Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

VIỆT NAM XÁC ĐỊNH DÂN TỘC THIỂU SỐ, DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Ở Việt Nam hiện nay, xác định: Dân tộc thiểu số là những dân tộc có dân số ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam, dân tộc Kinh chiếm là dân tộc đa số; 53 dân tộc còn lại các dân tộc thiểu số.

Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có dân số dưới 10.000 người. Theo tiêu chí trên, hiện nay nước ta có 16 dân tộc thiểu số rất ít người[1].

Dân tộc thiểu số khó khăn đặc biệt là những dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo ba tiêu chí sau: a) Tỷ lệ hộ nghèo trong đơn vị thôn, bản chiếm trên 50% so với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước; b) Các chỉ số phát triển về giáo dục - đào tạo, sức khoẻ cộng đồng và chất lượng dân số đạt dưới 30% so với mức trung bình của cả nước; c) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chất lượng thấp, mới đáp ứng mức tối thiểu phục vụ đời sống dân cư.

Các dân tộc thiểu số nói chung, các dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng chủ yếu là những dân tộc cư trú ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật thấp kém hơn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao so với bình quân chung của cả nước. Việc xác định tiêu chí dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người có ý nghĩa quan trọng trong ban hành, thực thi chính sách dân tộc, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển phù hợp với từng đối tượng, góp phần giải quyết đúng đắn, hiệu quả quan hệ dân tộc và vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay.[1] Xin xem  Nghị định Số 05/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Về công tác dân tộc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét