Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

NHẬN DIỆN “CHỦ NGHĨA CHIẾT TRUNG” VÀ “THUẬT NGỤY BIỆN” CỦA NHỮNG KẺ CƠ HỘI VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chủ nghĩa chiết trung là một quan điểm khi xem xét, đánh giá sự vật, hiện tượng cũng tỏ ra chú ý đến nhiều mặt, nhiều mối quan hệ, song lại không rút ra được mối liên hệ cơ bản dẫn đến không thấy được tính chỉnh thể của sự vật, hiện tượng mà chỉ là sự kết hợp vô nguyên tắc của chúng tạo thành một mớ hỗn độn dẫn tới lúng túng, mất phương hướng.

Biểu hiện: Chủ nghĩa chiết trung tỏ ra chú ý nhiều mặt, nhiều yếu tố, nhiều mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, nhưng xem xét bình quân và không rút ra được các mối liên hệ cơ bản. Kết hợp một cách vô nguyên tắc các mối liện hệ và không chỉ ra được bản chất của sự vật, hiện tượng.

Thuật ngụy biện là quan điểm khi đánh giá, xem xét sự vật, hiện tượng cũng chú ý tới các mặt, những mối liên hệ khác nhau của sự vật, nhưng lại đưa cái không cơ bản thành cái cơ bản, cái không bản chất thành cái bản chất để đạt được những động cơ nhất định.

Hình thức biểu hiện: Ngụy biện dựa vào uy tín cá nhân; Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận; Ngụy biện dựa vào sức mạnh; Ngụy biện bằng cách đánh đánh vào tình cảm; Ngụy biện đánh tráo luận đề…; Ngụy biện bằng cách dựa vào nhân quả sai.

Nguyên nhân: Không hiểu đúng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, không hiểu hoặc cố ý vi phạm nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử - cụ thể dẫn đến thất bại.

Hiện nay, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch đã và đang dùng chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện làm thủ đoạn để chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ra sức phủ nhận công cuộc đổi mới, thổi phồng, cường điệu những sai lầm, thiếu sót, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các chủ trương, chính sách cụ thể để thông tin, tuyên truyền bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hạ bệ thần tượng lãnh tụ, nói xấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, chúng đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng phủ nhận những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, đi từ chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện, chúng dựng chuyện, đả kích những hạn chế, sai lầm, thiếu sót của một số cá nhân cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp trong giải quyết vấn đề đất đai, dân tộc thiểu số, tôn giáo, các vụ khiếu kiện ở địa phương, sự trấn áp các phần tử chống đối, vi phạm pháp luật...

Thực chất, chúng đã cố tình đánh tráo các hiện tượng thành cái phổ biến, tất yếu, mang tính bản chất và vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kỳ thị, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số. Họ đã cố tình tuyệt đối hóa những sai lầm, khuyết điểm dù là nhỏ từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; qua đó lớn tiếng vu khống là có vấn đề “sai lầm”, là đầy “mâu thuẫn”, “lúng túng” và “bế tắc”. Hành động chống phá của chúng tập trung vào một số hoạt động chủ yếu như tìm cách ủng hộ các tổ chức phản động; dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt lưu vong ở nước ngoài; hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động tôn giáo ở trong nước; tài trợ về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động chống phá Việt Nam.

Biểu hiện cụ thể của hoạt động này mà các đối tượng thường sử dụng là lợi dụng sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để khống chế, kích động quần chúng, tuyên truyền chống chế độ. Lợi dụng thần quyền và hệ thống tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo để tập hợp lực lượng, kích động, khống chế quần chúng, phá rối trật tự an ninh, gây bạo loạn. Lợi dụng các cơ sở tôn giáo ở vùng dân tộc làm nơi cất giấu vũ khí, phương tiện, nơi tụ họp, chỉ đạo hoạt động chống phá. Lôi kéo một số chức sắc, cốt cán trong các tổ chức tôn giáo là người dân tộc thiểu số, móc nối, cấu kết giữa những phần tử phản động trong nước với bọn phản động bên ngoài để hoạt động phá hoại an ninh quốc gia. Lợi dụng những sơ hở thiếu sót của chính quyền địa phương trong giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo... để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền.

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự công khai tự phê bình, đấu tranh chống tệ tham nhũng, quan liêu và các hiện tượng khác trong Đảng và trong bộ máy nhà nước, để lớn tiếng công kích, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Chúng khuyếch đại một số yếu tố thuộc quyền con người; tuyệt đối hóa lợi ích bộ phận, lợi ích nhóm, cá nhân hay “tự do tuyệt đối” để vu khống, lên án, tuyên truyền kích động về vấn đề con người bị xâm phạm. Chúng không nhìn thấy hòa bình và hạnh phúc của nhân dân, đời sống vật chất tinh thần xã hội hôm nay, mà có những người nước ngoài đã nói rằng “Việt Nam là nơi đáng sống nhất hành tinh”.

Nguyên nhân: chúng không hiểu đúng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, không hiểu hoặc vi phạm nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử - cụ thể dẫn đến thất bại.

Có thể nói, chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện là một trong các biện pháp phản khoa học, mà các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng chung, trong đó có Việt Nam. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước các thủ đoạn xảo trá của các thế lực cơ hội, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét