Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG SUY THOÁI VỀ PHẨM CHẤT VÀ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” Ở MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Một, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tự giáo dục và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ,đảng viên. Đây là cơ sở, nền tảng để bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh. Cần tập trung giáo dục bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, truyền thống của dân tộc, của Đảng, những thuận lợi, khó khăn, thách thức của thời kỳ đổi mới, quá trình hội nhập quốc tế, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay... Cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Giáo dục động cơ trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, phương pháp, tác phong và hiệu quả công tác mà cương vị họ phải đảm nhiệm. Chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương tốt, những cán bộ lão thành kiên trung luôn phụng sự cách mạng vì Đảng, vì dân để đẩy lùi hiện tượng tiêu cực. Đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Kịp thời tuyên truyền, vô hiệu hóa những tin tức sai trái trên mạng Internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cập nhật và thấy được tác hại của nó. Quản lý tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giữ gìn hình ảnh mẫu mực, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan hệ mật thiết với quần chúng và khó khăn của nhân dân.
Hai là, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, chủ nghĩa cá nhân sẽ có nhiều điều kiện để phát triển, lối sống t­ư sản sẽ có nhiều cơ hội để thâm nhập vào n­ước ta, tác động mạnh vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những ng­ười bản lĩnh chính trị kém, không chịu tu dư­ỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng dễ bị sa ngã. Vì thế, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ trực tiếp đẩy lùi tình trạng suy thoái. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, dù ở cư­ơng vị công tác nào cũng không đ­ược bằng lòng với chính mình về trình độ năng lực, đạo đức và phong cách công tác, thấy đó là một quá trình bền bỉ, lâu dài như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[1]. Là cán bộ lãnh đạo chủ chốt càng phải g­ương mẫu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là trước những cám dỗ vật chất phải tự đấu tranh với chính mình, thực hiện đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, không sa ngã, tích cực đấu tranh chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên.
Ba là,nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tự phê bình và phê bình giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng kịp thời nhận thức rõ những sai lầm, khuyết điểm của mình, từ đó kiên quyết khắc phục, sửa chữa, không rơi vào tình trạng suy thoái. Quản lý tốt việc cá nhân đăng ký nội dung hành động cụ thể trong học tập làm theo Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để có căn cứ xem xét, kiểm điểm và sàng lọc những người không đủ tư cách và phẩm chất ra khỏi Đảng. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”[2], “Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”[3]. Do đó, các tổ chức đảng khi tiến hành tự phê bình và phê bình, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh. Ở mỗi tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu phải đề ra các biện pháp hữu hiệu để khắc phục, sửa chữa yếu kém và nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm phải bảo đảm tính trung thực trong tự kiểm điểm, người phê bình thì công khai dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng và cán bộ cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Đồng thời phải kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức đảng và cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm và che dấu những hạn chế, khuyết điểm cho nhau.
Bốn là, các tổ chức đảng quan tâm đúng mức công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quản lý cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên và có quản lý tốt thì mới đánh giá đúng những mặt tốt và hạn chế của mỗi người. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhằm quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi để phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về tư tưởng chính tri đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Thực hiện tốt ba khâu là quản lý, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành đồng bộ, đúng quy trình thì mới đạt hiệu quả thiết thực. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện cả tư tưởng chính trị, phẩm chất năng lực công tác, đạo đức, lối sống, kết quả hoàn thành cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao... Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức chuyên trách trong tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là phải nâng cao vai trò, phát huy khả năng của cơ quan, Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy đảng các cấp, của tổ chức đảng, của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém để làm cho Đảng thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Năm là, các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Làm tốt công tác cán bộ sẽ trực tiếp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vì, công tác cán bộ là một trong những công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định thành công tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng; tiến hành tốt công tác cán bộ Đảng sẽ có đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” để phụng sự cách mạng. Khi nào, nơi nào làm tốt công tác cán bộ thì khi đó, nơi đó cách mạng sẽ có nhiều thuận lợi và giành được thắng lợi và ngược lại. Cần chú trọng khâu bồi dưỡng cán bộ, sử dụng và đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ để sử dụng cho đúng người đúng việc. Các cơ quan chức năng cần rà soát, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ sát với mỗi chức danh để làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chop đúng. Phân cấp, quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị và đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mất đoàn kết, suy thoái, biến chất cần kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt những vấn đề nêu trên sẽ ngăn chặn được hệ quả của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa


[1] Sđd, t.11, tr.612
[2] Sđd, t.5, tr.279
[3] Sđd, t.5, tr.302

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét