Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024

TẠI SAO NGHIÊN CỨU MÔN LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ PHẢI DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN?

 

Cũng như các môn học khoa học xã hội và nhân văn khác, lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lấy phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận nghiên cứu. Bởi vì, chỉ có dựa vào phương pháp này mới cho phép nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện, lịch sử và cụ thể về quá trình phát sinh, hình thành, phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong suốt tiến trình lịch sử.

Như Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Trong mỗi thời đại lịch sử, phương thức chủ yếu của sản xuất kinh tế và trao đổi, cùng với cơ cấu xã hội - cơ cấu do phương thức đó quyết định, đã cấu thành cơ sở cho lịch sử chính trị của thời đại và lịch sử của sự phát triển trí tuệ của thời đại; cái cơ sở mà chỉ có xuất phát từ đó mới cắt nghĩa được lịch sử”1. Nghiên cứu lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Các sự kiện lịch sử về hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phải được xem xét dựa trên các điều kiện, hoàn cảnh khách quan, xem xét một cách toàn diện trong mối liên hệ với các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong cả tiến trình phát triển và từng giai đoạn cụ thể.1 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 21, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1995, tr. 523.

MÔN LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN NÀO?

 

Môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có ba chức năng cơ bản: Chức năng nhận thức: Mở rộng và nâng cao sự hiểu biết của người học về lịch sử nhân loại, lịch sử giai cấp công nhân, lịch sử cách mạng của mỗi quốc gia, lịch sử đấu tranh cách mạng của các đảng cộng sản, công nhân quốc tế. Từ đó, người học có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân, các cuộc cách mạng vô sản tiêu biểu, các tổ chức quốc tế, các hình thức liên hệ quốc tế của giai cấp công nhân, các đảng cộng sản, xu hướng vận động của nó; góp phần phát triển tư duy khoa học, thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

Chức năng giáo dục chính trị, tư tưởng: Góp phần bồi dưỡng ý thức giai cấp, tình cảm cách mạng dựa trên lập trường, lợi ích giai cấp công nhân; tinh thần đấu tranh kiên quyết chống chế độ áp bức bóc lột, bất công, chống các quan điểm và hành động sai trái, phản động của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa chống cộng và các thế lực thù địch khác; giáo dục tinh thần nhân văn cộng sản chủ nghĩa; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, niềm tin khoa học đối với đảng cộng sản, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Chức năng dự báo khoa học: Cung cấp cho người đọc hiểu rõ tiến trình vận động, biến đổi, phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tuân theo quy luật khách quan. Từ những hiện tượng đấu tranh đơn tẻ mang tính tự phát, đến các cuộc đấu tranh tự giác có tổ chức chặt chẽ, từ thất bại lúc đầu đến thắng lợi tiếp theo ngày càng to lớn, vững chắc, đã chứng tỏ sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu của phong trào. Sau mỗi tổn thất, thoái trào, phong trào lại phục hồi và phát triển hơn.

MÔN HỌC LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU NÀO?

 

Môn lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau:

Thứ nhất, làm rõ hoàn cảnh lịch sử thế giới và mỗi nước có liên quan đến hoạt động của giai cấp công nhân, các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Đây là cơ sở để nhận thức toàn diện, sâu sắc tiến trình vận động, phát triển, những nội dung cương lĩnh chiến lược, sách lược, cùng với những hình thức, phương pháp đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở mỗi nước và trên thế giới.

Thứ hai, nghiên cứu quá trình hình thành, biến đổi các tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quốc tế, các hoạt động của nó. Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế bao gồm đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh kinh tế; được tiến hành thông qua các tổ chức của giai cấp công nhân. Sự ra đời, phát triển các tổ chức chính trị - xã hội đều do yêu cầu thực tiễn đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân.

Thứ ba, nghiên cứu các sự kiện chính trị - xã hội, các cuộc cách mạng vô sản, các phong trào vận động cách mạng lớn của giai cấp công nhân từng nước, cũng như trên phạm vi toàn thế giới.

Thứ tư, nghiên cứu các vấn đề chiến lược, sách lược của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế trong quá trình lãnh đạo phong trào công nhân, sự hình thành các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, quá trình thực hiện và kết quả của nó đối với sự biến đổi của phong trào và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Thứ năm, nghiên cứu lịch sử ra đời, biến đổi các trào lưu tư tưởng phi mác xít, trào lưu tư tưởng đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, đi ngược lại với lợi ích, lập trường của giai cấp công nhân trong nội bộ phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Đó là sự xuất hiện, hình thành, phát triển những tư tưởng cơ hội, xét lại, thù địch và tác hại của nó đối với hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thứ sáu, rút ra các bài học kinh nghiệm, ý nghĩa lịch sử, tính quy luật phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là những bài học về xây dựng chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân; về liên minh giữa giai cấp công nhân và các giai cấp, tầng lớp lao động khác; về phương pháp cách mạng; về đoàn kết quốc tế; về tinh thần cảnh giác cách mạng… Tính quy luật phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

MÔN HỌC LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CÓ MỐI LIÊN HỆ VỚI MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC NHƯ THẾ NÀO?

 

Giữa môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế với môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là cơ sở, dữ liệu thực tiễn để các nhà khoa học, các đảng cộng sản và công nhân khái quát thành những nguyên lý chủ nghĩa xã hội khoa học. Đến lượt nó, hệ thống nguyên lý chủ nghĩa xã hội khoa học làm sáng tỏ bản chất cách mạng của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ nghĩa xã hội khoa học, bản thân nó là một môn khoa học xã hội nhân văn nghiên cứu các quy luật, tính quy luật chính trị - xã hội, những phương thức, con đường, biện pháp để thực hiện sự chuyển biến từ hình thành kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền đề khách quan và nhân tố chủ quan, trong đó sự ra đời, hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là thực tiễn khách quan, trực tiếp. Bởi, những cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, sự ra đời, hoạt động của chính đảng vô sản, các tổ chức chính trị - xã hội của công nhân, đòi hỏi lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học không ngừng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện.

Đến lượt nó, chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành ngọn cờ tư tưởng thâm nhập, dẫn dắt phong trào công nhân, các đảng cộng sản và công nhân, các tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân tiến hành hoạt động, đấu tranh cách mạng theo tôn chỉ, mục đích, mục tiêu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân quốc tế. Vì thế, để chủ nghĩa xã hội khoa học thực sự là một học thuyết khoa học và cách mạng thì phải đặt trên mảnh đất hiện thực của nó, như Ph.Ănghen đã khẳng định. Đòi hỏi, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế muốn phát triển, hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì phải thường xuyên giác ngộ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực tiễn từng giai đoạn lịch sử quốc gia dân tộc. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội khoa học phải luôn được bổ sung, phát triển trước sự vận động, biến đổi của thực tiễn, trong đó, thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là yếu tố căn cốt.

MÔN HỌC LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CÓ MỐI LIÊN HỆ VỚI MÔN HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?

 

Giữa môn học Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế với môn Lịch sử thế giới có mối liên hệ ràng buộc, gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, môn Lịch sử thế giới nghiên cứu tiến trình phát triển của xã hội loài người kể từ khi hình thành và phát triển cho đến ngày nay; phản ánh sự kiện, hiện tượng lịch sử một cách khách quan từ xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, xã hội trung đại cho đến xã hội hiện đại, trải qua các nền văn minh phát triển từ thấp đến cao, từ xã hội nông nghiệp đến xã hội công nghiệp.

Trong hệ thống kiến thức của khoa học lịch sử thế giới rất đa dạng, đề cập đến nhiều phương diện liên quan đến con người và xã hội loài người nói chung; trên cơ sở đó, lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nghiên cứu chuyên sâu những lát cắt, các chiều cạnh xoay quanh quá trình ra đời của giai cấp công nhân, các đảng cộng sản và công nhân và những hoạt động của nó, các mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội liên quan đến phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế. Mặt khác, lịch sử thế giới cung cấp các tư liệu về hoàn cảnh lịch sử thế giới, khu vực và các nước về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa trong mỗi giai đoạn, thời kỳ xác định; thực trạng tình hình giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản; các quan hệ giai cấp; các nhân tố xã hội và thời đại, các sự kiện lịch sử quan trọng… là cơ sở khách quan, trực tiếp của sự phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, qua đó góp phần làm sâu sắc, phong phú thêm lịch sử thế giới.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ MÔN LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÓ GÌ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU?

 

Giống nhau:

Môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và môn Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều thuộc khoa học lịch sử, vì thế đối tượng nghiên cứu của hai môn khoa học này là quá trình hình thành, phát sinh, phát triển của những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, những hoạt động chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các lực lượng cách mạng thế giới trong mối quan hệ với giai cấp bóc lột, trào lưu cơ hội, xét lại trên phạm vi quốc tế, cũng như từng quốc gia dân tộc trong những giai đoạn lịch sử nhất định, khẳng định tính thống nhất, khác biệt, tính muôn màu, muôn vẻ và tính phức tạp của nó.

Môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và môn Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nghiên cứu quá trình phát triển của các hiện tượng lịch sử theo một trình tự và nhiều mặt trong mối liên hệ với các sự kiện hiện tượng khác; đảm bảo tính liên tục về thời gian của các sự kiện; xem xét các điều kiện xuất hiện và hình thành ra chúng. Đặc biệt, cả hai môn học này đều làm rõ quá trình ra đời, phát triển từ thấp đến cao các hiện tượng xã hội, chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến bộ, dưới tác động tích cực của các lãnh tụ cộng sản, các đảng cộng sản, đảng công nhân trong mối liên hệ đa diện với các lực lượng và trào lưu tư tưởng phi mác xít và đối lập.

Khác nhau:

Môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tập trung nghiên cứu những sự kiện lịch sử liên quan đến việc hình thành, phát sinh, phát triển về tổ chức và hoạt động của phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế, các cuộc vận động và các cuộc cách mạng vô sản điển hình, tiêu biểu trên phạm vi quốc tế; các hình thức liên hệ, quan hệ mang tính quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân, các tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân.

Còn môn Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nghiên cứu quá trình phát sinh, hình thành, phát triển và tính quy luật sự hình thành, phát triển tư tưởng xã hội chủ nghĩa; phê phán, đấu tranh với những trào lưu tư tưởng phi mác xít, phản mác xít, tư tưởng đối lập để bảo vệ, phát triển những tư tưởng, lý luận mác xít, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng dẫn dắt, soi đường giai cấp công nhân, nhân loại tiến bộ đấu tranh xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ LÀ GÌ?

 

Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là: Nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, của các đảng cộng sản, đảng công nhân quốc tế chống chế độ áp bức, bóc lột, cùng các trào lưu cơ hội, xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, khẳng định những vấn đề có tính quy luật và những bài học kinh nghiệm từ các cuộc đấu tranh đó.

Nghiên cứu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của phong trào công nhân, phong trào cộng sản trên thế giới từ khi ra đời đến nay. Do đó, đối tượng nghiên cứu của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là nghiên cứu những sự kiện lịch sử của phong trào công nhân, các cuộc vận động, cuộc cách mạng vô sản điển hình; những hoạt động chủ yếu của các đảng cộng sản và công nhân, các tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân tập hợp trong phong trào với tính cách là một chủ thể quốc tế; các hình thức liên hệ quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Từ thực tiễn lịch sử đó, rút ra những ý nghĩa lịch sử có giá trị phổ biến, những quy luật và tính quy luật của sự hình thành, phát triển phong trào, đồng thời tổng kết các bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để các đảng cộng sản và công nhân, giai cấp công nhân các nước liên hệ, vận dụng trong quá trình đấu tranh cách mạng.

Đối tượng nghiên cứu của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự phân biệt rõ ràng, độc lập với một số khoa học liên ngành gần gũi như lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lịch sử thế giới hiện đại, lịch sử đảng, tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, ...

PHƯƠNG PHÁP PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN CỦA LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ NHƯ THẾ NÀO?

 

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được phân chia theo phương pháp cơ bản sau: Một là, theo tiến trình lịch sử (lịch đại), phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được phân thành các giai đoạn phát triển tương ứng với các giai đoạn đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế, gắn với tiến trình lịch sử thế giới. Hai là, theo tính chất, trình độ của phong trào, như phong trào đấu tranh mang tính tự phát hay tự giác, tính chất kinh tế, hay tính chất chính trị, tính độc lập về tư tưởng, chính trị và tổ chức, đỉnh cao là các cuộc cách mạng vô sản.

Việc phân loại theo lịch đại hay theo trình độ phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể và mang tính tương đối. Vì thế, không tuyệt đối hóa phương pháp phân chia nào, mà chỉ nên coi đó là phương pháp chủ yếu, cơ bản nhất.

Khi phân loại để nghiên cứu, cần chú ý đến các sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành, chuyển biến về chất của phong trào. Đây được coi là phương pháp phân chia thích hợp nhất và là cơ sở để tiến hành khảo sát, đánh giá sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ LÀ GÌ?

 

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là tập hợp những tổ chức, lực lượng và hoạt động của giai cấp công nhân quốc tế, các đảng cộng sản và công nhân cùng các lực lượng tiến bộ, dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến hành đấu tranh cách mạng chống chế độ áp bức, bóc lột, thực hiện lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và các mục tiêu của thời đại hiện nay.

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là sự tập hợp có tổ chức những người cộng sản ưu tú, các đảng cộng sản, đảng công nhân, giai cấp công nhân và các tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân thế giới; xác định tôn chỉ, mục đích hoạt động, dựa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến hành đấu tranh chống chế độ áp bức, bóc lột, giành lấy lợi ích trực tiếp, trước mắt, cũng như lợi ích cơ bản lâu dài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến bộ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Phong trào là sự gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng có chung mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân thế giới, thực hiện sứ mệnh lịch sử giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và giải phóng nhân loại thoát khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội cộng sản văn minh. 

Quá trình ra đời, phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gắn với quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học; đồng thời dựa vào nền tảng tư tưởng ấy để thúc đẩy phong trào tiến lên, vì mục tiêu sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Mặt khác, sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển các đảng cộng sản và các tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân thế giới, tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân đấu tranh vì các mục tiêu của thời đại.

GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ QUÂN ĐỘI TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LÀ GÌ?

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù dịch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta. Thực tiễn cho thấy, không phải lúc nào, ở đâu, mọi cán bộ, chiến sĩ cũng có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính phức tạp của vấn đề dân tộc ở nước ta; đặc biệt là các thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hai là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp tiến hành công tác dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác dân tộc trong quân đội. Yếu tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh phòng chống này của quân đội chính là quần chúng nhân dân. Mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc dù dưới hình thức khác nhau cũng là nhằm lôi kéo đồng bào dân tộc chống lại chính quyền.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyển, các ban, ngành, t chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở địa phương vùng đào bào dân tộc là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi mà các thế lực thù địch dễ thâm nhập, lợi dụng, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống phá chính quyền. Do vậy, cần tập trung xây dựng cơ sở chính trị địa phương, “thế trận lòng dân”, tạo cơ sở, sức mạnh tổng hợp để phát huy vai trò quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của quân đội gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của quân đội gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số là nội dung, biện pháp phòng, chống hữu hiệu nhất, có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hóa mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta.

Năm là, đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta. Đây là một nội dung rất quan trọng, góp phần làm thất bại âm mưu,thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo, lấy đó làm căn cứ để áp đặt Việt Nam trong giải quyết quan hệ song phương, đa phương, đồng thời tạo chỗ dựa cho các phần tử phản động, cực đoan người Việt cả ở trong và ngoài nước tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta.   

YÊU CẦU PHÁT HUY VAI TRÒ QUÂN ĐỘI TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ GÌ?

Thứ nhất, quán triệt, nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta hiện nay. Đây là yêu cầu quan trọng mang tinh nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của quân đội trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta hiện nay.

Thứ hai, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chỉ huy, các tổ chức và lực lượng các cấp của quân đội trong tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng, của mọi cán bộ, chiến sĩ mà nòng cốt là cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ dân vận chuyên trách, cán bộ các tổ, đội công tác, cán bộ tăng cường cho cơ sở địa phương; coi trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chỉ huy các cấp.

Thứ ba, quán triệt, nắm vững phương châm: “chủ động ngăn ngừa, kiên trì vận động, kiên quyết đấu tranh, xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở” các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, không để địch lợi dụng chống phá. Đây là yêu cầu mang tính trực tiếp chi đạo hành động của các lực lượng quân đội khi tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, gây ra các điểm nóng, kích động tư tưởng ly khai, tiến hành bạo loạn lật đổ. 

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CÓ BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, NĂNG LỰC, PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 35-NQ/TW, Đảng đã xác định mục tiêu, phương châm chỉ đạo xuyên suốt và thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra. Trong đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một giải pháp cấp thiết. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực này của cán bộ, đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. rèn luyện kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền đấu tranh. Đặc biệt cần trang bị tốt kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra để đội ngũ cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của cấp trên vào các tình huống đấu tranh cụ thể. Thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm, tập huấn kỹ năng “đối thoại” cho cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời cung cấp thông tin và trang bị kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh./.

 

ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt được nhiều đóng góp quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đã đạt được công cuộc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay cũng đứng trước nhiều những khó khăn, thách thức, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội.

Bên cạnh các lợi ích mà Internet đem lại thì đây cũng là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Việt Nam, lợi dụng triệt để việc không bị giới hạn bởi kiểm duyệt, sự ngăn cách về địa lý đặc biệt là ranh giới mong manh giữa tin thật và tin giả trên không gian mạng “chúng” tăng cường cập nhật và đẩy mạnh việc nhiễu, độc phạm vi bao phủ những thông tin tuyên truyền sai trái, phản động nhằm vào các tầng lớp xã hội, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Vì vậy để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thì cần phải nâng cao nhận thức cho mọi lực lượng.

Trước hết, cần nâng cao nhân thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Muốn vậy, phải tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao và niềm tin sắt đá vào độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiến thức và bản lĩnh chính trị vững vàng để có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù; đồng thời, chủ động đoàn kết chặt chẽ trong đấu tranh chống “luận điệu xuyên tạc” của kẻ thù. Tuyên truyền, trang bị cho quần chúng Nhân dân những kỹ năng cơ bản trong việc phân biệt các thông tin “thật”, “giả “ trên không gian mạng không để họ không bị chi phối bởi những từ ngữ “hot”, những sự kiện “nóng” đang diễn ra để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; thiết lập các đường dây nóng, trang thông tin tiếp nhận tin báo từ quần chúng về những cá nhân, tập thể, trang, nhóm đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng, tăng cường công tác vận động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng nhằm thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh./.

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ VIỆC NGĂN CHẶN CÁC THÔNG TIN SAI SỰ THẬT XỬ LÝ NGHIÊM CÁC VI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đang ngày càng lợi dung không gian mạng để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch với mục đích nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm mất lòng tin của quần chúng Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của cả hệ thống chính trị và của mỗi đảng viên.

Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, không gian mạng phát triển như vũ bão, thông qua không gian mạng các thế lực thù địch không đơn thuần sử dụng các phương pháp truyền thống, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng xã hội để chống phá với các hình thức, phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, đòi hỏi phương thức đấu tranh của chúng ta cũng phải được đổi mới và nâng cao, để ngăn chặn việc lan truyền luận điệu xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch trên không gian mạng cần thiết lập hệ thống kiểm duyệt thông tin ngay từ ban đầu, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, hội, nhóm đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng đồng thời có hình thức xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với hệ thống báo điện tử. Sớm khắc phục tình trạng sai tôn chỉ mục đích, đưa quá nhiều mảng tối của đời sống chính trị, tạo “mảnh đất” để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dễ dàng lợi dụng, khai thác thông tin, nói xấu chế độ. Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, để ngăn chặn thông tin xấu, độc, cần phải có trách nhiệm lan tỏa những thông tin chính thống, chất lượng, chuẩn mực. Đó là cách để nhân rộng những điều tốt, cổ vũ những mặt tích cực, có ý nghĩa xây dựng xã hội. Mặt khác, cần xây dựng cho mình một cách tiếp cận thông tin nhạy bén, hiệu quả, đảm bảo uy tín, chất lượng; đồng thời tăng cường học tập, trau dồi kiến thức, nhận thức đủ trình độ, năng lực để phân biệt, loại bỏ những thông tin xấu, độc, có hại, biết truyền bá những cái hay, cái tốt, điều có ích cho xã hội và có động thái tích cực, không thờ ơ trong đấu tranh với thông tin xấu, độc./. 

THANH NIÊN LÀ LỰC LƯỢNG TIỀM NĂNG TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng như là một phương thức chủ yếu để lan truyền các thông tin xấu độc mà thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong những người thường xuyên sử dụng các nền tảng trên không gian mạng để tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Hiện nay, có thể thấy mạng Internet đã và đang chi phối hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống, tác động đến nhiều tầng lớp trong xã hội, trong đó tầng lớp chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên. Bên cạnh đó Đảng ta xác định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “cánh tay đắc lực của Đảng”,  thanh niên là những người nằm trong độ tuổi trẻ, là lực lượng tiềm năng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là trách nhiệm to lớn của đoàn viên thanh niên. Đồng thời, thanh niên có lợi thế là nhạy bén, có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, nắm vững công nghệ, cập nhật kịp thời các xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. Nếu kết hợp những lợi thế nói trên với tinh thần yêu nước, sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ sẽ phát triển lực lượng xã hội này thành một lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Để làm được điều này, bản thân mỗi đoàn viên thanh niên cần có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Ngoài ra, tổ chức đoàn viên thanh niên các cấp cũng có vai trò quan trọng trong việc định hướng, kết nối thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể, các tổ chức Đoàn cần “tận dụng những ưu thế về công nghệ của báo điện tử và mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin đa dạng, mới mẻ, như tường thuật trực tiếp (livestream) các sự kiện, hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn; hay các bài báo điện tử được thiết kế theo infographic, hình ảnh, file âm thanh, video clip, các yếu tố đồ họa khác được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới, tạo sự hấp dẫn cho thanh niên… Duy trì có hiệu quả website với nhiều chuyên mục hấp dẫn, 100% đơn vị cơ sở chủ động đăng nhập và viết tin bài, xem và bình luận. Từ những bình luận, phản hồi, từ đó có những định hướng, trao đổi, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xây dựng và sử dụng trang fanpage riêng để tuyên truyền, định hướng dư luận cho thanh niên./. 

KHÔNG GIAN MẠNG LÀ NƠI PHÁT TÁN THÔNG TIN XẤU ĐỘC CHỦ YẾU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Mạng xã hội ra đời và phát triển với mục đích kết nối và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, cá nhân với nhau về vấn đề, sự kiện nào đó, nhằm hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Mạng xã hội nhanh chóng chiếm cảm tình của người sử dụng nhờ có đầy đủ các tính năng nổi bật như: trò chuyện, gửi tệp tin, chia sẻ video hình ảnh, gọi thoại, gọi video,… mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trong dòng chảy mạnh mẽ của thông tin, mạng xã hội xuất hiện và trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới. Mạng xã hội giúp cập nhật thông tin, sự kiện diễn ra xung quanh một cách nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Có thể thấy rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cùng với sự ra đời của nhiều nền tảng mạng xã hội với nhiều chức năng, tiện ích giúp cho cộng đồng dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhiều cá nhân, tổ chức với nhau hơn.

Nhưng sự phát triển này cũng trở thành công cụ, môi trường lan truyền thông tin xấu độc, chống phá hệ thống chính trị của nhiều quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. PGS, TS Lương Khắc Hiếu đã nhấn mạnh “Trong số các phương tiện truyền tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch (gồm phương tiện truyền thông cá nhân, phương tiện truyền thông nhóm, phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống và phương tiện truyền thông mới), kẻ thù tư tưởng lựa chọn mạng xã hội như một công cụ phổ biến nhất và hữu hiệu nhất để tác chiến”[1].

Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook,…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, điều cốt yếu là có kết nối Internet. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Thời gian vừa qua, số lượng thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng có xu hướng tăng lên, đặc biệt, những thông tin xấu độc này tăng 50% trong thời gian Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.[1] PGS, TS Lương Khắc Hiếu (2021), Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/xac-dinh-cac-giai-phap-trong-tam-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-thoi-ky-moi-133166..  

 

 

 

  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP, HIỆP ĐỒNG CHẶT CHẼ GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG VÀ NGOÀI QUÂN ĐỘI TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, hoạt động của các tổ chức chống phá có mục tiêu tôn chỉ được tổ chức khá chặt chẽ, bài bản. Mục tiêu của chúng là tuyên truyền chống phá, lôi kéo kêu gọi tụ tập, biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại sự ổn định phát triển đất nước. Hầu hết các tổ chức phản động đều xây dựng tài khoản mạng xã hội tổ chức thành hệ thống các kênh truyền thông chống phá. Trước hoạt động chống phá có tổ chức, xây dựng và lên kế hoạch tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị, thì việc nâng cao hiệu quả phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài quân đội để đấu trnh là rất cần thiết.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp có cơ chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, yêu cầu thực hiện đúng theo pháp luật Việt Nam, hợp tác trong việc xóa bỏ các thông tin tiêu cực, thông tin xấu độc ảnh hưởng đến nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phối hợp lực lượng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cung cấp trao đổi thông tin kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng Internet mạng xã hội để tổ chức các hoạt động phát tán tin giả, thông tin sai sự thật nguy hại đến chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động đấu tranh. Xây dựng và khai thác có hiệu quả các trọng tâm nghiên cứu công nghệ thông tin trên từng lĩnh vực, từ đó có kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ truyền thông, đấu tranh với thông tin xấu bảo đảm sự bài bản, tính chính xác, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, ứng dụng sức mạnh của khoa học, công nghệ thông tin để tăng cường khả năng theo dõi, bám nắm, giám sát tình hình; hỗ trợ cho công tác quản lý, đánh giá chất lượng các hình thức đấu tranh. Nghiên cứu, xây dựng nội dung, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động triệt phá tin giả, thông tin sai trái, xấu độc.       

Xây dựng hệ thống kênh chỉ đạo điều hành đồng bộ từ chỉ huy đến cấp thực hiện, kênh liên lạc giữa các lực lượng tham gia đấu tranh. Hệ thống cho phép điều hành tổ chức các nhiệm vụ triệt phá tin giả, thông tin sai trái, xấu độc trên Internet, mạng xã hội đồng thời là kênh để cán bộ thực hiện có thể chia sẻ kinh nghiệm cách thức tổ chức xử lý thông tin xấu độc. Trang bị cho lực lượng đấu tranh các hệ thống hiện đại để giám sát phát hiện thông tin phát hiện kịp thời các thông tin xuyên tạc trước khi bị phát tán ra nhiều tài khoản mạng xã hội tiếp cận đến số lượng lớn cộng đồng mạng./. 

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG LÀ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN, LÂU DÀI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG ĐÓ, QUÂN ĐỘI LÀ NÒNG CỐT

     Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội với khả năng tương tác, lan truyền thông tin và tạo hiệu ứng xã hội nhanh, rất khó quản lý, giám sát, kiểm duyệt để công khai chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và ngày càng công khai, trực diện hơn. Phương thức chủ yếu của chúng là tạo các nguồn thông tin thật, giả lẫn lộn, gây nhiễu dư luận, dẫn dắt nhận thức của quần chúng, cổ súy tư tưởng đối lập, kích động chống đối,... nhằm đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Trước tình hình đó, việc đấu tranh với quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường không gian mạng là vô cùng cần thiết; được xác định là nhiệm vụ chính trị, nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân. Trong đó, Quân đội là lực lượng có trách nhiệm tiên phong, đi đầu trong công tác này.

Vì vậy, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động kiện toàn cơ quan thường trực, tổ chức lực lượng và bảo đảm các vật chất cần thiết. Làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, chống phá của chúng. Qua đó, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong toàn quân, góp phần định hướng dư luận, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tư tưởng trong toàn xã hội. Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, Quân đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này trên không gian mạng - môi trường chiến lược, “vùng lãnh thổ đặc biệt” của Tổ quốc./.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

KINH NGHIỆM QUÂN ĐỘI THAM GIA ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA LÀ GÌ?

Một là, thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc nắm vững âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta. Trong thời gian tới, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng tinh vi, thâm độc, cuộc đấu tranh diễn ra gay go, quyết liệt hơn nhiều. Vì thế, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, là trách nhiệm cấp ủy, chỉ huy các đon vị quân đội, cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương, đồng thời là nội dung quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương.

Hai là, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài quân đội, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, chủ động phòng ngừa, tham gia giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, nắm vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, phân loại các đối tượng; xây dựng kế hoạch, theo dõi quá trình diễn biến của vụ việc, kịp thời tuyên truyền, vận đồng đồng bào không nghe, không tin, không làm theo kẻ địch; khi xảy ra tình trạng tụ tập đông người phải nhanh chóng phối hợp với chính quyền đại phương xử lý ngay, không để lây lan rộng.

Ba là, quan tâm xây dựng lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở, địa bàn đóng quân vùng đồng bào dân tộc. Để giành thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống âm ưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng đòi hỏi phải quan tâm xây dựng lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo ra sức mạnh tổng hợp đủ sức để nắm tình hình, kịp thời ứng phó và xử lý mọi tình huống xảy ra mà không bị động bất ngờ.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế gắn với giải quyết vấn đề xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại vùng đồng bào dân tộc.

Năm là, nắm vững và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng. Thực tin cho thấy, chỉ khi nào có sự phi hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội với các lực lượng trên địa bàn thì công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta mới thu được kết quả tích cực. Ngược lại, sự phối hợp thiếu một cơ chế cụ thể, rõ ràng sẽ dẫn đến sự chồng chéo trong triển khai thực hiện, dẫn đến hiệu quả đấu tranh thấp.

QUÂN ĐỘI THAM GIA ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THÔNG QUA NHỮNG PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN NÀO?

Một là, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cho toàn dân. Đồng thời, tập trung phổ biến sâu rộng các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, khơi dậy lòng tự tôn tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đấu tranh  với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng. Các đơn vị quân đội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham gia tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ chính quyền cơ sở về công tác dân tộc để nâng cao khả năng phát hiện và xử lý những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc để gây mất ổn định chính trị. Thông qua những hoạt động này trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh và hiệu quả của khu vực phòng thủ trong đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch.

Ba là, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng khác phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch. Trước hết, các đơn vị cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật; phối hợp giải quyết các vụ khiếu kiện đòi lại đất đai, tranh chấp đất đai cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở các vùng dân tộc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng khác nơi đóng quân để tham gia phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giải quyết những điểm nóng về dân tộc.

Bốn là, trực tiếp tiến hành các biện pháp: nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, tham gia giải quyết các vụ việc, điểm nóng; đấu tranh trên phương diện tư tưởng lý luận, bảo vệ quan điểm dân tộc của Đảng và Nhà nước; đấu tranh trên không gian mạng với các thế lực thù địch, định hướng dư luận,…. 

QUÂN ĐỘI THAM GIA ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM TRÊN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN NÀO?

Một là, chủ động, tích cực tuyên truyền, giác ngộ và vận động quần chúng nhân dân các dân tộc thiểu số hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng. Công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc của quân đội góp phần làm cho đồng bào các dân tộc hiểu đúng đường lối của Đảng, kiên định với con đường và mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quân đội tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp nâng cao nhận thức âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp trong quan hệ dân tộc, quan hệ tôn giáo. Các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền tốt sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc, phức tạp trong quan hệ dân tộc cũng như các mối quan hệ xã hội khác.

Hai là, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, trực tiếp xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc vùng dân tộc thiểu số, góp phần đấu tranh, xử lý vô hiệu hoá các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng. Quân đội là lực lượng quan trọng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc. Trong tình hình phức tạp hiện nay, các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn dân tộc miền núi có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong vận động đồng bào nêu cao cảnh giác, ngăn ngừa và kịp thời làm thất bại âm mưu, hành động gây mất ổn định chính trị xã hội, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các đơn vị ở từng cấp cùng với địa phương xây dựng kế hoạch phòng thủ khu vực trọng điểm, huy động lực lượng quốc phòng, an ninh từ đồng bào dân tộc, gắn việc xây dựng quốc phòng, an ninh với bảo vệ cuộc sống của người dân; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập sát với khả năng diễn biến thực tế.  

Ba là, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; thiết thực góp phần chủ động tiến công làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Các đơn vị quân đội có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân, tham gia tích cực và có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Cùng với nhân dân các dân tộc và chính quyền địa phương, quân đội có nhiệm vụ tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế vùng dân tộc thiểu số. Quân đội là lực lượng đóng vai trò quan trọng và hoạt động có hiệu quả đưa văn hoá mới đến vùng sâu, vùng xa; tham gia hướng dẫn bà con dân tộc lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, xoá bỏ cây thuốc phiện, tham gia phổ biến khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp. Quân đội là lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống ở vùng miền núi dân tộc, tôn giáo vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các đơn vị đóng quân ở vùng dân tộc thiểu số có vai trò tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân, giữ vững đoàn kết dân tộc; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở địa phương.  

Bốn là, chủ động phối hợp và trực tiếp đấu tranh ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kiên quyết, kịp thời các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng, các “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo ở trong nước và từ bên ngoài. Quân đội là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững ổn định chính trị trên các địa bàn chiến lược xung yếu, góp phần quan trọng làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn để dân tộc chống phá cách mạng nước ta. Đồng thời, chính cuộc đấu tranh đó lại là một trong những điều kiện cơ bản để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng biên cương vững mạnh về mọi mặt. Thực tiễn quân đội tham gia gia đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc những năm qua đã cho thấy, các đơn vị trong toàn quân đã tập trung xây dựng địa bàn an toàn, tham gia giải quyết có hiệu quả các “điểm nóng”, các vụ khiếu kiện kéo dài; răn đe và trấn áp các phần tử phản động, gây rối phù hợp vối chức năng, nhiệm vụ được giao.


QUÂN ĐỘI CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY?

Một là, quân đội là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền và vận động đồng bào dân tộc hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng, đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp trong quan hệ dân tộc.

Hai là, quân đội tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vùng dân tộc, góp phần đấu tranh, xử lý vô hiệu hoá các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng. Các đơn vị quân đội có vai trò và trách nhiệm rất lớn cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc các vấn đề liên quan đến các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch. Từ đó, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các địa phương hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ba là, quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế vùng dân tộc, góp phần giữ vững đoàn kết, củng cố lòng tin vào Đảng, Nhà nước; tham gia nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở địa phương.  

Bốn là, quân đội là lực lượng quan trọng tham gia đấu tranh âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng; giữ vững ổn định chính trị trên các địa bàn chiến lược xung yếu, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng biên cương vững mạnh về mọi mặt.