Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

MỘT SỐ HÌNH THỨC, BIỂU HIỆN MỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, hiện nay có nhiều biểu hiện mới để đánh lừa dư luận, tạo vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực thù địch thường khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong và ngoài nước; thiết kế, cấu trúc nội dung theo kiểu đánh lừa tâm lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài cách thức tuyên truyền truyền thống như cung cấp dưới dạng tin, bài, ảnh, sau các bài viết, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các tiện ích khác như video, clip, trang mạng xã hội facebook, zalo, instagam, blog cá nhân, các website, trang thông tin điện tử dưới dạng phản hồi, trao đổi ý kiến trực tiếp, phản biện với mục đích là tạo sức hấp dẫn, đánh lừa đối tượng, rộng đường cho thông tin sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng với các dạng phổ biến như: cơ bản là sai sự thật, chỉ có một phần đúng; đa số đúng, chỉ một phần sai, nhưng lại bình luận, khoét sâu cái sai; sai hoàn toàn, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, nhưng gắn với thêu dệt và ca ngợi những “thành tựu”, “tiến bộ” của cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng.


1 nhận xét: