Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức hội nghị, đại hội để luận họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tiến hành Đại hội, thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tức tối, điên cuồng về điều đó, trên mạng xã hội (Danlambao) lại đưa ra cái gọi là “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Paris và Wien. Còn ở Qttawa?” của Lâm Văn Bé, Nguyễn thị Cỏ May.

Đọc nội dung 6,5 trang, với giọng lưỡi láo xược, bôi nhọ, vu khống, tôi thấy Lâm Văn Bé và Nguyễn thị Cỏ May đích thực là những kẻ người bất nhân, bất nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, chúng lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc hết sức thô thiển, trắng trợn. Chúng thực sự đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam giành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Cần khẳng định, không chỉ Nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới để hàng loạt nước thuộc địa theo ngọn cờ đó mà giải phóng cho dân tộc mình. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người là tấm gương sáng chói về đức hy sinh, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc không chỉ ở Việt Nam, mà còn đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời, Người cũng không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế hết sức mẫu mực. Điều đó, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh không ai có thể phủ nhận và đảo ngược được.

Thật vậy, trước năm 1930, ở Việt Nam mặc dù tồn tại nhiều đảng phái tổ chức, chính trị, nhưng với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn đã được chính lịch sử giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh đứng đầu đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tiếp đến lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược năm 1954; sau đó lại tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay giành nhiều thông tin quan trọng

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới, một lần nữa Nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại diện duy nhất của mình để lãnh đạo sự nghiệp ấy. Sự lựa chọn đúng đắn đó của Nhân dân Việt Nam về sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với dân tộc, với XH đã được Hiến định trong hiến pháp nước ta. Thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước có ý nghĩa lịch sử là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể đảo ngược và bôi nhọ, điều đó không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ấy vậy mà, Lâm Văn Bé và Nguyễn thị Cỏ May vẫn dám bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận, xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chúng thực sự là những kẻ bất nhân, bất nghĩa, chính chúng đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Bởi vậy mỗi dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác không để Lâm Văn Bé, Nguyễn thị Cỏ May, các thế lực thù địch và đồng bọn của chúng lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy, bị vạch mặt. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, và Nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự thắng lợi con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn./.

SỰ THẬT CỦA NHỮNG THỦ ĐOẠN SUY DIỄN CỰC ĐOAN

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã và đang tập trung xuyên tạc, chống phá rất quyết liệt. Trong đó có luận điệu xuyên tạc, gây nhiễu về cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng ta, điển hình là cái tên Đỗ Ngà trên trang mạng xã hội là một ví dụ. Đỗ Ngà đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đang chống tham nhũng hay đang tham nhũng quyền lực”. Thông qua bài viết này, Đỗ Ngà đã cố tình xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, vu khống cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người tham nhũng quyền lực khi giữ cả hai cương vị.

Vậy sự thật là gì?

Từ việc ta xác định rõ, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng rất cam go, phức tạp, phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, kiên quyết, lâu dài, đầy gian nan, thử thách, không được chủ quan nóng vội, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định có liên quan đến vấn đề chống tham nhũng; chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt gần đây, ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Qua đó đã tạo ra cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ. Thực tiễn cũng đã chứng minh rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về vấn đề này.

Với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong đấu tranh chống tham nhũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đã có cả những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng, bị xử lý hình sự do tham nhũng. Điều đó cho thấy trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay không có vị trí nào, khu vực nào “an toàn”, không có khái niệm “hạ cánh an toàn”. Có thể nói, công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và đang đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Đến đây chúng ta có thể khẳng định: Không có chuyện chống tham nhũng của chúng ta tạo ra tham nhũng quyền lực như quan điểm sai trái của Đỗ Ngà. Thực chất đây là thủ đoạn cực đoan, suy diễn, rắp tâm dựng lên một bức tranh toàn gam màu tối hòng kích động, xúi giục, lôi kéo, hỗ trợ các phần tử phản động, bất mãn trong nước và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá, gieo rắc tâm lý hoang mang, thiếu niềm tin của Nhân dân với Đảng, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Từ đó, phủ nhận sự nỗ lực, quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Những luận điệu phản động này cần phải được vạch trần đấu tranh loại bỏ một cách kiên quyết./.

ĐẤU TRANH VÀ XỬ LÝ VỚI BỆNH “CÔNG THẦN” VÀ “KIÊU NGẠO CỘNG SẢN”

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI!

Tính đến đầu tháng 6/2020, theo thống kê, cả nước có 71.525 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Số đối tượng được hỗ trợ mở rộng là 25.247 người, với kinh phí hơn 27,6 tỷ đồng. Đây là con số cụ thể mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

THỦ ĐOẠN BÓP MÉO SỰ THẬT CÔNG TÁC HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH COVID - 19

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các thế lực thù địch đã tăng cường đăng tải, tán phát nhiều thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam; họ vin vào những khó khăn, bất cập trong thực hiện việc hỗ trợ do dịch gây ra ở một số địa phương để quy kết, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tác động xấu đến tâm lý nhân dân, gây hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN “DỰ ĐOÁN NHÂN SỰ” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Suy diễn công tác cán bộ theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”, “nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ”… Thật nực cười, Đại hội còn chưa diễn ra, song những “con buôn” chính trị lại tỏ ra thông thái khoác lác như thật, khẳng định người này triệt hạ người kia để giữ vị trí này vị trí khác, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp; từ đó suy diễn, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Mánh lới thường thấy của chúng là “giật tít-câu khách” đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định công tác cán bộ, nhân sự có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”, cuối cùng là rêu rao, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền, toàn trị.

“DỰ ĐOÁN NHÂN SỰ” – LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ, GÂY NHIỄU TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm, thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng để chống phá.

CẦN NHẬN THỨC RÕ VỤ ÁN ĐỒNG TÂM

Thứ nhất, về nguyên nhân gây khiếu kiện đất đai: Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều bài viết quy chụp “chính quyền cướp đất của dân”, cho rằng người dân bị lấy đất canh tác vô cớ, kiện cáo không được giải quyết, từ đó họ bị… đẩy đến đường cùng! 

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

THỦ ĐOẠN TÁN PHÁT “TUYÊN BỐ”, “KIẾN NGHỊ” CHỐNG PHÁ PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN ĐỒNG TÂM

Vụ án “giết người”, “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm từ ngày 7/9. Là một phiên toà hình sự, tuy nhiên các thế lực chống phá đã cố tình chụp mũ “khiếu kiện dân oan” để hướng lái, xuyên tạc bản chất vụ án, tạo điểm nóng miệt thị Đảng, Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng.

CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG PHẢN ỨNG TIÊU CỰC CỦA MỘT SỐ NGƯỜI DÂN ĐỂ “BÔI ĐEN” NỀN TƯ PHÁP

Thời gian gần đây, xảy ra việc người dân tìm đến cái chết để phản đối quyết định của tòa án. Lợi dụng việc này, một số đối tượng bất mãn, phản động, cấu kết một số đài nước ngoài liên tục có những bài viết, video clip phát trên mạng xã hội nhằm kích động người dân, "bôi đen" nền tư pháp, nói xấu chế độ ta.

ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Ở VĨNH PHÚC

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tích cực phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng cũng như các hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

MƯU ĐỒ PHÍA SAU VỎ BỌC “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN” QUA VỤ ÁN Ở ĐỒNG TÂM

Trước hết, thông qua việc xuyên tạc bản chất vụ án, các đối tượng đang cố tình "chính trị hóa" vụ án tại Đồng Tâm. Rõ ràng, hành vi giết người, chống người thi hành công vụ của các bị cáo trong vụ án đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam. Hệ quả mà hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra là sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng tiêu cực.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỤ ĐỒNG TÂM

Những ngày qua, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng...

MƯU MÔ ĐẰNG SAU VỎ BỌC “ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN”

Việc góp ý với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong thực thi dân chủ, nhân quyền là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Vấn đề này đã được xác định trong Hiến pháp năm 2013 (thể hiện cụ thể từ Điều 14 đến Điều 49 của Hiến pháp) và trong Quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng nhiều bộ luật khác. Trong thực tế, các quyền chính đáng của nhân dân như: Tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, quyền được biết, được bàn... đều có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG CÁC VỤ ÁN ĐỂ XUYÊN TẠC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 9-1-2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội được Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở ngày 7-9-2020, dự kiến hôm nay (14-9), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam chỉ có thể được giữ vững và tăng cường khi uy tín của Đảng tiếp tục được khẳng định, niềm tin vào Đảng của nhân dân luôn vững chắc, hiệu quả lãnh đạo của Đảng không ngừng được tăng lên. Trong thực tiễn, cũng có thời kỳ Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Song, Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục lãnh đạo để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Hiện nay, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận rõ thực trạng đó, toàn Đảng đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị với một hệ thống giải pháp rất quyết liệt; đã kỷ luật và đưa ra tòa án xét xử công khai những cán bộ, đảng viên dính đến tham nhũng, tiêu cực. Kết quả bước đầu của việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nói trên đã có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng trên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh mới đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà vấn đề cấp bách trong quá trình tiến tới Đại hội XIII hiện nay là: nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, v.v. Cùng với đó, phải tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng được một Nhà nước pháp quyền XHCN thật sự của dân, do dân, vì dân.
Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng là vấn đề then chốt để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo đối với xã hội. Đó là cách làm hiệu quả nhất để bác bỏ những mưu toan và hành động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

TIẾNG NÓI KHÁCH QUAN CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Đánh giá những thành tựu trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, nhân kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ (tháng 10-2013), bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng: “Hai mươi năm qua đã chứng kiến những tiến bộ phát triển vượt bậc của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam là một nước có thu nhập trung bình. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 10% năm 2012, với hơn 30 triệu người thoát nghèo. Các chỉ số phúc lợi xã hội hiện nay cao hơn phần lớn các nước có mức thu nhập cao hơn. Phần lớn người dân Việt Nam được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ khi sinh ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. 95% số dân nông thôn Việt Nam có điện lưới, so với 83% ở Phi-lip-pin và 74% ở In-đô-nê-xi-a... Có thể nói, những thành tựu của Việt Nam trong hơn 20 năm qua là rất nổi bật; mà thành công có được đầu tiên là nhờ vào tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ, cũng như tinh thần chịu khó và khởi nghiệp của người dân Việt Nam”. Trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu (HDR), Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là một trong những nước rất năng động và đạt được tiến bộ HDR rất nhanh. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam (HDI) liên tục tăng qua các năm. Còn trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, lĩnh vực mà các thế lực thù địch thường chỉ trích, đổ lỗi cho chế độ một đảng lãnh đạo, mà họ gọi là chế độ “toàn trị”, thì Việt Nam cũng có nhiều thành tựu nổi bật. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền thế giới với số phiếu gần như tuyệt đối, không đơn thuần chỉ là sự công nhận của cộng đồng quốc tế về vấn đề quyền con người được bảo đảm, mà còn là sự ghi nhận thành quả đổi mới toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS đã đưa đất nước này trở thành một quốc gia có vị trí quan trọng, được quốc tế tin cậy. Chính ông Lê Vũ - Chủ nhiệm tuần báo Viet WEEKLY ở nam Ca-li-fooc-ni-a (Hoa Kỳ), một tờ báo hay chỉ trích Chính phủ Việt Nam, trong chuyến về thăm Việt Nam gần đây cho biết: “Tôi không có cảm nhận rằng, Việt Nam là một đất nước đang có đàn áp tôn giáo và nhân quyền như nhiều nguồn tin hải ngoại. Trái lại, tôi thấy ở đất nước đang phát triển, đổi thay từng ngày, từng giờ. Đất nước có thật nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn”. Còn Tổng Thư ký tòa soạn tuần báo trên thì cho rằng: “Những hình ảnh về đất nước, con người và xã hội Việt Nam sống động, tươi mát và phát triển như ngày nay, chúng tôi chuyển tải qua trang báo của chúng tôi về nước. Tự nó sẽ là bằng chứng sống bác bỏ những suy nghĩ và hành động chưa đúng, chưa xác thực về Việt Nam”...
Những phát biểu nói trên cũng chính là sự thừa nhận khách quan của cộng đồng quốc tế về vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; bởi, những thành tựu đó luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, ở Việt Nam, trong 90 năm qua, các tầng lớp nhân dân đều thừa nhận sự lãnh đạo độc tôn của ĐCS Việt Nam; đại đa số nhân dân thực sự coi Đảng là lực lượng lãnh đạo, là người đại biểu trung thành cho lợi ích của mình. Thực tế đó đã được các nhà nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế thuộc Trường Đại học Ha-vớt (Hoa Kỳ) nhận xét trong một công trình nghiên cứu cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA): “Ở Việt Nam, trong tương lai, khó có thể hình dung cơ sở xã hội cho việc xây dựng một đảng có khả năng cạnh tranh với ĐCS Việt Nam. Hơn nữa, Đảng phải tăng cường hệ thống một đảng không chỉ vì lý do tư tưởng mà còn hầu hết đảng viên đều tin rằng đường lối chính trị cạnh tranh sẽ làm trầm trọng thêm những chia rẽ giữa các vùng và làm mất ổn định chính trị”.

THỰC TIỄN LÀ CHÂN LÝ

Lịch sử luôn khách quan, là hiện thực sống động nhất bác bỏ mọi sự xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng. Điểm lại lịch sử cách mạng nước ta từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có thể thấy rõ: trước khi Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam ra đời, không cam chịu ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân cả nước đã liên tục vùng lên đấu tranh dưới các ngọn cờ lãnh đạo theo hệ tư tưởng phong kiến, hay lập trường nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Đó là các phong trào: Cần Vương, khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục, các phong trào Đông Du, Tây Du, cuộc khởi nghĩa Yên Bái, v.v. Mặc dù các phong trào đó sáng ngời tinh thần yêu nước, bất khuất, nhưng đều lâm vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Cũng chính thời gian này, hàng loạt tổ chức đảng phái chính trị ra đời, như: Hội Phục Việt (năm 1925), Việt Nam Quốc dân đảng (năm 1927),... với nhiều cương lĩnh chính trị khác nhau, nhằm chiếm lĩnh vũ đài lịch sử, nhưng tất cả những ngọn cờ này đều nhanh chóng bị hạ xuống ngoài ý muốn của họ. Tại sao vậy? Bởi, các ngọn cờ đã nêu không phù hợp với xu thế thời đại, không thỏa mãn được lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cả dân tộc. Chỉ đến khi ĐCS Việt Nam ra đời, với đường lối cứu nước đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng đã tạo ra bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam. Vậy là, lịch sử cách mạng Việt Nam đã trao trọng trách lãnh đạo đất nước cho Đảng ta, sau khi đã khảo nghiệm một cách khắt khe những phương án chính trị của các giai cấp đương thời, chứ đâu phải là “tiếm quyền” như sự xuyên tạc của những kẻ cơ hội. Đảng ta xứng đáng được lịch sử giao trọng trách vinh quang đó, bởi Đảng ta là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Đó là điều mà không một đảng phái nào khác trong lịch sử Việt Nam, ngoài ĐCS Việt Nam, có thể gánh vác nổi. Thực tiễn 85 năm qua minh chứng rằng, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, “Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh CNH,HĐH”. Việc nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO; là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009; Ủy viên Hội đồng Nhân quyền thế giới hiện nay; Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013 - 2017; hàng loạt chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước đến một số nước Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Va-ti-can,… theo lời mời của nguyên thủ các nước này với những nghi thức chào đón trọng thị, đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam và ĐCS Việt Nam trên trường quốc tế. Mấy năm gần đây, trước tác động của tình trạng suy thoái kinh tế thế giới, trong khi nhiều nước không giữ được sự ổn định, thì tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn là một điểm sáng của khu vực và thế giới. Trong những năm gần đây, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại vẫn đạt được những kết quả tích cực. Điều đáng mừng là niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư của nước ta tiếp tục được giữ vững... Những thành tựu đó đều gắn liền với sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và là minh chứng thuyết phục về năng lực lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

MỤC TIÊU NHẤT QUÁN, THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (ĐCS) đối với cách mạng Việt Nam. Mưu đồ đó đã được họ tiến hành từ lâu và tiếp tục trong tương lai, với hy vọng rằng: “Kịch bản này đã thành công ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, ắt sẽ có ngày thắng lợi ở Việt Nam” (!) Hòng thực hiện điều đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn thâm hiểm.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động chống phá nhằm vào vai trò lãnh đạo của Đảng để phá hoại an ninh chính trị nội bộ, tác động hướng lái chủ trương, đường lối chính sách và nhân sự của Đảng với mức độ quyết liệt hơn và công khai, trắng trợn hơn. Vì vậy, để bảo vệ vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng cần làm tốt những nội dung sau:

NHẬN DIỆN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAO TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Tuy nhiên, thực tiễn 90 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể bác bỏ!

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG LÀ MẢNH ĐẤT ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG CÔNG KÍCH, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Vấn đề Biển Đông là “nóng” không chỉ riêng của các quốc gia có chủ quyền tại đây mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế quan tâm. Đồng thời, đây cũng chính là mảnh đất để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội, phản động lợi dụng để quy chụp, chống phá, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thật nực cười, hiện nay trên trang blog, các mạng xã hội, các đối tượng tán phát bài một số bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vu cáo Đảng ta “áp bức người dân”; kích động gây hận thù dân tộc; kêu gọi người dân xuống đường đấu tranh xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử và cả hiện tại đã và đang chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng chân chính lãnh đạo đất nước giành độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống ấm no cho cả dân tộc Việt Nam. Toàn dân tộc Việt Nam đều khẳng định điều đó và tự hào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam (trừ bọn tay sai phản động).

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

TÍNH ĐÚNG ĐẮN, KHOA HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Trên thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin chính là ở sự chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM

Đại hội XII của Đảng đã xác định: Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Nguyên tắc trên tiếp tục được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, ngày 25-11-2019, Bộ Quốc phòng công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ KHỞI TỐ, KHÔNG CHỈ NGƯỜI HÀ NỘI THẤT VỌNG

Trong những ngày qua, câu chuyện đương kim Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam nóng rẫy từ bàn trà cho đến khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Dẫu biết rằng, điều này là tất yếu xảy ra sau khi ông Chung bị tạm đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được xác định liên quan đến 3 vụ án, song, việc người đứng đầu chính quyền thành phố phải tra tay vào còng số 8 khi ngày Quốc khánh cận kề vẫn khiến người ta day dứt.

“TÔI NÓI ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG?”

Ngày 02-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Người đã hỏi hàng vạn nhân dân đang dự buổi công bố Tuyên ngôn độc lập là: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thời gian qua, với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta sẵn sàng công khai những khuyết điểm, yếu kém; sẵn sàng đối diện với những sai phạm và kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử tiêu cực, phai nhạt lý tưởng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy.

ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hiện nay, lợi dụng nước ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch, phản động đã cho đăng tải các bài viết với những nội dung xuyên tạc, nói xấu nền tảng tư tưởng của Đảng. Vừa qua, trên trang mạng blog Dân làm báo, đối tượng Phạm Trần đã phát tán bài viết “Rối như canh hẹ trước Đại hội Đảng XIII” với nội dung chia rẽ nội bộ trong Đảng, kêu gọi Đảng viên rời bỏ Đảng, nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

PHẢI CHĂNG ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG MỚI CÓ DÂN CHỦ?

Hiện nay, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị vin vào những hiện tượng tham nhũng, quan liêu…của một số cán bộ để quy kết rằng cội nguồn của những hiện tượng trên là do Việt Nam thực hiện chế độ “ độc tài ” và “ toàn trị ”, và vì thế “ mất dân chủ ”. Họ cho rằng “ cần phải thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có dân chủ ”. Điển hình là bài viết “ Triết lý do thái và Việt Nam ” của Thuan Van Bui trên trang của tổ chức Vịt tần. Xin khẳng định quan niệm này hoàn toàn sai lầm!

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN GIẢ, XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia có tỷ lệ người dùng internet cao nhất Châu Á, đứng thứ 12/20 quốc gia dẫn đầu thế giới về số người dùng internet. Thế nhưng, vừa qua trên một vài trang mạng vẫn xuất hiện những giọng điệu cho rằng: “ Việt Nam vi phạm tự do internet, tự do mạng xã hội”.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm Đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng; trong đó, chống phá Quân đội là một trong những nội dung trọng điểm:

LƯU MANH “THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU”

Nhiều năm qua, đã thành quen thuộc, mỗi dịp người dân cả nước hân hoan hướng tới, kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9… lại xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, không chỉ ở nước ngoài mà cả ở trong nước, rêu rao về sự “hùng mạnh, giàu có của Việt Nam Cộng hòa”, từ đó xuyên tạc con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, phủ nhận các thành tựu của đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hàng chục năm qua. Đáng tiếc, lại có người mơ hồ tin theo, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, mà không hiểu rõ, đó là luận điệu dối trá để đầu độc dư luận, thực hiện mưu đồ làm “sống lại” một chế độ bán nước, hại dân đã bị xóa sổ gần nửa thế kỷ. Cũng vậy càng gần đến ngày lễ kỷ niệm để ta sống lại với những ký ức hào hùng của đất nước của dân tộc thì những tiếng “sủa” của bọn “rận chủ” với nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước; kích động chia rẽ nội bộ, gây hận thù dân tộc. Đây là những nội dung đáng lên án và không thể chấp nhận vì tính phản động của nó gây ra.

PHẢI TRÂN TRỌNG SỰ THIÊNG LIÊNG CỦA CỜ TỔ QUỐC

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cờ Tổ quốc là biểu tượng về phẩm giá sáng ngời của dân tộc Việt Nam được các thế hệ người Việt ở trong và ngoài nước trân trọng, gìn giữ. Quốc kỳ Việt Nam giờ đây đã có mặt ở hầu khắp các nước trên thế giới, đại diện cho bản lĩnh người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Sự thiêng liêng và giá trị to lớn đó không thể nói hết được bằng lời, nên không ai khác mà chính bản thân mỗi người dân phải hiểu rõ nhất, ý thức nhất và trân trọng nhất việc giữ gìn lá cờ Tổ quốc thân yêu.

TIẾP TỤC LÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI

Đã thành quen thuộc, khi những “tiếng sủa” lạc lõng, không chỉ ở nước ngoài mà cả ở trong nước, rêu rao về sự “hùng mạnh, giàu có của Việt Nam Cộng hòa” lại xuất hiện, từ đó xuyên tạc con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, phủ nhận các thành tựu của đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hàng chục năm qua. Đáng tiếc, lại có người mơ hồ tin theo, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, mà không hiểu rõ, đó là luận điệu dối trá để đầu độc dư luận, thực hiện mưu đồ làm “sống lại” một chế độ bán nước, hại dân đã bị xóa sổ gần nửa thế kỷ. Trên trang blog Chân Trời Mới Media các đối tượng đã tán phát với nhiều nội dung xuyên tạc, phủ nhận chính sách của Đảng, Nhà nước ta đặc biệt là về đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng của Việt Nam; bôi nhọ nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Đây là một bài viết đáng lên án và không thể chập nhận vì tính phản động của nó gây ra.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY


Với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào” như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng ta đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Như chúng ta đã biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có gần 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng, bị xử lý hành chính, hình sự do tham nhũng và cố ý làm trái. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 62 vụ với 720 bị cáo, tuyên phạt 11 án tử hình, 23 án chung thân; 10 bị cáo bị phạt tù 30 năm, 23 bị cáo từ 20 đến 30 năm tù. Như vậy trong công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay không có vị trí nào, khu vực nào an toàn, cũng không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”. Có thể nói hiện nay công tác đấu tranh này đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.
Tuy nhiên hiện nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị lại sử dụng nhiều chiêu trò xuyên tạc coi phòng chống tham nhũng là cuộc thanh trừng nội bộ, phe phái đấu đá; có luận điệu lại cho rằng căn nguyên tạo ra tham nhũng là do một đảng lãnh đạo vì thế chúng đòi đa nguyên đa đảng để hạn chế tham nhũng. Thực tế, chúng muốn lợi dụng việc chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân ta để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

KHÔNG THỂ LÀM GIẢM LÒNG TIN VỚI ĐẢNG

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, nhất là cán bộ cấp cao với quan điểm “cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương,” qua đó làm trong sạch đội ngũ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín và củng cố niềm tin trong nhân dân.

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng. 

PHẢI CHĂNG KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO THÌ KHÔNG THỂ CÓ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG?

Từ nhiều năm trước và đến hiện nay, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị ở cả trong nước và nước ngoài thường xuyên chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta, chúng vẫn xuyên tạc rằng “nếu kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì không có bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế và không thể có nền kinh tế thị trường”.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Việt Nam có chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đó đã quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật của nước ta.

“BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ” CỦA TRANG BLOG DÂN LÀM BÁO

Cũng không lạ lẫm với thủ đoạn đê hèn của các thế lực thù địch, phản động vẫn thường xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động gây chia rẽ trong nội bộ Đảng, kêu gọi đảng viên rời bỏ Đảng, bôi nhọ, nói xấu các vị lãnh đạo đảng, nói xấu đảng và nhà nước ta trên các trang mạng xã hội. Cũng với thủ đoạn tương tự, gần đây trên trang blog Dân làm báo, đối tượng Phạm Trần tán phát bài “Rối như canh hẹ trước Đại hội Đảng XIII”. Đây là một hoạt động chống phá chúng ta cần lên án đấu tranh.

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC CÁC CHÍNH SÁCH VỀ TÔN GIÁO CỦA NHÀ NƯỚC TA

Cứ mỗi dịp trước thềm Đại hội đảng các cấp là các thế lực thù địch luôn dùng các thủ đoạn để chống phá nước ta trên mọi mặt trận. Chúng luôn tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nước ta đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN KÍCH ĐỘNG NHÂN DÂN BIỂU TÌNH

Trong thời gian gần đây, cả thế giới đang cùng chung tay để chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Có nhiều điểm dịch bùng phát ở nhiều nơi đã làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn trên khắp thế giới. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam chúng ta tự hào là đã thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19. Đây là thành tựu đáng ghi nhận của nền y tế Việt Nam, thể hiện tinh thần “Việt Nam” khát khao vươn lên, không khuất phục trước mọi khó khăn, gian khổ.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY

Âm mưu "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam hiện nay được thể hiện trên những nội dung đa diện: Trước hết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi học thuật, đào tạo cán bộ, sách báo, phim ảnh, giảng dạy kinh tế ở các trường đại học do chuyên gia nước ngoài thực hiện, chúng tìm cách xuyên tạc, phê phán, đòi xem xét lại những quan điểm tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng chuyển hóa tận gốc cơ sở lý luận nền tảng về tư tưởng kinh tế của Việt Nam.

DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” , chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định: tấn công trên mặt trận tư tưởng – văn hóa là “mũi đột phá” đầu tiên làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào nước ta, cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng XHCN. Chính Ních Xơn trong cuốn sách “1999 - chiến thắng không cần chiến tranh” đã viết: “Mặt trận tư tưởng – văn hóa là mặt trận quyết định nhất”, “toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng thất bại trên mặt trận tư tưởng. Do vậy, mọi hoạt động của chúng đều hướng tới chống phá ta về quan điểm, tư tưởng, lý luận và đường lối. Trước hết, là phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Phủ nhận con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG CHỐNG PHÁ TRÊN LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Trong khi tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như: tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng nước ta. Trong đó, chúng thực hiện phương châm lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn và coi tôn giáo, dân tộc là ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ XHCN ở Việt Nam.

HÒA BÌNH QUÝ LẮM, XIN HÃY TRÂN TRỌNG

Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động phi pháp trên Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam. Mới đây nhất Trung Quốc ngang ngược tiến hành tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, phóng 2 quả tên lửa tại khu vực này... Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc, một số kẻ cơ hội chính trị, các thế lực thù địch cho rằng, Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo của chúng ta đã “nhu nhược”, “hèn nhát”; “không dám làm gì”… kêu gọi mọi người dân xuống đường biểu tình, phản đối Trung Quốc, thậm chí kích động tiến hành chiến tranh để đòi lại biển đảo…

ĐẤU TRANH VỚI NỘI DUNG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG

Thời gian vừa qua có rất nhiều bài viết của một số kẻ cơ hội chính trị, đội lốt những “trí thức yêu nước” đã xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng; vu cáo Đảng “bao che cho những người có chức, quyền”, Đảng “không bảo vệ” lợi ích của nhân dân; kêu gọi người dân xuống đường đấu tranh xóa bỏ chế độ.

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1945 VỚI QUYỀN CON NGƯỜI CỦA DÂN TỘC TA

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành quốc bảo, bởi giá trị to lớn của nó; trong đó, khẳng định quyền con người của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay là một nội dung quan trọng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THẾ HỆ TRẺ NHẬN DIỆN ĐƯỢC BẢN CHẤT, ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Trước hết, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động: công tác thanh niên là nội dung quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các nội dung bằng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp thiết thực. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi thanh niên, nhất là quyền được học tập, lao động, tự do ngôn luận...

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

Các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vì thế, nêu cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, vạch trần các thủ đoạn của chúng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị hiện nay.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trước hết, phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Kiên trì tuyên truyền, làm rõ nội hàm của mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ”, mà còn bao gồm cả “bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc”. Đồng thời, làm rõ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Chủ động tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng bằng hình thức thích hợp.

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945 – GIÁ TRỊ TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ tuyên bố với thế giới về nền độc lập của nước Việt Nam, mà còn khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó. Tinh thần và khí phách dân tộc thể hiện trong Bản Tuyên ngôn mãi mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

Cứ mỗi lần trước thềm Đại hội Đảng, chúng lại cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, rêu rao rằng việc xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực là “đấu đá nội bộ,” “phe cánh chính trị,” là “sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo”.

TIẾNG NÓI LẠC LÕNG, NGƯỢC DÒNG KHÔNG THỂ LÀM GIẢM LÒNG TIN VỚI ĐẢNG

Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì những luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại xu thế, dòng chảy chung.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

THỰC CHẤT CỦA GIỌNG ĐIỆU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN NƯỚC

Trước hết, về hệ quả lý luận, sự thay đổi tên nước như có người nêu sẽ dẫn đến “vênh” giữa nền tảng tư tưởng của Đảng ta (đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) với mục tiêu đi lên xã hội XHCN. Cần lưu ý rằng mô hình kinh tế của xã hội Việt Nam hiện nay là mô hình “quá độ” lên xã hội XHCN. Nói cách khác về mặt logic, mô hình này chưa phải là mô hình XHCN.

VẠCH TRẦN ÂM MƯU ĐÒI THAY QUỐC HIỆU CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ CUỘI”

Quốc hiệu của một quốc gia ở bất cứ đâu trên thế giới cũng mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị. Những cuộc cách mạng, thay đổi chế độ xã hội nói chung thường dẫn đến thay đổi quốc hiệu.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi cách đây 75 năm là dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời hiện đại. Vậy mà, những phần tử cơ hội, xét lại trong và ngoài nước, đặc biệt cái gọi là đảng Việt Tân lại cố tình phủ nhận thành quả vĩ đại ấy của dân tộc ta. Chúng cho rằng “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “là đi ngược lại sự bảo hộ của mẫu quốc”, “là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam”... Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của những kẻ thiếu lương tri... quên đi “vết nhơ” của lịch sử dân tộc ta đã phải chịu cảnh nô lệ, lầm than hơn 80 năm.

PHẢI CHĂNG CẦN NHỜ VÀO NGOẠI BANG ĐỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC, PHỒN VINH?

Cái ý nghĩ, mong muốn nhờ vào ngoại bang để có được hạnh phúc, phồn vinh đã bị không chỉ lịch sử Việt Nam mà còn là lịch sử nhân loại chứng minh sự sai lầm. Suy nghĩ sai lầm tai hại ấy không chỉ làm cho nhiều thế hệ hào kiệt, nhiều nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam phải sa cơ, thất bại mà còn làm cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của chúng ta kéo dài. Phải đến khi nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước chân chính, đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì sự nghiệp giải phóng dân tộc mới đi đúng hướng. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã viết: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

THỰC DÂN PHÁP CÓ MUỐN TRẢ ĐỘC LẬP, TỰ DO CHO DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG?

Thực dân Pháp có muốn trả độc lập, tự do dân tộc Việt Nam không? Thực dân Pháp không bao giờ muốn! 

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với tâm địa đen tối, bằng những lập luận thiếu tử tế hòng xuyên tạc và phủ định giá trị của CMT8.

NHẬN DIỆN SỰ SAI LẦM DẪN ĐẾN PHẢN ĐỘNG VỀ CHÍNH TRỊ CỦA CÁI GỌI LÀ BẢN “GÓP Ý”

Với chủ nghĩa cộng sản. Họ đã quy kết chủ nghĩa cộng sản chỉ là “đấu tranh/ phân biệt”; và dám cả gan bịa ra rằng: “Đấu tranh giai cấp là một điều ngu ngốc”? Có thể thấy, trước hết ở đây là thể hiện sự kém hiểu biết về bản chất của chủ nghĩa cộng sản; sau là xuyên tạc tư tưởng và hành động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu Hồ Chí Minh toàn tập (bộ 15 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2011, không có một dòng nào, chữ nào Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và nói như họ dẫn dắt.

LẠI LÀ CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02/9

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

CẦN NHỮNG CÁI ĐẦU TỈNH TÁO

Phải thừa nhận rằng, “tù nhân lương tâm” thực sự là một cái mác dễ khơi gợi lòng trắc ẩn trong công chúng. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng có nhiều đối tượng sau khi vi phạm và bị xử lý theo luật pháp Việt Nam, bỗng nhiên được dựng lên như những “tù nhân lương tâm”, tiếp tục trở thành công cụ để các thế lực thù địch vu cáo và bịa đặt về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

CHIÊU TRÒ MẬP MỜ

Lâu nay, các đối tượng thù địch thường dựa vào khái niệm “tù nhân lương tâm” để thổi phồng vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, nhằm thực hiện âm mưu dai dẳng là bôi nhọ, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam, làm suy giảm lòng tin của nhân dân Việt Nam vào hệ thống chính trị của nước ta. Ví dụ cụ thể có nhiều, mà gần đây nhất là bản thông cáo báo chí đầy ý đồ do Tổ chức “Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” (Defend the Defenders-DTD) tung ra vào đầu tháng 7 vừa qua.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

ĐẤU TRANH VỚI CÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

Hiện nay, đang xuất hiện những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của một số phần tử phản động xuất hiện trên mạng xã hội, nhất là những thông tin liên quan đến một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI BẢO VỆ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng vạn người dân nhiều nước trên thế giới. Khi những nỗ lực, kết quả trong cuộc chiến với dịch Covid-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế ghi nhận, thì một số cơ quan truyền thông nước ngoài vốn thiếu thiện chí với Việt Nam lại có những cái nhìn phiến diện, lệch lạc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Những trang tin này “tiền hô hậu ủng” cho một số đối tượng bất đồng chính kiến, cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình chống dịch ở Việt Nam, thực chất là lồng ghép những lời lẽ, luận điệu nhằm xuyên tạc Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

NGUYỄN HỮU VINH - MỘT KẺ “CUỒNG MỸ” VỚI PHÁT NGÔN THIẾU NHẬN THỨC

Có lẽ với nhiều người thì cái tên JB Nguyễn Hữu Vinh hay còn gọi là Anh Ba Sàm không còn quá lạ lẫm gì. Vinh đại diện cho một lớp người Công giáo mà mục tiêu sống không ngoài chống lại chế độ, đối lập lại chế độ mặc dù hắn ta được học tập và thụ hưởng nhiều đặc ân từ chế độ này. Thế nên khi nói về Vinh và những kẻ giống anh ta, nhiều người đã định danh, đó là những kẻ bán rẻ tâm hồn, lương tâm vì đồng tiền và sự cuồng vọng không có tên tuổi.

SỰ TRƠ TRẼN CỦA NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

Như tin Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đưa, ngày 10/6/2020, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, kẻ được biết đến với blogger Mẹ Nấm đã khởi động tham luận trực tuyến với cái gọi là “Những tiếng nói tự do lên án tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam” đồng thời “kêu gọi quốc tế tiếp tục lên tiếng ủng hộ cho những nhà đấu tranh ở trong nước đang bị giam cầm, áp bức”. Với những ngôn từ xảo biện và mưu đồ đen tối, Quỳnh đã xuyên tạc một cách trắng trợn về tình hình nhân quyền, tự do, dân chủ của đất nước ta, gây bức xúc trong cộng đồng mạng xã hội…

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NGÀNH TUYÊN GIÁO

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), chiều 30-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước.

XÉT XỬ THÀNH VIÊN NHÓM “HIẾN PHÁP” VỀ TỘI PHÁ RỐI AN NINH

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án phá rối an ninh đối với 8 bị cáo tham gia nhóm “Hiến Pháp” bao gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng và Lê Quý Lộc.

RFA XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN THÀNH TỰU CHỐNG DỊCH COVID 19 CỦA VIỆT NAM

Vừa qua, trang mạng phản động RFA đã đăng tải bài viết “Đại hội 13: Dịch COVID-19 tái phát lộ rõ năng lực yếu kém của chính quyền địa phương”. Trong đó, tác giả Phạm Quý Thọ cho rằng: “Chính quyền Đà Nẵng đã không chuẩn bị kế hoạch theo phương châm 4 tại chỗ, bởi vậy nguồn lực, phương tiện, sự chỉ đạo và phương án hành động chỉ là khẩu hiệu hơn là sự sẵn sàng. Trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, cơ sở điều trị, đội ngũ y bác sĩ đã không có đủ và kịp thời khi dịch bùng phát và lây lan. Ngoài ra, nếu như sự phân luồng, sàng lọc người bệnh đến khám và người ‘tiềm ẩn’ mắc virus SARS-CoV-2 thì sự bùng phát dịch đã có thể được phát hiện sớm hơn…. Việc test nhanh và xét nghiệm PCR cũng chậm trễ ở Hà Nội và một số tỉnh thành”. Đây là những nhận định vô căn cứ, phủ nhận hoàn toàn những nỗ lực, cố gắng của nhân dân cả nước nói chung và chính quyền, người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng.

VOA LẠI XUYÊN TẠC VỀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Vừa qua, trên trang mạng VOA đã đăng tải bài viết “Nguyễn Đức Chung bị ngưng chức vì đấu đá nội bộ”. Trong đó, bài viết cho rằng: “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác nhiều khả năng là đấu đá phe phái trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho đại hội ở các cấp, các địa phương, sở, ban, ngành và chuẩn bị nhân sự để tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 trong Đại hội toàn quốc dự kiến diễn ra vào năm 2021”. Đây là nhận định chủ quan, duy ý chí, cho thấy cái nhìn phiến diện, bản chất phản động của đài VOA về công cuộc đấu tranh chống tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

TÁI DIỄN THỦ ĐOẠN PHAO TIN COVID-19 ĐỂ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC

Trong khi các loại thuốc đặc trị COVID-19 chưa ra đời, các loại vaccin phòng ngừa vẫn đang được các quốc gia nỗ lực nghiên cứu, trong đó có Việt Nam thì làn sóng COVID-19 thứ hai đang diễn ra nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới với sự bùng phát mạnh, lan tỏa nhanh.

DÂN BIỂU MỸ ALAN LOWENTHAL LẠI TIẾP TAY CHO KẺ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Theo tin từ RFA ngày 19/8, Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal, đại diện Địa hạt 47 tiểu bang California, cho biết ông ta đang chuẩn bị các thủ tục để bảo trợ cho Nguyễn Văn Hóa, người đang chấp hành án phạt 7 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự. Đây được cho là một trong những động thái tiếp tay cho hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ, nơi mà ông Alan Lowenthal đang đóng vai trò là một trong sáu ủy viên ban chấp hành.

CẦN XỬ LÝ THẬT NGHIÊM VỚI CA SĨ DUY MẠNH

Những ngày gần đây, dư luận đang vô cùng bức xúc trước những phát ngôn tục tĩu, không đúng với thuần phong, mỹ tục và sai lệch về chủ quyền biển đảo Việt Nam của ca sĩ Duy Mạnh trên mạng xã hội.

VÌ SAO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG PHÁ LUÔN TÌM CÁCH BÔI NHỌ HÌNH ẢNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm của Đảng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự bình yên của nhân dân. Được ví như lớp lá chắn vững chắc của Đảng và nhà nước, do đó lực lượng Công an nhân dân luôn là mục tiêu các thế lực thù địch nhằm vào lợi dụng xuyên tạc, phá hoại…

LẠI LÀ CHIÊU TRÒ CHIA RẼ NỘI BỘ TRƯỚC ĐẠI HỘI XIII

Chuyện là, liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác và bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án. Mấy ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền những luận điệu cho rằng, đó là cuộc chiến phe phái trước thềm Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

MIỆNG LƯỠI KHÔNG XƯƠNG!

Trong những ngày cả nước đang hướng về Đà Nẵng, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh thì các nhà rận chủ vẫn tìm cách để "xuất hiện" trên các diễn đàn mạng xã hội. Với bản chất ăn không nói có đã từ lâu các nhà rân chủ này chỉ vì lợi ích của mình mà không ngần ngại, từ bỏ mọi thủ đoạn, dùng miệng lưỡi không xương của mình để tuyên truyền xuyên tạc.

CẦN XỬ LÝ MẠNH TAY NHỮNG KẺ LỢI DỤNG DỊCH BỆNH COVID ĐỂ TRỤC LỢI

Trong ngày 30/7 vừa qua, Tổng Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Cục Nghiệp vụ, Tổ công tác 368 và Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất và thu giữ hàng trăm ngàn khẩu trang 3M giả tại công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh (trụ sở tại số 8-8A Đường Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

NGOẠI GIAO HAY TÌNH BÁO?

Vừa qua, Fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân lại đưa tin bài xuyên tạc về buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ Công an và trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

CẦN XỬ LÝ NHỮNG KẺ DÂN CHỦ CỔ XÚY, KÍCH ĐỘNG "DÂN OAN" KHIẾU KIỆN

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn quận Hà Đông thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng rất nhiều "dân oan" dưới sự cổ xúy, kích động, tài trợ của các phần tử cơ hội chính trị trong nước và các phần tử chống đối hải ngoại đã chiếm dụng vỉa hè trên phố Ngô Thì Nhậm, dựng lều bạt, ăn ở tại chỗ để "kiên trì" khiếu kiện. Điều này không những làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mà còn gây nên những bất ổn về an ninh, trật tự.