Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Sự phi lý của luận điểm đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong tổ chức biên chế của Quân đội.
Luận điểm này, về bản chất chính trị là phản động, chống phá Quân đội, Đảng, Nhà nước, chế độ ta; về nhận thức là phản khoa học, chủ quan, phi thực tiễn. Bởi vì:
Thứ nhất, thiết lập cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nội dung căn bản trong nguyên tắc xây dựng quân đội cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kế thừa tinh hoa tư tưởng quân sự của nhân loại và trên cơ sở tổng kết thực tiễn các cuộc chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc gây ra, chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định: quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định nhằm phục vụ cho giai cấp và nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng nó. Theo V.I. Lê-nin: giai cấp vô sản muốn là giai cấp thống trị, thì nó phải tỏ rõ điều đó bằng tổ chức quân sự của mình. Tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: chính trị là “cái gốc”, là nền tảng quan trọng để xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.
Thứ haithực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần - cội nguồn chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ xâm lược, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị do cơ quan chính trị và cán bộ chính trị thực hiện trong thực tiễn chiến đấu của Quân đội đã tạo nên giá trị và sức mạnh chính trị tinh thần to lớn - nhân tố cốt lõi, cội nguồn làm nên những chiến thắng oanh liệt của Quân đội trước những kẻ thù có ưu thế vượt trội về tiềm lực kinh tế và quân sự. Thực tiễn đó đã chứng minh: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng (thông qua cơ quan chính trị và cán bộ chính trị) luôn là nhân tố hàng đầu, quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân; giữ vững nền độc lập cho dân tộc Việt Nam.
Thứ bacơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nhân tố không thể thiếu để xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta là mục tiêu xuyên suốt của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị. Nhiệm vụ Quân đội có sự phát triển thì đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội phải được tăng cường, với những nội dung và biện pháp mới phù hợp. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và tổ chức quần chúng trong toàn quân. Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, một mặt công tác cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trực tiếp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị của Quân đội. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị thì vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị là rất quan trọng, đó là thành phần tất yếu của Quân đội.
Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX); Quy định 61-QĐ/TW, ngày 29-12-2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Hướng dẫn 349/HD-CT, ngày 08-3-2017 của Tổng cục Chính trị về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định 61-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, nâng cao trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân cho bộ đội; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho Quân đội thực sự là tấm gương vì nước, vì dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Để đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, cần kết hợp nhiều phương thức, nhưng xét đến cùng, phương thức chủ yếu và hiệu quả nhất là thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị; trong đó, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt.

Như vậy, việc tổ chức và hoạt động của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một tất yếu khách quan. Mọi luận điệu đòi loại bỏ hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội đều là phản động, phi lý, với mục tiêu không có gì khác là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Luận điệu thù địch này cần phải bị vạch trần, lên án, bác bỏ.
Nguồn: tapchiqptd.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét