Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

NHẬN THỨC ĐÚNG NGUYÊN NHÂN TAN RÃ CỦA LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐÔNG ÂU TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu diễn ra vào cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990 được coi là là thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ XX, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin bị thách thức nghiêm trọng từ cả bên ngoài và bên trong, gây xáo trộn mạnh về chính trị - tư tưởng đối với các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân, đội ngũ cán bộ, đảng viên và một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực phản động đã ra sức công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội bằng nhiều luận điệu tiêu cực như: chủ nghĩa xã hội là cái thai đẻ non của lịch sử nên tất yếu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội không còn phù hợp với thời đại mới nên đã thất bại, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh tính chất sai lầm ảo tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tế..v.v. Vì vậy, nhận thức đúng đắn nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Hai sáu năm đã trôi qua, đến nay chúng ta đã có cái nhìn đầy đủ và đúng đắn về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, đó là kết quả tổng hợp của những nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại, trong đó nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định.

Thứ nhất, việc duy trì trong một thời gian dài mô hình quản lý tập trung, kế hoạch, bao cấp, đã khiến chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu trở thành xơ cứng, giáo điều, là nguồn gốc tình trạng trì trệ và khủng hoảng kinh tế - xã hội ở các nước này trong thập niên 1980 đến 1990. Trong khi các nước tư bản từ sau cuộc khủng hoảng năng lương thập niên 1970 đã không ngừng cải cách, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, bỏ xa Liên Xô và Đông Âu về nhiều mặt, thì các nhà lãnh đạo ở liên Xô và Đông Âu vẫn chủ quan, kiêu ngạo tự cho mô hình chủ nghĩa xã hội của mình là đúng đắn, không có gì sai sót, không tiến hành sửa chữa, thậm chí còn áp nó đó lên các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Thứ hai, khi nhận thức được sự trì trệ, Liên Xô đã lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, nên vội vã tiến hành cải tổ một cách ồ ạt trên cả bốn mặt: tự do hóa kinh tế, dân chủ hóa chính trị, phi ý thức hệ tư tưởng và mở cửa ra bên ngoài. Chính đường lối phiêu lưu, mạo hiểm này đã làm bùng nổ và lan tràn đến mức không thể kiểm soát nổi các mâu thuẫn chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, sắc tộc, các xu hướng ly tâm, cấp tiến hóa, cực đoan hóa... Đặc biệt, việc vi phạm một cách có hệ thống các nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xã hội của ban lãnh đạo Liên Xô đứng đầu là Gorbachev trong quá trình cải tổ, nhất là việc "tự nguyện" xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với toàn xã hội, không chỉ tạo điều kiện cho các lực lượng phản động ngóc đầu dậy chống đối Đảng Cộng sản, mà còn hủy hoại triệt để cơ cấu quyền lực của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, khiến cho xã hội lâm vào rối loạn, mất phương hướng, tan rã là điều không thể tránh khỏi.

          Thứ ba, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã tiến hành một cách toàn diện các hoạt động chống phá Liên Xô, Đông Âu và các nước xã hội chủ nghĩa, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn, kết hợp gây sức ép bên ngoài với thúc đẩy tự chuyển biến ở bên trong như: khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém; liên kết tiến hành bao vây, cô lập phá hoạt kinh tế, ngoại giao; đẩy mạnh cuộc chiến văn hóa-tư tưởng, truyền bá giá trị Mỹ; gây dựng lực lượng đối lập, mua chuộc bộ phận cán bộ lãnh đạo cao cấp... Đặc biệt, chính Mỹ đã bắt tay với các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ tiến hành hoạt động phá giá dầu mỏ, làm cho ngân sách Liên Xô thất thu hàng tỷ đô la từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Liên Xô vốn đang đắm chìm trong khủng hoảng kinh tế - xã hội...

Như vậy, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là kết quả tất yếu từ quá trình tích tụ những sai lầm, khuyết điểm không được sửa chữa, khắc phục đúng đắn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước này, với các hoạt động chống phá điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đứng đầu là Mỹ, chứ không phải như các luận điệu của các thế lực phản động đã và đang tuyên truyền hiện nay. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự đổ vỡ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nói cách khác đó là sự thất bại của một cách thức, một hướng đi xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của loài người mà thôi, nó phản ánh tính chất quanh co phức tạp, khi tiến, khi lùi của lịch sử. Những bài học thành công trong quá trình đổi mới, cải cách ở Việt Nam, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là minh chứng hùng hồn cho sức sống của chủ nghĩa xã hội. Sự phục hồi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, sự xuất hiện phong trào cánh tả Mỹ latinh và cuộc đấu tranh của nhân loại để thực hiện mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đã phản ánh xu thế tất yếu của loài người là tiến lên lên chủ nghĩa xã hội, đúng như nhận định của Đảng ta vào thời điểm năm 1991, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất: "lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, nhưng loài người cuối cùng nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử". 

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” LÀ MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong cuốn năm 1999 chiến thắng không cần chiến tranh, Ních xơn đã viết: “Nước Mỹ phải nắm lấy thời cơ lịch sử này, phát động tiến công chính trị tư tưởng, để đẩy nhanh “Diễn biến hoà bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa”[1]. Qua đây chúng ta thấy rõ rằng cách đặt vấn đề của chủ nghĩa đế quốc trong chiến lược “diễn biến hoà bình” là phải thắng, không thắng thì sẽ thua. Cách đặt vấn đề thắng - thua một cách trực diện như thế này của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế nói lên tính chất quyết liệt, một mất một còn của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.

Về quy mô, các chiến lược chống cộng trước đây của chủ nghĩa đế quốc mới giới hạn trong phạm vi giành giật từng địa bàn cụ thể với chủ nghĩa xã hội. Mở cuộc tấn công trên mặt trận tư tưởng để “gieo những mầm mống tư tưởng” chống chủ nghĩa xã hội, chống các đảng cộng sản và công nhân ngay trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh tác động về mặt lý luận và tư tưởng đến quá trình “thiết kế” mô hình mới ở các nước xã hội chủ nghĩa hòng làm chệch hướng cải tổ, cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội ngay từ những bước đi lý luận ban đầu. Đồng thời, dùng các hoạt động ngầm để gây dựng các “ngọn cờ” chống chủ nghĩa xã hội, chống các đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, để thúc đẩy tiến trình cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa đi theo hướng kinh tế thị trường tự do, tư nhân hoá và chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập...để gây sức ép “nhằm tạo điều kiện cho những áp lực vốn có này phát triển, qua đó sẽ tạo ra được những chuyển biến hoà bình một cách tích cực”, trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực đế quốc và phản động đề ra phương châm chiến lược tổng quát là: bám sát diễn biến tình hình ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa để tác động đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách vào bên trong các nước.  

“Diễn biến hoà bình” là chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam mà các thế lực đế quốc, phản động đứng đầu là đế quốc Mỹ chủ trương, tổ chức thực hiện từ rất sớm và tăng cường lực lượng, phương tiện, cường độ cao hơn, tính chất, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt, thâm độc và tinh vi hơn nhằm phá hoại, làm suy yếu và tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, lái Việt Nam đi theo quỹ đạo chế độ tư bản chủ nghĩa. Rõ ràng “Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc thực sự là nguy cơ và thách thức lớn đối với cách mạng nước ta đang trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; do đó, phòng chống “Diễn biến hoà bình” thực sự trở thành nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay và phải được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm và thâm độc, vừa công khai, vừa ngấm ngầm, vừa điên cuồng gây sức ép và thực hiện chiến thuật “đánh mềm”, “đánh hiểm” thông qua nhiều kênh, nhiều đường, nhiều hướng, nhiều phương diện và lực lượng, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, chúng tiến công phá hoại ta một cách toàn diện.

Về chính trị tư tưởng, địch tập trung xuyên tạc, phủ nhận học thuyết Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng sử dụng chiêu bài “nhân quyền” kích động đòi Đảng và Nhà Nước ta thực hiện “đa đảng đối lập”, “đa nguyên chính trị”, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, tín ngưỡng tôn giáo phản động, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước

Trên lĩnh vực kinh tế, bằng các hoạt động “Diễn biến hoà bình” địch vừa phá ta về kinh tế, thông qua kinh tế để chống phá ta về chính trị.

Tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình”, địch rất coi trọng phá ta trên lĩnh vực văn hoá-xã hội của chúng là thực hiện “thẩm thấu hoà bình” về văn hoá, thúc đẩy sự phát triển văn hoá ngoại lai, lấn át, làm suy yếu văn hoá truyền thống-thực chất đó cũng là sự xâm lăng về văn hoá của chủ nghĩa đế quốc đối với các quốc gia độc lập, tiến bộ trên thế giới.

Trên lĩnh vực ngoại giao, kẻ địch thường lợi dụng chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta để chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế, gây áp lực chính trị, vi phạm thô bạo độc lập tự chủ của dân tộc ta.

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng chúng tìm cách làm suy yếu tiềm lực của đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với lực lượng vũ trang, với âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội nhằm vô hiệu hoá quân đội và công an, hỗ trợ cho các hoạt động bạo loạn lật đổ.

Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua thử thách các cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, càng chứng tỏ vai trò to lớn của quân đội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Hơn lúc nào hết quân đội phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong mọi tình huống. Trong tình hình hiện nay, khi chiến lược “Diễn biến hoà bình” đã và đang xâm nhập chống phá cách mạng nước ta và quân đội ta; đòi hỏi quân đội càng không thể đứng ngoài cuộc chiến này, mà phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ này, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay.[1] Từ điển bách khoa- QSVN, Nxb QĐND, H.1996, tr229 

CÓ PHẢI HIỆN NAY SỨ MỆNH LỊCH SỬ ĐÃ THUỘC VỀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC?

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nền kinh tế tri thức ra đời, vai trò của tầng lớp trí thức ngày càng tăng. Vì vậy, có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử nữa, mà sứ mệnh lịch sử đó đã thuộc về những người trí thức. Vậy có phải tầng lớp trí thức là giai cấp có sứ mệnh lịch sử trong thời đại hiện nay?

          Chúng ta không thể phủ nhận được vai trò của tầng lớp tri thức đối với đối với sự phát triển của xã hội. Họ là những người đi đầu trong việc tạo ra các phát minh khoa học, có vai trò to lớn đối với việc truyền bá tri thức cho nhân loại. Thế nhưng do địa vị kinh tế - xã hội của mình, tầng lớp trí thức không bao giờ có thể trở thành một giai cấp trong xã hội. Họ mãi chỉ là một tầng lớp đặc biệt mà địa vị kinh tế - xã hội phụ thuộc vào giai cấp thống trị. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không có lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản cho nên họ không thể dựng nên một chính đảng cách mạng và ngọn cờ cách mạng tiên phong để tập hợp quần chúng lao động để đấu tranh chống áp bức, bóc lột của chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng một chế độ xã hội mang lại sự tư do, bình đẳng cho tất cả mọi người.

          Do đó, dù vai trò của tầng lớp trí thức ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, nhưng do địa vị kinh tế - xã hội của mình họ không thể thay thế giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử trong thời đại hiện nay. 

CÓ ĐÚNG LÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN NAY KHÔNG CÒN SỨ MỆNH LỊCH SỬ?

Sự thật không phải là như vậy. Bởi, sự vận động tất yếu của lịch sử thế giới trong gần một thế kỷ qua chính là bằng chứng chân thật để phủ nhận tuyên bố đó. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tồn tại và ngày càng phát triển trong cải cách, đổi mới. Ngược dòng lịch sử, việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là công lao của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin và thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917), cùng với sự phát triển phong trào cách mạng thế giới thế kỷ XX đã chứng minh một tất yếu không thể phủ nhận vai trò sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân.

Trong khi đó, bước vào đầu thập niên 1970, thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản đã có những bước phát triển mới do tận dụng được những thành tựu mới của cách mạng khoa học-công nghệ vào phát triển sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng bản chất bóc lột giá trị thặng dư của người lao động làm thuê trong nền sản xuất tư bản không hề thay đổi va ngày càng khắc nghiệt hơn, làm cho giai cấp công nhân ngày càng bần cùng hóa cùng với mỗi bước phát triển của chủ nghĩa tư bản. Do vậy, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản cũng bắt đầu ngay từ lúc họ mới ra đời chống lại “sự bóc lột công nhân, vô sĩ, trực tiếp, tàn nhẫn” của giai cấp tư sản.

Hiện nay, thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng học thuyết C.Mác vẫn sáng ngời, khẳng định giá trị của nó trong nhận thức chủ nghĩa tư bản hiện đại. Với niềm tin vững chắc vào tính tất yếu thắng lợi của sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng ta đã chỉ rõ “Chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ những thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra những bước phát triển mới, theo quy luật tiến hoá của lịch sử loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghia xã hội.” 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN LÀ “MỘT HỌC THUYẾT KHÔNG KHOA HỌC, HIỆN NAY ĐÃ LỖI THỜI”?

Một vấn đề bao trùm lên toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái hiện nay là các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận tính các mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác, rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là “một học thuyết không khoa học, hiện nay đã  lỗi thời”? Các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, với chủ nghĩa xã hội khoa học lớn tiếng rêu rao rằng các nhà kinh đển của chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là những nhà khoa học, vì vậy “lý luận của các ông chỉ là “ý thức hệ hư ảo” chứa đầy tính chất “huyễn tưởng”. Đây rõ ràng là một luận điệu chống Mác, Ăng ghen, Lê Nin một các trắng trợn, mà từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy. Ngay cả đối với những kẻ chống Mác, Ăng ghen, Lê Nin một cách điên cuồng nhất, từ chỗ chống Mác, Ăng ghen, Lê Nin đến căm thù Mác, Ăng ghen, Lê Nin bởi các ông dám tuyên chiến với chế độ tư hữu TBCN và bênh vực quyền lợi của những người lao động, nhưng tuyệt nhiên chưa ai có thể phủ nhận Mác, Ăng ghen, Lê Nin là những nhà khoa học. Bởi lẽ trên thực tế Mác, Ăng ghen, Lê Nin là những nhà khoa học thiên tài, là những “bộ óc kỳ diệu” của nhân loại. Toàn bộ lý luận của Mác - Ăng ghen, Lê Nin là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là một công trình khoa học đồ sộ giải đáp được nhiều vấn đề mà nhân loại đặt ra. Học thuyết của Mác, Ăng ghen, Lê Nin là một học thuyết chặt chẽ, chính xác trong đó tính khoa học rất cao thống nhất với tinh thần cách mạng triệt để. Với sự thiên tài của mình Mác, Ăng Ghen, Lê Nin thực sự đã trở thành những nhà khoa học lỗi lạc nhất của nhân loại mà nhiều học giả, nhà tư tưởng thừa nhận.

Tạp chí truyền tin Châu Âu, Can-Pho-Man nhận xét: Mác là một người vô cùng hiện thực và biện chứng. Tính hiện thực và biện chứng hơn bất cứ ai trong số người đi trước. Nhà xã hội chủ nghĩa Đức B. Phôn - Svây - Xe vốn thường đối lập gay gắt về quan điểm với Mác cũng phải thốt lên: Chủ nghĩa xã hội Mác xít - Đó là một khoa học thực sự. Ngay cả E-Béc-Xtanh đại biểu trứ danh của trào lưu cơ hội xét lại đương thời cũng không thể phủ nhận được rằng: Trong tất cả các khuynh hướng và nhóm phái xã hội chủ nghĩa, học thuyết của Mác giành được sự thừa nhận chung ở tính khoa học mẫu mực và đầy tính thuyết phục. Nhà triết học nổi tiếng người pháp Giắc Đô Ri Đa gần đây cũng đã khẳng định: Mác là một người hết sức vĩ đại- Ông là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Bản thân những nhà tư tưởng tư sản cũng phải trân trọng những tri thức của Mác. Họ nghiên cứu chủ nghĩa Mác hết sức tỉ mỉ và nghiêm túc. Thực tế chủ nghĩa Mác đã giúp chủ nghĩa tư bản điều chỉnh một số vấn đề trong cách thức hoạt động của nó, khắc phục được một số nhược điểm cố hữu của nó, xoa dịu phần nào những mâu thuẫn trong xã hội tư bản. Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra lối thoát của khủng hoảng là phải có sự can thiệp của nhà nước. Sự thật nhiều nhà nước tư bản hiệnn nay đã vận dụng tư tưởng của Mác vào giải quyết thành công nhiều vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế, chính trị, như chính quyền Ô - Ba - Ma đã thuyết phục cả Thượng Nghị viện và cả Hạ Nghị viện tài trợ 800 tỷ đô la để cứu các ngân hàng. Ở Đức và ở Pháp đã đưa ra trọn gói để cứu ngành tài chính nước này.  

Trong tình hình phức tạp trong đời sống xã hội chính trị hiện nay, với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc, đi đến phủ nhận giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, không làm mất đi tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì sự thắng lợi của mục tiêu thời đại vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng không làm thay đổi được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân ta đã lựa chọn. Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân, vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phấn đấu vì sự tiến bộ xã hội.

 

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI LÀ ĐIỀU KIỆN VỮNG CHẮC LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

 Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước không ngừng phát triển, đồng thời là cơ sở vững chắc làm thất bại âm mư, thù đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thực hiện nhiệm vụ này cần phải tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới; khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013; tuyệt đối không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái, thù địch đòi đa nguyên, đa đảng.

Tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch./

CƠ QUAN BÁO CHÍ, ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC THÔNG TIN XẤU ĐỘC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên trong năm qua đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận xã hội. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các cơ quan của nhà nước ở tất cả các cấp, các cơ quan báo chí, hệ thống các Đài phát tranh, truyền hình từ trung ương đến địa phương đã chủ động tăng cường đăng tải, phát sóng tuyến tin bài đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chuyên mục “người tốt, việc tốt”, nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các chuyên mục, phóng sự đấu tranh “chống diễn biến hòa bình”. Báo, Đài PT-TH tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục “Vấn đề hôm nay”, “Diễn đàn cuối tuần”, “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, “Quốc phòng toàn dân”, Đại đoàn kết”,  “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”... phát huy tác dụng tích cực trong nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng thời, trước các vụ việc phát sinh trên địa bàn, bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời đăng tải, cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, các địa phương, đơn vị cũng cung cấp thông tin cho một số cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú của các báo để kịp thời đăng bài hoặc sử dụng mạng xã hội giải thích, phản bác thông tin. Đội ngũ phóng viên báo chí đã có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác và thể hiện vai trò của mình khi đăng tải thông tin định hướng trên trang mạng xã hội cá nhân. Với lượng theo dõi, tương tác lớn trên các trang cá nhân của phóng viên thường trú, trong thời gian qua cách làm này đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, có những yêu cầu mới đặt ra đối với đường lối phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu “Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Để đạt được các mục tiêu Đại hội đề ra, không cách nào khác là phải phát huy được khối sức mạnh toàn dân, của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, tranh thủ sức mạnh toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, từ đó đẩy lùi các thế lực thù địch và phản động đang ra sức đẩy mạnh chống phá Đảng ta, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị./.