Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

NHẬN DIỆN MỐI LIÊN HỆ GIỮA SUY THOÁI VỀ PHẨM CHẤT VÀ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” Ở MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Giữa hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” có mối liên hệ với nhau. Xét về cấp độ phạm vị thì hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên là những hạn chế yếu kém nảy sinh từ bên trong, còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù lợi dụng là yếu tố từ bên ngoài. Xét về hệ quả thì hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là cơ sở nảy sinh quan điểm sai trái là dễ dẫn đến hành động lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng; nếu có biện pháp quản lý và giáo dục kịp thời, hiệu quả thì vẫn khắc phục. Khi để diễn ra mức độ cao hơn là các thế lực thù địch lợi dụng những cán bộ, đảng viên đã có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sẽ trở thành lực lượng cốt cán bên trong để thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cho chúng ta tự suy yếu và tự sụp đổĐây là kịch bản mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa nói chung, chống phá cách mạng nước ta nói riêng hòng làm chuyển hóa chế độ chính trị của ta. Tính chất nguy hiểm nhất là chúng khai thác những mầm mống từ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và tiêu cực từ bên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Về phương thức chúng sắn sàng mua chuộc, lôi kéo, hậu thuẫn, giúp đỡ những cán bộ, đảng viên đã bị thoái hóa biến chất để họ kích động quần chúng, hình thành “phe”, “nhóm” đối lập, tạo dựng “ngọn cờ”, gây sức ép từng bước buộc ta nhượng bộ, mà thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” và lật đổ chế độ nhanh chóng hơn.
Thực chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những phương thức, thủ đoạn chủ yếu của chiến lược “diễn biến hòa bình” được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ trước để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Bằng phương thức, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt này, chủ nghĩa đế quốc đã thúc đẩy nhanh chóng hơn sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu. Ở Việt Nam hiện nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, các thế lực thù địch đang ra sức đẩy mạnh âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam. Tính chất nham hiểm của mưu đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là kẻ thù dùng đòn đánh từ bên trong làm cho nội bộ tự suy yếu để chuyển hóa, chuyển màu từ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải phụ thuộc vào nước khác và theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Chúng chủ trương tăng cường hoạt động chống phá làm biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hai khái niệm có quan hệ với nhau nhưng có tính độc lập tương đối, trong đó “tự diễn biến” là khái niệm phản ánh quá trình thay đổi theo hướng tiêu cực về tư tưởng chính trị của con người, cán bộ, đảng viên. Khái niệm “tự chuyển hóa” phản ánh sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến” nhưng ở cấp độ cao hơn, đó là sự chuyển hóa được bản chất chính trị của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, trở thành thù địch, đối lập với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. “Tự diễn biến” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là quá trình diễn ra sự biến đổi, suy thoái từ bên trong của một bộ phận cán bộ, đảng viên cả về ý thức và hành động trên các lĩnh vực đời sống xã hội trước những tác động “diễn biến hòa bình” từ các thế lực thù địch. Nó có căn nguyên sâu xa từ  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng coi nhẹ, xa rời, từ bỏ bản chất cách mạng, khoa học và các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng, những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, chân chính. Hệ quả dẫn đến từng bước chuyển sang lập trường giai cấp tư sản và “tự chuyển hóa” - biến chất, đứng về phía thế lực thù địch chống lại sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đảng ta khởi xướng. Việc làm rõ hệ quả của hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên với âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chỉ ra tính chất và mức độ rất nguy hiểm của tình trạng này. Nếu một cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được phát hiện kịp thời, có biện pháp giáo dục đồng bộ và hiệu quả thì chúng ta vẫn còn cơ hội giúp họ sửa chữa sai lầm khuyết điểm; nhưng nếu bộ phận này để kẻ thù lợi dụng để thực hiên mưu đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ ta từ bên trong thì họ sẽ không còn trong đội ngũ của Đảng nên cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét