Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO

Cơ quan công an cảnh báo

Kính mong nhân dân hết sức cảnh giác và tuyên truyền đến từng người trong gia đình!!!

Nhận được cuộc gọi - nghe được giọng nói - thấy được hình ảnh qua video call của người thân NHƯNG vẫn bị lừa tiền bởi vì đó là do công nghệ tạo ra chứ không phải là người thật.

Hiện nay công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI (artificial intelligence) Giúp ích được rất nhiều trong đời sống. Tuy nhiên, những kẻ xấu đã lợi dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh, sao chép giọng nói. Từ việc chiếm đoạt Facebook, zalo,... rồi nghiên cứu tin nhắn, cách xưng hô, lịch sử giao dịch,... để tạo ra những cuộc gọi giả và lừa tiền người thân của tài khoản bị hack cho đến gọi điện trực tiếp cho bị hại để dựng lên những tình huống khẩn cấp cần chuyển tiền,... Đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra tại Việt Nam.

Điểm chung của những thủ đoạn trên đó là Tạo ra những tình huống khẩn cấp như: Người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu, Người thân phạm tội bị cơ quan chính quyền bắt đang cần tiền để giải quyết, Đang khó khăn trong công việc cần một khoản tiền để giải quyết nhanh rồi sẽ trả lại sau,...

Đặc điểm những cuộc gọi thường có tín hiệu không ổn định, Hình ảnh không rõ ràng mặc dù vẫn mang những nét tương đồng của người đó hoặc giọng nói của người đó và cách xưng hô quen thuộc (Do đã được nghiên cứu từ trước)

Khi gặp những tình huống như vậy đầu tiên mọi người hãy bình tĩnh. Ngay lập tức cố gắng xác minh từ những nguồn khác (gọi trực tiếp số điện thoại di động), Xác minh những người đang ở gần với người yêu cầu chuyển tiền. Hoặc từ chính những bệnh viện, từ những cơ quan công an, từ nhà trường tuỳ theo cuộc gọi trình bày lý do cần tiền,... Tốt nhất chúng ta nên thấy và gặp trực tiếp, Hoặc tiếp cận nhanh nhất tới hiện trường tới địa điểm xảy ra nếu có thể,...

Thủ đoạn này hiện rất mới, rất tinh vi. Đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ đến người thân bạn bè phòng ngừa.


ĐỔI MỚI HÌNH THỨC ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

        Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời đại công nghệ số hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được hình thành trên cơ sở tổng kết thực tiễn gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị là một trong những nội dung trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội XIII. Việc tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc không chỉ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và sự ổn định của đất nước mà còn nhằm bảo vệ uy tín, hình ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Thực tế, những quan điểm thù địch, xuyên tạc bản chất của Nhà nước Việt Nam XHCN hướng tới mục tiêu làm thay đổi bản chất dân chủ của Nhà nước, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm làm chệch hướng. Bên cạnh các quy định của pháp luật, các biện pháp quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền thì vai trò của dư luận xã hội trong việc định hướng và điều chỉnh hành vi đạo đức của con người thông qua cơ chế giám sát cũng hết sức cần thiết. Cần nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo, định hướng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng internet, nâng cao khả năng nhận thức và năng lực tự sàng lọc thông tin của người dân và cộng đồng, hình thành thói quen hành xử tích cực trên môi trường mạng. Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài để mỗi người dân trở thành bộ lọc thông tin hiệu quả cho chính mình và cộng đồng. Mỗi người khi sử dụng mạng internet cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ âm mưu, bản chất của các thế lực thù địch để không tin, không bị lôi kéo, dẫn dắt trước các thông tin xấu, độc./.


NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đối diện nhiều khó khăn, phức tạp do việc các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng công nghệ số để xuyên tạc, hướng lái, lan toả thông tin xấu độc với các thủ đoạn nguy hiểm.

Những âm mưu, thủ đoạn phá hoại trong thời đại số.

Thời đại công nghệ số 4.0 làm thay đổi tư duy, nhận thức, tư tưởng, tình cảm của con người với thế giới chung quanh. Con người tiếp cận với tri thức nhanh chóng hơn, mở ra khả năng tương tác; phương thức tác động của chính quyền với người dân đa dạng hơn, nhất là thông qua mạng xã hội. Từ những tiến bộ về khoa học và công nghệ sẽ xuất hiện nhiều hơn một số xu thế mang tính phổ quát bên cạnh những giá trị chung, truyền thống trong quan hệ xã hội ở các quốc gia nói chung với nhiều mức độ, đặc điểm khác nhau. Đó là xu thế dân chủ hóa đi đôi với cá thể hóa; xu thế đổi mới quản lý, quản trị quốc gia và trách nhiệm giải trình (chuyển đổi hệ thống hành chính mạnh mẽ sang chính phủ điện tử; phân cấp, phân quyền, minh bạch hóa thông tin; tăng cường nguồn lực cho bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả); xu thế tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động của bộ máy công quyền. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn công nghệ số được các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng, thực hiện tinh vi và xảo quyệt, nguy hiểm hơn.

Trong thời đại công nghệ số đang phát triển như vũ bão, các thế lực thù địch, phản động tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ nhằm tận dụng đa dạng các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các mạng xã hội, xuất bản báo chí điện tử ở nước ngoài. Tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chống phá Việt Nam (như VOA tiếng Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ, HRW...) để tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, hạ bệ uy tín lãnh tụ, gây nghi kỵ, chia rẽ nội bộ; triệt để khai thác các sự kiện chính trị, ngoại giao, những vấn đề nhân sự, nội bộ với các thông tin chưa được kiểm chứng để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức thể hiện của tự do ngôn luận có sự biến đổi lớn. Internet, mạng xã hội trở thành công cụ phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức bày tỏ quan điểm, tư tưởng, truyền bá thông tin, thể hiện quyền tự do ngôn luận. Sức lan tỏa và ảnh hưởng của nó rất mạnh mẽ và nhanh chóng, tạo được sự chú ý, quan tâm theo dõi của số đông người dân, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội. Chỉ cần sở hữu phương tiện điện tử (điện thoại thông minh, laptop) có kết nối Internet, cá nhân có quyền tự do truyền đạt thông tin, ý kiến của mình đến người khác mọi nơi, mọi lúc. Tình trạng các hội, nhóm chia sẻ những thông tin tiêu cực, thông tin sai trái, tin không rõ nguồn, chưa được kiểm chứng… xuất hiện trên không gian mạng có xu hướng ngày càng gia tăng gây tác động xấu đối với người sử dụng mạng nói riêng và việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nói chung.

Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả cũng như đặt ra yêu cầu mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội phải hết sức tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của "thế giới ảo". Thông qua các hội, nhóm, người dùng có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, đăng tải hay lan truyền thông tin, hình ảnh thông qua tài khoản cá nhân của mình. Điều này mang đến những nguy cơ khi quyền này bị lạm dụng, nhất là khi những người đăng tải thông tin trên không gian mạng có quan điểm sai trái, thái độ cực đoan, có tư tưởng kỳ thị, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ dẫn đến bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động. Hoặc vì động cơ cá nhân, một số trường hợp đã đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Việc lợi dụng các quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Theo dữ liệu thống kê từ We are Social, tính đến tháng 1/2022, Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 78,1% tổng dân số. Chỉ tính trong hai năm 2021, 2022, số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng 5 triệu người (6,9%). Với độ phủ sóng rộng cùng một lượng lớn thời gian hoạt động và tương tác trên không gian mạng, những gì người sử dụng thu nhận được sẽ tác động không nhỏ đến việc hình thành tư tưởng và phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống, nhất là ở nhóm đối tượng vị thành niên - lứa tuổi dễ đi theo những luồng tư tưởng mới, dễ bị tổn thương và kích động tâm lý.

Thông qua các nền tảng không gian mạng trong thời đại số, các thế lực thù địch sử dụng những tin, bài, hình ảnh của báo chí chính thống trong nước, sau đó tô vẽ thêm bớt, đưa ra những nội dung thật giả lẫn lộn, sai lệch để đưa lên mạng xã hội. Chúng lập ra những trang/tài khoản núp dưới danh xưng của các cơ quan của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao nhằm lôi kéo tâm lý hiếu kỳ của công chúng, đánh vào khoảng trống thông tin mà báo chí chính thống trong nước chưa đăng tải hoặc cần thời gian kiểm duyệt thông tin; ngụy tạo các bài viết dưới những tiêu đề giật gân liên quan đến những vấn đề đang được dư luận quan tâm… Những thủ đoạn lợi dụng nền tảng số nêu trên của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn đã dẫn dụ và lừa dối được một bộ phận người dân, nhất là những người có tâm lý hiếu kỳ, tò mò muốn dò tìm các thông tin không chính thống. Những cái “bẫy thông tin” mà các đối tượng thù địch, phản động, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam tung ra cũng đã khiến cho nhiều người nước ngoài không phân biệt được thật giả và bị những dòng thông tin sai lệch này dẫn dắt.


HÌNH THỨC GỌI ĐIỆN LỪA ĐẢO “CON ĐANG CẤP CỨU” ĐÃ XUẤT HIỆN TẠI HÀ NỘI

          Theo nhiều phụ huynh tại Hà Nội, họ đã nhận được điện thoại gọi, thông báo về việc con em bị tai nạn đang cấp cứu. Đối tượng yêu cầu cha mẹ học sinh phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật. Nhiều trường trên địa bàn Thủ đô đã lên tiếng cảnh báo về hình thức lừa đảo này.

Nhiều phụ huynh nhận được cuộc gọi lừa đảo: Cụ thể, trên diễn đàn lớn về giáo dục, chị Lê Thanh Tuyền chia sẻ: “Chiều nay, 13/3, lớp con tôi có phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo về việc học sinh bị ngã trong tiết Thể dục và yêu cầu chuyển tiền để phẫu thuật. Rất may, phụ huynh đã trao đổi trực tiếp với giáo viên nên không bị lừa”.

Chị H.K, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ kể lại, cùng ngày, chị cũng nhận được một cuộc gọi từ số máy 076.986.13xx. Từ đầu dây bên kia, một đối tượng cho hay con chị đã bị ngã cầu thang bị hôn mê và phải phẫu thuật não gấp. Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền và ủy quyền để mổ.

“Rất may, đúng thời điểm này tôi đang nói chuyện với cháu qua mạng xã hội nên không mắc bẫy. Các đối tượng lừa đảo quá ác khi sẵn sàng đưa ra câu chuyện như thế”, chị K. bức xúc.

Nhận cuộc gọi từ đầu số 070.890.53xx, chị N.H, phụ huynh có con đang theo học tại Trường Phan Đình Phùng cho biết, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là thông tin rằng học sinh bị tai nạn và phải cấp cứu tại Bệnh việN. Chúng yêu cầu phải chuyển khoản tiền để làm các thủ tục điều trị. Thậm chí, các đối tượng còn dàn dựng cả tiếng còi hú xe cấp cứu, tiếng y tá, bác sĩ để tạo dựng lòng tin.

Một phụ huynh khác thậm chí còn cho biết, sau khi gọi điện thông tin, các đối tượng còn chuyển máy cho một người tự xưng là… bác sĩ để trò chuyện tiếp.

“Tôi rất hoảng nhưng vẫn thấy nghi ngờ vì bình thường các con bị làm sao thì giáo viên chủ nhiệm đều trực tiếp thông báo. Do đó, tôi gọi lại cho cô giáo thì biết con vẫn đang trong lớp. Các phụ huynh rơi vào tình trạng tương tự nên tỉnh táo để xác minh”, vị phụ huynh này chia sẻ. “Rất nhiều phụ huynh tại trường đã nhận được cuộc gọi lừa đảo vào chiều nay, 13/3. Chúng tôi đã tới tận trường để xác minh và rất mừng vì các con vẫn bình an và đang học tập bình thường”, chị H. thông tin.

“Cứ tưởng lừa đảo chừa mình ra. Hôm nay đang ngồi thì có cuộc gọi điện thoại tới, giọng nghiêm trọng hỏi mình có phải là phụ huynh của bạn nhà mình không. Sau đó, bên đầu dây bảo con mình bị ngã cầu thang. Mình có hỏi lại chi tiết thì tắt máy. Định vị điện thoại thì bạn nhà mình vẫn ở nhà, gọi điện thì không có vấn đề gì xảy ra”, anh C.L, một phụ huynh chia sẻ lại trải nghiệm vừa xảy ra của mình.

Nhiều phụ huynh cũng tỏ ra bất ngờ khi số điện thoại, thông tin cá nhân của các học sinh đều bị các đối tượng nắm được chính xác. Họ cho rằng, các trường cần tăng cường hơn nữa công tác bảo mật thông tin để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Phụ huynh và nhà trường cần làm gì?

Liên quan tình trạng lừa đảo nói trên, một loạt các trường học trên địa bàn Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo.Cụ thể, trường Marie Curie đã đưa ra khuyến cáo: “Khi có sự việc bất thường xẩy ra đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh. Nếu cần tiền để làm thủ tục nhập viện, nhà trường sẽ chủ động thu xếp, phụ huynh không phải chuyển tiền cho bất kỳ ai”.

Tương tự, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ gửi tin nhắn đến các phụ huynh khẳng định: Hiện nay có hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên gọi điện thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Đề nghị quý phụ huynh cảnh giác và gọi điện cho thầy, cô chủ nhiệm để kiểm chứng.

Trong khi đó, một chuyên gia về giáo dục cho rằng, nhà trường và các giáo viên cần nêu cao trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Bên cạnh đó, giáo viên phải rà soát, điểm danh sĩ số đầu giờ, thông báo lên nhóm phụ huynh số lượng học sinh có mặt ở lớp hằng ngày; đồng thời thiết lập đường dây nóng khi cần thông báo các vụ việc khẩn đến phụ huynh học sinh và tiếp nhận thông tin khi có tình trạng khẩn cấp.

Về phía phụ huynh cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo của tội phạm. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin trường lớp của các con; thông tin việc làm, địa chỉ cơ quan của bố mẹ, người thân… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Ngoài ra, các phụ huynh cũng cần kiểm tra thông tin kỹ càng, chính xác trước khi thực hiện hoạt động chuyển tiền, có thể yêu cầu xác nhận qua video trực tuyến, tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận giải quyết.

Trước đó, hàng loạt phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cũng với hình thức tương tự.


TRƯỜNG SA KHÔNG XA

Trường Sa hôm nay được đổi thay từng ngày nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và kiều bào ta… Trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa có điện năng lượng mặt trời, các công trình dân sinh, trường học, bệnh xá, chùa, âu tàu, làng chài… giúp bà con nhân dân làm ăn dài ngày trên biển.

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, biển động mạnh làm cho hàng trăm tàu cá của ngư dân các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận không vào bờ được ngay. Những tàu cá này đi biển dài ngày đã cạn lương thực, nước ngọt, cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận lệnh của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát, Đá Tây và Tàu 404 đã hỗ trợ 203 tàu cá với 3.045kg gạo; 12.180 lít nước ngọt (mỗi tàu 15 kg gạo, 60 lít nước ngọt). Bộ đội trên các đảo đã kịp thời động viên tinh thần ngư dân, hướng dẫn 100% tàu cá của ngư dân vào tránh trú an toàn và được hỗ trợ kịp thời. Ông Nguyễn Hoài Nam, Thuyền trưởng tàu cá BTh 96583TS, quê ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết: Chúng tôi khi khai thác hải sản trên biển luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bộ đội hải quân về mọi mặt. Đây là điều kiện tốt để chúng tôi yên tâm bám biển dài ngày. Mong muốn của chúng tôi là Trường Sa có nhiều âu tàu, làng chài hơn nữa để bà con ngư dân yên tâm khai thác hải sản bền vững trên biển.

Hướng về biển, đảo Tổ quốc, thời gian qua trên toàn quốc đã có nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Quỹ biển, đảo Việt Nam; “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Thành phố Hồ Chí Minh; hành trình vì biển, đảo quê hương để góp một phần công sức làm cho biển, đảo ngày càng vững chắc hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước hướng về biển, đảo và bộ đội hải quân.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo Tổ quốc, trong đó giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố là cơ quan tham mưu trực tiếp, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân để tổ chức các đoàn đại biểu thăm, tặng quà và hỗ trợ các công trình phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc vùng biển tây nam của Tổ quốc.

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các cơ quan của Quân chủng Hải quân triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, thông qua việc hỗ trợ cây giống, hạt giống, vật tư, phân bón... để trồng, chăm sóc cây xanh trên các đảo và xây dựng các vườn tăng gia tập trung, nhằm hướng đến phủ xanh toàn bộ diện tích đất trên các đảo, tạo nguồn rau xanh, thực phẩm tươi giúp cải thiện, nâng cao đời sống cho quân và dân đang sinh sống, công tác trên đảo.

Có dịp đến Trường Sa nói chung, vùng biển Cô Lin, Len Đao nói riêng, mỗi người có một cảm nhận riêng song có một điểm chung chính là khâm phục nghị lực, tinh thần, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển của những người lính đảo.

Binh nhất Lê Minh Tuấn, chiến sĩ đảo Cô Lin bày tỏ: Ra công tác ở đảo không chỉ là niềm vinh dự của bản thân mà của cả gia đình tôi. Mỗi ngày trên đảo là một kỷ niệm khó quên, vì được cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

 


TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa những ngày tháng 3 này có rất nhiều đoàn đại biểu đến dâng hương, tưởng niệm, tham quan.

Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma với chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời”, lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 cán bộ, chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma. Những ý tưởng được thể hiện bằng hình thức nghệ thuật, điêu khắc sinh động và ấn tượng như: Vòng cung mặt trời nhô lên khỏi mặt biển tận nơi chân trời xa xôi, nơi được đánh dấu phần lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam bằng những hòn đảo lớn nhỏ, có những đảo chìm và đảo nổi.

Cụm nhân vật (chín nhân vật) là đại diện cho 64 cán bộ, chiến sĩ ở tư thế giương cao lá cờ Tổ quốc trước lúc hy sinh. Các anh ở tư thế trong tay không một vũ khí mà chỉ có cuốc, xẻng, búa làm nhiệm vụ vận chuyển cát, đá, sỏi để tu bổ mặt đảo. Khi bị đối phương bao vây, các anh quây tròn lại nắm tay nhau để bảo vệ lá cờ tạo thành biểu tượng “Vòng tròn bất tử”, một hình ảnh sinh động đọng lại trong lòng người đến tham quan. Toàn bộ khối tượng nằm trên bệ, chung quanh là nước, là biểu tượng của biển, đảo Trường Sa, thể hiện tinh thần bất khuất của những người lính biển.

Chúng tôi càng khâm phục hơn về ý chí quyết tâm sắt đá bảo vệ từng tấc đất, sải biển của ông cha ta để lại khi được trò chuyện với những cán bộ, chiến sĩ từng làm nhiệm vụ ở Gạc Ma lúc đó.

Thượng úy cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 Công binh Hải quân (nay là Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân), ngày 14/3/1988, ông trực tiếp tham gia xây dựng tại đảo Gạc Ma. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 83 Công binh; Tàu 604, 605, 505 thuộc Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 146, đơn vị quản lý đảo đã nêu một tấm gương sáng về lòng trung thành, ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm với tinh thần “còn người, còn tàu, còn đảo”, quyết tâm bảo vệ bằng được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn Thượng tá cựu chiến binh Võ Tá Du, nguyên Thuyền phó Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Tàu HQ-505 chia sẻ: Thời điểm đó, hai tàu chiến của đối phương nã đạn pháo vào Tàu HQ-505 làm cho bình khí vào ly hợp máy bị cháy, buồng thông tin trúng đạn, đồng chí ngành trưởng bị thương.

Không chậm trễ, Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lệnh cho chiến sĩ lái tàu hướng mũi vào bãi đá Cô Lin và mở hết tốc độ lao lên bãi đá. Tàu HQ-505 trở thành một cột mốc vững chắc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên bãi đá Cô Lin. Cấp ủy, chỉ huy tàu cấp tốc hội ý mở rộng, xác định quyết tâm bám trụ tại tàu đến cùng dù cả tàu có thể hy sinh và phân công Thuyền trưởng ở lại đài chỉ huy, Thuyền phó Chính trị đến các vị trí động viên bộ đội.

Tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã được chính người lính biển Võ Tá Du khái quát: Những tấm thân như trường thành phên dậu/Ngực căng lên làm lá chắn cho quê hương.


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

MỘT SỐ HÌNH THỨC, BIỂU HIỆN MỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, hiện nay có nhiều biểu hiện mới để đánh lừa dư luận, tạo vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực thù địch thường khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong và ngoài nước; thiết kế, cấu trúc nội dung theo kiểu đánh lừa tâm lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài cách thức tuyên truyền truyền thống như cung cấp dưới dạng tin, bài, ảnh, sau các bài viết, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các tiện ích khác như video, clip, trang mạng xã hội facebook, zalo, instagam, blog cá nhân, các website, trang thông tin điện tử dưới dạng phản hồi, trao đổi ý kiến trực tiếp, phản biện với mục đích là tạo sức hấp dẫn, đánh lừa đối tượng, rộng đường cho thông tin sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng với các dạng phổ biến như: cơ bản là sai sự thật, chỉ có một phần đúng; đa số đúng, chỉ một phần sai, nhưng lại bình luận, khoét sâu cái sai; sai hoàn toàn, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, nhưng gắn với thêu dệt và ca ngợi những “thành tựu”, “tiến bộ” của cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng.


MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH SỬ DỤNG HIỆN NAY

Về phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo quyệt cả dưới phương thức truyền thống và phương thức phi truyền thống. Dưới phương thức truyền thống, chúng chú trọng tuyên truyền, truyền bá các nội dung không đúng sự thật, dối trá, lừa bịp theo kiểu cứ nói dối, cứ làm ầm ĩ lên, cứ lặp lại nhiều lần những điều dối trá, thế nào cũng còn đọng lại một cái gì đó. Đây là phương thức, thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, tuy không mới nhưng lại có tác dụng rất lớn, nhất là đối với những đối tượng nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin, thiếu sức tự đề kháng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch câu kết với một số chính khách có tư tưởng bảo thủ, học giả phương Tây và những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tập trung tuyên truyền những thông tin theo hướng trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các cuộc hội nghị, hội thảo để tỏ ra khách quan nhưng lại gắn với những bình luận chủ quan, thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý bán tín, bán nghi về quan điểm, đường lối của Đảng. Đặc biệt là, các thế lực thù địch khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm chính trị, nhân những sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại hoặc những ngày lễ lớn của đất nước... để tuyên truyền, xuyên tạc cương lĩnh, nghị quyết, đường lối của Đảng, xuyên tạc lịch sử, tạo sự phân tâm, hoang mang dao động mất lòng tin của nhân dân; kích động tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo hướng tiêu cực, gây bất ổn, rối loạn trật tự, xã hội và chuyển hóa những vấn đề trật tự xã hội thành an ninh quốc gia.


MỘT SỐ NHIỆM VỤ CƠ BẢN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tính tự giác trong nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác kiểm điểm, TPB và phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, thật sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phòng, chống, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong Đảng là vấn đề có tính nguyên lý cần được quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.


MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Một là, kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng và phát triển đất nước, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN

Hai là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện một cách quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hệ thống chính trị.

Ba là, phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quyết định; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Chủ động, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thư, cấp uỷ và Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp. Thực hành dân chủ và phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Năm là, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cần phải được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các công cụ và biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kiểm tra, giám sát, pháp luật và công nghệ.


MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Nguyên nhân khách quan: Từ mặt trái của kinh tế thị trường, trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xuất hiện những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhiều vấn đề mới, phức tạp nảy sinh từ thực tiễn chưa được lý giải một cách có cơ sở khoa học, khách quan và chưa được xử lý kịp thời, hiệu quả. Hơn nữa các thế lực thù địch, phản động thường xuyên đẩy mạnh thực hiện chiến lược công kích trên mặt trận tư tưởng, lợi dụng triệt để vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo” và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, tạo nên“ điểm nóng”, phức tạp; đồng thời, chúng còn ra sức cấu kết với các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống của nhân dân ta ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng.

Nguyên nhân chủ quan: Tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, trước hết là do bản thân cán bộ, đảng viên đó không tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, giao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, có lối sống buông thả, thoái hoá, coi thường kỷ luật, kỷ cương. Chưa thật sự đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và hậu quả gây ra. Sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi hình thức, đơn điệu, thiếu tính chiến đấu. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa kiên trì, kiên quyết trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cả cán bộ cao cấp thiếu tiên phong, gương mẫu, nêu gương trước cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng không theo kịp tình hình thực tế, nhiều vấn đề mới, khó chưa được nghiên cứu làm sáng tỏ. Chưa chú trọng xây dựng, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm, chưa có cơ chế để bảo vệ người dám đấu tranh phê bình; chậm ban hành quy định xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chưa xây dựng được cơ chế “dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

MỘT SỐ NỘI DUNG, BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA

Để góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trận địa tư tưởng vô sản; xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới, cần phải thực hiện tốt một số nội dung và biện pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhân dân ta. Sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trước hết và trên hết là do Đảng ta nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Hai là, đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, văn hóa. Đấu tranh TTVH là đòn trực diện tấn công vào các quan điểm phản động, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Theo đó, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chính, như: Chủ động tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận sâu rộng, củng cố nhận thức, quan điểm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, làm thất bại các quan điểm, tư tưởng chống đối từ nhiều phía. Tăng cường tính chủ động, tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, cần có kế hoạch ngăn chặn ý đồ của các thế lực thù địch trong việc tác động, từng bước làm chuyển hóa tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta theo quan điểm tư tưởng tư sản phương Tây.

Ba là, bảo đảm định hướng chính trị trong các sinh hoạt văn hóa và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng. Các sinh hoạt văn hóa và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng phải hướng vào phục vụ, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng con người Việt Nam mới, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chống mọi biểu hiện “thương mại hóa”, “phi chính trị” trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, VHVN; kịp thời ngăn chặn những quan điểm lệch lạc, thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích, lộ bí mật quốc gia, gây rối nội bộ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chính trị các hoạt động văn hóa, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng thay đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam bằng hệ “giá trị” văn hóa tư sản; bảo vệ và phát triển nền văn hóa truyền thống, cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới.

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, cho đến nay đã tròn 80 năm - là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Với tính chất là một bản “đề cương” ngắn gọn, ra đời trong bối cảnh đặc biệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua 80 năm nhưng những tư tưởng, quan điểm thể hiện trong Đề cương vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.

“Dân tộc, khoa học, đại chúng” – những thuật ngữ đã trở thành khẩu hiệu, mệnh lệnh trong suy nghĩ, hành động của mỗi người dân Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dân tộc, khoa học, đại chúng đã trở thành tính chất, đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam – một nền văn hóa thấm đẫm tinh thần dân tộc, giàu bản sắc do nhân dân sáng tạo với khát vọng không ngừng vươn đến cái đẹp, cái ích, cái tiến bộ, văn minh. Kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm của Đề cương về tính chất, nguyên tắc vận động của nền văn hóa mới, các nghị quyết của Đảng đều khẳng định: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Ra đời cách đây gần một thế kỷ nhưng những quan điểm, nguyên tắc, chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng về văn hóa, văn nghệ đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và tinh thần thời đại sâu sắc, thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, cống hiến để vun đắp nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc, tạo sức mạnh, nguồn lực nội sinh để xây dựng nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc./.


THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ LÀM NÊN NHÂN CÁCH TỐT ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ VÀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tham gia đoàn cứu hộ, cứu nạn, giúp bạn là thực hiện mục đích nhân đạo. Trong lịch sử, Quân đội ta đã từng giúp nhân dân Campuchia, nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược, giải phóng dân tộc, coi “giúp bạn là tự giúp mình”. Đoàn cứu hộ, cứu nạn, giúp bạn của Quân đội ta là các quân nhân đã được đào tạo cơ bản, có sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ tốt. Trong số đó có nhiều quân nhân từng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam năm 2020 và có mặt tại các tâm điểm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 ở các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh... Trong đoàn công tác cũng có một số quân nhân từng tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.Thiên tai, thảm họa là điều không ai muốn và bất khả kháng. Mất mát về tiền của có thể bù đắp, có thể tạo ra bằng sự quyên góp của cộng đồng nhưng thương vong về con người là vô cùng to lớn, không thể bù đắp được. Việc Quân đội ta tham gia giúp bạn khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa là góp phần làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát của một dân tộc, là nghĩa tình bạn bè trong lúc hoạn nạn có nhau, chia bùi sẻ ngọt cùng nhau.

Trong buổi chia tay, tiễn 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Từng trải qua những năm tháng chiến tranh biết bao gian khổ, đau thương, mất mát, hơn ai hết, dân tộc, nhân dân Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn khát vọng được sống trong hòa bình. Cán bộ, chiến sĩ quân đội mong muốn an tâm công tác, xây dựng đơn vị; không ai muốn rời xa đồng đội, người thân đi đến nơi “đất khách quê người”, đối mặt với gian khổ, hiểm nguy. Thế nhưng, do yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện công việc nhân đạo, họ đã chấp nhận rời xa người thân, tổ ấm gia đình, xa đơn vị, xa đồng chí, đồng đội để lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Hơn ai hết, quân nhân mang bộ quân phục màu xanh, đội mũ đeo sao vàng, trên vai, trên ngực áo mang quân hàm tươi màu cờ đỏ và trong trái tim là tình yêu Tổ quốc, hình bóng người thân, gia đình, đơn vị. Họ là Bộ đội Cụ Hồ đi làm nhiệm vụ quốc tế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ủy thác. Gánh trên vai trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, niềm vinh dự, tự hào là Bộ đội Cụ Hồ, tấm lòng tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân, Đoàn cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội ta tham gia cứu hộ, cứu nạn ở Thổ Nhì Kỳ đại diện cho dân tộc Việt Nam, góp sức mình để lan tỏa tinh thần nhân ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam để tương trợ, giúp bạn trong lúc khó khăn, hoạn nạn, hiểm nghèo.

Đây là việc làm đầy tính nhân văn, nhân đạo, tất cả vì con người, vì sự tiến bộ xã hội. Chính điều đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ chính sách nhân đạo, đoàn kết, vì hòa bình của Đảng, Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Hàng triệu triệu con mắt trên hành tinh đang dõi theo việc làm, trách nhiệm của của họ đối với thể diện quốc gia, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với vai trò đại diện cho đất nước và cho Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội ta đang gắng sức khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó. Hơn thế, họ còn có nhiệm vụ tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.

Quân đội ta là Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, Quân đội ta không có mục đích nào khác. Nếu không phải vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp ấy thì cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đâu dám xả thân hy sinh vì cách mạng; cùng nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Quân đội ta đã làm nòng cốt và cùng toàn dân đánh thắng hai thế lực xâm lược cường bạo nhất nhì thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tình nguyện giúp đỡ nhân dân Lào, đặc biệt là giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước. Phát huy tinh thần quốc tế cao cả đó, việc tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua hoạn nạn, thảm họa động đất là một hoạt động nhân văn trong các hoạt động “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Quân đội ta trong thời bình.

Sự thật ấy là minh chứng đầy thuyết phục để bác bỏ mọi sự xuyên tạc, ác ý của những kẻ xấu./


RÈN LUYỆN Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM

Lịch sử Việt Nam là sự minh chứng sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập, tự do phát triển đất nước. Để chống giặc ngoại xâm và phòng chống thiên tai, toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết, tự lực, tự cường dựa vào sức mạnh của mình để cùng nhau chống kẻ thù, xây dựng bảo vệ nền độc lập Khát vọng độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường là cốt lõi sức mạnh nội sinh của dân tộc ta. Với khát vọng và ý chí kiên cường đó, dân tộc Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ quốc ở Tây Nam và phía Bắc. Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - khoa học đất nước, trước sự chuyển biến không ngừng của tình hình trong nước và những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế. Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, trước mọi khó khăn thách thức, thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước”. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên - lực lượng xã hội có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích ứng với mọi sự thay đổi, tác động tới. Họ có tinh thần nhiệt tình, hăng hái, ham học hỏi, có óc sáng tạo. Họ dám mơ ước và theo đuổi ước mơ của mình. Song, do còn những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bị quan trước những cám dỗ thường nhật. Do vậy, thanh niên cần được định hướng, khơi dậy nội lực để thanh niên phát huy được tài năng, sức lực, tính sáng tạo, có tư tưởng chính trị vững vàng. Ý chí tự lực, tự cường của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần vào những thành công của cách mạng Việt Nam. Ý chí tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc cổ vũ con người đứng lên, vượt qua những rào cản trên con đường phấn đấu để đạt được mục đích. Ý chí giúp con người phát huy được sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân, đôi khi đến mức độ phi thường. Ý chí của một cộng đồng dân tộc dựa trên sự thống nhất về tư tưởng, có lợi ích chung, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong giành, bảo vệ nền độc lập cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước. Ý chí chính là năng lực thực hiện các hành động có mục đích của con người hay khả năng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích. Như vậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp của các chủ thể giáo dục và đối tượng giáo dục. Tuổi trẻ là tương lai, muốn có tương lai tốt đẹp thì mỗi thanh niên phải nỗ lực xây dựng bằng ý chí và nghị lực của bản thân. Việc giữ gìn thành quả và tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay góp phần hình thành một thế hệ thanh niên biết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có chí tiến thủ; có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước là một nhiệm vụ cơ bản và cấp thiết./.


NGƯỜI KẾ TỤC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một ngươi có phong thái giản dị, bình thường và xứng đáng là người kế tục (thế hệ sau cách mạng) của Việt Nam. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã thể hiện rõ sự biết ơn với các thế hệ của các vị lãnh đạo tiền bối và các thế hệ cán bộ, đảng viên. Đó là sự cảm nhận, ghi nhận và nhắc nhở chính xác về những gì có ngày hôm nay, là gạch nối của quá khứ và hiện tại.

Về hệ tư tưởng nền tảng luôn phải kiên định vì suy cho cùng bất cứ một thể chế, quốc gia nào cũng cần có chủ nghĩa làm điểm tựa, “trí khôn”. Nếu không có hệ tư tưởng thì sẽ chông chênh trên con đường đi và xây dựng, phát triển. Trong khi không ai có thể phủ nhận tính khoa học và hiện đại của Chủ nghĩa Mác – Lên nin, sự cao đẹp và phù hợp của tư tưởng Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam.

Tân Chủ tịch nước cũng như nhắc lại về nguồn gốc của bản thân từ nghĩa Đảng, tình dân và đặc biệt từ nhân dân ba miền mà ra. Điều này cũng được ông thể hiện thông qua những câu thơ của Nhà thơ Xuân Diệu: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao.”

Trân trọng và ghi nhận những tình cảm, sự chân thành, bình dị và hòa mình vào dân tộc, đất nước của Tân Chủ tịch nước. Vì khi đó ta hiểu rằng, Chủ tịch nước luôn hòa quyện vào nhân dân để cùng nhau đưa đất nước đi lên tươi đẹp, hùng cường.

 


TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày: 13/12/1970; vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

Đồng chí được khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3; Huy chương Vì Thế hệ trẻ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004).

Đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ:

- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV

*Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ năm 1988-1992: Sinh viên Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Đoàn Khoa Triết học, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

- Từ năm 1992-1993: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ năm 1993-2004: Công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2003).

- Từ tháng 11/2004-10/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12.

- Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 10/2006: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (từ tháng 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.

- Từ tháng 1/2011-4/2014: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011).

- Từ tháng 4/2014-1/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

- Từ tháng 2/2016-1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền; phụ trách công tác tuyên truyền về biển, đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh. Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

- Từ tháng 1/2021 đến nay: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư (tháng 2/2021); phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân.

- Ngày 02/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026./

 


Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

TRÁNH XA CÁC HỘI NHÓM PHẢN CẢM, LỆCH LẠC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Mới đây, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Cả 3 đối tượng này vì nợ nần mà tình cờ “gặp nhau” ở cái gọi là “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook nên rủ nhau lên Đắk Lắk để cướp tài sản. Vụ việc trên không phải là cá biệt.

Hiện nay, trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện không ít hội, nhóm chỉ cần nghe qua cái tên cũng đủ thấy tính chất tào lao, lệch lạc như: “Hội những người muốn tự tử”, “Hội những người từng đi cai nghiện ma túy”, “Hội những người đã từng đi tù”... Điều đáng nói là những hội, nhóm này ít thì có dăm bảy nghìn người tham gia, nhiều thì tới vài ba chục nghìn người hưởng ứng.

Không chỉ có những hội, nhóm lôi kéo, xúi giục, kích động nhau thực hiện những hành vi liều lĩnh mà còn có những hội, nhóm “rỉ tai” nhau làm những việc thiếu lành mạnh như: “Hội ấu dâm”, “Hội lẳng lơ”, “Hội chăn chuối”, “Hội những thằng thích đồ lót phụ nữ”... Những hội, nhóm này tồn tại ở dạng “hội kín” và chỉ kết nạp những người quen biết tham gia.

Thời gian qua, sự bùng nổ của MXH (nhất là Facebook, Zalo...) đã tạo ra làn sóng “nhà nhà lập nhóm, người người lập hội” để giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau về những vấn đề cùng quan tâm, cùng sở thích. Bên cạnh những hội, nhóm có tác dụng tích cực như trao đổi học tập, động viên nhau làm việc thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn; thì cũng xuất hiện không ít hội, nhóm trở thành nơi quy tụ của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Luật pháp và các cơ quan quản lý nhà nước đã có quy định, hướng dẫn cư dân mạng phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong việc tham gia, sử dụng MXH, đồng thời cũng đề ra chế tài nghiêm khắc để xử lý các trường hợp lợi dụng MXH thực hiện những hành vi trái pháp luật, thuần phong mỹ tục dân tộc và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, hoặc là vì tò mò muốn khám phá, hoặc là bị rủ rê, lôi kéo mà nhiều người, nhất là người trẻ thiếu bản lĩnh, vốn sống nên các hội, nhóm tào lao, lệch lạc vẫn có sức hút đối với họ.

Để thanh thiếu niên có thể “miễn nhiễm” những thứ “rác văn hóa” vốn đầy rẫy trên MXH và tránh xa những nhóm, hội tào lao, phản cảm, lệch lạc, hơn ai hết, các bậc cha mẹ, nhà trường, thầy cô và tổ chức đoàn, đội, hội sinh viên không chỉ làm tốt vai trò giáo dục, định hướng, dẫn dắt thanh thiếu niên, học sinh biết tìm đến những hội, nhóm tích cực, nhân văn trên MXH; mà phải chủ động kiến tạo và tổ chức các mô hình, hoạt động, sân chơi bổ ích, lành mạnh đủ sức lôi cuốn các em tự nguyện hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Mặt khác, cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho thanh thiếu niên tham gia, sử dụng MXH một cách văn minh, khoa học, hiệu quả.

Trong thế giới bùng nổ thông tin, nếu không thông minh, tỉnh táo, sáng suốt, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những “quả bom bẩn” với vô số thông tin, hình ảnh tào lao, sai trái, xấu độc có thể làm tha hóa nhân cách con người. Nhất là trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI, ChatGPT...) chứa đựng cả lợi-hại thì đòi hỏi mỗi người càng phải chú trọng bồi đắp, nâng cao “sức đề kháng văn hóa” để có thể khai thác, phát huy tốt nhất các giá trị mà công nghệ thông tin mang lại; đồng thời phòng ngừa, giảm thiểu tối đa những hệ lụy mà MXH xuyên biên giới gây ra.

 


ĐỀ CAO CẢNH GIÁC CÁC LUẬN ĐIỆU CỔ SÚY “XÃ HỘI DÂN SỰ”

Thực tiễn tại Liên Xô từ những năm 80 của thế kỷ 20 đã hình thành các công đoàn, tổ chức hội có xu hướng tách khỏi quản lý của nhà nước, đối lập với chính quyền, hoạt động với danh nghĩa là “tổ chức xã hội dân sự” nhân danh bảo vệ công nhân, bảo vệ các quyền dân sự. Đến cuối thập niên 1980, nhiều tổ chức “xã hội dân sự” nhận tài trợ nước ngoài, vận động ngầm hoặc công khai truyền bá tư tưởng phủ nhận Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô; nhiều cơ quan xuất bản, phát thanh, truyền hình được phương Tây tài trợ đã quay sang chỉ trích lịch sử cách mạng, khiến tư tưởng chính trị của đảng viên và nhân dân Liên Xô trở nên dao động dữ dội, lòng tin vào sự nghiệp cách mạng sụt giảm nghiêm trọng. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Liên Xô.

Ở Việt Nam, các thế lực phản động, cơ hội chính trị đã tiếp tay, nuôi dưỡng các tổ chức phi chính phủ bằng những khoản viện trợ, tài trợ để giương cao khẩu hiệu “dân chủ, tự do, nhân quyền”, lợi dụng mâu thuẫn xã hội, kích động, xúi giục, lừa dối và lôi kéo đông đảo người dân tham gia các hoạt động biểu tình, khiếu kiện đông người, tạo ra những điểm nóng chính trị-xã hội. Thực tế thời gian qua, chúng đã thành lập các tổ chức “xã hội dân sự” với tên gọi, khẩu hiệu dễ gây ấn tượng với thị hiếu của từng nhóm xã hội nhất định, như: “Diễn đàn xã hội dân sự”; “hội tù nhân lương tâm”; “hội phụ nữ nhân quyền”; “hội bầu bí tương thân”; “hội nhà báo độc lập”; “hội anh em dân chủ”...

Trước hành động cổ xúy “xã hội dân sự” hiện nay của một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chúng ta cần chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Trước hết, các cấp ủy đảng và chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ về “xã hội dân sự” và có cách ứng xử phù hợp với các thế lực có yêu sách đòi hình thành và phát triển “xã hội dân sự” theo kiểu xã hội phương Tây; thẳng thắn bác bỏ và phê phán, đấu tranh kiên quyết với những quan điểm khuyến khích, cổ vũ “xã hội dân sự” một cách mù quáng, bất chấp những hệ lụy, với ý đồ thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị-xã hội đối lập ở nước ta.

Các cơ quan chức năng, các cơ quan nghiên cứu kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp hạn chế đến mức thấp nhất những hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực của “xã hội dân sự” mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội; thúc đẩy phát triển các tổ chức này phù hợp với luật pháp, điều kiện thực tế của đất nước, phù hợp với cơ chế vận hành của thể chế chính trị, giữ vững bản chất chế độ XHCN.

Cùng với đó, các cơ quan, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn cảnh giác, ngăn chặn kịp thời không để du nhập, áp đặt hình thành mô hình “xã hội dân sự” theo kiểu xã hội phương Tây không phù hợp với điều kiện đất nước; không để các thế lực nước ngoài chi phối các tổ chức xã hội ở nước ta. Bảo đảm sự hình thành, hoạt động của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội thực sự xuất phát từ nhu cầu thiết thực, hợp pháp của nhân dân và được định hướng, tổ chức, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

“Xã hội dân sự” hiện nay là vấn đề chính trị-xã hội phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đúng đắn, hành động cẩn trọng, bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý rõ ràng, không để các tổ chức “xã hội dân sự” phát triển một cách tự phát; nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch cổ xúy “xã hội dân sự” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước./