Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

GÓP PHẦN ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“Phi chính trị hóa” quân đội thực chất là âm mưu, thủ đoạn chính trị nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội với luận điệu: quân đội là một tổ chức quân sự, là công cụ bạo lực vũ trang của nhà nước, được tổ chức ra để bảo vệ lợi ích quốc gia nói chung, chỉ tuân theo hiến pháp; quân đội trung lập về chính trị (không có quân đội xã hội chủ nghĩa hay quân đội tư bản chủ nghĩa), đứng ngoài những biến động chính trị - xã hội, đứng ngoài cuộc đấu tranh của các đảng phái chính trị giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước… mục đích của chúng nhằm lôi kéo quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị và làm cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân mất chỗ dựa vững chắc để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã luận chứng một cách khách quan, khoa học nguồn gốc ra đời của quân đội, khẳng định quân đội là một hiện tượng lịch sử, ra đời trong một giai đoạn nhất định của lịch sử xã hội loài người. Chính chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp đã làm nảy sinh nhà nước của giai cấp thống trị và để bảo vệ lợi ích của mình, giai cấp thống trị đã tổ chức ra quân đội thường trực làm công cụ bạo lực của nhà nước. V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Điều quan tâm đầu tiên của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào - như C.Mác và Ph.Ăngghen đã nhiều lần nhấn mạnh - là đập tan, là giải tán quân đội cũ, thay nó bằng một quân đội mới”[1].

V.I.Lênin cho rằng quân đội của chúng ta là quân đội của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản. Về bản chất chính trị của quân đội, Người chỉ rõ: hiện nay cũng như trước kia và sau này, quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập và quân đội không thể cũng như không nên trung lập, không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, bọn giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản. Trong các công trình nghiên cứu của mình, V.I.Lênin đã đề cập đến khá nhiều luận điểm nhằm khẳng định bản chất của quân đội cách mạng: không thể có thứ quân đội phi chính trị, phi giai cấp, quân đội “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”; bất cứ quân đội nào thì về vấn đề chính trị của quân đội cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai; chính trị của quân đội vô sản là thực hiện chính trị của Đảng cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, biểu hiện tập trung ở chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quân đội về chính trị là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội; xem nhẹ, hoặc buông lỏng vấn đề xây dựng quân đội về chính trị là làm suy yếu, thậm chí làm biến chất quân đội; quân đội vô sản do một bộ phận tiên tiến những người cộng sản lãnh đạo, Đảng cộng sản là người lập ra quân đội, chỉ huy quân đội, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và: “thành lập các chi bộ cộng sản trong mỗi một đơn vị quân đội”[2].

Những luận điểm trên đây của V.I.Lênin rất quan trọng, hợp thành một chỉnh thể thống nhất và toàn diện, phản ánh giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản.

Kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân mà đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Từ quan điểm trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xây dựng quân đội nhân dân từ không đến có, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và căn dặn: “chính trị trọng hơn quân sự”, “tuyên truyền vận động trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”… đã đề cập rất rõ những vấn đề cơ bản trong xây dựng quân đội như mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất, chức năng, nhiệm vụ… của quân đội. Tên gọi: “Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân” thể hiện tư tưởng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã là đội quân mang bản chất của giai cấp công nhân, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong báo cáo tại Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Quân đội ta có lập trường chính trị vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo - tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy rõ quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, là quân đội của nhân dân và do Đảng cách mạng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành gần 79 năm qua đã chứng minh Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[3].

Như vậy, quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đã thể hiện sự “mơ hồ về chính trị” hoặc đã cố tình làm ngơ không hiểu rõ bản chất giai cấp của quân đội nói chung cũng như bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam - có sự thống nhất giữa tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Lịch sử thế giới đương đại đã cho chúng ta những bài học rất sâu sắc về vấn đề “phi chính trị hóa” quân đội. Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ và tan rã nhanh chóng của Liên bang Xô viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị tha hóa, biến chất, mất phương hướng về chính trị dẫn đến mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi biện pháp để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội như: tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân Việt Nam”, đòi xóa bỏ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, cùng với hệ thống cơ quan chính trị trong quân đội, xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội…

Trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bản chất quân đội kiểu mới thể hiện rõ rệt ở sự thống nhất hữu cơ giữa tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, được biểu hiện sinh động ở lý tưởng chiến đấu, cơ sở chính trị - xã hội, cơ chế lãnh đạo chỉ huy và chức năng, nhiệm vụ của quân đội.

Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cơ sở chính trị - xã hội của Quân đội ta là phong trào cách mạng của nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và gắn bó máu thịt với nhân dân. Lực lượng nòng cốt cùng toàn dân tiến hành đấu tranh vũ trang, thực sự là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Quá trình trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội có những đặc điểm riêng, song đều có cái chung là được đặt sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, sự tôi luyện của tổ chức quân sự và thực tiễn hoạt động quân sự, được nhân dân hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng, giúp đỡ và ủng hộ.

Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, thông qua hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và các tổ chức quần chúng ở đơn vị cơ sở. Nhà nước thống nhất quản lý đối với quân đội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các tổ chức Đảng trong quân đội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách theo chức trách, nhiệm vụ. Trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn diện xuyên suốt của các tổ chức đảng, trong quân đội thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương).

Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng. Trong chiến đấu, quân đội thực hiện xuất sắc vai trò nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, hỗ trợ tích cực cho đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang của quần chúng, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm để giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Trong lao động sản xuất, quân đội ta tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, xung kích đến những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn gian khổ để xây dựng những khu kinh tế - quốc phòng, những công trình có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Trong thực hiện chức năng đội quân công tác, quân đội luôn đồng cam cộng khổ cùng nhân dân, tích cực vận động và giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, luôn xung kích đi đầu trong cứu trợ cứu nạn, hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, xả thân trong hiểm nguy để cứu tính mạng và tài sản của nhân dân.

Với bản chất, truyền thống tốt đẹp của mình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng cường sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào quân đội trong tình hình mới./.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội.

3. Hội đồng lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.361.

5. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.250.

6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.351.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét