Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG KHÔNG THỂ CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH CÔNG

Để phê phán, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch cũng như những nhận thức không đúng trên, cần phải phân tích, luận giải tường tận hơn vấn đề tham nhũng. Trước hết, chúng ta thấy rằng, tham nhũng không phải do chế độ đa đảng hay một đảng, mà là do sự tha hóa quyền lực sinh ra. Bởi thế, ngay trong xã hội thực hiện chế độ đa đảng, tham nhũng vẫn cứ hoành hành, thậm chí còn biểu hiện rất nguy hiểm, tình trạng tham nhũng còn leo đến tận các nguyên thủ quốc gia.
Ngay ở nước Mỹ, Hãng Pepsi từng đã dùng nhiều ưu đãi để tạo dựng quan hệ tốt với nghị sỹ R. Níchxơn. Khi lên làm Tổng thống Mỹ, R. Níchxơn đã chỉ thị gỡ bỏ hết các máy tự động bán Coca-cola trong dinh Tổng thống và thay vào đó là bán Pepsi. Đến lượt Hãng Coca-cola cũng làm chiêu trò tương tự với J. Cáctơ. Sau khi J. Cáctơ lên làm Tổng thống, thì lại gỡ bỏ hết các máy bán Pepsi trong dinh Tổng thống và thay vào đó bằng Coca-cola. Ở một số nước, có nguyên thủ quốc gia khi thôi giữ chức đã bị truy cứu về tội tham nhũng, như: Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc,… và gần đây là ở Malaixia. Theo đánh giá của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI), một số nước theo thể chế đa đảng, không do Đảng Cộng sản cầm quyền, như: Côlômbia, Braxin, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia,... thuộc nhóm “nước tham nhũng nghiêm trọng”.
Ở mỗi nước có những cách thức tiến hành phòng, chống khác nhau, nhưng đều thể hiện quyết tâm chống tham nhũng: Trung Quốc ban hành các văn bản quy định về giáo dục đạo đức và xây dựng tác phong liêm chính trong cán bộ Đảng và Nhà nước. Luật Chống tham nhũng (năm 1989) của Singgapo cho phép tòa án tịch thu tài sản của công chức nếu họ không giải thích được nguồn gốc tài sản đó. Thái Lan yêu cầu các cơ quan chức năng phải xem xét tất cả đơn thư tố giác của người dân về tham nhũng, dù có ký tên hay không ký tên. Một số nước: Côlômbia, Braxin, Singgapo,... còn thiết lập các đường dây nóng để thu nhận tin tức về tội phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, v.v.
Ở Việt Nam, Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xét về bản chất không có cơ sở sinh ra tham nhũng. Nhưng tại sao tham nhũng ở nước ta vẫn còn và thực sự nó đang là thứ “giặc nội xâm”, là “kẻ thù của nhân dân”? Cần thấy rằng, Nhà nước ta “trong một mức độ rất lớn, vẫn còn tàn dư của thời trước”, “vẫn là điển hình thực sự của bộ máy nhà nước cũ”1. Về khách quan, tham nhũng là do “vi rút” của xã hội cũ để lại và tác động vào xã hội mới, phản ánh tình trạng quan liêu và sự tha hóa quyền lực. Thừa nhận điều đó không có nghĩa là chúng ta “đầu hàng”, không thể khắc phục nổi tham nhũng, nhưng nói tiêu diệt được ngay vấn nạn này, thì chúng ta lại rơi vào không tưởng. Cần thấy rằng, ảnh hưởng của những “vi rút” đó đối với con người và xã hội, cũng như việc khắc phục nó đến đâu lại do sức đề kháng của chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa, do năng lực của Đảng cầm quyền, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.
Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và nhân dân lao động, đảm bảo cho họ thực sự làm chủ cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo, bất công, áp bức, phấn đấu đạt được “ấm no, tự do, hạnh phúc”. Bản chất cách mạng, tính tiền phong của Đảng và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực tiễn là nhân tố cơ bản quyết định, bảo đảm Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả. Đây là vấn đề tất yếu khách quan, xuất phát từ chính nội lực của Đảng.
Luận điệu Đảng Cộng sản Việt Nam không có đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả là luận điệu sai lầm, phản động. Cả về lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, tham nhũng gắn với cá nhân có quyền lực và tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ có nhà nước vì nó luôn gắn với nhà nước và quyền lực. Chỉ có cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, thoái hóa, biến chất, thiếu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân mới có thể tham nhũng, suy thoái. Và, nếu để tình trạng này phát triển thì rất khó chống tham nhũng hiệu quả.
Trong tiến trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vấn đề chống tham nhũng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những bước chuyển biến rất cơ bản, mạnh mẽ và tích cực. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, được sự đồng lòng, giúp sức của mọi tầng lớp nhân dân và có hiệu quả, “lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” đang thực sự tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Như vậy, Đảng ta không chỉ có quyết tâm chống tham nhũng mà còn có đủ năng lực chống tham nhũng hiệu quả. Và hệ quả của nó là, sự phát triển, tăng trưởng kinh tế trong năm 2017, đặc biệt quý I năm 2018, GDP đất nước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước (cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây). Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đó là sự thật không thể bác bỏ. Vì thế, không thể xuyên tạc rằng, Đảng ta không đủ khả năng lãnh đạo chống tham nhũng hiệu quả.
Để có thể lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, Đảng, Nhà nước ta đang công phá mạnh vào vấn đề then chốt là thể chế và quyền lực cá nhân. Đây là sự công phá mạnh vào tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực, bởi tính chất nguy hại của nó. Thành công trong việc công phá vào vấn đề tham nhũng quyền lực sẽ làm rung chuyển các loại tham nhũng khác; vấn đề quyết định cho thành công của cuộc chiến chống tham nhũng. Đến nay, với quyết tâm chính trị cao và thực hiện những biện pháp quyết liệt, hữu hiệu, cùng với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng ta đã hạn chế được những biểu hiện tha hóa quyền lực và vấn nạn tham nhũng. Vì thế, Đảng luôn coi việc cải cách hành chính, tạo dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ chiến lược có phẩm chất, năng lực và uy tín,… là vấn đề quan trọng hàng đầu. Trong năm 2017, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành các quy định về công tác cán bộ được xem là bước đi quan trọng để siết chặt kỷ luật Đảng, khắc phục những bất cập, yếu kém về công tác này. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) nhấn mạnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực, ngăn chặn, loại trừ tham nhũng quyền lực. Xây dựng và thực hiện cơ chế đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, gắn chặt với cơ chế tổ chức, hoạt động đồng bộ của Đảng, Nhà nước và cơ chế thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, Đảng ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tự giác, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu trong hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp; phát huy trách nhiệm và vai trò gương mẫu của người đứng đầu... Một thực tế là, nếu chúng ta chống tham nhũng kém hiệu quả, thì các thế lực thù địch sẽ lợi dụng để xuyên tạc, kích động, đòi Đảng ta phải từ bỏ sự lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. Nhưng khi chúng ta chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, thì chúng lại giở giọng điệu xuyên tạc, rằng đó là cuộc đấu tranh phe phái, dù có quyết liệt thì cũng không thể thành công, vì do “một đảng cai trị”... Điều đó cho thấy âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch không thay đổi, cũ rích, chẳng lừa được ai.
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với quyết tâm chính trị cao, chủ trương, giải pháp khoa học, cuộc đấu tranh chống vấn nạn này dưới sự lãnh đạo của Đảng nhất định giành thắng lợi. Điều đó xuất phát từ bản chất, năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét