Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI ĐỐI VỚI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TẬP TRUNG VÀO ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐỒNG BÀO CÓ TÍN NGƯỠNG, THEO TÔN GIÁO

Một đối tượng rất quan trọng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong vấn đề này là đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo. Cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo không thể thành công, nếu  đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo không thực sự “vào cuộc”, nếu đồng bào thờ ơ với cuộc đấu tranh này, nếu đồng bào không nhận thức đúng, không nêu cao tinh thần trách nhiệm và không biết cách đấu tranh. Đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo của bất kỳ tôn giáo nào có nhận thức rõ, có ý thức trách nhiệm công dân cao, thì không những trực tiếp góp phần làm phá sản những hoạt động lôi kéo, chia rẽ, dụ dỗ, kích động của các thế lực thù địch, mà còn tạo ra sự “miễn dịch”, “sức đề kháng” cần thiết trước mọi thủ đoạn lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, phá hoại của chúng.
Mỗi tín đồ, chức sắc tôn giáo đồng thời phải là một công dân tích cực của đất nước trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nếu các tín đồ, các chức sắc tôn giáo “đứng ngoài cuộc”, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với đất nước, thì điều đó đã tạo ra những kẽ hở, điều kiện cho các thế lực thù địch lôi kéo, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thực và ý thức trách nhiệm của đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo trong cuộc đấu tranh này.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận biết và đấu tranh mạnh mẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa