Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN?

Nội dung đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản trên toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mỗi giai đoạn cách mạng có những nội dung, hình thức đấu tranh đặc thù. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản là cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng trong lịch sử, mỗi một giai đoạn khác nhau có những yêu cầu, nội dung, hình thức khác nhau, do tương quan so sánh lực lượng và xu thế thời đại quy định. Việc nhận biết, xác định đúng các nội dung đấu tranh ở mỗi giai đoạn cách mạng sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc tập hợp lực lượng, xác định mục tiêu và hình thức đấu tranh cho phù hợp. Trong các nội dung đấu tranh giai cấp đó thì nội dung đấu tranh về tư tưởng luôn là vấn đề xuyên suốt, khó khăn và phức tạp. Thực tiễn chứng minh ở đâu và thời kỳ nào mà giai cấp công nhân không nhận thức, thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình là bảo vệ hệ tư tưởng tiên phong của giai cấp- nền tảng tư tưởng và kim chỉ lam cho mọi hoạt động của đảng thì sự nghiệp cách mạng ở đó sẽ bị thất bại mà vai trò lãnh đạo của đảng, của giai cấp cũng bị mất. Các đảng cộng sản, công đoàn ở các nước tư bản phát triển phải hoạt động, đấu tranh cả về ý thức hệ, về chính trị - xã hội, đấu tranh bảo vệ quyền lợi kinh tế… Chống những bất công, những tệ nạn xã hội trong giai cấp công nhân; giáo dục lập trường giai cấp, chống chủ nghĩa cơ hội, hữu khuynh và chống chủ nghĩa chống cộng để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về chính trị, về tư tưởng và tổ chức.

Trong tình hình hiện nay, việc đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vừa  trở thành  nhiệm vụ thường xuyên, vừa trở thành nhiệm vụ lịch sử cấp thiết của giai cấp công nhân. Bởi lẽ, từ khi hệ thống xã hội không còn, tương quan so sánh tạm thời có lợi thuộc về chủ nghĩa tư bản. Tận dụng lợi thế đó, chủ nghĩa tư bản đang điên cuồng phản kích, chống lại chủ nghĩa xã hội bằng tất cả các quan điểm sai trái, luận điệu phản động và phản khoa học, với các âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt và bước đầu chúng đã đạt được mục đích làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu. Một trong những trọng điểm của cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay là chúng muốn xóa bỏ niềm tin của nhân loại tiến bộ về chủ nghĩa Mác - Lênin, đây là âm mưu thâm độc. Bởi lẽ, giai cấp cấp công nhân không còn hệ tư tưởng tiên phong thì cũng đồng nghĩa là giai cấp không còn sứ mệnh lịch sử, không còn là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo xã hội. Chúng lợi dụng hiện tượng đã diễn ra thực tế là sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô(cũ) và một số nước xã hội chủ nghĩa ở  Đông Âu, để đưa ra một lý lẽ giản đơn là sự sụp đổ đó là do học thuyết Mác – Lênin đã lỗi thời lạc hậu. Tính chất sai trái của những luận điệu đó là đã đánh đồng giữa hai sự vật hiện tượng khác nhau, mà không thấy sự sụp đổ đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xã hội cụ thể và không vận dụng đúng đắn các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin từ khi ra đời đến nay chưa có một học thuyết nào ra đời tiến bộ hơn và thay thế được, sức sống của nó đã thực tiễn lịch sử kiểm chứng và vẫn là một học thuyết cách mạng, khoa học, có giá trị vạch thời đại mà khiến cho các học giả tư sản cũng phải ra sức nghiên cứu để tìm ra những giải pháp để hóa giải những căn bệnh nan y trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét