Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC THÀNH QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các phần tử xấu luôn tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thành quả và ý nghĩa của sự kiện trọng đại này nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lịch sử đã chứng minh, trước năm 1945, Nhân dân ta phải chịu cảnh nước mất nhà tan, “một cổ hai tròng”, đói rách lầm than, oằn lưng đối mặt với sưu cao, thuế nặng dưới ách đô hộ của thực dân Pháp xâm lược và phong kiến. Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương và thay Pháp bóc lột Nhân dân Việt Nam. Các phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo như Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 và cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã cho thấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất tề đứng lên đập tan bộ máy của giai cấp thống trị, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Mùa thu năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh và lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, Nhân dân cả nước từ nông thôn đến thành thị, từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, không phân biệt già trẻ, gái trai, giai cấp, dân tộc, tôn giáo… đồng lòng đứng lên tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân tạo nên Cách mạng tháng Tám lịch sử của dân tộc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Sau hai sự kiện trọng đại trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện tích cực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, trước những thành tựu của đất nước, các thế lực thù địch, tổ chức phản động và đối tượng chống đối trắng trợn xuyên tạc rằng: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công không phải là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng; dù không có Đảng Cộng sản, nhiều thuộc địa vẫn giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tổn xương máu là do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra. Thậm chí, có kẻ còn trắng trợn “kết tội” rằng: thành quả Cách mạng tháng Tám nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản và đây là nguyên nhân khiến dân tộc Việt Nam rơi vào “thảm họa” chiến tranh, đất nước bị tàn phá, dân tộc phân ly và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu; “nếu không đi theo con đường cách mạng vô sản, Việt Nam vẫn có độc lập mà tránh được chiến tranh, đi theo con đường của nước tư bản phát triển tới phồn vinh”...

Thế nhưng, hơn ai hết, Nhân dân Việt Nam là người hiểu rõ và thấu đáo nhất giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đó là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là một điển hình về nghệ thuật quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy cao độ tinh thần, trí tuệ và truyền thống văn hoá Việt Nam; đó là sự đồng lòng, nhất trí của các tầng lớp nhân dân Việt Nam quyết “phá xiềng xích cướp chính quyền”, thoát khỏi ách nô lệ. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của Nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là Nhân dân châu Á và châu Phi. Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, lịch sử dân tộc đã sang trang mới, chấm dứt ách áp bức nô lệ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến; thực sự làm chủ vận mệnh đất nước và chính bản thân mình; dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới với tư cách là dân tộc đi tiên phong trong đấu tranh cách mạng.

Có thể khẳng định, Cách mạng tháng Tám thành công do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, có sự chuẩn bị kỹ càng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan trọng là dự đoán thời cơ chính xác, chớp thời cơ kịp thời để phát động tổng khởi nghĩa. Nếu điều kiện chín muồi đến mà không nắm lấy thời cơ, chần chừ, chờ đợi địch đầu hàng, trao quyền độc lập thì dân tộc Việt Nam sẽ còn tiếp tục chịu sự thống trị, áp bức của đế quốc, thực dân. Chính vì vậy, đó không phải là “sự ăn may” như những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc. Hơn thế nữa, nếu không có Cách mạng tháng Tám, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước không thể có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay.

Trải qua 78 năm, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc, mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước với những chiến công oanh liệt như chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm 1975, với những thành tựu có tính lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước như ngày hôm nay. Những thành tựu to lớn trên chính là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất mà không luận điệu nào có thể xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, mỗi chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê phán, phản bác mọi luận điệu sai trái xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của đất nước ta. (ST)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét