiện mà người dân đang quan tâm, giải đáp kịp thời thắc mắc, bức xúc của người dân trên cơ sở pháp luật. 
Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, lợi dụng quyền con người để phá hoại ANCT – TTATXH nước ta; vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật. Làm cho người dân nhận thức được rằng, lòng yêu nước chân chính chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật; vận động người dân không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, mua chuộc làm phương hại đến ANCT-TTATXH.
Ba là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân phải đúng đắn, khoa học và nhất quán; phải thực hiện tốt việc tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. Đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự luật tới các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, bị kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật; tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định ANCT-TTATXH ở các địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.
Từ niềm tự hào về truyền thống yêu nước quật cường đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy ra sức giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng mà ông cha ta đã truyền lại, biến nó trở thành sức mạnh to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta hội nhập quốc tế thành công.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG, BIỂU TÌNH DƯỚI DANH NGHĨA "YÊU NƯỚC"

Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật.
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, các thế lực thù địch đặc biệt triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa mỵ, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 
Điển hình như việc Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển năm 2016 hay là việc Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vừa qua. 
Để đạt được mục đích đó, chúng ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới là “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân... 
Điều đáng buồn là, vẫn có nhiều người dân tin, nghe theo kẻ địch để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, an ninh xã hội cho Nhà nước và những người dân ở địa phương.  
Phải khẳng định rằng, các vụ tụ tập đông người, biểu tình xảy ra ở một số địa phương: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… vừa qua là một minh chứng rằng lòng yêu nước của người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng. 
Sau khi đã lôi kéo người dân tham gia tụ tập, tuần hành, chúng tìm cách kích động người dân đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ; cản trở giao thông, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 
Chúng đặc biệt triệt để mua chuộc, lợi dụng số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, số có tiền án, tiền sự… làm thành phần cốt cán đi vận động, lôi kéo, kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chúng còn lợi dụng những người thiếu thông tin hay do trình độ nhận thức hạn chế, lạc hậu để mua chuộc, lôi kéo họ tham gia biểu tình. 
Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật. 
Người yêu nước chân chính là người biết thực hiện quyền và lợi ích của mình trên cơ sở pháp luật, biết tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội. 
Người yêu nước chân chính luôn bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận thông tin; biết chọn lọc, lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa mỵ, xuyên tạc của kẻ địch; không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích xấu. 
Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người yêu nước chân chính biết thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. 
Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối ANCT-TTATXH, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là “phản yêu nước”. 
Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực, cụ thể đóng góp xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước; tự giác tham gia phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, quyền công dân để chống phá nước ta.

VẤN ĐỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Thứ nhất, Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập - Nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, tôi tớ đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn hẳn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử. Nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng đất nước.
Ngay sau ngày giành được chính quyền về tay nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chủ trương xây dựng Hiến pháp, biểu hiện đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền. Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam mới, phù hợp với giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của nước ta, là một mốc son quan trọng đánh dấu quá trình bắt đầu xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, vì nhân dân và do nhân dân làm chủ.
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp là bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền. Để thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền lợi với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Điều đó tiếp tục được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn và có sức thuyết phục. Biểu hiện ở chỗ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo ngày càng cao, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội của Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn trong các kỳ họp của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại, các cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri … những điều này cho thấy Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện tốt nhất để cho mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua tự do, dân chủ học tập và dân chủ gián tiếp.
Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở Việt Nam, thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước.
Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định yêu cầu xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân” và “bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”. Đồng thời, Đảng cũng khẳng định việc “phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.
Bản chất tốt đẹp và tính chất ưu việt đó không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Tóm lại, những nội dung đề cập của Tổ chức Human Rights Watch là hoàn toàn sai với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu sai trái, bóp méo, xuyên tạc sự thật vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Những luận điệu mà Tổ chức Human Rights Watch đưa ra là bịa đặt, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thù địch.

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC VỀ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Gần đây trên các trang mạng xã hội faceboock các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị tự xưng là “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền”, cái gọi là “Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch” đã lợi dụng một số đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý để để tung ra những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Họ vu cáo: “Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền”...
Họ trích dẫn một vài sự việc ở đâu đó cho có vẻ khách quan, rồi khẳng định: “người dân Việt Nam chưa bao giờ có tự do, dân chủ, nhân quyền”. Human Rights Watch viện dẫn một số vụ việc gây rối ở một số nơi như Nghệ An, Hà Tĩnh,…bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng tổ chức này không hiểu gì về thực chất của vụ việc.
Bởi vì, thông tin mà Human Rights Watch tung lên mạng xã hội xem ra có vẻ khách quan, dễ đánh lừa vào lòng tin của nhân dân ta, song đằng sau những lời bình luận sai trái, thù địch của họ lại không đúng sự thật và không thể tin được âm mưu thâm độc của nó. Thực chất nội dung bài viết này là cố tình xuyên tạc tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tán dương cổ súy nền dân chủ tư sản phương Tây.
Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự hoài nghi, ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị tự do, dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhẹ dạ, tin vào những thông tin mà tổ chức Human Rights Watch nêu ra. Họ thường lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta vi phạm “tự do, dân chủ”, “nhân quyền”, chống phá Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn đó họ không từ một thủ đoạn nào.
Với những luận điệu xuyên tạc sự thật về: “Tự do, dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của tổ chức Human Rights Watch đưa ra một số đánh giá không khách quan, thông tin sai lệch. Họ xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Như vậy, có thể khẳng định, tất cả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội đều là xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và lực lực lượng vũ trang. Mục tiêu cuối cùng của họ là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và đòi “đa nguyên, đa đảng đối lập”; họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo đối với giai cấp, dân tộc và xã hội, họ yêu cầu đảng phải “đổi mới thể chế chính trị”, đòi nhường quyền lãnh đạo dân tộc và xã hội cho một “lực lượng chính trị mới”.
Tuy nhiên dù họ có đòi hỏi, “bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc” đến đâu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống quan điểm, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn hoạt động tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

MỤC ĐÍCH XUYÊN TẠC, CẢN TRỞ LUẬT AN NINH MẠNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Luật An ninh mạng được các đại biểu Quốc hội lấy ý kiến cử tri từ tháng 3/2017. Ngay tại kỳ họp, trước giờ biểu quyết, thông qua, một số điều còn có ý kiến khác nhau như Điều 10 và Điều 26 cũng được lấy ý kiến tại Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các cơ quan soạn thảo Luật An ninh mạng và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của các cơ quan, các nhà khoa học và người dân… chỉnh lý văn bản nên luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu tán thành). Ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh mạng cùng 6 luật khác vừa được Quốc hội thông qua. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. 
Khác với Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng…, Luật An ninh mạng đã có những quy định cụ thể nhằm loại bỏ thông tin xấu độc, độc hại ngay tại gốc, từ những trang mạng mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá chế độ xã hội, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học xử lý những kẻ lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá chế độ xã hội, Nhà nước và làm tổn hại đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam. Căn cứ vào luật này, các cơ quan chức năng có quyền yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp đầy đủ thông tin của những tài khoản tán phát thông tin độc hại… và đây là nỗi lo lớn của những kẻ xấu.

LUẬT AN NINH MẠNG CÓ XÂM PHẠM CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng là: (1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; (2) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; … (3) Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng… bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng…” (Điều 4).
Luật An ninh mạng chỉ quy định các chế tài đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đó là những hoạt động: (1) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; (3) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội… xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; (4) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc…; (5) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội... (6) Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi” (Điều 8).
Luật An ninh mạng có vi phạm các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay không và các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook sẽ rời khỏi Việt Nam?
Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hiệp định WTO và CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet và các dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam-đặt máy chủ ảo tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Được biết, cho đến nay đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Đức, Pháp) có quy định bắt buộc các doanh nghiệp mạng phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ nước mình. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt ở Hồng Công (Trung Quốc) và Singapore. Luật An ninh mạng có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải chuyển lưu trữ dữ liệu về Việt Nam là hoàn toàn khả thi.
Còn các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook đã có mặt tại Việt Nam thì sao? Việt Nam hiện là một thị trường lớn của họ. Hơn nữa, cung cấp các dịch vụ mạng hiện nay cũng là một thị trường mà các quốc gia có thể lựa chọn theo quan điểm của mình. Với Việt Nam, bảo vệ, bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là điều mà Google và Facebook chắc chắn phải cân nhắc. Gần đây, ngày 5-7, khi mạng xã hội facebook ghi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào vùng biển của Trung Quốc đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng Việt Nam và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cuối cùng, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã phải sửa sai và xin lỗi Việt Nam.
Xét về quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Luật An ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên, vì chế tài của Luật An ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội (thông qua lợi dụng internet, mạng xã hội-Điều 8). Mặt khác, Luật An ninh mạng còn bảo vệ người dân và doanh nghiệp luôn có một môi trường thông tin chân thực, lành mạnh, thoát khỏi tình trạng bị ô nhiễm như đối với không khí, nước uống và thực phẩm sạch cho tinh thần.

VÌ SAO VIỆT NAM CẦN PHẢI CÓ LUẬT AN NINH MẠNG

Khác với các thời kỳ lịch sử trước, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển của đất nước, ngày nay, bảo vệ Tổ quốc còn phải bảo vệ không gian điện tử của Tổ quốc. Thực tế cho thấy từ khi internet, mạng xã hội ra đời đến nay đã từng diễn ra việc lợi dụng internet, mạng xã hội để tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối, kêu gọi lật đổ chính quyền. Ngày nay, các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tấn công cơ quan, tổ chức, thậm chí còn có thể gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội. Chẳng hạn, chúng sử dụng hacker (tin tặc) gây ra những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội. Còn nhớ tháng 3-2017 xảy ra vụ việc tin tặc tấn công hàng loạt website sân bay trong nước, khiến cho nhiều chuyến bay bị gián đoạn, đảo lộn.
Internet, mạng xã hội từng là phương thức tán phát thông tin thất thiệt vì những mục tiêu hiểm độc, đê hèn, như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến khủng bố tinh thần-đe dọa đưa lên mạng những thông tin cá nhân, đời tư, khiến nhiều gia đình tan nát, cuộc sống bị xáo trộn, thậm chí không ít người còn tìm đến cái chết...
Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch sử dụng internet, mạng xã hội để thực hiện kế hoạch lật đổ chế độ, Nhà nước bằng việc kích động người dân tụ tập đông người, biểu tình “bất bạo động” gây bất ổn chính trị xã hội, gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, Nhà nước Việt Nam cần có chế tài nghiêm minh đối với tội phạm mạng là điều hết sức cần thiết.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, CẢN TRỞ LUẬT AN NINH MẠNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Luật An ninh mạng được các đại biểu Quốc hội lấy ý kiến cử tri từ tháng 3-2017. Ngay tại kỳ họp, trước giờ biểu quyết, thông qua, một số điều còn có ý kiến khác nhau như Điều 10 và Điều 26 cũng được lấy ý kiến tại Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các cơ quan soạn thảo Luật An ninh mạng và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của các cơ quan, các nhà khoa học và người dân… chỉnh lý văn bản nên luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu tán thành). Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh mạng cùng 6 luật khác vừa được Quốc hội thông qua. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019. 
Thế nhưng cho đến nay, nhiều hãng thông tấn, báo chí phương Tây và nhiều website có máy chủ ở nước ngoài vẫn cố tình xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống. Họ nói rằng: “Luật An ninh mạng mở đường cho một cuộc trấn áp mới!”; rằng “Luật An ninh mạng gây quan ngại về quyền con người và ảnh hưởng tới thương mại quốc gia”...
Sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua, từ thông tin mạng ở nước ngoài dẫn dắt, một số kẻ chống phá trong nước đã kích động người dân dẫn đến một số cuộc biểu tình gây rối ở một vài nơi. Trong những cuộc biểu tình gây rối này, khẩu hiệu được in sẵn và tán phát từ trước. Có thể nói, các thế lực thù địch đã có cả một kế hoạch khá chi tiết, bài bản nhằm xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống.
Vậy vì sao Việt Nam cần có Luật An ninh mạng? Luật An ninh mạng có xâm phạm các quyền và lợi ích của người dân, có cản trở Nhà nước Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết gia nhập không? Mục đích xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống của những kẻ chống phá là gì?

KHÔNG ĐƯỢC CỔ XÚY CHO NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng dân chủ, nhân quyền, tôn trọng những ý kiến, quan điểm khác biệt cũng như khuyến khích phản biện xã hội, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, những điều đó phải được thực hiện đúng pháp luật và trong khuôn khổ pháp luật. Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (Điều 28). Song, Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 cũng quy định rõ: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Như vậy, những công dân bị xử lý vì gây rối khi biểu tình là đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà nước Việt Nam chỉ xử lý khi họ có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, đập phá tài sản chứ không xử lý họ vì “biểu tình ôn hòa” như các quan điểm sai trái, bịa đặt. Không chỉ Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, công dân tham gia biểu tình nếu có hành vi quá khích, chống đối người thi hành công vụ, đập phá tài sản công thì sẽ đều bị ngăn chặn, trấn áp và bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Không thể mập mờ, đánh tráo khái niệm dân chủ, nhân quyền để biện minh và dung túng cho những hành vi coi thường kỷ cương phép nước cũng như can thiệp một cách thô thiển, không có căn cứ vào việc quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không thể cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng biểu tình để gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không chỉ mỗi công dân mà các cá nhân, tổ chức quốc tế cũng cần tôn trọng việc Việt Nam xử lý các công dân vi phạm pháp luật trong các vụ biểu tình, gây rối vừa qua, đó là một việc làm bình thường của mỗi quốc gia vì nó được thực hiện khách quan, công bằng, đúng pháp luật!

"THƯƠNG VAY KHÓC MƯỚN" HAY THIẾU TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT?

Ý kiến của những cá nhân và tổ chức thích “thương vay khóc mướn” cho những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam có khách quan và đúng sự thật? Không khó để trả lời câu hỏi đó nếu tìm hiểu ngay từ mỗi vụ việc.
Với 7 đối tượng ở Bình Thuận, nghiên cứu bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Phan Thiết có thể thấy rõ những hành vi vi phạm pháp luật của họ. Các đối tượng đã có hành vi tụ tập đông người trước UBND tỉnh Bình Thuận để tham gia cùng với các đối tượng khác hò hét, ném gạch đá và bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng (đó là chưa kể có đối tượng mang bình ga loại 12kg đến nơi công cộng chuẩn bị châm lửa đốt thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ). Hành vi của các đối tượng trên gây ồn ào, hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại khu vực.
Theo quy định của pháp luật, hành vi của các đối tượng đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” thuộc trường hợp “dùng hung khí” và "hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng", là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại Điểm b và Điểm đ, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, khung hình phạt sẽ là từ 2 đến 7 năm tù nhưng TAND TP Phan Thiết chỉ tuyên phạt các bị cáo mức từ 18 tháng tù treo (với đối tượng vị thành niên) đến 30 tháng tù giam. Như vậy, mức xử phạt này là đã khoan hồng, nhẹ hơn so với khung hình phạt. Vậy thì căn cứ vào đâu để các tổ chức, cá nhân “lên tiếng” họ bị đàn áp dã man? 
Còn với đối tượng Nguyen William Anh, theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đối tượng là người gốc Việt có quốc tịch Hoa Kỳ, theo học thạc sĩ tại Singapore. Đối tượng này thường xuyên theo dõi tin tức đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng vào ngày 10-6-2018 tại TP Hồ Chí Minh. Vì thế, Nguyen William Anh quyết định về Việt Nam để tham gia. Khi về Việt Nam biểu tình, Nguyen William Anh đã kêu gọi mọi người xô đẩy và phá hàng rào cảnh sát trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi gặp 4 xe ô tô của cảnh sát chặn ngang đường, Nguyen William Anh tiếp tục yêu cầu cảnh sát rời xe cho đoàn biểu tình đi qua nhưng không được chấp thuận nên đã trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe, đồng thời tham gia rung lắc để lật đổ xe bán tải của cảnh sát… Với những hành vi trên, cho thấy đối tượng đã nhiều lần dẫn đầu, kêu gọi mọi người có hành vi bạo động chống lại lực lượng điều hành giao thông và giữ gìn trật tự; đã gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ liền từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trên các tuyến đường giao thông ở Việt Nam. Theo Viện KSND TP Hồ Chí Minh, hành vi của Nguyen William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung. Vì thế, Nguyen William Anh đã bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, song đã được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Việc Nhà nước Việt Nam xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong các vụ việc trên là hoàn toàn đúng pháp luật và cũng đã thể hiện sự khoan hồng, mang tính giáo dục cao, hoàn toàn không có căn cứ để kêu gọi can thiệp. Vừa qua, dư luận quốc tế cũng đã có nhiều thông tin về vụ việc của Nguyen William Anh. Dù gia đình đối tượng này đã gửi đơn đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ can thiệp, song vẫn phải thừa nhận thực tế “không có kết quả như mong đợi”. Về phía Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert-người phát ngôn sau đó cũng phát biểu với tinh thần tôn trọng pháp luật Việt Nam: “Theo như chúng tôi hiểu về luật pháp (Việt Nam) thì họ sẽ tiến hành điều tra trước khi thực sự buộc tội một ai đó”. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân nước này: “Những thứ dường như là bình thường ở Mỹ thì có thể không bình thường ở một nước khác và bạn phải tuân theo những luật lệ của đất nước mà bạn đang tới thăm”.
Có một thực tế đáng suy nghĩ là ngay cả khi trang web của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đăng tải các bài viết thiếu thiện chí, thiếu khách quan về sự việc trên thì đã xuất hiện không ít bình luận phê phán hành vi sai trái của Nguyen William Anh. Một bạn đọc viết: “Nhập cuộc tham gia biểu tình ở Mỹ là chuyện bình thường, nhưng nhảy lên xe cảnh sát ở Mỹ là “ăn kẹo đồng”, nhẹ lắm là dùi cui ngay và bị bắt nhốt, ra tòa! Công dân Việt Nam sang Mỹ đi du lịch nhưng lại tham gia biểu tình, rồi phá hoại tài sản của người Mỹ xem cảnh sát Mỹ sẽ làm gì, người dân Mỹ sẽ làm gì? Bất cứ nước nào cũng vậy, công dân nước khác vào du lịch phải tuân thủ luật pháp nước đó, vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý…”. Một bạn đọc khác nhận xét: “Nếu im lặng tuần hành giơ biểu ngữ, hoặc hò hét cũng được, nhưng không mang tính kích động người khác chống cảnh sát mà bị bắt thì chính quyền Việt Nam sai. Đằng này, rõ ràng anh ta kích động, xui người khác lật xe cảnh sát, còn nhảy lên xe cảnh sát đứng là sai rõ ràng…”.
Một bạn đọc khác phân tích: “Anh này chắc bị kẻ xấu xúi giục, không hiểu luật pháp do còn trẻ, đang đi học; hành vi cũng chưa gây thiệt hại lớn về tài sản, chưa xâm hại đến thân thể người khác và đã công khai nhận lỗi, cam kết không tái phạm nên chắc nếu Việt Nam không kết tội thì cơ hội kiếm việc làm ở Mỹ còn đỡ, nếu bị Việt Nam kết tội thì khó kiếm được việc làm ở Mỹ đấy, người Mỹ không thích những người như thế. Âu cũng là bài học cho lớp trẻ, khi sang nước khác tuyệt đối tuân thủ luật pháp nước đó”.