Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Đảng cộng sản Việt Nam tại sao phải kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

Đây là trách nhiệm, là sứ mệnh lịch sử trọng đại của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, mà thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam phải ra sức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta đã xác định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh chống lại các luận điệu, quan điểm phủ nhận, xuyên tạc và phản động nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong ba mặt công tác chính như giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nó thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, tinh thần của toàn xã hội; nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội; đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang tính cấp bách, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của chế độ, của dân tộc. Điều đó do các lý do cơ bản sau đây quy định: Thứ nhất, từ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Nền tảng tư tưởng có vững thì mới có đường lối chính trị, công tác tổ chức, cán bộ đúng, mới thực hiện được công cuộc đổi mới. Thứ hai, việc giảng dạy, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời gian qua dù có những thành tựu nhưng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, kém hiệu quả. Thứ ba, việc nghiên cứu, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập, chưa góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra bức bách để phát triển đất nước, nhiều vấn đề thực tiễn chưa có câu trả lời lý luận thỏa đáng. Thứ tư, hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch điên cuồng tiến công chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng ta “biến chất” chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Thứ năm, thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để nó thực sự theo kịp đòi hỏi của cuộc sống mới, công cuộc xây dựng xã hội mới.  Việc bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái  trên lĩnh  vực tư tưởng lý luận, bội nhọ quan điểm, đường lối của đảng góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố sự thống nhất về tư tưởng trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng, lý luận của đảng hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét