Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân

Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sự nghiệp đó đã và đang đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra cho đất nước ta một môi trường hòa bình ổn định để phát triển mọi mặt đời sống xã hội. Những thành tựu đó đã góp phần tăng cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của đất nước; đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đó, đất nước ta cũng còn đứng trước những khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và đội ngũ thanh niên là những người chiến sĩ anh dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc đất và biển, trời quê hương. Đó chính là một cách cụ thể biểu hiện lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hiện nay. Luật Nghĩa vụ quân sự cũng đã khẳng định; bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta, những thanh niên trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung cần quyết tâm làm tròn bổn phận công dân trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc để qua đó thể hiện rõ nét nhất tinh thần yêu nước của mình. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của những lớp cha anh đi trước, nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, ra sức xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đó cũng chính là góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét