Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

ĐẠI HỘI XIII: HÂN HOAN NIỀM TIN VÀ SỰ KỲ VỌNG VỀ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC

Với sự truyền cảm hứng từ thành công của Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 1/2/2021, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp về nội dung, cách thức và cách thức thông qua các Nghị quyết. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và đoàn kết, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết; đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đặc biệt, với sự thống nhất và tin tưởng cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong niềm tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thể thấy rằng:

Một là, kết quả của Đại hội là sự kết tinh sức mạnh nội lực của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: "Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo” - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân; là sự thể hiện cao của nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần, trách nhiệm, đạo đức và ý thức tổ chức "kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng" của mỗi đại biểu dự Đại hội trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân, nên có sức mạnh truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong niềm vui và phấn khởi, tự hào, lời phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: "Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động…" để sớm đưa Nghị quyết đại hội XIII vào cuộc sống không chỉ là lời hứa, là vinh dự và trách nhiệm của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà còn chính là lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và nhân dân.

Hai là, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một khối thống nhất. Sức mạnh của Đảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, là "đồng tâm nhất trí, mạnh bạo xung phong"; là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và "phải thật sự mở rộng dân chủ"; là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đồng lòng ủng hộ...

Vì thế, việc Đảng tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng… không chỉ thể hiện sự kiên định, bản lĩnh của một Đảng Mácxít cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện mà còn chứng tỏ vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ba là, nhiệm vụ của Đảng là "ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC” và "Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”, vì thế, ở đâu và bao giờ, cán bộ, đảng viên cũng "phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ, tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có công lao càng phải khiêm tốn" để bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi.

Thực tế, kết quả của Đại hội về công tác nhân sự và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026 thêm một lần khẳng định rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở muốn xứng đáng là người lãnh đạo - người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thì nhất định phải/luôn luôn phải rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác.

Mỗi người ở từng vị trí công tác của mình phải luôn phụng sự và liêm chính, phải "ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; phải tận tâm, tận lực vì dân", "phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt làm "quan cách mạng" ra lệnh ra oai…đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", nhất là "phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải "chí công vô tư" và có tinh tần "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Đó là đạo đức của người cộng sản" để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bốn là, trong niềm vui chung và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội", nhân dân kỳ vọng vào một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Thành công của Đại hội XIII cũng cho thấy một sự thật là, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, những nội dung liên quan đến đại hội XIII nói riêng, nhất là về công tác nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhằm chia rẽ/tách rời Đảng với dân tộc, Đảng với nhân dân và kiều bào yêu nước thì càng lộ rõ dã tâm thâm độc, xấu xa của chúng. Những luận điệu phản động của những người mượn danh yêu nước, dân chủ để chống Đảng này xuất hiện trong không khí mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng thành công Đại hội XIII của Đảng đang bừng lên trong cả nước nhất định sẽ được nhân dân nhận diện và cảnh giác cao độ.

Năm là, thành công của Đại hội cũng cho thấy rằng, những thông tin lề trái trên mạng xã hội trước Đại hội và trong những ngày Đại hội diễn ra chỉ là sự bôi đen, bịa đặt của thế lực thù địch luôn có dã tâm chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những thông tin sai trái, thù địch như: Văn kiện Đại hội XIII chẳng có gì mới, nên "đó là con đường đi không đến", là sẽ đưa đất nước Việt Nam đến mãi lạc hậu; rằng Đại hội XIII của Đảng là cuộc tranh giành quyền lực, phe nhóm trong Đảng; là sự chia chác quyền lợi giữa các vùng miền; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng "chỉ là dân chủ của một nhóm người, đại khái là “con vật nào cũng bình đẳng, nhưng có một số con được bình đẳng hơn”"; "bỏ phiếu không quan trọng, kiểm phiếu quyết định tất cả"; rằng "việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam tôi cho rằng đó là một điều xấu, không nên làm"; "xây dựng Đảng là xây dựng tình huống"… cho thấy âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là không có điểm dừng.

Trong niềm tin tưởng và sự kỳ vọng, có thể khẳng định rằng: Dù được lấp liếm dưới hình thức nào, bằng phương tiện gì thì những thông tin sai trái, thù địch, những luận điệu phản động lan tràn trên mạng xã hội cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước thành công của Đại hội XIII và tươi lai tươi sáng của đất nước.

Với sự truyền cảm hứng từ Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; luôn "hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng"[10] sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia/dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong niềm hân hoan và sự kỳ vọng, tin tưởng và bảo vệ Đảng, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang kiên trì xây dựng mà còn là động lực tinh thần và sức mạnh nội lực để nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước trên hành trình hướng đến tương lai, đến độc lập, tự do, hạnh phúc và phồn vinh.

2 nhận xét: