Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG ĐẠI HỘI XIII VỀ TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN, DỰA VÀO NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ và khát vọng của dân tộc, là sự kết hợp sắc sảo giữa lý luận và thực tiễn, trải qua nhiều lần tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong nhiều điểm mới của Văn kiện, so với các kỳ Đại hội trước, thì “Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” là một điểm mới nổi bật thể hiện ở mấy khía cạnh như sau:

Thứ nhất, trong quá trình xây dựng văn kiện, lần đầu tiên công bố toàn văn dự thảo để lấy ý kiến đóng góp từ các tầng lớp  nhân dân. Theo Giáo sư Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương: “quá trình xây dựng nghị quyết của Đại hội, các văn kiện Đại hội XIII từ đầu đến cuối đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của  nhân dân. Suy cho cùng, đường lối của Đảng chỉ có ý nghĩa khi được quần chúng  nhân dân ủng hộ, biến đường lối thành hiện thực”.

Thứ hai, trong phần tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng, Văn kiện khẳng định “niềm tin của  nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”. Một trong năm nguyên nhân thành công của công tác xây dựng Đảng, là do “Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và  nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Thứ ba, trong các bài học kinh nghiệm được đúc rút về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bài học thứ hai nhấn mạnh:”Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với  nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Điều này đã được cụ thể hóa một cách sâu sắc trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay trong mục tiêu tổng quát đã xác định mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...”.

Thứ tư, trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII cũng nêu rõ, gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ nămtrong định hướng, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng của nhiệm kỳ mới phải “Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng”Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân l gốc; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châmdân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đây là sự kế thừa nhưng chứa đựng điểm mới “dân thụ hưởng” rất căn bản.

Thứ sáuxây dựng đội ngũ cán bộ được coi là ”then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Văn kiện chỉ rõ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Trong đó, nhấn mạnh đến việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ta một lần nữa xác định phải tiếp tục “Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Quan điểm, chủ trương Đại hội XIII của Đảng về tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng Dân, yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới - thời kỳ đưa đất nước ta đến hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

1 nhận xét: