Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI ĐỐI VỚI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TẬP TRUNG VÀO ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu tập trung cho “nhiệm vụ trung tâm” là phát triển kinh tế như Đảng ta đã từng xác định và nhấn mạnh tại Đại hội XI, trước tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường…, thì việc nhận thức rõ và có trách nhiệm cao trong đấu tranh chống sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch là vấn đề không đơn giản. Những hoạt động kinh tế sôi động, sự mải mê làm giàu, những lo toan về cuộc sống cho gia đình và bản thân… trong điều kiện kinh tế thị trường, dễ làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân xao nhãng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không nhận thức đúng, không quan tâm, thiếu trách nhiệm, bàng quan, thờ ơ trước sự phá hoại của các thế lực phản động, thù địch, trong đó có sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng của chúng, cho rằng nhiệm vụ này là của ai đó, là của lực lượng chuyên biệt làm công tác tôn giáo, của lực lượng vũ trang. Nếu không có nhận thức đúng, không có ý thức trách nhiệm cao, thì việc đấu tranh chống sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch không thể đạt được hiệu quả mong muốn.
Yêu cầu quan trọng ở đây là, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hệ thống chính trị tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương, cả ở vùng có tôn giáo, cả ở địa bàn không có tôn giáo… đều phải nhận thức đúng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch; thấy rõ tính chất nguy hiểm, những tác hại từ âm mưu, thủ đoạn đó đối với cách mạng nước ta, đối với cuộc sống của nhân dân ta, đối với chính cuộc sống của đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo. Trong đó, cần tập trung vào các đối tượng là cán bộ, đảng viên, đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo, vào các chức sắc các tôn giáo.
Cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác tôn giáo, những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn phải nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở vùng có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống, có những diễn biến phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch, đặc biệt là ở những nơi có “điểm nóng”, thì vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác tôn giáo càng trở nên quan trọng trong cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng, chủ thể trực tiếp trên địa bàn, nắm rõ tình hình, hiểu địa bàn, gần gũi với đồng bào, nếu họ có ý thức cao, trách nhiệm tốt, thì đó là cơ sở rất quan trọng bảo đảm hiệu quả của cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch, trước hết và trực tiếp tại địa bàn, địa phương. Những người làm công tác tôn giáo, những người làm nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh, trực tiếp xử lý khi có tình huống, bao gồm cả một bộ phận của lực lượng vũ trang, là lực lượng nắm rõ chủ trương, chính sách, pháp luật, nếu đề cao trách nhiệm và quyết tâm, thì sẽ phát huy được sức mạnh, bảo đảm thắng lợi cho cuộc đấu tranh chống địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa