Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

“ĐẢNG CHỈ MƯU CẦU LỢI ÍCH CỦA RIÊNG MÌNH” – LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NGUY HIỂM

Họ cho rằng, ngay từ đầu, vì quyền lợi của mình, Đảng Cộng sản đã tìm cách chiếm quyền lãnh đạo và áp đặt con đường xã hội chủ nghĩa đối với đất nước; Đảng thao túng, bao che cho cán bộ, đảng viên, các “nhóm lợi ích”, tham nhũng lộng hành, đục khoét nguồn lực đất nước, làm cho nước ta nghèo nàn, đời sống nhân dân cơ cực…
Cần khẳng định đây là sự bịa đặt trắng trợn, với ý đồ chính trị thâm hiểm, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Lịch sử đã chứng minh rằng, việc dân tộc ta lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không phải là sự “áp đặt” của bất cứ đảng phái nào, mà đó là yêu cầu của thời đại; là tổng hợp của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, cả kinh tế và chính trị, cả trong nước và quốc tế và là khát vọng của nhân dân Việt Nam 89 năm về trước. Chúng ta đều biết, vào thời điểm năm 1930 và trước đó, dân tộc Việt Nam đang rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc; giai cấp tư sản Việt Nam tuy đã hình thành, nhưng do nhỏ bé về kinh tế, non yếu về chính trị, lại thiếu kinh nghiệm, nên không đảm đương được vai trò lãnh đạo đối với dân tộc.
Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã nhận trọng trách của lịch sử: nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng và đặt nền móng cho con đường phát triển tất yếu của đất nước. Để làm tròn sứ mệnh, Đảng phải đương đầu với sự đàn áp khốc liệt của thực dân, đế quốc; nhiều đảng viên đã anh dũng hy sinh vì tương lai của dân tộc. Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Ðảng trở thành đảng cầm quyền. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam hoàn thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mùa Xuân 1975, quân và dân ta đánh thắng giặc Mỹ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1986, Ðảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới, tạo bước ngoặt có ý nghĩa cách mạng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hơn 30 năm thực hiện đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, v.v. Các sự kiện đó là những cột mốc lịch sử của sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, tạo thành sợi dây lôgíc - lịch sử khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của dân tộc, chứ không phải là sự áp đặt của Đảng Cộng sản. Lịch sử cũng khẳng định rằng, con đường tư bản chủ nghĩa, với đầy rẫy khuyết tật và bất công, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ ra qua trải nghiệm của mình trong quá trình tìm đường cứu nước. Lúc này, dân tộc Việt Nam đã và đang phải chịu đựng dưới chế độ thực dân - phong kiến, với vô vàn áp bức, bất công, nên nhân dân ta không thể lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa. Ðảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác – Lênin chân chính, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, được trải nghiệm qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, luôn phấn đấu cho lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, hoàn toàn có khả năng lãnh đạo nhân dân ta đi tới tương lai tươi sáng.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa