Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN

    Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau cho rằng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải dựa vào một lực lượng nào đó ở bên ngoài mới thực sự vững chắc, bảo đảm sự thành công của chủ quyền lãnh thổ, biển đảo trước nguy cơ áp đặt của các nước lớn. Hoặc là, phải giao cho chính quyền thân Mỹ trước đây sống lưu vong ở nước ngoài để duy trì sự tồn vong của đất nước… Tất cả những quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm, là lừa bịp nhân dân, hòng thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối, bởi lẽ Đảng và nhân dân ta đã trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, coi Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin là một cẩm nang không chỉ được kiểm chứng trong chiến tranh cách mạng trước đây mà trong cả tương lai khi chiến tranh xảy ra.

    Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm khác chiến tranh giải phóng về mục tiêu cụ thể, đối tượng và so sánh lực lượng, cũng như hoàn cảnh quốc tế… Vì vậy, cần nhận thức đúng đắn quy luật chung của chiến tranh nhân dân, kế thừa phát huy những kinh nghiệm quý báu của chiến tranh giải phóng vào chuẩn bị và tiến hành thắng lợi chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của V.I.Lênin về cuộc chiến tranh nhân dân.

    V.I.Lênin đã đánh giá đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân, sức mạnh của công nhân, nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng giai cấp vô sản trong cách mạng, khởi nghĩa vũ trang và trong bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin chỉ rõ: Chiến tranh giải phóng, chiến tranh tự vệ của các dân tộc bị áp bức, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phải là chiến tranh nhân dân. Cho nên, Người chủ trương vũ trang toàn dân, huấn luyện quân sự một cách toàn diện và có hệ thống cho toàn thể dân cư, cho thanh niên, không phân biệt nam nữ, để họ nắm được kiến thức quân sự, kỹ thuật quân sự. V.I.Lênin đòi hỏi mọi công dân phải có thái độ nghiêm chỉnh đối với công cuộc phòng thủ đất nước. Người cho rằng: nghĩa vụ tuyệt đối của toàn thể quần chúng lao động là đem hết sức mình ra để khôi phục và tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước chúng ta. V.I.Lênin chỉ rõ, phải xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội về mọi mặt tạo nền tảng vật chất, tinh thần cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản, Nhà nước Xôviết và nhân dân phải sử dụng các biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao; chuẩn bị sẵn sàng về quân sự, xây dựng quân đội kiểu chính quy, hiện đại trên cơ sở vũ trang toàn dân, xây dựng liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân; kết hợp đúng đắn nhiệm vụ dân tộc với nhiệm vụ quốc tế. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, được thể chế hóa thành nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân.

    Chính vì vậy, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành chiến tranh nhân dân theo tư tưởng của V.I.Lênin là hoàn toàn đúng đắn./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét