Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân được xây dựng theo phương hướng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định đã đạt được kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, vững chắc. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đảm bảo cho Quân đội nhân dân hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và các nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Xét về tổng thể là xây dựng Quân đội từng bước hiện đại, nhưng số lực lượng được ưu tiên hiện đại hóa sẽ tiếp tục được mở rộng so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Còn mở rộng đến đâu, hiện đại hóa những lực lượng nào và mức độ ra sao là tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước. Theo đó, trước hết tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sự vững mạnh về chính trị của Quân đội được biểu hiện tập trung ở việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất quán đường lối, quan điểm của Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt Đề án tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu tổ chức phù hợp, thành phần quân chủng, binh chủng cân đối, hợp lý; tiếp tục điều chỉnh thế bố trí lực lượng trên các địa bàn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phòng thủ đất nước trong tình hình mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét