Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Giải pháp đấu tranh ngăn chặn "tự diễn biến, tự chuyển hóa" đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đây là cơ sở, nền tảng để bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh.
Hai là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, chủ nghĩa cá nhân sẽ có nhiều điều kiện để phát triển, lối sống t­ư sản sẽ có nhiều cơ hội để thâm nhập vào n­ước ta, tác động mạnh vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những ng­ười bản lĩnh chính trị kém, không chịu tu dư­ỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng dễ bị sa ngã. Vì thế, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ trực tiếp đẩy lùi tình trạng suy thoái. Cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên.
Ba là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tự phê bình và phê bình giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng kịp thời nhận thức rõ những sai lầm, khuyết điểm của mình, từ đó kiên quyết khắc phục, sửa chữa, không rơi vào tình trạng suy thoái. Các tổ chức đảng khi tiến hành tự phê bình và phê bình, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ hiện nay.
Bốn là, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát, nhằm quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về tư tưởng chính tri đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt hiệu quả thiết thực. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện cả tư tưởng chính trị, phẩm chất năng lực công tác, đạo đức, lối sống, kết quả hoàn thành cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao...
Năm là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Làm tốt công tác cán bộ sẽ trực tiếp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vì, công tác cán bộ là một trong những công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định thành công tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng; tiến hành tốt công tác cán bộ Đảng sẽ có đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” để phụng sự cách mạng Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp, suy thoái, biến chất cần kịp thời phát hiện và kiên quyết loại bỏ ra khỏi hàng ngũ của Đảng và Nhà nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét