Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

BỒI ĐẮP NIỀM TIN, TỰ HÀO VỮNG BƯỚC

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, ngày 01/02/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch đề ra.

Trong diễn văn bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp!”.

Đại hội đã tập trung trí tuệ nghiên cứu, đánh giá, thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận từ thực tiễn cùng những thành tựu to lớn, những thách thức mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và sau 35 năm đổi mới đất nước. Đại hội đã bàn và giải quyết nhiều vấn đề đang là đòi hỏi bức thiết trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đời sống kinh tế-xã hội. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 với quyết tâm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và sự ủng hộ lớn của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định bầu cử, đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 200 ủy viên (trong đó có 20 ủy viên dự khuyết) là những đồng chí có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, cùng cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội dẫn dắt toàn dân tộc bước vào một chặng đường đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước vững mạnh, hùng cường.

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, bởi Đảng ta đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho đại hội từ rất sớm. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản. Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Tổ chức đại hội nghiêm túc, trang trọng, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng; các mặt công tác bảo đảm cho đại hội được thực hiện tốt.

Thành công của đại hội đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng càng có ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử to lớn, là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; sự tin tưởng, đóng góp, kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng; là niềm cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thời gian qua, hướng về Đại hội XIII của Đảng, các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, lập nhiều thành tích, chiến công mới dâng lên Đảng. Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhanh chóng vào cuộc sống, ngay sau đây, các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu sắc về kết quả đại hội, nội dung nghị quyết; xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, phát huy dân chủ, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực trong thực hiện các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ được đại hội xác định.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ vừa qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, toàn quân nêu cao quyết tâm chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


2 nhận xét: