Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

TÍNH CHÍNH DANH VÀ LÝ DO NGƯỜI DÂN ĐI THEO ĐẢNG

Xóa bỏ chế độ chính trị hiện nay tại Việt Nam, là âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Có một luận điệu rất nguy hiểm, đó là bôi nhọ, phủ nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng phải là chế độ đa nguyên, đa đảng thì mới đem đến sự phát triển và dân chủ cho đất nước.Nói về đa đảng, trong lịch sử, Việt Nam cũng có thời kỳ, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có các Đảng khác. Nhưng chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

Trọng trách cầm quyền của Đảng là do lịch sử dân tộc giao phó, được nhân dân Việt Nam tin tưởng, thừa nhận, và ủy thác, chứ không phải do sự sắp xếp chủ quan của bất cứ ai. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Và cũng bởi tính chính danh mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm nhận được vị trí lãnh đạo đất nước cho tới ngày nay. Rõ ràng, khi trong một điều kiện đất nước rối ren như vậy, điều kiện thuận lợi, khó khăn được chia đều cho tất cả các tổ chức đảng phái. Thậm chí, Đảng Cộng sản Việt Nam bị kẻ thù vây bủa, đàn áp đẫm máu, nhưng tại sao người dân đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu trả lời là rất đơn giản, Đảng có cương lĩnh, đường lối rõ ràng, mục tiêu của Đảng cũng trùng với mục tiêu của dân tộc, của đại đa số nhân dân. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có thực tiễn hoạt động, và từng đảng viên đều sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, điều mà bất cứ đảng phái nào khác thời ấy đều không thể làm được.

Vai trò lãnh đao cách mạng của Đảng đã được thực tiễn lịch sử đã chứng minh những các thế lực thù địch vẫn không chịu thừa nhận, mà có tình chống phá, phủ nhận. Vậy, Họ là ai? Không khó để nhận ra, dưới lớp vỏ là những lời trăn trở, tâm huyết vì sự phát triển của đất nước, đó là những người vi phạm pháp luật đã chối bỏ quê hương, đất nước; những tổ chức phản động, thậm chí khủng bố chỉ nhăm nhăm kích động, gây bạo loạn lật đổ; hay những kẻ cơ hội chính trị chực chờ thời cơ để kiếm chác cho bản thân.

 


1 nhận xét: