Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Phải chăng Đảng cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai?

Tấn công quan điểm, đường lối của Đảng: Các thế lực thù địch cho rằng không thể làm trái quy luật bỏ qua phát triển chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng, giải quyết các vấn đề xã hội ở chừng mực nào đó, theo chủ nghĩa xã hội dân chủ; định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ không thực hiện được đại đoàn kết dân tộc, sẽ bị cô lập trên trường quốc tế, nên gác định hướng xã hội chủ nghĩa lại. Phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Có luận điểm đang ra sức phê phán, bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực, bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, công khai ca ngợi con đường tư bản chủ nghĩa. Cho rằng “đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chắp vá, không tưởng. Việt Nam hiện nay đang đứng ở ngã ba đường, không biết đi theo con đường nào. Nếu không hòa nhập vào xu thế thời đại hiện nay là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì sẽ bị trả giá, nếu sớm thức tỉnh lại thì sẽ đến đích nhanh hơn, không thì tất yếu cũng đi theo con đường sụp đổ như ở Liên Xô (cũ) và ở một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Chúng ta càng tự hào về bản chất cách mạng khoa học của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta bao nhiêu thì cũng đáng phê phán những người có dã tâm làm bồi bút bán rẻ niềm tự hào của dân tộc, bán rẻ lương tâm và trách nhiệm công dân của mình với những luận điệu vô cảm đã cho rằng: “ Vì Đảng ta theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên đã xảy ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; do phải tiến hành hai cuộc kháng chiến đó mà nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh nhiều sức người, sức của nên đất nước lâm vào cảnh đói nghèo kéo dài...Bản chất của những luận điệu đó là muốn hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, từ đó để phủ nhận vai trò trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mục đích của những luận điểm sai trái này là nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng mất phương hướng chính trị và đi theo quỹ đạo đã lựa chọn để đưa nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa…