Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT CỦA LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Trung thành và vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết của Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954 và trên cả nước từ sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo và đã lãnh đạo hiện thực hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chế độ xã hội. Vì thế từ năm 1975 đến nay, Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, tạo cơ sở cho việc tổ chức và triển khai công cuộc xây dựng đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên đất nước ta.
Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, xác định đúng đắn quan điểm đường lối bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa và đã coi đây là một bộ phận không thể thiếu trong đường lối lãnh đạo toàn diện mọi mặt xã hội của mỗi nhiệm kỳ. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới của Đảng ta từ năm 1986 đến nay đã hai lần đề ra chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với tình hình mới, đó là Nghị quyết trung ương 8 khóa IX và Nghị quyết trung ương 8 khóa XI. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của Đảng ta phản ánh sự trung thành với học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin, nhưng đồng thời có sự sáng tạo trong sử dụng thuật từ và phát triển một số nội dung như nghệ thuật xác định bạn thù; đưa ra hệ thống những quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện mục tiêu, phương thức, lực lượng; những giải pháp có tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong khuôn khổ có hạn, chỉ thể hiện một số nội dung nổi bật và cụ thể sau đây:
Luôn luôn dự báo đúng đắn tình hình  khu vực và thế giới,t xác định đúng các tình huống chiến lược để không bị động bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng, bởi suy cho cùng Đảng ta không tự áp đặt phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; mà do những yếu tố khách quan và từ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù luôn có hành động chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước quy định, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau mười năm thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Đảng ta cho rằng tình hình đã có sự thay đổi cần đánh giá cho đúng: “So với 10 năm trước, tình hình thế giưới và khu vực đã có nhiều thay đổi sâu sắc, có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Đông Nam Á trở thành địa bàn cacnhj tranh quyết liệt về thị trường và tài nguyên; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng sức mạnh mềm qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ…hết sức nguy hiểm”(Nghi quyết T.Ư 8 khóa XI, HN, 2013, tr167-168). Trong điều kiện đó, Đảng ta luôn trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết của V.I.Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp đưa ra dự báo bốn tình huống chiến lược có thể xảy ra sát với hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở nước ta hiện nay.
Đảng ta đưa ra nghệ thuật, quan điểm biện chứng trong xem xét đối tượng, đối tác; khẳng định những vấn đề rất cơ bản của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Về mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định rất đầy đủ và toàn diện như giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Về phương thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là kết hợp phương thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh phi vũ trang để bảo vệ Tổ quốc; tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo nên lực lượng tổng hợp để bảo vệ tổ quốc; phát huy sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần, sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế sức mạnh của truyền thống và hiện đại trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với bảo vê Tổ quốc theo tư duy mới.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng tiềm lực đất nước mạnh lên về mọi mặt và thực hiện bảo vệ tổ quốc từ xa. Nắm vững và vân dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta là “Dựng nước đi đôi với giữ nước”; “ giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đảng ta luôn chú trọng xây dựng phát triển tiềm lực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, phải chú trọng giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng đã nhán mạnh: “Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vẹ tổ quốc” ( tr169).
Xác định rõ lực lượng, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; trong đó công an nhân dân và quân đội là lực lực nòng cốt. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt là xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tổ chức, quản lý, điều hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa, của các tổ chức chính trị - xã hội và tính tích cực chính trị, tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mọi người Việt nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cả người Việt nam trong và ngoài nước luôn hướng về tổ quốc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Làm rõ giá trị lý luận bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hện nay đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Tự hào về Đảng ta bao nhiêu thì cũng đáng phê phán những người có dã tâm làm bồi bút bán rẻ niềm tự hào của dân tộc, bán rẻ lương tâm và trách nhiệm công dân của mình với những luận điệu vô cảm đã cho rằng: “ Vì Đảng ta theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên đã xảy ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; do phải tiến hành hai cuộc kháng chiến đó mà nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh nhiều sức người, sức của nên đất nước lâm vào cảnh đói nghèo kéo dài...Bản chất của những luận điệu đó là muốn hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, từ đó để phủ nhận vai trò trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mục đích của những luận điểm sai trái này là muốn phủ nhận  bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; kích động, chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn để đưa nước ta theo quỹ đạo của tư bản chủ nghĩa…./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét