Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

PHẢN BÁC, BÀI TRỪ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG

Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm “Dân là gốc”. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu... Đây là sự khẳng định mang tính chân lý, thể hiện bước phát triển mới về lý luận của Đảng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những đánh giá, đúc kết bài học kinh nghiệm lãnh đạo đất nước trong 35 năm đổi mới của Đảng, kế thừa tinh hoa từ lịch sử dân tộc, kinh nghiệm của tổ tiên, ông cha. Quan điểm “Dân là gốc”, “Nhân dân là trung tâm” cũng chính là sự thể hiện sinh động tính hài hòa, thống nhất của giá trị văn hóa Đảng và mùa xuân dân tộc ở đất nước ta. Đây cũng là cơ sở, niềm tự hào chính đáng để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đất nước và đông đảo kiều bào yêu nước đề cao tinh thần dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết phản bác, đấu tranh làm thất bại các âm mưu kiểu “ngụy tư tưởng”, “ngụy lý luận”, “ngụy phản biện”... của các thế lực thù địch, phản động.

Trước Đại hội XIII của Đảng ta, các thế lực thù địch, phản động chĩa mũi nhọn tuyên truyền, kích động, xuyên tạc về văn kiện và công tác nhân sự của Đảng. Tại Hội thảo về nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện An ninh Nhân dân (Bộ Công an) tổ chức ngày 29-12-2020, dẫn số liệu từ Bộ Công an cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng phản động lưu vong đã lập gần 150 hội, nhóm với hàng trăm nghìn thành viên, lập nhiều trang mạng, kênh youtube, tài khoản facebook, hơn 500 cuốn sách và khoảng 6.000 tài liệu để phát tán các thông tin xấu độc, xuyên tạc công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội XIII. Việc chúng ta tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng cũng chính là bằng chứng thất bại của các thế lực thù địch. Ngay sau khi đại hội công bố kết quả bầu cử BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư..., lập tức, nhiều kênh truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại thông qua một số đối tượng được khoác cái mác “nhà dân chủ”, “nhà nghiên cứu”... đã thực hiện các hình thức “bàn tròn”, “tọa đàm”, “phỏng vấn” bình luận về “tương lai của Việt Nam sau Đại hội XIII”. Một trong những luận điệu chúng tập trung xuyên tạc là coi Đảng Cộng sản Việt Nam như một đảng phái, nhằm tách rời Đảng với dân tộc, chia tách Đảng với nhân dân Việt Nam và kiều bào yêu nước. Những luận điệu này không mới, nhưng đặt trong không khí mừng xuân, mừng Đảng đang bừng lên trong cả nước, chúng ta cần có thái độ kiên quyết phản bác, đấu tranh để bảo vệ uy tín của Đảng, bảo vệ thành quả Đại hội XIII và môi trường văn hóa của toàn Đảng, toàn dân đón chào năm mới Tân Sửu 2021 với niềm tin mới, khát vọng mới. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy nhuộm đỏ trang cá nhân của mình bằng màu cờ Tổ quốc, màu cờ Đảng cùng sắc đào, mai rực rỡ; ngăn chặn âm mưu lôi kéo, kích động của các phần tử cực đoan, các thế lực thù địch. Hiện nay, chúng lợi dụng tình hình khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để “ký sinh” tư tưởng cực đoan nhằm phá hoại bầu không khí ấm áp, lạc quan của mùa xuân Tân Sửu, mùa xuân dân tộc mừng Đại hội Đảng thành công, mừng đất nước đổi mới, hội nhập.

Hành trình cùng mùa xuân dân tộc, chúng ta kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước đều cần phải nghiêm trị.

2 nhận xét:

  1. Có thể thấy, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá trước thềm Đại hội Đảng của các đối tượng thù địch rất đa dạng; do đó chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác và đấu tranh vạch trần các luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa