Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

NHẬN DIỆN NỘI DUNG, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ, XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nội dung chống phá, chúng xuyên tạc, bôi nhọ cả về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng, Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng, đạo đức thấp kém, không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều... Và rằng, Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng - sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Thủ đoạn chống phá, chúng dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, thành tích; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người... Đồng thời, đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin, với các học trò, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại, v.v. Mục đích của chúng là để trang trí, hậu thuẫn cho những quan điểm phản động và đưa mọi người đến chỗ hiểu sai về Hồ Chí Minh. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nhằm làm sai lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp công kích, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét