Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

VỀ BẢN CHẤT DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN TRONG CUỐN SÁCH “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam”. Nền dân chủ XHCN mà Việt Nam đang xây dựng là nền dân chủ của số đông, thực hiện quyền làm chủ cho số đông, tất cả mọi người dân đều thực hiện quyền làm chủ của mình với phương thức: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước pháp quyền XHCN vừa đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên các mặt của đời sống xã hội thông qua hình thức trực tiếp và đại diện. Điều này khẳng định bản chất ưu việt của nền dân chủ nước ta mà các nền dân chủ trước đó không có được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định bản chất ưu việt của Nhà nước pháp quyền XHCN, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất so với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân”. Thông qua hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, luôn bảo đảm và tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện, phát huy quyền làm chủ mình trên mọi phương diện. Nhà nước bảo đảm lợi ích chính đáng, sự công bằng, bình đẳng giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Nhà nước còn là sợi dây gắn kết giữa các chủ thể, các lực lượng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, luôn bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Điều này, thể hiện bản chất ưu việt của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam so với các nhà nước trước đó, kể cả nhà nước tư sản đang tồn tại hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét