Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

VẤN ĐỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cán bộ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Triết lý cán bộ đã được Hồ Chí Minh  khẳng định, là “gốc” của mọi công việc. Công việc tốt xấu đều do cán bộ mà ra. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các nghị quyết của Đảng ta đều dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ. Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII của Đảng xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là then chốt trong then chốt của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn đã chứng minh rõ điều đó và ngày càng phải chú trọng đến công tác cán bộ.

PHÊ BÌNH, SỬA CHỮA LỐI LÀM VIỆC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng với vị trí cầm quyền được lịch sử và nhân dân giao phó.

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

NHẬN DIỆN ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA PHONG TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN

Đại hội do phong trào này tổ chức quy tụ những thành viên chống đối tại các quốc gia và tiến hành hội luận về tình hình Việt Nam. Thực chất đây là nơi tập hợp số người chống đối và bàn luận, xuyên tạc về Việt Nam, nhất là xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền ở nước ta.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHONG TRÀO GIỚI TRẺ VÌ NHÂN QUYỀN - LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC LÀ AI?

Trần Kiều Ngọc hay Teresa Trần Kiều Ngọc là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và hành nghề luật sư tại Tiểu bang Nam Australia. Theo thông tin trên trang Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền, Trần Kiều Ngọc có cha là trưởng toán biệt kích chế độ cũ, sau năm 1975 vượt biên và định cư tại Australia.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Một là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban chỉ đạo, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo toàn diện lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; tích cực đấu tranh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tức là phải phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu, nhất là cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, các học viện, nhà trường, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên.

NHẬN DIỆN NHỮNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN, KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁ

Thực tế đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng cần phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu; thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến của mình đối với từng nội dung trong dự thảo các văn kiện. Mặt khác, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin cần thiết, định hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này. Cần coi việc giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về dự thảo các văn kiện là phương cách tốt nhất để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái.

GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG-CÔNG VIỆC HỆ TRỌNG

Cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta. Phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến"; "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần ấy, Đảng ta xác định tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁ

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU GƯƠNG

Trong những năm qua, để phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, toàn Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4), Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết 26), với Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (Quy định 101), Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” (Quy định 55) và Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (Quy định 08)… Có thể nói, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định này là một giải pháp quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống và ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần rèn luyện nhân cách của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp nói chung, các đồng chí lãnh đạo cấp cao nói riêng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

HỒ CHÍ MINH - MỘT MẪU MỰC VỀ NÊU GƯƠNG

Hồ Chí Minh không chỉ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện và nêu gương về đạo đức cách mạng mà Người còn là một mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Ở Người, thống nhất giữa nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc đạo đức, là lẽ sống mà còn là biểu hiện sinh động của sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng, đạo đức và tác phong. Ở bất kỳ thời điểm nào, Hồ Chí Minh cũng luôn nhất quán thực hành đạo đức, tu dưỡng đạo đức, kiên quyết phê bình, đấu tranh phòng và chống bệnh nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo, nói mà không làm. Tất cả những việc Người nói, những việc Người làm đều không ngoài một “sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

CÁN BỘ PHẢI LUÔN NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Thấu hiểu sâu sắc rằng: "Cán bộ là gốc của mọi công việc" và “nói chung các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, cho nên ngay từ khi chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã yêu cầu người cách mạng phải rèn luyện và nêu gương đạo đức theo các chuẩn mực: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trước hết, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khoá XII) đối với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

TƯ DUY MỚI VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU TUYÊN TRUYỀN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐICH CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA

Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt...

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Một là, mỗi cấp ủy không chỉ phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc phải thường xuyên, liên tục rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên mà còn phải coi đó là yêu cầu vừa bức thiết vừa thường xuyên của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Gắn việc rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị với việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thống nhất giữa nói và làm của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu nói riêng. 

RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG SỰ SUY THOÁI

Bản lĩnh chính trị vững vàng là một phẩm chất quyết định sự sống còn và thành công của mỗi cán bộ, đảng viên và của Đảng, song đó là kết quả của một quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ trong thực tiễn. Thực tế cho thấy, về cơ bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực chuyên môn để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện” đã năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những công việc khó, mới trong xu thế toàn cầu hóa. Đó có thể là những điều chưa có trong sách vở nhưng đang xảy ra trong thực tiễn và khi đã nghĩ “là đúng” thì phải dấn thân để làm, quyết tâm làm để đưa cái đúng vào cuộc sống; đồng thời, lấy kết quả cuối cùng để chứng minh và bảo vệ mình, tổ chức mình.

BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ LÀ PHẦN CỐT LÕI, CƠ BẢN NHẤT

Bản lĩnh chính trị là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị; là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, chủ động trong cả suy nghĩ và hành động trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống, đúng như V.I.Lênin từng nhấn mạnh: “Chỉ giai cấp nào đi theo con đường của mình mà không do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong những bước ngoặt khó khăn nhất, gay go nhất và nguy hiểm nhất, thì mới có thể lãnh đạo được những quần chúng lao động và bị bóc lột. Chúng ta không cần những sự hăm hở điên cuồng. Điều cần thiết cho chúng ta, chính là bước đi nhịp nhàng của những đoàn quân vững như gang thép của giai cấp vô sản”.

GIẢI PHÁP PHÒNG VÀ CHỐNG TỆ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp.

TỆ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG

Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội đã trở thành một quy luật vận động và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài và hết sức quyết liệt, khó khăn phức tạp diễn ra ngay từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX do C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin tổ chức tiến hành để bảo vệ sự trong sáng, tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại khỏi áp bức, bất công.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHÒNG VÀ CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Để kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một nhiệm vụ trọng yếu để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, toàn Đảng cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHÒNG VÀ CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường cùng những khó khăn, phức tạp trong đời sống xã hội, nhất là sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Trong khi đó, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con đường cứu nước đúng đắn khi được đọc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin và khẳng định: 1) “Hỡi đồng bào bị đọa đầy, đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”; 2) “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”; 3) Cách mệnh “trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”; 4) “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”; 5) “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng, muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng4) (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hi sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin” và Người đã nỗ lực hoạt động, xúc tiến, chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa xuân năm 1930.

NGÀNH Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA NGƯỜI

65 năm qua, lời dạy của Người vẫn là kim chỉ nam cho ngành Y tế trong xây dựng và phát triển. Những thành tựu quan trọng trong phát triển mạng lưới y tế, dự phòng bệnh tật, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, từng bước củng cố, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động, năng lực dự báo, giám sát và phòng chống dịch bệnh của các cơ sở y tế dự phòng, phòng và khống chế được các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã được thế giới ghi nhận. Đồng thời, đạo đức nghề, phong cách, thái độ phục vụ và trình độ chuyên môn của đội ngũ những người công tác trong ngành Y tế được chú trọng, nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương y, bác sĩ tận tuỵ chăm sóc, cứu chữa người bệnh được xã hội trân trọng, ghi nhận.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

BA CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC TRONG THƯ BÁC GỬI CHO CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ

Cách đây hơn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (27- 2-1955). Bức thư được đăng trên báo Nhân Dân ngày 27- 2-1955. Thư của Người dù chỉ có 386 chữ, nhưng đã thể hiện sự chỉ đạo sâu sắc, khoa học, mang tính định hướng chiến lược cho ngành Y tế Việt Nam.

GIÁI PHÁP CHỐNG “VI RÚT TRÌ TRỆ”

Để chống lại “vi rút trì trệ” gồm nhiều công việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và đòi hỏi cả thời gian, quyết tâm chính trị cao độ. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã rất quyết liệt trong vấn đề này, thông qua việc ban hành nhiều quy định, quy chế trong Đảng; sửa đổi, bổ sung luật chuyên ngành và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người, cụ thể ở đây là cần đánh giá đúng công tác cán bộ, trong đó tập trung vào một số giải pháp cụ thể.

CHỐNG “VI RÚT TRÌ TRỆ” – NHÌN TỪ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, Đảng ta đúc kết: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng... 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Một là, trong chương trình, kế hoạch, nội dung công tác của cấp ủy, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với việc thực hiện các Quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương… Chú trọng công tác cán bộ; nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, bảo đảm nguồn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và kỹ năng lãnh đạo, điều hành, quản lý, xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu theo chương trình hằng năm và đột xuất tại mỗi tổ chức cơ sở Đảng để thông qua đó, một mặt, gột rửa khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “đầu cơ chính trị”, “lợi ích nhóm”, xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa,v.v..; mặt khác, nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng và chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hai là, xuất phát từ thực tiễn cơ sở để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo và chỉ đạo (từ quán triệt đến đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống) gắn với nhiệm vụ chính trị trên tinh thần: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương, thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, giữa nói và làm; bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, trọng dân, tin dân, học dân, dựa vào dân và thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Ba là, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát, kiểm soát cán bộ, để “giúp cán bộ thực hiện chữ LIÊM”. Theo đó, mỗi người cán bộ phải nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa kịp thời những phê bình, góp ý đúng đắn của nhân dân và khuyến khích nhân dân thực hiện vai trò giám sát của mình một cách tự nguyện, tự giác. Coi sự đánh giá của nhân dân là thước đo chính xác, là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi mặt công tác, nhất là trong quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, để hạn chế được tiêu cực, phát huy đoàn kết thống nhất và lựa chọn được những người thật xứng đáng, chuẩn bị nhân sự không chỉ cho Trung ương mà còn ở tất cả các ngành, các cấp. 
Bốn là, mở rộng và đổi mới công tác truyền thông, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, về học và làm theo Bác, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông để đảm bảo sức mạnh của công luận và nhân dân, nhất là trong tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt, lấy cái tích cực chống cái tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu để nhân rộng những gương điển hình trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của cả hệ thống chính trị đối với đội ngũ cán bộ trên tinh thần thấu triệt nguyên tắc kỷ luật là tối thượng, pháp luật là thượng tôn; kịp thời phát hiện và đưa ra khỏi Đảng một cách công minh, kịp thời, bình đẳng những kẻ sâu mọt không còn liêm chính để làm trong sạch Đảng, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng./.

CÁN BỘ PHẢI VỪA XÂY VỪA RÈN ĐỨC LIÊM CHÍNH

Đức liêm chính của một người đối lập với một số biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân như: 1) “Địa phương cục bộ”, chỉ chăm chút và vun vén cho địa phương hoặc bộ phận mình phụ trách mà không nghĩ tới toàn cục, đến lợi ích chung, gây tổn hại đến lợi ích chung của đất nước. 2) Óc hẹp hòi, cánh hẩu, lợi ích nhóm, chỉ luôn “dễ” mình và những người cùng phe nhóm mình và “khó” với những người không “cùng hội cùng thuyền với mình” dù đó là người tài, người tốt, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, Đảng mất cán bộ và hỏng công việc chung. 3) Quan liêu và tham ô, tham nhũng, làm trái phép nước, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân...

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI Ở ĐỨC

Nền kinh tế thị trường xã hội Đức được xác định bởi các quy tắc cạnh tranh và một hệ thống an sinh xã hội phát triển, phát huy tối đa tự do sáng tạo, tạo nên năng lực kinh tế mạnh gắn liền với tiến bộ xã hội.

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở THÁI LAN

Cũng như nhiều quốc gia khác trong ASEAN thường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo các giai đoạn. Đáng chú ý là từ Kế hoạch lần thứ 9 ( giai đoạn 2002-2007) xác định rõ: Kết hợp phát triển con người với phát triển cân bằng về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường, xây dựng hạnh phúc cho mọi người, tự lực và theo kịp thực tế toàn cầu đang thay đổi, duy trì và bảo vệ đ bản sắc văn hóa Thái Lan. Sau khủng hoảng, quan điểm và cách tiếp cận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội được chính phủ Thái xây dựng với mục đích cốt lõi  là: “Cố gắng giảm nghèo khổ và nâng cao chất lượng cuộc sống của đa số nhân dân Thái Lan nhằm đạt được “sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho tất cả người Thái”. Để thực hiện được mục đích trên, Thái Lan đã đề ra 3 nhiệm vụ sau: 1) Củng cố nền tảng xã hội vững mạnh bằng cách phát triển tiềm năng của con người và bảo vệ xã hội; Tái  cấu trúc phát triển đô thị; quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 2) Thiết lập quản trị tốt, theo đó các chiến lược cai quản tốt được tăng cường ở mọi cấp. 3) Tái cơ cấu kinh tế thông qua quản lý kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia và phát triển khoa học công nghệ. Hoặc, giai đoạn 2007-2016 ( KHPTKT-XH lần thứ 10 và 11): Tăng tính sáng tạo dựa trên triết lý “Nền kinh tế đầy đủ” của Quốc vương Thái Lan.

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở PHILIPPIN

Trong kế hoạch Phát triển trung hạn giai đoạn 2006-2010 và 2011-2016 được cụ thể hóa ở 11 nội dung, trong đó từ nội dung 2-5 tập trung giải quyết các vấn đề xã hội: 1) Trực tiếp cung cấp vốn tiền mặt cho người nghèo với các điều kiện kèm theo nhằm giúp họ có được kế sinh nhai ổn định và bền vững, góp phần vào chiến lược xóa đói giảm nghèo do chính phủ đề ra; 2) Đạt được sự đảm bảo tương đối về mức độ cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản cho hầu hết người dân trong cả nước; 3) Áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng để mọi thành viên có thể tham gia và góp sức mình vào quá trình phát triển và quản lý phát triển xã hộ; 4) Hội tụ các chương trình bảo trợ xã hội cho các đối tượng và khu vực ưu tiên: nghèo đói và dễ tổn thương trong xã hội, các khu vực chậm phát triển, ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ cơ bản của chính phủ.. Đáng chú ý là ngày 18/4/2017 Philippin đã công bố chiến lược phát triển mang tên Dutertenomics trong đó tập trung tạo sự đột phá cho phát triển hạ tầng. Mục tiêu chiến lược Dutertenomics nằm trong chương trình cải cách kinh tế 10 điểm mà ông khởi xướng. Ngoài các cam kết trong việc tiến hành cải cách trong năm 2017 Philippin sẽ giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, trợ cấp, tăng gấp đôi thu nhập cho một số đối tương đang làm việc trong các cơ quan hành chính. Trong chiến lược Dutertenomics đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói xuống 14% vào năm 2022 so với 21,6% năm 2015 và thông qua biện pháp tạo việc làm và đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Dự kiến từ nay đến 2020 Philippin tập trung vào thực hiện 55 dự án nhằm tạo ra những đột phá mới hướng tới mục tieu phát triển bền vững đất nước.

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở MALAYSIA

Malaysia xây dựng chiến lược phát triển đất nước dài hạn và trung hạn. năm 2010, Chính phủ đưa ra Tầm nhìn Quốc gia 2020 (NV 2020) và Chính sách Chuyển đổi Quốc gia (NTP). Mục tiêu đặt ra cho chính sách này là đưa Malaysia trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2020. Nói cụ thể hơn, đó là xây dựng ngôi nhà có mái là một nước Malaysia thống nhất, các bức tường là Chương trình Chuyển đổi Chính phủ (GTP) và Chương trình Chuyển đổi Kinh tế (ETP) dựa trên nền tảng Kế hoạch Malaysia thứ 10 (KM10). Ngày 10/6/2010 Thủ tướng Najib Razak đệ trình Quốc hội Kế hoạch Malaysia thứ 10 (KM10), được thực hiện trong giai đoạn 2011-2015, với 5 định hướng chiến lược, trong đó có các vấn đề xã hội (trong kế hoạch này chi ngân sách  được dành cho lĩnh vực xã hội 69 tỷ RM chiếm 30%). Sự phân bổ trên cho thấy lĩnh vực xã hội chiếm vị trí đáng kể trong kế hoạch phát triển và với cách tiếp cận trên sẽ đảm bảo công bằng xã hội cho các nhóm thực sự cần giúp đỡ và không ai cảm thấy bị thiệt thòi.

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở INDONESIA

Quản lý phát triển xã hội được tiếp cận theo nghĩa hẹp, điều đó có nghĩa là tập trung giải quyết các nội dung: 1. Lao động việc làm, hưu trí, thu nhập 2. Bảo hiểm 3. Phúc lợi xã hội và 4. Trợ giúp xã hội. Hầu hết các nước Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan đều đã xây dựng chiến lược phát triển đất nước dài hạn và trung hạn. Đây chính là cơ sở quan trọng để xác định chiến lược, chính sách, thể chế và tổ chức hệ thống thực hiện quản lý xã hội. Chẳng hạn, năm 2004, chính phủ Indonesia đã đưa ra chiến lược phát triển dài hạn cho thời kỳ 2005-2025 với các sứ mệnh nhằm hiện thực hóa xã hội Indonesia tự cường, tiên tiến, công bằng và thịnh vượng thông qua 4 kế hoạch phát triển trung hạn, mỗi kế hoạch sẽ hoàn thành các mục tiêu cho từng thời kỳ bao gồm: kế hoạch 2004-2009, thực hiện cải cách và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; kế hoạch 2010-2014, củng cố hơn nữa những cải cách của Indonesia trên tất cả các lĩnh vực; kế hoạch 2015-2019, nhằm mục tiêu phát triển theo cách thức toàn diện và kế hoạch 2021-2025 hiện thực hóa mục tiêu của cả thời kỳ như đã nêu trên.  

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

LIÊM CHÍNH TẠO NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân vì dân là chủ” và “trong xã hội, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”, nên đội ngũ cán bộ/những người được nhân dân ủy thác phải luôn thấu triệt rằng: Đảng cầm quyền, nhưng nhân dân là chủ, chức vụ/quyền hạn của người cán bộ là do nhân dân ủy nhiệm. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi người phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, nhất là phải thường xuyên rèn luyện, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” vì “thiếu một đức, thì không thành người”.

GIẢI PHÁP PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Một là, tiếp tục phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng.
Để phát huy dân chủ trong Đảng đòi hỏi các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát huy dân chủ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về phát huy quyền làm chủ; giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; tạo điều kiện cần và đủ để nhân dân làm chủ thực chất, hiệu quả. Tiếp tục bổ sung các quy chế, quy định về dân chủ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng…

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã nêu lên bốn bài học lớn, trong đó có bài học: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”. Văn  kiện Đại  hội nhấn mạnh “xóa bỏ nhận thức sai lầm coi công tác quần chúng chỉ là biện pháp để tổ chức, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách. Đối với những chủ trương có quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương phải trưng cầu ý kiến nhân dân trước khi quyết định”. Nội dung phát huy dân chủ tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ khóa VII đến khóa X đề cập rõ nét.

TỪ TƯ TƯỞNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI CHỦ NGHĨA DÂN TÚY NHẰM BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CỦA V.I.LÊNIN TỚI CHỐNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY NGÀY NAY

 Quá trình hoạt động cách mạng, V.I.Lênin nghiên cứu chủ nghĩa Mác, đồng thời không ngừng đấu tranh với các trào lưu tư tưởng tư hữu bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở giai đoạn đầu khi chưa có chính quyền, chưa có nhà nước và quốc gia xã hội chủ nghĩa chưa được thiết lập.

TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY.

Đòi hỏi thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay là một trong những đòi hỏi cao nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới.

TỪ “BỆNH KIÊU NGẠO CỘNG SẢN” ĐẾN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” CẦN BÀI TRỪ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

V.I.Lênin đã để lại một tư tưởng cực kỳ quan trọng về vấn đề tự bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Người viết: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Theo V.I.Lênin, đó chính là những sai lầm và bệnh kiêu ngạo cộng sản sẽ làm cho chính người cộng sản khó tránh khỏi thất bại.

BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau cho rằng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải dựa vào một lực lượng nào đó ở bên ngoài mới thực sự vững chắc, bảo đảm sự thành công của chủ quyền lãnh thổ, biển đảo trước nguy cơ áp đặt của các nước lớn. Hoặc là, phải giao cho chính quyền thân Mỹ trước đây sống lưu vong ở nước ngoài để duy trì sự tồn vong của đất nước… Tất cả những quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm, là lừa bịp nhân dân, hòng thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối, bởi lẽ Đảng và nhân dân ta đã trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, coi học thuyết Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin là một cẩm nang không chỉ được kiểm chứng trong chiến tranh cách mạng trước đây mà trong cả tương lai khi chiến tranh xảy ra.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiện nay, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng Internet, các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc, bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc, làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch; bôi nhọ, vu khống lãnh tụ, những người nổi tiếng; Kích động đồi trụy, bạo lực…; Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin…

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

NGỜI SÁNG TẤM GƯƠNG HY SINH VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Hai mươi tuổi, ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, chiến sĩ trưởng Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải quân đã anh dũng ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tấm gương dũng cảm của người chiến sĩ trẻ đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân anh hùng!

“LÀ CHỦ CỦA TƯƠNG LAI, THANH NIÊN KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ LÝ TƯỞNG CAO CẢ. VÌ VẬY THANH NIÊN PHẢI CÓ CUỘC SỐNG CHÍNH TRỊ TÍCH CỰC VÀ CÁCH MẠNG”.

Câu trích trên là một phần nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Máccôm Samông (Malcolm Salmon) phóng viên Đông Nam Á của báo Australia Tribune và báo Guardian. Khi được hỏi: “Những hoạt động của các chính khách ở nhiều nước thường không cổ vũ gì lớp thanh niên muốn có một cuộc đời hoạt động chính trị. Xin Chủ tịch đặc biệt cho những độc giả thanh niên của chúng tôi biết ý nghĩa và giá trị của một cuộc đời hoạt động chính trị, cách mạng”, Người trả lời: “Tương lai thuộc về thanh niên. Tương lai là cách mạng luôn luôn tiến lên. Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”.

PHƯƠNG CHÂM CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

Đối với tình hình biển Đông, Đảng và Nhà nước ta thực hiện phương châm: “4 tránh, 4 không” và “9K”
+ “4 Tránh”:
1. Tránh xung đột về quân sự,
2. Tránh bị cô lập về kinh tế,
3. Tránh bị cô lập về ngoại giao,
4. Tránh bị lệ thuộc về chính trị.
+ “4 Không”:
1. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự
2. Không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào,
3. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự chống lại các nước khác,
4. Không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với nước khác.
+ 9K là:
1. Kiên quyết,
2. Kiên trì,
3. Khôn khéo,
4. Không khiêu khích,
5. Kiềm chế
6. Không nổ súng trước
7. Không mắc mưu khiêu khích,
8. Không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo
9. Không để xảy ra xung đột.

GIỮ LÒNG TU Ố ĐỂ CHỮA “BỆNH VÔ CẢM” TRONG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Minh triết phương Đông cho rằng, con người khác con vật ở tính người. Tính người có “bốn mối”, đó là lòng trắc ẩn (biết thương người), lòng từ nhượng (biết nhường người trên), lòng thị phi (biết phải trái) và lòng tu ố (biết xấu hổ, biết ghét điều xấu). Lòng tu ố là biểu hiện tính người, biết phân biệt đúng-sai, thiện-ác, chính-tà; biết cắn rứt lương tâm trước những việc làm không hợp đạo lý; biết tự trọng trước những danh lợi không đúng với bản thân mình. Ngược lại, người không còn giữ được lòng tu ố, ở cấp độ nhẹ thì mắc “bệnh vô cảm”, vô trách nhiệm, “mũ ni che tai” trước hiện thực cuộc sống; ở cấp độ nặng thì không còn liêm sỉ, làm việc xấu, trái đạo lý mà không hề biết thẹn.

“TRÊN ĐỐNG XƯƠNG MÁU, TRÊN ĐỐNG TRO TÀN, THANH NIÊN TA, CON CHÁU TA, SẼ XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP”

Ngày 9 tháng 3 năm 1947, trong buổi tiếp và trả lời phỏng vấn phóng viên, khi bình luận về lời tuyên bố của Thủ tướng Pháp Ramađiê (Ramadier) (6-3-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ ý tiếc rằng Chính phủ Pháp đã lật lọng, một mặt thì nói “nước Pháp không phản đối nguyện vọng thống nhất của người Việt Nam”, nhưng mặt khác lại cố sức dùng vũ lực với đồng bào ta. Trước hành động đó, thay mặt quốc dân, đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu chiến tranh kéo dài, thì khối Liên hiệp Pháp cũng hỏng, lợi quyền Pháp ở Á Đông cũng mất, nước ta sẽ bị tàn phá tiêu điều. Nhưng dù tiêu điều đến đâu, non nước này vẫn là non nước Việt Nam. Trên đống xương máu, trên đống tro tàn, thanh niên ta, con cháu ta, sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

CHÚNG TA CẦN PHẢI GIỮ GÌN GIỌT MÁU CỦA ĐỒNG BÀO ĐỂ XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI CỦA TỔ QUỐC

Ngày 10 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Nam Bộ, các chiến sĩ ở tiền tuyến và Ủy ban Hành chính Nam Bộ để thông báo về việc chính phủ đã ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3, được đăng tải trên báo Cứu quốc số 182, ra ngày 10 tháng 3 năm 1946. Trong thư, Người kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người đã đấu tranh cho nước nhà và gửi lời chào thân ái đến đồng bào miền Nam; nhấn mạnh Hiệp định có được là nhờ sự đấu tranh anh dũng của tất cả đồng bào ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và chiến sĩ các mặt trận từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến (9/1945 – 3/1946). Người căn dặn: “Chúng ta cần phải giữ gìn giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai của Tổ quốc. Sự kiến thiết, sự tranh đấu chưa kết thúc, tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ không bao giờ phải e là không có cơ hội hành động nữa”.

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!

Đến hôm nay, khi mà WHO công nhận, Mỹ khen lấy khen để, còn sang tận nơi xin học hỏi kinh nghiệm chống dịch thì một bộ phận người Việt vẫn còn nói thế này: "Nhà nước giấu dịch".
Tôi đau đầu nghĩ mãi, rằng ý đồ của họ là gì. Tôi băn khoăn liệu có phải họ muốn Việt Nam có dịch thì họ mới hài lòng ?
Cuối cùng, tôi nhận ra một điều:" Họ là những người tự nhục".
Họ phủ nhận mọi công sức của Tổ quốc, họ không tin vào nỗ lực của dân tộc. Nói sơ qua, ngành du lịch, hàng không đã thiệt hại hàng chục nghìn tỷ, giao thương ảnh hưởng vô cùng. Tất cả những gì mà Đảng và Nhà nước làm là vì nhân dân, sẵn sàng bỏ qua lợi ích kinh tế để lo cho sức khỏe và lợi ích nhân dân.
Có những người vẫn tin chúng ta sẽ mãi yếu, sẽ mãi nghèo. Nhưng họ sai rồi, dân tộc này là một dân tộc biết tự trọng, dân tộc biết tự lực phát triển chứ không dựa dẫm vào ai. Một dân tộc đã từng làm vó ngựa quân Mông ngã quỵ, làm súng Pháp vỡ nòng và làm thìa, làm nồi từ xác máy bay của Mỹ.
Hãy vững tin! Tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh như đã làm với nhiều loại giặc!
Cuối cùng, nhắc đi cũng phải nhắc lại xin đừng bao giờ hoài nghi về Tổ quốc!

ĐẤT QUỐC PHÒNG ĐỂ LÀM GÌ?

Còn nhớ cách đây 3 năm, dư luận xã hội xôn xao việc Quân đội làm kinh tế, rồi đặt câu hỏi Quân đội đã có doanh trại rồi thì cần gì phải có thêm đất quốc phòng; tốt nhất để đất đó mà phát triển kinh tế thời buổi này cần gì phải có đất quốc phòng.

NHẤT NGUYÊN VỀ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM


Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền. Trong những giai đoạn lịch sử nhất định, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội. Tuy nhiên, hai đảng này được tổ chức và hoạt động như những đồng minh chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và tự giải thể khi thấy không còn vai trò của mình trong xã hội. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thế chế nhất nguyên chính trị, không tồn tại các đảng chính trị đối lập.
Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. Mỗi tổ chức thành viên của hệ thống chính trị đều do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, vừa đóng vai trò là hình thức tổ chức quyền lực của nhân dân (Nhà nước), tổ chức tập hợp, đoàn kết quần chúng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng (Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội), vừa là tổ chức mà qua đó Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo chính trị đối với xã hội.
Tính chất nguyên chính của hệ thống chính trị được thể hiện ở tính nhất nguyên tư tưởng. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỘI, NHÓM, TỔ CHỨC “XÃ HỘI DÂN SỰ”


Về mặt ngôn ngữ, thuật ngữ:
- Hội: Chỉ cuộc vui chung cho đông đảo người tham dự, theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt; tổ chức quần chúng rộng rãi của những người cùng chung một nghề nghiệp hoặc có một hoạt chung
- Nhóm: tập hợp những cá thể lại với nhau theo những nguyên tắc nhất định
Nhóm là mô hình tổ chức bao gồm hai hoặc nhiều cá nhân, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể
(có nhóm chính thức hoặc không chính thức hay còn gọi là nhóm cấu kết, không cấu kết) ngoài ra còn có nhón lợi ích, nhóm bạn bè.
+ Nhóm chính thức: thực hiện những công việc cụ thể theo cơ cấu tổ chức
+ Không chính thức: liên minh giữa các cá nhân được hình thành không phụ thuộc vào cơ cấu, mục tiêu của tổ chứ
 Về tổ chức “xã hội dân sự” có nhiều cách hiểu khác nhau:
- Nhà triết học cổ đại Hy Lạp Arixtốt chỉ một cộng đồng trong đó công dân tự do và bình đẳng gắn bó với nhau bằng hình thái kinh tế - xã hội.
- Hêghen: là hệ thống những nhu cầu dự trên chế độ tư hứu và quan hệ tài sản, pháp luật và đẳng cấp
- Mác ban đầu sử dung khái niệm “XHDS” trong tác phẩm phê pháp Hêghen (cuối 1843 đầu 1844), sau này, Mác thay thế bằng hệ thống khái niệm (cơ cấu KTXH, CSHT, Phương thức SX và QHSX).
Ở Việt Nam có nhiều quan niệm khác nhau:
GS, TS Đặng Ngọc Dinh: XHDS là tổ chức nằm ngoài nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, gia đình, liên kết với nhau trong hoạt động vì mục đích chung.
Tóm lại, “XHDS” thuật ngữ mập mờ rất khó tìm ra nội hàm.
Theo GS Cao Lê Thuần Trường đại học A mi en (Pháp) cho XHDS không là 1 thực thể xã hội, khái niệm này được du nhập từ phương tây, chính phương tây cũng không định nghĩa được là gì, bao gồm những ai.
Ở Việt Nam có những tổ chức tập hợp những người cùng sở thích, đam mê, thói quen có trước những năm 2000 như: Hội đồng hương, đồng ngũ, Ban liên lạc chiến đấu, hội yêu chim cảnh, hội cây cảnh… nhưng không có tổ chức nào tự nhân là “XHDS”.
Sau này có một số tổ chức đứng tự nhận là XHDS (ta tạm gọi là tổ chức phi chính phủ) đang tồn tại ở Việt Nam.

ĐOÀN KẾT - CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CHỐNG LẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐANG CHIA RẼ, PHÂN HÓA NỘI BỘ, PHÂN LIỆT TỔ CHỨC TA HIỆN NAY

Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều clip phản động bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền các ý kiến phản động nhằm làm phân hóa tư tưởng, chia rẽ tổ chức, cho rằng là thay thế lợi ích nhóm này bằng nhóm kia, rằng tung tin thanh trừng hạ bệ, bè phái; rằng triệt hạ phái thân Mỹ, gương cao tư tưởng thân Trung… đồng thời thu thập, săn lùng những tin tức về gia đình, các mối quan hệ của một số cán bộ Trung ương Đảng để tung tin thiếu căn cứ, thẩm định, thiếu những điều tra kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, thậm chí bịa đặt để làm dân nhân mất lòng tin vào Trung ương, gây nghi ngờ nội bộ…

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” - MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong cuốn: “Năm 1999 chiến thắng không cần chiến tranh”, Ních xơn đã viết: “Nước Mỹ phải nắm lấy thời cơ lịch sử này, phát động tiến công chính trị tư tưởng, để đẩy nhanh “Diễn biến hòa bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa”.

CÓ PHẢI HIỆN NAY SỨ MỆNH LỊCH SỬ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC?

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nền kinh tế tri thức ra đời, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng tăng. Vì vậy, có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử nữa, mà sứ mệnh lịch sử đó đã thuộc về những người trí thức. Vậy có phải đội ngũ trí thức có sứ mệnh lịch sử trong thời đại hiện nay?

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI?

Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết không khoa học, hiện nay đã  lỗi thời”?.

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG CÒN LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA?

Có thể thấy rằng sau sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu, trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

VIỆT NAM CHỈ CẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - MỘT LUẬN ĐIỆU XẢO QUYỆT

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch tiếp tục điên cuồng chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng. Một trong các luận điệu mới chúng đưa ra là: Ở Việt Nam hiện nay chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh, không cần đến chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng lập luận rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đến nay đã hết thời, nó là sản phẩm của thế kỷ XIX, đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI là không phù hợp. Bởi vì thế giới trong những năm qua đã thay đổi quá nhiều, thời đại này là thời đại mới, thời đại của khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó chúng còn cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh rất toàn diện rồi, về khía cạnh nào đó có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh còn cao hơn chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ

Bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động phụ nữ:

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ

Thứ nhất, Đảng đề ra cương lĩnh, quan điểm của Đảng về giới, về phụ nữ theo quan điểm cách mạng và tiến bộ, thể hiện tư tưởng giải phóng phụ nữ, bình đẳng giới, tiếp cận dựa trên quyền con người và quyền của giới.

LUẬN ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian qua, hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao có bài viết: “Báo suy thoái – cán bộ mơ hồ – nghị quyết bơ vơ” đã xuyên tạc vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu biến tướng, kế tiếp của những kẻ phản động cho rằng ở Việt Nam “không có tự do báo chí”, là do “ở Việt Nam không có báo chí tư nhân”? Luận điệu cho rằng Đảng ta để “Báo chí suy thoái” là phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

KIÊN ĐỊNH LÝ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng hân hoan nói về sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.

ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU LÀM SAI LỆCH BẢN CHẤT XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa chúng ta đến nay đã hơn 50 năm nhưng những lời căn dặn của Người để lại trong bản Di chúc vẫn vẹn nguyên tính thời sự, mãi là di sản quý báu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo lời Bác dạy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã luôn khắc ghi lời Người, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Người.

ĐẰNG SAU ÂM MƯU XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH

Xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và bỉ ổi của các thế lực thù địch nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin, sự tôn trọng của nhân dân đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Vừa qua, trên trang mạng Tiếng Dân, Trần Mai Trung có bài viết: “Độc lập, tự do của Minh”. Nội dung xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết này, Y đã táng tận lương tâm, cả gan chà đạp lên đạo lý khi dùng tất cả những luận điệu bịa đặt, vô đạo đức để xúc phạm trắng trợn đến Bác Hồ kính yêu, khi cho rằng Người nói: “Quý độc lập tự do nhưng sống và làm theo một nẻo khác”; hoặc “Minh ngồi chơi với cá và làm thơ trong khi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt”. Thậm chí Y còn điên loạn đặt điều rằng: “Người đã ngủ với nhiều người đàn bà khác trong 20 năm làm chủ tịch”…

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Một là, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói thật; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh kiên quyết đối với những phần tử cơ hội, xét lại. Chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, Đảng phải thường xuyên đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân.

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Trước mỗi dịp đại hội đảng các cấp là các thế lực phản động và thù địch lại tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng, chống phá chế độ ta. Trọng điểm là tập trung chống phá Đảng ta, trước hết chúng nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng XHCN, thành quả của công cuộc đổi mới, thổi phồng những khuyết điểm, tồn tại, bôi đen hiện thực. Quy kết những sai lầm, khuyết điểm là do đường lối sai, sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của Đảng, Nhà nước ta; rằng những sai lầm đó là do lý luận, do nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, rằng độc đảng lãnh đạo là không có dân chủ; đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ; cho rằng tập trung dân chủ là độc đoán, là đảng trị, là mất dân chủ. Họ vu cáo Đảng, Nhà nước ta bưng bít sự thật, bóp nghẹt dân chủ, vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo...

KHÔNG THỂ BÁC BỎ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM


Trong thời đại ngày nay, các giá trị dân chủ và quyền con người được chia sẻ giữa các quốc gia, dân tộc thông qua cơ chế gia nhập, ký kết các công ước của Liên hợp quốc. Thế nhưng một số kẻ kỳ thị với chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vẫn cố tình lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Nền dân chủ XHCN của Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử, bản chất chính trị và từ những quy định về pháp lý. Thực tiễn cách mạng Việt Nam minh chứng: Chế độ dân chủ XHCN ở Việt Nam ra đời sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 - cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chế độ xã hội và nền dân chủ XHCN ở Việt Nam đã phải chống chọi với các thế lực xâm lược hùng hậu trong các cuộc kháng chiến anh dũng bảo vệ Tổ quốc kéo dài hơn 30 năm (1945 - 1975) với không biết bao nhiêu hy sinh xương máu của đồng bào và chiến sĩ. Đó là thành quả đấu tranh của cả dân tộc, là nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thực tiễn nêu trên, khẳng định không thể có một nền dân chủ “hòa tan” ở Việt Nam./.

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG: QUÂN ĐỘI CHỈ CẦN TRUNG THÀNH VÀ BẢO VỆ NHÂN DÂN, TRUNG VỚI ĐẢNG LÀ PHẢN NHÂN DÂN

Quan điểm Quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “trung với Đảng là phản nhân dân” là một quan điểm phản động hết sức nguy hiểm. Biết không thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội ta với nhân dân, các thế lực thù địch đã lợi dụng mối quan hệ này để đẩy tới việc đưa ra luận điệu Quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân” là đủ, không cần nói đến phải trung thành với Đảng nữa.

VẠCH TRẦN ÂM MƯU XUYÊN TẠC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CỦA VÕ NGỌC ÁNH

Gần đây, trang mạng Danlambao, bút danh Võ Ngọc Ánh đã tung lên bài viết: “Dừng sùng bái Hồ Chí Minh để mở đường cho dân Việt phát triển”. Trong bài viết, Võ Ngọc Ánh đã bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mượn hình ảnh của các kẻ đầu trộm, đuôi cướp hay sự xa hoa lãng phí của một số ít lãnh đạo địa phương để so sánh với Bác Hồ…đồng thời “chụp mũ” Hồ Chí Minh đủ thứ xấu xa, cho Hồ Chí Minh là chủ mưu chỉ đạo các thuộc hạbắt bớ giam cầm, tra tấn, gây ra nhiều vụ bóc lột, hành hình chết chóc nhất là các địa chủ yêu nước. Có thể thấy, tư tưởng xuyên suốt bài viết là: phê phán, phủ nhận tính nhân văn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh; kêu gọi nhân dân tẩy chay việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và dừng sùng bái Hồ Chí Minh để mở đường cho đất nước phát triển. Rõ ràng, bút danh Võ Ngọc Ánh cùng “họ hàng”, cùng “dòng máu” phản động với những kẻ đã từng làm tay sai cho bọn đế quốc, thâm thù cách mạng. Vì vậy, cần vạch trần chân tướng “giả nhân giả nghĩa” phản động của chúng, đấu tranh loại trừ chúng ra khỏi tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.


VIỆT NAM KHÔNG “SỢ ĐỐI THOẠI, LẢNG TRÁNH ĐỐI THOẠI”

Đối thoại là phương thức để cung cấp thông tin, giải thích kịp thời cho các giai cấp, tầng lớp và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, chế độ, quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, gần đây vẫn còn có một số người, do bất đồng chính kiến, hậm hực trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không những không thừa nhận những tích cực đó mà còn quy kết: Việt Nam “sợ đối thoại, lảng tránh đối thoại”. Đó là sự quy kết hết sức phiến diện, thiển cận, hoàn toàn sai sự thật. Thực tiễn hoạt động đối thoại ở Việt Nam thời gian qua cho thấy:

THUỐC THỬ LIỀU CAO

Ngay đầu năm Canh Tý 2020, chúng ta đã thấy rõ những khó khăn, thách thức lớn mà đất nước phải đối mặt. Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trọng điểm là ở Trung Quốc nhưng tác động ghê gớm của nó thì lan khắp toàn cầu. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta phải thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, triệt để như vậy.

TRỤC LỢI TRÊN NỖI SỢ HÃI

Để bán được hàng hóa với giá cao hơn nhiều lần so với giá trị thực, một số người bán hàng đã đánh vào tâm lý lo lắng, sợ hãi bị bệnh của người dân bằng cách thổi phồng về bệnh dịch...

KHÔNG SỢ CON VI KHUẨN ĐÓ CHỈ SỢ KHÔNG ĐÓN ĐƯỢC ĐỒNG BÀO VỀ

Tiếp viên trưởng chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đến Vũ Hán đã nói thế này: "Không sợ con vi khuẩn đó, chỉ sợ không đón được đồng bào về!"
Chúng ta có 1 chuyến bay "ngạo nghễ" trên bầu trời Trung Quốc. 1 chuyến bay làm nhiệm vụ Quốc tế và Quốc gia - mang hàng hóa viện trợ cho anh bạn láng giềng với quy mô kinh tế 12 nghìn tỷ đô, đón những đồng bào đang ở Vũ Hán về nước, bảo vệ họ trước nguy cơ bệnh dịch. Để cả thế giới biết rằng: "Việt Nam cao thượng, Việt Nam đoàn kết, Việt Nam trọng tình nghĩa!"
Như đã từng khẳng định: "Bạn có thể từ bỏ Tổ quốc nhưng Tổ quốc thì không bao giờ từ bỏ những người con của mình!"


TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VIỆC MUA VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết của Trân Văn với nội dung xấu độc, phản đối, xuyên tạc việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trân Văn đã cố tình lợi dụng sự cố một số vụ tai nạn của máy bay SU trong bay huấn luyện, hay việc tăng cường trang bị, phương tiện cho Cảnh sát cơ động để xuyên tạc mục đích hiện đại hóa một số lực lượng Quân đội, Công an. Y đã trắng trợn bóp méo, vu khống rằng việc mua sắm đó là thiếu minh bạch, dựng chuyện, cho đó chỉ là sự lợi dụng “an ninh, quốc phòng” để biển thủ công quỹ, phung phí nội lực quốc gia và để tham nhũng mà thôi? Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm xuyên tạc chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội, Công an và các đồng chí lãnh đạo Quân đội, Công an, kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về việc sử dụng ngân sách quốc phòng, an ninh.