Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

TÍNH CHẤT NGUY HIỂM CỦA ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Những thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo không có gì là lạ, chỉ có điều những thủ đoạn ấy được thực hiện với nhiều cách thức biểu hiện và mức độ khác nhau. Mục đích của chúng là rất rõ ràng, nếu chưa thể hạ bệ được sự lãnh đạo của Đảng thì cũng làm cho quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có tín ngưỡng, theo tôn giáo hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào quan điểm, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, của Nhà nước, vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng, làm suy yếu sức mạnh của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chẳng cần phải phân tích nhiều cũng đã rõ tính chất phản động và đặc biệt nguy hiểm của những thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.
Như vậy, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo là nhằm chia rẽ giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, chia rẽ giữa đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo với đồng bào không có tín ngưỡng, không theo tôn giáo, đặc biệt giữa đồng bào các tôn giáo với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là vấn đề phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, gây nhiều khó khăn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, với những thủ đoạn và biện pháp ngày càng xảo quyệt, tinh vi và nham hiểm.
Làm thất bại, phá sản những âm mưu, thủ đoạn đó của các thế lực thù địch là yêu cầu cơ bản và cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong tình hình mới, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, của cả chính đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo.

1 nhận xét:

  1. Mọi người dân phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa