Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH SỬ DỤNG HIỆN NAY

Về phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo quyệt cả dưới phương thức truyền thống và phương thức phi truyền thống. Dưới phương thức truyền thống, chúng chú trọng tuyên truyền, truyền bá các nội dung không đúng sự thật, dối trá, lừa bịp theo kiểu cứ nói dối, cứ làm ầm ĩ lên, cứ lặp lại nhiều lần những điều dối trá, thế nào cũng còn đọng lại một cái gì đó. Đây là phương thức, thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, tuy không mới nhưng lại có tác dụng rất lớn, nhất là đối với những đối tượng nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin, thiếu sức tự đề kháng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch câu kết với một số chính khách có tư tưởng bảo thủ, học giả phương Tây và những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tập trung tuyên truyền những thông tin theo hướng trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các cuộc hội nghị, hội thảo để tỏ ra khách quan nhưng lại gắn với những bình luận chủ quan, thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý bán tín, bán nghi về quan điểm, đường lối của Đảng. Đặc biệt là, các thế lực thù địch khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm chính trị, nhân những sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại hoặc những ngày lễ lớn của đất nước... để tuyên truyền, xuyên tạc cương lĩnh, nghị quyết, đường lối của Đảng, xuyên tạc lịch sử, tạo sự phân tâm, hoang mang dao động mất lòng tin của nhân dân; kích động tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo hướng tiêu cực, gây bất ổn, rối loạn trật tự, xã hội và chuyển hóa những vấn đề trật tự xã hội thành an ninh quốc gia.


1 nhận xét: