Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Vai trò của Đoàn trong nâng cao ý thức phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet cho thanh niên hiện nay

          Khoa học công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển với tốc độ “chóng mặt”, nó thực sự đã làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có tác động lớn tới nhận thức và hành động của thế hệ trẻ. Các thế lực thù địch đã nắm bắt, lợi dụng những mặt trái của công nghệ thông tin, cụ thể là Internet để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều biểu hiện mới tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng mà các thế lực thù địch “ưu tiên” tập trung chống phá, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet không phải ai khác chính là thế hệ trẻ. Điều này trực tiếp đặt ra nhiệm vụ cho Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn; đặc biệt phải xây dựng cho được ý thức phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet cho thanh niên trước sự tinh vi, xảo quyệt trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.
         Thế hệ trẻ nước ta hiện nay phần lớn đều đã và đang tiếp cận với mạng Internet với nhiều hình thức khác nhau, nghĩa là họ đang trong “tầm ngắm” của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet. Nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không được trang bị những kỹ năng cơ bản và có khối lượng kiến thức cần thiết,… thì không ít bạn trẻ đều có thể trở thành “nạn nhân” của những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” từ các thế lực thù địch. Biết rằng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng mạng Internet để học tập, giao lưu là khách quan, một xu thế tất yếu để hội nhập và phát triển. 
          Để tgiúp thế hệ trẻ vững vàng trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thời gian tới Đoàn cần tập trung “xung kích” làm tốt một số nội dung cơ bản sau:
         Thứ nhất, Đoàn cần tăng cường giáo dục, phổ biến cho thế hệ trẻ hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet. Đoàn cần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm được rằng, về cách thức, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu được thực hiện qua các trang thông tin điện tử như: “Website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài (đài phát thanh RFA, BBC,…); Website của một số nhóm người Việt phản động ở nước ngoài. Những website công khai này thường xuyên tiếp nhận những thông tin đó, rồi phát tán rộng khắp trên mạng Internet”.
          Về nội dung chống phá, Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nắm rõ: các thế lực thù địch thường tung ra các quan điểm sai trái nhằm phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, vu cáo nhằm “hạ bệ thần tượng” đối với lãnh tụ của Đảng, của dân tộc; phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điều hóa những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế-xã hội; vu cáo nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo,…
             Thứ hai, Đoàn kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước tích cực định hướng dư luận đúng đắn cho thế hệ trẻ.
           Đoàn cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam và tính đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
            Thứ ba, Đoàn có kế hoạch tổ chức lực lượng, phát huy trí tuệ của thế hệ trẻ đấu tranh “phản bác” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet.
           Muốn vậy, Đoàn cần phải lên kế hoạch cụ thể, sát thực tế và tổ chức chặt chẽ vấn đề này. Lực lượng bao gồm những thanh, thiếu niên có trình độ hiểu biết nhất định, có kiến thức, kỹ năng toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng... Nhiệm vụ chính của bộ phận này là theo dõi các quan điểm sai trái, thù địch thông qua mạng Internet, sau đó tập hợp kết quả về một mối để thống nhất trong chỉ đạo phân tích và xử lý. Đồng thời, lực lượng này phải có năng lực sẵn sàng “đánh trả” lại những luận điệu xuyên tạc, béo méo của các thế lực thù địch một cách kịp thời, hiệu quả. Đoàn bên cạnh việc xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cho thanh, thiếu niên còn phải tạo sức “đề kháng” cho thế hệ trẻ để họ có thể “chống đỡ” được các tác động xấu từ những thông tin, quan điểm sai trái.
            Thứ tư, Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Internet và các trang mạng xã hội hạn chế thấp nhất tác động xấu tới thế hệ trẻ.
           Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với nước ta hiện nay, nếu nhìn sang một số nước như: Hàn Quốc, Singapho,… Họ quản lý rất chặt chẽ hệ thống mạng, giới trẻ muốn truy cập cũng khó khăn. Tuy nhiên, đối với nước ta công tác quản lý mạng Internet vẫn còn nhiều kẽ hở. Hiện nay, nhu cầu khai thác thông tin trên Internet ngày càng nhiều, nội dung rất phong phú, đa dạng và nhiều chiều. Hơn thế nữa, các phương tiện tiếp nhận thông tin cũng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, tinh vi khó kiểm soát. Chính vì vậy, Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bằng cách kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những thông tin sai trái xuất phát từ đâu, cần thiết dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. Đối với các nguồn tin do các thế lực phản động trong nước đăng tải, tuyên truyền cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nhằm ngăn chặn triệt để. Về nội dung này, Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển và mở rộng việc sử dụng Internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng Internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh”.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét