Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

ÂM MƯU PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động về vấn đề này rất thâm độc, xảo quyệt. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh, những luận điệu này đều sai trái, không đúng sự thật.

Chúng đưa ra quan điểm rằng Đảng Cộng sản đang đứng trên pháp luật; mô hình một đảng lãnh đạo chỉ phù hợp trong điều kiện chiến tranh, đến nay Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do nên Đảng Cộng sản đã hoàn thành sứ mệnh của mình và phải tự rút lui khỏi chính trường (?!). Nhiều kẻ núp bóng dân chủ, nhân quyền để vu cáo chế độ một đảng lãnh đạo như ở Việt Nam sẽ không có được tự do, dân chủ. Từ đó, chúng đòi Việt Nam phải thay đổi thể chế chính trị theo hướng “đa nguyên, đa đảng”. Đặc biệt, các đối tượng xấu đã tấn công Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, phủ nhận con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Việt Nam đang đi, cho rằng CNXH là sai lầm, có nhiều “khuyết tật” và đòi chúng ta phải từ bỏ mục tiêu XHCN…

Phải khẳng định rằng, suốt 93 năm qua, Đảng ta luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng đã gắn bó với quần chúng nhân dân và lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng. Chúng ta đã đánh thắng kẻ thù xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân cũ và mới, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập. Tuy nhiên, độc lập dân tộc không phải là mục tiêu cuối cùng. Độc lập dân tộc phải đi liền với CNXH,trong một tiến trình cách mạng, có sự gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời.

Đích đến cuối cùng mà nhân dân Việt Nam lựa chọn là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển toàn diện, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, cùng phát triển. Chúng ta không lựa chọn nền độc lập “giả tạo”, một nền độc lập nhưng không đi liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, không mang lại bình đẳng, bác ái cho toàn xã hội. Nếu Đảng ta chấp nhận “rút lui”, từ bỏ việc lãnh đạo quần chúng nhân dân xây dựng CNXH, chấp nhận “chia sẻ quyền lực”, “đa nguyên, đa đảng” thì cũng đồng nghĩa với việc Đảng ta bội hứa với nhân dân. Đây chắc chắn không phải là điều mà Đảng ta lựa chọn. Sứ mệnh của Đảng vẫn đang tiếp tục. Đảng là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Trên cơ sở nắm vững các quy luật vận động khách quan của lịch sử, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, Đảng đã đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng XHCN phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, chẳng có lý do gì để Đảng phải “rút lui” khỏi vũ đài chính trị, thay đổi định hướng xây dựng đất nước.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét