Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÓ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch là đặc biệt nguy hiểm đối với cách mạng Việt Nam và đối với chính ngay đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo. Hành động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc đó là hành động của những kẻ "tà đạo", “giáo gian”, những "đứa con lạc loài" làm ô danh giáo hội, làm vẩn đục tôn giáo, chứ không phải là vì đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch thể hiện ở chỗ: nếu chưa có thể làm cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo trở thành lực lượng đối lập với đất nước, chế độ và chính quyền; thì cũng có thể tạo ra sự hoài nghi, sự thiếu tin tưởng nhất định của đồng bào đối với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đối với việc thực hiện công tác tôn giáo của chính quyền các cấp, đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Những luận điệu xuyên tạc nào là “chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo”; “chính quyền đàn áp tôn giáo”, “phân biệt đối xử các tôn giáo”, nào là chính quyền “bắt giam”, ngược đãi chức sắc, tín đồ tôn giáo, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo... dễ làm cho đồng bào các tôn giáo hiểu sai chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, nhầm lẫn giữa sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, làm trái pháp luật với tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, một bộ phận đồng bào các tôn giáo, có tín ngưỡng dễ bị các phần tử xấu kích động, lôi kéo, có thể đi đến những hành động chống đối chính quyền, chống đối cách mạng.
Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thực sự nguy hiểm, nó trực tiếp “đẩy” một bộ phận đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo về phía đối lập với chính quyền và cách mạng. Điều đó không những không phát huy được vai trò to lớn của đồng bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến cuộc sống của chính đồng bào. Đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo sẽ không thể yên ổn làm ăn, không thể yên tâm lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chăm lo hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình; mà trái lại, đồng bào còn luôn ở trạng thái không yên ổn, bỏ bê công việc làm ăn, phải “đối phó” với chính quyền, lén lút làm việc cho một số phần tử phản động, cực đoan.
Thực tiễn sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch thời gian qua đã cho thấy những ảnh hưởng rất tiêu cực và tính chất nguy hại của âm mưu, thủ đoạn này đối với cuộc sống của chính đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo. Sự ra đi để “tìm Tổ quốc riêng”, việc bỏ bê ruộng nương, bỏ cả việc thờ cúng tổ tiên… để theo đạo Tin lành Vàng Chứ trong một bộ phận đồng bào dân tộc H.Mông, đã làm cho đồng bào rơi vào tình cảnh sống lang thang nay đây mai đó, cuộc sống không ổn định, nhiều giá trị văn hóa của dân tộc H.Mông bị mai một…, đã cho thấy tính chất rất nguy hại của âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đối với chính đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo mà các thế lực thù địch đã và đang thực hiện ở Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa