Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC LÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC TRỰC TIẾP CHO GIAI CẤP CÔNG NHÂN, NHÂN DÂN LAO ĐỘNG TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học, cách mạng và nhân văn, tính lôgic, biện chứng của chủ nghĩa xã hội khoa học ở chỗ, nếu như ở mỗi nội dung của triết học là hạt nhân thế giới quan, phương pháp luận; kinh tế chính trị học luận bàn mối quan hệ của con người trong sản xuất và phân phối…thì chủ nghĩa xã hội khoa học là lý luận trực tiếp cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến hành tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Khẳng định vấn đề này, C.Mác khẳng định “…lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”. Thật vậy, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong lịch sử diễn ra với nhiều hình thức từ đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng và cao nhất là đấu tranh chính trị. Để đấu tranh có kết quả, giành thắng lợi thì cần có lý luận soi đường, dẫn lối, xác định mục tiêu, phương hướng, phương pháp cách mạng để làm chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là xã hội chủ nghĩa được chia ra các giai đoạn của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Vì thế, chủ nghĩa xã hội khoa học thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý luận với phong trào, giữa lý tưởng với hiện thực. Lịch sử thế giới tự so sánh, Công xã Paris chỉ tồn tại 72 ngày (18/3 đến 28/5/1871) và thất bại khi phong trào chưa được truyền bá lý luận cách mạng sâu rộng trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vượt lên, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự hội tụ kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân nhằm giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của thời đại, hội tụ ở nước Nga, một nước tư bản trẻ. Ở đó, V.I.Lênin - người học trò xuất sắc của C.Mác, Ph.Ăngghen đã bảo vệ, bổ sung, phát triển, hoàn thiện, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực tiễn cách mạng. Cách mạng Tháng Mười đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, mở ra thời đại mới quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá về sự vĩ đại, tầm vóc của cuộc cách mạng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Đối với các nước chưa tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội khoa học đã trực tiếp chỉ ra đối tượng cách mạng, giai cấp công nhân được trang bị lý luận khoa học, cách mạng sẽ hoàn toàn có thể nhận diện được những mâu thuẫn vốn có trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa mà tập trung là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dù chúng có điều chỉnh, thích nghi, “ứng xử” với lao động làm thuê thế nào thì “về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công”; để thấy hết khả năng, tiềm năng của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự thay thế lẫn nhau về hình thái kinh tế - xã hội ngay trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa là một tất yếu, sự tự thân từ động lực tự nó trong xã hội để giai cấp công nhân nhận thấy rõ vai trò lịch sử của mình rằng, “giải phóng giai cấp công nhân là sự nghiệp của bản thân công nhân”mà V.I.Lênin đã nhấn mạnh trong đề cương bài viết đăng trên tạp chí Giáo dục, số 3, tháng Ba 1913: “Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác”. Đối với các nước đã tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội vừa kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, vừa cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bổ sung, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, làm cho lý luận, thực tiễn thống nhất với nhau, gắn bó mật thiết, lý luận chỉ đạo thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa và đến lượt nó, cách mạng xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động, là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm lý luận. Và cũng là cương lĩnh đanh thép đối với các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị xuyên tạc chống phá phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, vừa có sự thống nhất vừa có sự khác biệt với triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị học Mác - Lênin, tính thống nhất đó thể hiện ở sự “chụm lại” của một học thuyết cách mạng và khoa học là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến bộ trên thế giới. Nhưng, chủ nghĩa xã hội khoa học với đối tượng nghiên cứu của mình là cơ sở lý luận khoa học trực tiếp nhất về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội để giai cấp công nhân, đội tiền phong là các đảng cộng sản vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để thực hiện cuộc cách mạng xã hội đi đến thành công.

Ở Việt Nam, từ khi ra đời, Đảng ta kiên định, trung thành “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; đúng như Hồ Chí Minh khẳng định “Bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trong đó, lý luận trực tiếp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã soi sáng con đường, mô hình, đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”

 
1 nhận xét: