Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

GIẢI PHÁP PHÁT HUY LÒNG YÊU NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm xảy ra trong nước chống phá nước ta để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp; ngăn chặn, dập tắt ngay từ đầu những mầm mống gây biểu tình, bạo loạn. Thực hiện công tác dân vận theo phương châm “Gần dân, trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề, sự kiện mà người dân đang quan tâm, giải đáp kịp thời thắc mắc, bức xúc của người dân trên cơ sở pháp luật. 
Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kiên trì vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe theo lời kẻ xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập, gây rối. Làm cho người dân nhận thức được rằng, lòng yêu nước chân chính chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người dân chấp hành đúng pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, mua chuộc làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi. 
Bốn là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân phải đúng, khoa học và nhất quán; thực hiện tốt việc tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. Đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự luật tới các tầng lớp nhân dân, nhằm phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc.
Năm là, triển khai phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động lôi kéo, thu hút người dân tham gia biểu tình, gây rối; vạch mặt âm mưu, ý đồ những kẻ kích động, lôi kéo người dân biểu tình để nhân dân biết, phòng ngừa. Phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc trong dân; xây dựng chính quyền trong sạch, tích cực phòng, chống quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí. Khi nảy sinh tình huống tụ tập đông người phải kịp thời vận động người dân giải tán; kiên quyết xử lý nghiêm trước pháp luật số đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập, biểu tình…
Từ niềm tự hào về truyền thống yêu nước quật cường đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy ra sức giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng mà ông cha ta đã truyền lại, biến nó trở thành sức mạnh to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nếu lòng yêu nước không đặt đúng chỗ, tất yếu sẽ tự biến mình thành “công cụ” của những kẻ xấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét