Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

RÈN LUYỆN Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM

Lịch sử Việt Nam là sự minh chứng sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập, tự do phát triển đất nước. Để chống giặc ngoại xâm và phòng chống thiên tai, toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết, tự lực, tự cường dựa vào sức mạnh của mình để cùng nhau chống kẻ thù, xây dựng bảo vệ nền độc lập Khát vọng độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường là cốt lõi sức mạnh nội sinh của dân tộc ta. Với khát vọng và ý chí kiên cường đó, dân tộc Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ quốc ở Tây Nam và phía Bắc. Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - khoa học đất nước, trước sự chuyển biến không ngừng của tình hình trong nước và những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế. Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, trước mọi khó khăn thách thức, thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước”. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên - lực lượng xã hội có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích ứng với mọi sự thay đổi, tác động tới. Họ có tinh thần nhiệt tình, hăng hái, ham học hỏi, có óc sáng tạo. Họ dám mơ ước và theo đuổi ước mơ của mình. Song, do còn những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bị quan trước những cám dỗ thường nhật. Do vậy, thanh niên cần được định hướng, khơi dậy nội lực để thanh niên phát huy được tài năng, sức lực, tính sáng tạo, có tư tưởng chính trị vững vàng. Ý chí tự lực, tự cường của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần vào những thành công của cách mạng Việt Nam. Ý chí tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc cổ vũ con người đứng lên, vượt qua những rào cản trên con đường phấn đấu để đạt được mục đích. Ý chí giúp con người phát huy được sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân, đôi khi đến mức độ phi thường. Ý chí của một cộng đồng dân tộc dựa trên sự thống nhất về tư tưởng, có lợi ích chung, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong giành, bảo vệ nền độc lập cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước. Ý chí chính là năng lực thực hiện các hành động có mục đích của con người hay khả năng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích. Như vậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp của các chủ thể giáo dục và đối tượng giáo dục. Tuổi trẻ là tương lai, muốn có tương lai tốt đẹp thì mỗi thanh niên phải nỗ lực xây dựng bằng ý chí và nghị lực của bản thân. Việc giữ gìn thành quả và tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay góp phần hình thành một thế hệ thanh niên biết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có chí tiến thủ; có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước là một nhiệm vụ cơ bản và cấp thiết./.


1 nhận xét: