Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH BẢO VỆ VỮNG CHẮC ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN, THỐNG NHẤT, TOÀN VẸN LÃNH THỔ, VÙNG TRỜI, VÙNG BIỂN CỦA TỔ QUỐC LÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN, XUYÊN SUỐT CỦA ĐẢNG TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc là quan điểm chỉ đạo chiến lược, bài học kinh nghiệm lớn được đúc rút qua thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong hoạt động quân sự, quốc phòng; kế thừa những nội dung quan điểm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc mà Đảng ta đã xác định qua các kỳ đại hội. Nội dung cốt lõi quan điểm của Đảng ta về kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá cùng với sự kiên trì, bền bỉ đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Quan điểm “kiên quyết, kiên trì” thể hiện rõ sự phát triển tư duy mềm dẻo, linh hoạt của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Trước bối cảnh mới của quốc tế, khu vực, trong nước và những nguy cơ, thách thức, các tình huống quốc phòng, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, cùng nhiều vấn đề phức tạp, khó lường nảy sinh tác động đến bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đảng ta nhận thức và xác định, phải kiên quyết, chủ động đấu tranh, song quá trình đấu tranh phải kiên trì, bền bỉ thực hiện tổng thể các biện pháp, kết hợp linh hoạt giữa kiên quyết đấu tranh, kiên định mục tiêu chiến lược với sách lược, mềm dẻo, dựa vào luật pháp quốc tế, dựa vào sức mạnh của cộng đồng quốc tế, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó vừa là quan điểm, vừa là phương châm định hướng chỉ đạo chiến lược, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ không được phép sao nhãng, lơ là; đồng thời, đây cũng là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ trước những khó khăn, thử thách to lớn. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ chiến lược này phải thường xuyên được coi trọng, không được lơi lỏng và phải gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng đất nước. Vì thế, bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận lợi và khó khăn ra sao, chúng ta cũng phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đó là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và mai sau.

1 nhận xét: