Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

CUỐN SÁCH THẤM ĐƯỢM TÌNH NGƯỜI, LÒNG DÂN, Ý ĐẢNG

Đọc xong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Bác Nguyễn Phú Trọng đọng lại nơi tôi niềm tin, sự kỳ vọng cực lớn, thấy thêm yêu cuộc sống, gắn bó với đồng chí, đồng bào và đất mẹ Việt Nam. Đúng là một cuốn sách tha thiết tình đời, sâu sắc lòng người, trọn vẹn ý Đảng - Lòng dân. Trong niềm hân hoan lắng sâu tình người, tình đời, ý nghĩa cuộc sống, tôi tha thiết cầu mong cho đất nước ta mãi mãi thanh bình, hết “giặc nội xâm” quấy phá; nhân dân muôn đời có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc đúng như điều Bác Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta mong muốn, đó cũng là điều mong muốn, sự kỳ vọng của gần 100 triệu dân đang sống trên dải đất hình chữ S thân yêu này.

Ấn tượng và âm hưởng dạt dào, hào hùng với khí phách, niềm tin về Đảng, sức mạnh của dân tộc cứ vang vọng mãi trong tôi, thật ấm áp, thân thương. Cảm ơn hồng phúc lớn lao của nước nhà, cảm ơn Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân ta anh hùng đã sinh ra Bác Nguyễn Phú Trọng - tác giả của cuốn sách đầy ắp tình người, tình đời. Quả thật, đây là một tác phẩm tốt, có “một không hai” ở nước ta - là sản phẩm kết tinh cái “Tầm”, cái “Tâm” và cái “Tài” của người đảng viên cộng sản Nguyễn Phú Trọng, cả một đời đau đáu với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; là kết quả lao động khoa học sáng tạo của Bác Tổng Bí thư, đã phản ánh sinh động cuộc sống, sinh hoạt Đảng; đặc biệt là sự cần thiết phải “chung sức, đồng lòng” của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dẹp hết “giặc nội xâm” để sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta giành những thắng lợi mới.

Cuốn sách của Bác Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm “đặc biệt”, ra đời trong bối cảnh đặc biệt, bàn về những vấn đề “đặc biệt”, bởi cuốn sách ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013-2023) do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là bàn về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xoay quanh các nội dung về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lợi ích quốc gia - dân tộc, tương lai, tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Nội dung của cuốn sách không chỉ thể hiện ở “mục tiêu kép”: vừa kiến giải, đề xuất hệ giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ tham nhũng, quan liêu - một trong bốn nguy cơ đe dọa sự an nguy của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; vừa là những kiến giải, đề xuất quan trọng để khắc phục ba nguy cơ còn lại là “chệch hướng xã hội chủ nghĩa”, “tụt hậu xa hơn về kinh tế” và “diễn biến hòa bình” do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành nhằm chống phá Việt Nam.

Giá trị và ý nghĩa của cuốn sách không chỉ thể hiện ở tính thiết thực của các nội dung; đặc biệt là hệ thống quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, mà còn chỉ ra phương châm, nguyên tắc chỉ đạo hành động, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ “tự soi, tự sửa”, tự gột rửa thói hư, tật xấu để luôn tiến bộ, trưởng thành.

Tư tưởng trung tâm, quán xuyến nội dung cuốn sách là nhấn mạnh: chừng nào ở Việt Nam, quốc nạn tham nhũng, tiêu cực còn hoành hành thì chừng đó các nguy cơ đe dọa sự nghiệp cách mạng và cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta vẫn còn đó; chúng ta không thể xem thường; không thể chấp nhận và không cho phép các nguy cơ ấy nảy nở, sinh sôi, các thế lực thù địch “giương oai tác quái”, chống phá sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là trách nhiệm cao cả thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và của mỗi công dân yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách còn là một văn kiện chính trị kiểu mẫu, có ý nghĩa thời sự sâu sắc; có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có tiếng vang, tầm ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quân, toàn quốc và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội: từ lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Có thể coi cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, là “bí kíp” giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tốt hơn, biết tự bảo vệ nhân phẩm, danh dự, giá trị của mình; nâng cao bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu trước yêu cầu, nhiệm vụ và những đòi hỏi của thời cuộc để không bị lạc hậu, không bị mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì lẽ đó, có thể khẳng định cuốn sách nhỏ nhưng hàm chứa ý nghĩa lớn, thật sự xứng đáng là “tài liệu gối đầu giường của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ” trong bối cảnh hiện thời; nhất là việc đính hướng, đặt ra mục tiêu rèn luyện, phấn đấu, hướng đến sự kiện trọng đại chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh năm 2030.

Tổng dung lượng cuốn sách là 612 trang, được chia thành 3 phần, cả 3 phần đều được diễn đạt bằng một giọng văn chính luận, có giá trị bởi ý tứ rất hay, thấm đậm nghĩa tình, luân lý đạo đức, nhân sinh; rất cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, với dung lượng 195 trang, gồm 11 bài viết, bài phát biểu tại các hội nghị quan trọng của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phần thứ hai: Nhất quán phương châm - Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, với dung lượng 315 trang; tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, với dung lượng 97 trang, tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến đấu trong thời bình, chống “giặc nội xâm”, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong các phần bài viết, bài phát biểu đều có trình bày một số hình ảnh về hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư kèm theo lời chú thích, trích dẫn để minh họa rất sinh động, giúp người đọc dễ theo dõi, dễ hiểu, dễ làm theo.

Giá trị và ý nghĩa “đặc biệt” của cuốn sách thể hiện ở hệ quan điểm được cô đọng, đúc kết tinh túy thành các luận điểm nổi tiếng, là phương châm chỉ đạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay, đó là: “Chặt cành sâu mọt để cứu cây”, “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, chấm dứt tình trạng “Cua cậy càng, cá cậy vây”, “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”… “Khẩn trương làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Cùng với đó, đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ ra các căn bệnh: “Sợ trách nhiệm”; “Của công, của riêng”; “Móc ngoặc”, “Làm xiếc”, bệnh “thông đồng với giặc nội xâm”; bệnh “chủ nghĩa cá nhân”...

Đọc cuốn sách thật thú vị và bổ ích, đem lại cho chúng ta nhiều điều thật sâu sắc về triết lý nhân sinh của người làm cách mạng, vì nước vì dân. Đảng luôn ở trong trái tim của mỗi chúng ta, luôn động viên, cổ vũ, thôi thúc chúng ta “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đó là lẽ sống cao cả, thiêng liêng của chúng ta, của “Bộ đội Cụ Hồ” trọn đời “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”./.


1 nhận xét: