Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG VỀ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thực hiện nội dung này, trước hết cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là một nội dung rất cơ bản, cần thực hiện tốt trong tình hình hiện nay. Trong thực tế, chúng ta làm chưa thật tốt vấn đề này. Trong công tác tôn giáo còn nặng về tuyên truyền pháp luật, pháp lệnh, xử lý tình huống, việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo chưa thật sự được chú trọng, thậm chí có nơi, có lúc vấn đề này còn bị xem nhẹ, nên hiệu quả công tác tôn giáo không cao. Muốn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch, đòi hỏi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các lực lượng, chủ thể trực tiếp làm nhiệm vụ này, mọi cán bộ, đảng viên phải nắm vững những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo.
Giáo dục cho mọi người, kể cả đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo và đồng bào không tín ngưỡng, tôn giáo có hiểu biết cần thiết những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất, tính chất, chức năng, vai trò của tôn giáo trong lịch sử, trong đời sống xã hội. Tín ngưỡng, tôn giáo nẩy sinh từ sự bất lực của con người trong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới. Giáo dục cho đồng bào những vấn đề cơ bản về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng, tôn giáo; về việc đấu tranh chống sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống lại nhân dân, phá hoại cách mạng…; về việc không được tuyên chiến với tôn giáo, bởi vì, tuyên chiến với tôn giáo “đó chỉ là một luận điệu vô chính phủ chủ nghĩa”
Có thực hiện tốt việc giáo dục, trang bị hệ thống tri thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tri thức về tín ngưỡng, tôn giáo, thì mới tạo được cơ sở khoa học vững chắc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp thu, hình thành, phát triển thế giới quan và niềm tin khoa học. Từ đó, tạo cơ sở khoa học vững chắc trong quá trình đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.
Trong tình hình mới, cần đặc biệt chú trọng giáo dục tuyên truyền quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm cho toàn xã hội thấy rõ, trong quá trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; luôn coi đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên sức mạnh to lớn cho cách mạng. 

1 nhận xét:

  1. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa